Thông tư 06/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại về hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 06/2007/TT-BTM NGÀY 30 THÁNG 05 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU XE GẮN MÁY PHÂN KHỐI LỚN

TỪ 175 CM3 TRỞ LÊN

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; 

Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới; 

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; 

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa; 

Căn cứ Công văn số 2586/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhập khẩu và sử dụng xe gắn máy phân khối lớn; 

Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn như sau: 

I. Nguyên tắc chung
1. Xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên là mô tô có động cơ piston đốt trong với dung tích xi lanh từ 175 cc trở lên, thuộc nhóm 8711 mã số hàng hóa trong Biểu Thuế Xuất Nhập khẩu. Dưới đây gọi tắt là mô tô phân khối lớn.
2. Việc nhập khẩu mô tô phân khối lớn thực hiện theo giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Thương mại.
3. Việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu mô tô phân khối lớn thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Thủ tục kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu giải quyết trực tiếp tại Hải quan Cửa khẩu, không cần xin phép Bộ Thương mại.
4. Việc đăng ký sử dụng và quy định chế độ thi lấy giấy phép điều khiển mô tô phân khối lớn thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
5. Cấm nhập khẩu mô tô các loại đã qua sử dụng.
II. Thủ tục nhập khẩu
1. Áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với mô tô phân khối lớn.
nhayKhoản 2, khoản 3 Mục II Thông tư này được sửa đổi bởi Điều 3 Thông tư 10/2011/TT-BCT, tuy nhiên Điều 3 đã bị bãi bỏ bởi Điều 1 Thông tư 27/2018/TT-BCT. nhay
2. Thủ tục đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động được quy định như sau:
Trước khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu, Thương nhân gửi về Bộ Thương mại bộ hồ sơ gồm:
- 02 bản Đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bản sao hợp đồng nhập khẩu có đóng dấu sao y bản chính của Thương nhân.
(Đối với Thương nhân lần đầu đăng ký nhập khẩu thì gửi thêm 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).
3. Thời hạn làm thủ tục đăng ký nhập khẩu tự động:
Bộ Thương mại xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu tự động cho Thương nhân trong thời gian 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
4. Khi làm thủ tục nhập khẩu ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của cơ quan Hải quan, Thương nhân phải xuất trình cho cơ quan Hải quan 01 Đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ tự động đã có xác nhận của Bộ Thương mại.
III. Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm      
1. Bộ trưởng Bộ Thương mại ủy quyền cho Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ tự động.
2. Sau mỗi lô hàng nhập khẩu, Thương nhân báo cáo bằng văn bản về Bộ Thương mại tình hình nhập khẩu mô tô phân khối lớn theo mẫu báo cáo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này, đồng thời gửi theo đường thư điện tử, địa chỉ e-mail: [email protected] Căn cứ báo cáo thực hiện của Thương nhân gửi về, Bộ Thương mại sẽ xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu mô tô phân khối lớn lần tiếp theo cho Thương nhân.
3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

     Đỗ Như Đính

PHỤ LỤC SỐ 01 (MẪU ĐƠN)

ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU MÔ TÔ PHÂN KHỐI LỚN THEO CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTM

ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mạI)

TÊN THƯƠNG NHÂN

 

Số :

V/v Đề nghị xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Bộ Thương mại

- Tên Thương nhân: ........................

- Địa chỉ:..........................................

- Điện thoại:. . . . ..............Fax:..........

- E-mail:.............................................

Đề nghị Bộ Thương mại xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu mô tô phân khối lớn theo chế độ cấp phép tự động hướng dẫn tại Thông tư số .../TT-BTM ngày ... tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại, chi tiết như sau:

Tên hàng và nhãn hiệu: ................................

Mã số HS của hàng hóa:  .............................

Hợp đồng nhập khẩu số:  .............................

Vận đơn hoặc chứng từ vận tải số:...............      ngày...tháng. ..năm...

Số lượng:  ....................................................

Trị giá (USD):  .............................................

Xuất xứ hàng hóa:  ......................................................

Cửa khẩu nhập khẩu:....................................

Thời gian dự kiến làm thủ tục nhập khẩu:

(Ghi dự kiến từ ngày....tháng nào? đến ngày.....tháng....năm...nào?)

Thương nhân xin gửi kèm theo đơn đăng ký này bản sao Hợp đồng.

Đề nghị Bộ Thương mại cho đăng ký nhập khẩu theo chế độ giấy phép tự động lô hàng nói trên.

Đã đăng ký tại Bộ Thương mại

Ngày.......tháng......năm.......

 

Người đứng đầu Thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 02

MẪU  BÁO CÁO HÀNG THÁNG VỀ TÌNH HÌNH

NHẬP KHẨU MÔ TÔ PHÂN KHỐI LỚN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTM

 ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại)

TÊN THƯƠNG NHÂN

Địa chỉ:

Số :

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm ...

Báo cáo thực hiện nhập khẩu mô tô phân khối lớn

Kính gửi :  Bộ Thương mại

          Căn cứ Thông tư số .../TT-BTM ngày ...tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu mô tô phân khối lớn, Thương nhân xin báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu mô tô phân khối lớn (theo đơn Đăng ký nhập khẩu số....   ngày ...  tháng ... năm ...) như sau:

Tên hàng

Nhãn hiệu

Mã số (HS)

Phân khối xe (cc)

Hợp đồng nhập khẩu số:

Số lượng (chiếc)

Trị giá (USD)

Xuất xứ

Tổng số lượng đã

nhập khẩu lũy kế tới

thời điểm báo cáo

(chiếc)

Tổng trị giá đã

nhập khẩu lũy kế tới

thời điểm báo cáo

(USD)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương nhân cam đoan những kê khai trên đây là đúng.

(Phần mềm của Báo cáo làm dưới dạng file excel và gửi về Bộ Thương mại theo địa chỉ email: xe may@mot.gov.vn )

Người đứng đầu Thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

thuộc tính Thông tư 06/2007/TT-BTM

Thông tư 06/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại về hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mạiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:06/2007/TT-BTMNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đỗ Như Đính
Ngày ban hành:30/05/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 06/2007/TT-BTM

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 06/2007/TT-BTM NGÀY 30 THÁNG 05 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU XE GẮN MÁY PHÂN KHỐI LỚN

TỪ 175 CM3 TRỞ LÊN

 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; 

Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới; 

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; 

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa; 

Căn cứ Công văn số 2586/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhập khẩu và sử dụng xe gắn máy phân khối lớn; 

Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn như sau: 

I. Nguyên tắc chung

1. Xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên là mô tô có động cơ piston đốt trong với dung tích xi lanh từ 175 cc trở lên, thuộc nhóm 8711 mã số hàng hóa trong Biểu Thuế Xuất Nhập khẩu. Dưới đây gọi tắt là mô tô phân khối lớn.

2. Việc nhập khẩu mô tô phân khối lớn thực hiện theo giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Thương mại.

3. Việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu mô tô phân khối lớn thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Thủ tục kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu giải quyết trực tiếp tại Hải quan Cửa khẩu, không cần xin phép Bộ Thương mại.

4. Việc đăng ký sử dụng và quy định chế độ thi lấy giấy phép điều khiển mô tô phân khối lớn thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Cấm nhập khẩu mô tô các loại đã qua sử dụng.

II. Thủ tục nhập khẩu

1. Áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với mô tô phân khối lớn.

2. Thủ tục đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động được quy định như sau:

Trước khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu, Thương nhân gửi về Bộ Thương mại bộ hồ sơ gồm:

- 02 bản Đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao hợp đồng nhập khẩu có đóng dấu sao y bản chính của Thương nhân.

(Đối với Thương nhân lần đầu đăng ký nhập khẩu thì gửi thêm 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

3. Thời hạn làm thủ tục đăng ký nhập khẩu tự động:

Bộ Thương mại xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu tự động cho Thương nhân trong thời gian 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

4. Khi làm thủ tục nhập khẩu ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của cơ quan Hải quan, Thương nhân phải xuất trình cho cơ quan Hải quan 01 Đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ tự động đã có xác nhận của Bộ Thương mại.

III. Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm      

1. Bộ trưởng Bộ Thương mại ủy quyền cho Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ tự động.

2. Sau mỗi lô hàng nhập khẩu, Thương nhân báo cáo bằng văn bản về Bộ Thương mại tình hình nhập khẩu mô tô phân khối lớn theo mẫu báo cáo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này, đồng thời gửi theo đường thư điện tử, địa chỉ e-mail: [email protected]. Căn cứ báo cáo thực hiện của Thương nhân gửi về, Bộ Thương mại sẽ xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu mô tô phân khối lớn lần tiếp theo cho Thương nhân.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

     Đỗ Như Đính


 

PHỤ LỤC SỐ 01 (MẪU ĐƠN)

ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU MÔ TÔ PHÂN KHỐI LỚN THEO CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTM

ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mạI)

 

TÊN THƯƠNG NHÂN

 

Số :              

V/v  Đề nghị xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

Kính gửi: Bộ Thương mại

- Tên Thương nhân: ........................

- Địa chỉ:..........................................

- Điện thoại:. . . . ..............Fax:..........

- E-mail:.............................................

Đề nghị Bộ Thương mại xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu mô tô phân khối lớn theo chế độ cấp phép tự động hướng dẫn tại Thông tư số .../TT-BTM ngày ... tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại, chi tiết như sau:

Tên hàng và nhãn hiệu: ................................

Mã số HS của hàng hóa:  .............................

Hợp đồng nhập khẩu số:  .............................

Vận đơn hoặc chứng từ vận tải số:...............      ngày...tháng. ..năm...

Số lượng:  ....................................................

Trị giá (USD):  .............................................

Xuất xứ hàng hóa:  ......................................................

Cửa khẩu nhập khẩu:....................................

Thời gian dự kiến làm thủ tục nhập khẩu:

(Ghi dự kiến từ ngày....tháng nào? đến ngày.....tháng....năm...nào?)

Thương nhân xin gửi kèm theo đơn đăng ký này bản sao Hợp đồng.

Đề nghị Bộ Thương mại cho đăng ký nhập khẩu theo chế độ giấy phép tự động lô hàng nói trên.

 

Đã đăng ký tại Bộ Thương mại

Ngày.......tháng......năm.......

 

Người đứng đầu Thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC SỐ 02

MẪU  BÁO CÁO HÀNG THÁNG VỀ TÌNH HÌNH

NHẬP KHẨU MÔ TÔ PHÂN KHỐI LỚN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTM

 ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại)

 

TÊN THƯƠNG NHÂN

Địa chỉ:

Số :              

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

Báo cáo thực hiện nhập khẩu mô tô phân khối lớn

Kính gửi :  Bộ Thương mại

          Căn cứ Thông tư số .../TT-BTM ngày ...tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu mô tô phân khối lớn, Thương nhân xin báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu mô tô phân khối lớn (theo đơn Đăng ký nhập khẩu số....   ngày ...  tháng ... năm ...) như sau:

 

Tên hàng

Nhãn hiệu

Mã số (HS)

Phân khối xe (cc)

Hợp đồng nhập khẩu số:

Số lượng (chiếc)

Trị giá (USD)

Xuất xứ

Tổng số lượng đã

nhập khẩu lũy kế tới

thời điểm báo cáo

(chiếc)

Tổng trị giá đã

nhập khẩu lũy kế tới

thời điểm báo cáo

(USD)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương nhân cam đoan những kê khai trên đây là đúng.

(Phần mềm của Báo cáo làm dưới dạng file excel và gửi về Bộ Thương mại theo địa chỉ email: xe may@mot.gov.vn )

 

 

Người đứng đầu Thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE MINISTRY OF TRADE
-----------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------
No: 06/2007/TT-BTM
Hanoi , May 30, 2007
 CIRCULAR
GUIDING THE IMPORT OF MOTORBIKES OF A CYLINDER CAPACITY OF 175 CM3 OR HIGHER
Pursuant to the Governments Decree No. 29/2004/ND-CP of January 16, 2004, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to Resolution No. 71/2006/QH of November 29, 2006, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, ratifying the Protocol on Vietnams accession to the World Trade Organization;
Pursuant to the Governments Decree No. 12/2006/ND-CP of January 23, 2006, detailing the implementation of the Commercial Law regarding international goods sale and purchase and goods sale and purchase agency, processing and transit activities with foreign parties;
Pursuant to the Prime Ministers Decision No. 41/2005/QD-TTg of March 2, 2005, promulgating the Regulation on goods import licensing;
Pursuant to the Government Offices Official Letter No. 2586/VPCP-KTTH of May 16, 2007, announcing the Prime Ministers guiding opinions on the management of the import and use motorbikes of high cylinder capacity;
The Ministry of Trade guides the import of motorbikes of high cylinder capacity as follows:
I. GENERAL PRINCIPLES
1. Motorbikes of a cylinder capacity of 175 cm3 or higher are motorbikes with a reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity of 175 cc or higher under Heading 8711 of the Import-Export Tariffs (below referred to as high-cylinder capacity motorbikes).
2. High-cylinder capacity motorbikes are imported under automatic import licenses granted by the Ministry of Trade.
3. The temporary import for re-export and border gate-to-border gate transportation of high-cylinder capacity motorbikes comply with the Governments Decree No. 12/2006/ND-CP of January 23, 2006, detailing the implementation of the Commercial Law regarding international goods sale and purchase and goods sale and purchase agency, processing and transit activities with foreign parties. Procedures for temporary import for re-export and border gate-to-border gate transportation shall be carried out directly at border-gate customs offices without requiring the Trade Ministrys permission.
4. The use registration of, and exams for driving licenses for, high-cylinder capacity motorbikes are carried out in accordance with current law.
5. Import of used high-cylinder capacity motorbikes is prohibited.
Click Download to see full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Circular 06/2007/TT-BTM PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu

Vui lòng đợi