Quyết định 2807/QĐ-BYT 2022 sửa đổi Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

_____

Số: 2807/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 1) và nguyên tắc mã hoá vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

_______

B TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 4 Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 1) và nguyên tắc mã hoá vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Sau đây viết tắt là Quyết định số 5086/QĐ-BYT) như sau:
1. Sửa đổi khoản 5 Điều 2 Quyết định số 5086/QĐ-BYT như sau:
“Mã vật tư y tế có hiệu lực áp dụng ngay sau khi được cấp tự động trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.”
2. Sửa đổi điểm a khoản 1 và bổ sung điểm d vào khoản 1 Điều 4 Quyết định số 5086/QĐ-BYT như sau:
“Điều 4. Tổ chức thực hiện.
1. Trách nhiệm của Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế:
a) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về trang thiết bị y tế, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế có trách nhiệm:
- Chủ trì tổng hợp, hoàn thiện danh sách các hãng sản xuất, nước sản xuất vật tư y tế trên cơ sở hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp quy định tại khoản 6 Điều 4 Quyết định số 5086/QĐ-BYT gửi đến;
- Trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được văn bản, hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp quy định tại khoản 6 Điều 4 Quyết định số 5086/QĐ-BYT có trách nhiệm gửi văn bản kèm danh mục (file Excel) đến Vụ Bảo hiểm y tế để Vụ Bảo hiểm y tế chủ trì rà soát, tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét công bố;
d) Quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu danh mục vật tư y tế đã được cấp mã trên cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam qua tài khoản quy định tại khoản 3 Điều này để đáp ứng chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Y tế về trang thiết bị y tế.”
3. Sửa đổi điểm e khoản 4 và bổ sung điểm g vào khoản 4 Điều 4 Quyết định số 5086/QĐ-BYT như sau:
“Điều 4. Tổ chức thực hiện.
4. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
e) Đồng bộ, cập nhật thường xuyên dữ liệu danh mục vật tư y tế dùng chung được cấp mã vào tài khoản (00_BYT) của Bộ Y tế trên cổng Tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để phục vụ công tác quản lý;
g) Tạo lập thêm 01 (một) tài khoản cho Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế trên cổng Tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế có thể truy cập, quản lý danh mục vật tư y tế, hãng và nước sản xuất vật tư y tế được cấp mã nhằm đáp ứng chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước của Vụ Trang thiết bị và công trình y tế.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định tại Điều 1 Quyết định này bị bãi bỏ kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Q.Bộ trưởng Đào Hồng Lan (để báo cáo);

- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);

- Các cơ sở KCB trực thuộc Bộ Y tế;

- Các cơ sở KCB trực thuộc các Bộ, ngành;

- Các cơ sở KCB trực thuộc các Trường đại học;

- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân;

- Các cơ sở KCB tư nhân (nhận trên cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế);

- Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh VTYT (nhận trên cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế);

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;

-  Lưu: VT, BH.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thuấn

 

thuộc tính Quyết định 2807/QĐ-BYT

Quyết định 2807/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 1) và nguyên tắc mã hoá vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2807/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành:13/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Bảo hiểm
TÓM TẮT VĂN BẢN

Mã vật tư y tế có hiệu lực ngay sau khi được Hệ thống cấp tự động

Đây là nội dung mới được Bộ Y tế thay đổi tại Quyết định 2807/QĐ-BYT ngày 13/10/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 ban hành Danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 1) và nguyên tắc mã hoá vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo đó, Mã vật tư y tế có hiệu lực áp dụng ngay sau khi được cấp tự động trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đồng thời, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế có trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu danh mục vật tư y tế đã được cấp mã trên cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam qua tài khoản.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thêm nhiệm vụ đó là tạo lập thêm 01 tài khoản cho Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế trên cổng Tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế có thể truy cập, quản lý danh mục vật tư y tế, hãng và nước sản xuất vật tư y tế được cấp mã nhằm đáp ứng chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý Nhà nước của Vụ Trang thiết bị và công trình y tế.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2807/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi