Thông tư 06/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại về hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 06/2007/TT-BTM NGÀY 30 THÁNG 05 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU XE GẮN MÁY PHÂN KHỐI LỚN

TỪ 175 CM3 TRỞ LÊN

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; 

Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới; 

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; 

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa; 

Căn cứ Công văn số 2586/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhập khẩu và sử dụng xe gắn máy phân khối lớn; 

Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn như sau: 

I. Nguyên tắc chung
1. Xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên là mô tô có động cơ piston đốt trong với dung tích xi lanh từ 175 cc trở lên, thuộc nhóm 8711 mã số hàng hóa trong Biểu Thuế Xuất Nhập khẩu. Dưới đây gọi tắt là mô tô phân khối lớn.
2. Việc nhập khẩu mô tô phân khối lớn thực hiện theo giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Thương mại.
3. Việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu mô tô phân khối lớn thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Thủ tục kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu giải quyết trực tiếp tại Hải quan Cửa khẩu, không cần xin phép Bộ Thương mại.
4. Việc đăng ký sử dụng và quy định chế độ thi lấy giấy phép điều khiển mô tô phân khối lớn thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
5. Cấm nhập khẩu mô tô các loại đã qua sử dụng.
II. Thủ tục nhập khẩu
1. Áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với mô tô phân khối lớn.
nhayKhoản 2, khoản 3 Mục II Thông tư này được sửa đổi bởi Điều 3 Thông tư 10/2011/TT-BCT, tuy nhiên Điều 3 đã bị bãi bỏ bởi Điều 1 Thông tư 27/2018/TT-BCT. nhay
2. Thủ tục đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động được quy định như sau:
Trước khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu, Thương nhân gửi về Bộ Thương mại bộ hồ sơ gồm:
- 02 bản Đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bản sao hợp đồng nhập khẩu có đóng dấu sao y bản chính của Thương nhân.
(Đối với Thương nhân lần đầu đăng ký nhập khẩu thì gửi thêm 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).
3. Thời hạn làm thủ tục đăng ký nhập khẩu tự động:
Bộ Thương mại xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu tự động cho Thương nhân trong thời gian 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
4. Khi làm thủ tục nhập khẩu ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của cơ quan Hải quan, Thương nhân phải xuất trình cho cơ quan Hải quan 01 Đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ tự động đã có xác nhận của Bộ Thương mại.
III. Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm      
1. Bộ trưởng Bộ Thương mại ủy quyền cho Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ tự động.
2. Sau mỗi lô hàng nhập khẩu, Thương nhân báo cáo bằng văn bản về Bộ Thương mại tình hình nhập khẩu mô tô phân khối lớn theo mẫu báo cáo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này, đồng thời gửi theo đường thư điện tử, địa chỉ e-mail: xemay@mot.gov.vn. Căn cứ báo cáo thực hiện của Thương nhân gửi về, Bộ Thương mại sẽ xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu mô tô phân khối lớn lần tiếp theo cho Thương nhân.
3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

     Đỗ Như Đính

PHỤ LỤC SỐ 01 (MẪU ĐƠN)

ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU MÔ TÔ PHÂN KHỐI LỚN THEO CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTM

ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mạI)

TÊN THƯƠNG NHÂN

 

Số :              

V/v  Đề nghị xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Bộ Thương mại

- Tên Thương nhân: ........................

- Địa chỉ:..........................................

- Điện thoại:. . . . ..............Fax:..........

- E-mail:.............................................

Đề nghị Bộ Thương mại xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu mô tô phân khối lớn theo chế độ cấp phép tự động hướng dẫn tại Thông tư số .../TT-BTM ngày ... tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại, chi tiết như sau:

Tên hàng và nhãn hiệu: ................................

Mã số HS của hàng hóa:  .............................

Hợp đồng nhập khẩu số:  .............................

Vận đơn hoặc chứng từ vận tải số:...............      ngày...tháng. ..năm...

Số lượng:  ....................................................

Trị giá (USD):  .............................................

Xuất xứ hàng hóa:  ......................................................

Cửa khẩu nhập khẩu:....................................

Thời gian dự kiến làm thủ tục nhập khẩu:

(Ghi dự kiến từ ngày....tháng nào? đến ngày.....tháng....năm...nào?)

Thương nhân xin gửi kèm theo đơn đăng ký này bản sao Hợp đồng.

Đề nghị Bộ Thương mại cho đăng ký nhập khẩu theo chế độ giấy phép tự động lô hàng nói trên.

Đã đăng ký tại Bộ Thương mại

Ngày.......tháng......năm.......

 

Người đứng đầu Thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 02

MẪU  BÁO CÁO HÀNG THÁNG VỀ TÌNH HÌNH

NHẬP KHẨU MÔ TÔ PHÂN KHỐI LỚN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTM

 ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại)

TÊN THƯƠNG NHÂN

Địa chỉ:

Số :              

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm ...

Báo cáo thực hiện nhập khẩu mô tô phân khối lớn

Kính gửi :  Bộ Thương mại

          Căn cứ Thông tư số .../TT-BTM ngày ...tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu mô tô phân khối lớn, Thương nhân xin báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu mô tô phân khối lớn (theo đơn Đăng ký nhập khẩu số....   ngày ...  tháng ... năm ...) như sau:

Tên hàng

Nhãn hiệu

Mã số (HS)

Phân khối xe (cc)

Hợp đồng nhập khẩu số:

Số lượng (chiếc)

Trị giá (USD)

Xuất xứ

Tổng số lượng đã

nhập khẩu lũy kế tới

thời điểm báo cáo

(chiếc)

Tổng trị giá đã

nhập khẩu lũy kế tới

thời điểm báo cáo

(USD)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương nhân cam đoan những kê khai trên đây là đúng.

(Phần mềm của Báo cáo làm dưới dạng file excel và gửi về Bộ Thương mại theo địa chỉ email: xe may@mot.gov.vn )

Người đứng đầu Thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Thông tư 06/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại về hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 06/2007/TT-BTM Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Như Đính
Ngày ban hành: 30/05/2007 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực