Thông tư 41/2012/TT-BCT về xuất khẩu khoáng sản

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

--------------------

Số: 41/2012/TT-BCT                       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------         

Hà Nội, ngày  24  tháng 12  năm  2012

THÔNG TƯ

Quy định về xuất khẩu khoáng sản

-------------------------

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định danh mục, tiêu chuẩn, chất lượng khoáng sản xuất khẩu và điều kiện xuất khẩu khoáng sản.
2. Khoáng sản xuất khẩu bao gồm: khoáng sản kim loại, khoáng sản phi kim loại, khoáng sản làm khoáng chất công nghiệp.
Than, dầu mỏ, khí đốt thiên nhiên, condensate, băng cháy, nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng, hợp kim, kim loại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
3. Việc xuất khẩu khoáng sản theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất hoặc nhận gia công chế biến cho thương nhân nước ngoài để xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23
 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài. Khi ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 12/2006/NĐ-CP thì việc xuất khẩu khoáng sản nói ở Khoản này sẽ thực hiện theo Nghị định mới. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến xuất khẩu khoáng sản.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tiêu chuẩn VILAS: Là tiêu chuẩn của Hệ thống công nhận phòng thí nghiệm Việt Nam (Vietnam Laboratory Accrediation Scheme).
2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Là các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương (các Bộ) và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh).
3. Chế biến khoáng sản: Là quá trình sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp các phương pháp cơ-lý-hóa để làm biến tính khoáng sản nguyên khai nhằm tạo ra một hoặc nhiều sản phẩm dưới dạng: tinh quặng, kim loại, hợp kim, hợp chất hóa học, khoáng chất công nghiệp có quy cách, tính chất phù hợp yêu cầu sử dụng, có giá trị sử dụng và giá trị thương mại cao hơn khoáng sản nguyên khai.
Điều 4. Điều kiện xuất khẩu khoáng sản
nhayĐiều 4 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT. Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT bị bãi bỏ bởi Khoản 4 Điều 5 Thông tư 13/2020/TT-BCT.nhay
1. Chỉ có doanh nghiệp mới được phép xuất khẩu khoáng sản. Doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, có đủ điều kiện theo quy định của Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài.
2. Khoáng sản được phép xuất khẩu khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
a) Đã qua chế biến và có tên trong Danh mục tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.
b) Đạt tiêu chuẩn chất lượng không thấp hơn quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.
c) Có nguồn gốc hợp pháp, cụ thể là:
- Được khai thác từ các mỏ, điểm mỏ có Giấy phép khai thác, Giấy phép khai thác tận thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, còn hiệu lực; hoặc
- Được nhập khẩu hợp pháp; hoặc
- Do cơ quan nhà nước nhà nước có thẩm quyền tịch thu và phát mại.
Khoáng sản nhập khẩu (để tái xuất hoặc để chế biến phục vụ xuất khẩu) được coi là hợp pháp khi có Tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu có xác nhận của Hải quan cửa khẩu (bản sao có chứng thực theo quy định).
Đối với khoáng sản tịch thu, phát mại, phải có các chứng từ sau: Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung công quỹ, Phiếu xuất kho, Biên bản bàn giao tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu bán đấu giá (bản sao có chứng thực theo quy định).
Điều 5. Thủ tục xuất khẩu khoáng sản
nhayĐiều 5 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT. Tuy nhiên, Khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT bị bãi bỏ bởi Khoản 4 Điều 5 Thông tư 13/2020/TT-BCT.nhay
1. Doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản, ngoài việc thực hiện các quy định của Hải quan còn phải xuất trình các loại giấy tờ sau:
- Phiếu phân tích mẫu để xác nhận sự phù hợp về tiêu chuẩn, chất lượng của lô hàng xuất khẩu, do một phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS cấp.
- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản xuất khẩu, cụ thể là:
a) Đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản: Giấy phép khai thác hoặc Giấy phép khai thác tận thu còn hiệu lực.
b) Đối với doanh nghiệp chế biến khoáng sản: Giấy chứng nhận đầu tư nhà máy chế biến và Hợp đồng mua khoáng sản của doanh nghiệp khai thác khoáng sản hợp pháp hoặc chứng từ nhập khẩu khoáng sản hợp lệ (trường hợp doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu khoáng sản nhập khẩu quy định tại Mục c Khoản 2 Điều 4).
c) Đối với doanh nghiệp thương mại kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản: Hợp đồng mua khoáng sản kèm theo bản sao hóa đơn giá trị gia tăng hoặc Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu khoáng sản ký với doanh nghiệp nêu tại Mục a) và b) của Khoản này; hoặc chứng từ hợp lệ mua khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu, phát mại (quy định tại Mục c Khoản 2 Điều 4).
2. Khi làm thủ tục thông quan, nếu Hải quan cửa khẩu có cơ sở nghi vấn lô hàng khoáng sản xuất khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Thông tư này thì có quyền vẫn cho thông quan, đồng thời tiến hành lập Biên bản và lấy mẫu khoáng sản để kiểm tra lại. Việc kiểm tra do một phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS thực hiện. Nếu kết quả kiểm tra khẳng định sự nghi vấn thì doanh nghiệp xuất khẩu phải chịu phạt theo quy định hiện hành và chịu chi phí thử nghiệm. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy lô hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định thì chi phí thử nghiệm do Hải quan cửa khẩu chịu.
Điều 6. Trường hợp cá biệt
nhayĐiều 6 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT. Tuy nhiên, Khoản 4 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT bị bãi bỏ bởi Khoản 4 Điều 5 Thông tư 13/2020/TT-BCT.nhay
1. Đối với các trường hợp sau, nếu doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu khoáng sản thì phải báo cáo UBND cấp tỉnh (nơi khoáng sản đó được khai thác, chế biến) để UBND tổ chức kiểm tra, xác nhận và có văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét, giải quyết:
- Khoáng sản có tên trong danh mục được xuất khẩu, đã qua chế biến nhưng không thể đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định do nguyên nhân khách quan (như: do đặc điểm địa chất mỏ, khoáng sản là sản phẩm phụ thu hồi được trong quá trình chế biến khoáng sản chính, quặng đuôi thải thu hồi được nhưng trình độ công nghệ hiện tại không thể nâng hàm lượng được v.v...).
- Khoáng sản tồn kho của các mỏ có giấy phép khai thác nhưng đã hết hiệu lực.
- Khoáng sản không thuộc danh mục được xuất khẩu, nhưng trong nước không có nhu cầu tiêu thụ hoặc không tiêu thụ hết.
- Khoáng sản xuất khẩu để đối lưu nhập khẩu hàng hóa cần thiết cho nhu cầu sản xuất trong nước.
Trên cơ sở văn bản đề nghị của UBND cấp tỉnh, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể. 
Điều 7. Báo cáo thực hiện xuất khẩu khoáng sản
Điều 8. Trách nhiệm quản lý
1. Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công Thương) chịu trách nhiệm chủ trì và đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan định kỳ tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về xuất khẩu khoáng sản theo Thông tư này và quy định của pháp luật liên quan.
2. Căn cứ tình hình thực tế của hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu khoáng sản, Vụ Công nghiệp nặng có trách nhiệm báo cáo Bộ xem xét điều chỉnh, bổ sung Thông tư này khi cần thiết.
Điều 9. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 02 năm 2013 và thay thế Thông tư số 08/2008/TT- BCT ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản.
Điều 10. Tổ chức thực hiện

Nơi nhận:

- Ban bí thư T.W Đảng;

- Văn phòng Tổng bí thư;

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;

- Tòa án Nhân dân Tối cao;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Tổng cục Hải quan;

- Công báo;

-  Website Chính phủ;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương;

- Website Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, CNNg.                                                                                                                                    

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG KHOÁNG SẢN XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày tháng năm 2012 của Bộ Công Thương)

TT

Danh mục khoáng sản xuất khẩu

Tiêu chuẩn, chất lượng

Ghi chú

1

Sản phẩm chế biến từ quặng Titan

 

 

1.1. Bột zircon

ZrO2  ≥ 65%, cỡ hạt ≤ 75 µm

 

1.2. Ilmenite hoàn nguyên

TiO2 ≥ 56%, FeO ≤ 9%, Fe ≤ 27%.

 

1.3. Xỉ titan loại 1

 TiO2 ≥ 85%, FeO ≤ 10%

 

1.4. Xỉ titan loại 2

 85%>TiO2≥70%, FeO ≤ 10%

 

1.5. Tinh quặng Rutil

1.6. Rutil nhân tạo/rutile tổng hợp

1.7. Tinh quặng Monazit

 

TiO2 ≥ 83%

TiO2 ≥ 83%

REO ≥ 57%

 

2

Sản phẩm chế biến từ quặng Bôxít

2.1. Alumin

 

Al2O3 ≥ 98,5%

 

2.2. Hydroxit nhôm - Al(OH)3

Al2O3 ≥ 64%

 

3

Tinh quặng đồng (Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo)

Cu≥20%

Xuất khẩu đến hết năm 2015

4

Tinh quặng Vonfram

(Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo)

WO3≥ 55%

 Xuất khẩu đến hết năm 2015

5

Tinh quặng Bismut

Bi ≥ 70%

 

6

Tinh quặng Niken

(Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc)

 Ni ≥ 9,5%

 

7

Bột ôxit đất hiếm riêng rẽ

TREO ≥ 99%

 

8

Tinh quặng Fluorit

 CaF2 ≥ 90%

 

9

Đá hoa trắng

9.1. Dạng bột

- Cỡ hạt < 1mm; độ trắng ≥ 90%

 

9.2. Dạng cục

- Cỡ hạt từ 1mm đến 400 mm; độ trắng ≥ 85%

 Xuất khẩu đến hết năm 2015

10

Bột barit

 BaSO4≥90%, cỡ hạt<1mm

 

 

Biểu mẫu 01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN NĂM…

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:

(kèm theo Báo cáo số ………../UBND-CN ngày… tháng .....năm….. của tỉnh…………….)

TT

Tên Doanh nghiệp,

Tên mỏ, Nhà máy chế biến quặng

Số Giấy phép khai thác, chế biến.

Công suất khai thác, chế biến, theo Giấy phép

(nghìn tấn/năm)

Sản lượng

(nghìn tấn)

Tiêu thụ trong nước

(nghìn tấn)

Xuất khẩu

Quặng nguyên khai

Tinh quặng

Quặng nguyên khai

Tinh quặng

Quặng nguyên khai

Tinh quặng

Số lượng

(nghìn tấn)

Gía trị

(USD)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Sản phẩm từ quặng titan (ví dụ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Công ty CP Hoà Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mỏ Titan Cây Châm.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà máy xỉ titan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Công ty CP Khoáng sản Thắng Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mỏ ..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sản phẩm từ quặng bôxit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tinh quặng Niken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tinh quặng Fluorit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tinh quặng ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nhayPhụ lục này được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Thông tư số 12/2016/TT-BCTnhay

thuộc tính Thông tư 41/2012/TT-BCT

Thông tư 41/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 41/2012/TT-BCT Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 24/12/2012 Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phải báo cáo UBND tỉnh trước khi xuất khẩu khoáng sản
Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 41/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 24/12/2012 quy định về xuất khẩu khoáng sản.
Thông tư này quy định chỉ có doanh nghiệp mới được phép xuất khẩu khoáng sản và chỉ được xuất khẩu các loại khoáng sản trong Danh mục cho phép, đã qua chế biến, đạt tiêu chuẩn chất lượng và có nguồn gốc hợp pháp.
Nếu không đáp ứng đủ các điều kiện trên, doanh nghiệp phải báo cáo UBND cấp tỉnh (nơi khoáng sản đó được khai thác, chế biến) để UBND tổ chức kiểm tra, xác nhận và có văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét, giải quyết, cụ thể trong các trường hợp như: Khoáng sản có tên trong danh mục được xuất khẩu, đã chế biến nhưng không thể đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định do nguyên nhân khách quan (do đặc điểm địa chất mỏ, trình độ công nghệ hiện tại...); khoáng sản tồn kho của các mỏ có giấy phép khai thác nhưng đã hết hiệu lực...
Cũng theo Thông tư này, khi làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản, ngoài việc thực hiện các quy định của Hải quan, doanh nghiệp còn phải xuất trình các lại giấy tờ như: Phiếu phân tích mẫu để xác nhận sự phù hợp về tiêu chuẩn, chất lượng của lô hàng xuất khẩu, do một phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS cấp; Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản xuất khẩu...
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04/02/2013 và thay thế Thông tư số 08/2008/TT-BCT ngày 18/06/2008.

Xem chi tiết Thông tư 41/2012/TT-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

Circular No. 41/2012/TT-BCT of December 21, 2012, providing the export of minerals
Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2012/ND-CP of November 12, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;
Pursuant to the Government’s Decree No. 15/2012/ND-CP of March 9, 2012, detailing a number of articles of the Mineral Law;
Pursuant to the Government’s Decrees No. 12/2006/ND-CP of January 23, 2006, detailing the implementation of the Commercial Law regarding international goods trading and goods trading agency, processing and transit with foreign parties;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 2427/QD-TTg of December 22, 2011, approving the mineral strategy through 2020, with a vision toward 2030;
Pursuant to the Prime Minister’s Directive No. 02/CT-TTg of January 9, 2012, on strengthening state management of exploration, exploitation, processing, use and export of minerals;
At the proposal of the Director of the Heavy Industry Department,
The Minister of Industry and Trade promulgates the Circular to provide the export of minerals as follows:
Article 1. Scope of regulation
1. This Circular provides the list, standards and quality of exported minerals and conditions for the export of minerals.
2. Exported minerals include metallic minerals, non-metallic minerals and minerals for industrial use.
Coal, petroleum, natural gas, condensate, methane hydrate, mineral water, natural thermal water, minerals used as construction materials and minerals used as raw materials for cement, alloy and metal production are not regulated by this Circular.
3. The export of minerals by temporary import for re-export or processing for foreign traders must comply with the Government’s Decree No. 12/2006/ND-CP of January 23, 2006, detailing the implementation of the Commercial Law regarding international goods trading and goods trading agency, processing and transit with foreign parties. When a new decree supersedes Decree No. 12/2006/ND-CP, the export of minerals mentioned in this Clause must comply with the new decree.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Circular 41/2012/TT-BCT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi