Quyết định 2188/QĐ-TTg 2016 quy định việc thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 2188/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH VIỆC THANH TOÁN THUỐC KHÁNG VI-RÚT HIV ĐƯỢC MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA SỬ DỤNG NGUỒN QUỸ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DNG THUỐC KHÁNG VI-RÚT HIV
--------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại văn bản số 974/TTr-BYT ngày 30 tháng 9 năm 2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định việc thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia từ nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV.
Điều 2. Hình thức mua sắm thuốc kháng vi-rút HIV
Thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc kháng vi - rút HIV theo quy định của Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn.
Điều 3. Thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV từ quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo him y tế
1. Căn cứ vào văn bản thỏa thuận khung giữa Bộ Y tế và nhà cung ứng thuốc được lựa chọn, tổ chức bảo hiểm y tế ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu cung ứng thuốc.
2. Thực hiện quản lý, sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV theo quy định về quản lý, sử dụng thuốc tại bệnh viện.
3. Việc thanh toán chi phí thuốc kháng vi-rút HIV thực hiện theo quy định về thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế hiện hành.
Điều 4. Hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi - rút HIV
1. Căn cứ vào khả năng ngân sách, các địa phương đảm bảo hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế thông qua Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV theo quy định tại các Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo, Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo và Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.
2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có điều trị thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV sử dụng các nguồn quỹ khác (nếu có) của đơn vị theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV.
Điều 5. Trách nhiệm thực hiện
1. Bộ Y tế:
a) Chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức triển khai việc đấu thầu tập trung cấp quốc gia thuốc kháng vi-rút HIV từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế thực hiện việc quản lý, phân phối và điều phối thuốc kháng vi-rút HIV cho các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên toàn quốc;
b) Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn quy trình tạm ứng và thanh quyết toán thuốc kháng vi-rút HIV mua sắm tập trung cấp quốc gia từ nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
a) Có trách nhiệm bố trí các nguồn kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV để đảm bảo 100% người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.
b) Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố xác định nguồn kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương để hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV;
c) Chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện hỗ trợ chi phí sử dụng thuốc kháng vi-rút HlV cho người nhiễm HIV theo quy định tại Điều 4 Quyết định này;
d) Hướng dẫn việc sử dụng các Quỹ để thực hiện các nội dung quy định tại điểm 1 Điều 4 Quyết định này.
3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
a) Chỉ đạo việc ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn trên cơ sở văn bản thỏa thuận khung giữa Bộ Y tế và nhà cung ứng thuốc;
b) Phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn quy trình tạm ứng, thanh quyết toán thuốc kháng vi-rút HIV mua sắm tập trung cấp quốc gia từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế;
c) Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Quyết định này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- TTg, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐTCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH (3).146
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

thuộc tính Quyết định 2188/QĐ-TTg

Quyết định 2188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2188/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:15/11/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Bảo hiểm
TÓM TẮT VĂN BẢN

Hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV

Ngày 15/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2188/QĐ-TTg quy định việc thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV.
Quyết định chỉ rõ, căn cứ vào khả năng ngân sách, các địa phương đảm bảo hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm thông qua Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có điều trị thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV sử dụng các nguồn quỹ khác (nếu có) để hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV.
Việc mua sắm thuốc kháng vi-rút HIV được thực hiện theo hình thức mua sắm tập trung cấp quốc gia theo quy định của Luật đấu thầu ngày 26/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2188/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi