Quyết định 868/QĐ-BYT cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn dịch COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 868/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế được sửa đổi bởi Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 và Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ;

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quyết định này quy định việc cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.
2. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức được Chính phủ giao nhiệm vụ xuất khẩu khẩu trang y tế với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế theo quy định tại khoản 1 Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ.
Điều 2. Tiêu chuẩn khẩu trang y tế xuất khẩu
Khẩu trang y tế phải đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu đạt TCVN 8389-1 : 2010; TCVN 8389-2 : 2010; TCVN 8389-3 : 2010 và đã có số lưu hành do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.
Điều 3. Hồ sơ cấp phép xuất khẩu
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu: 01 bản chính theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định này.
2. Bản sao hợp lệ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc thông báo của Văn phòng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ xuất khẩu khẩu trang y tế với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế.
Điều 4. Thủ tục cấp phép xuất khẩu
1. Đơn vị gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp đến Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế).
2. Trong thời hạn 01 ngày (trong vòng 24 giờ) kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của đơn vị, Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) xem xét cấp giấy phép xuất khẩu. Trường hợp không cấp giấy phép, Bộ Y tế có văn bản trả lời đơn vị và nêu rõ lý do. Giấy phép xuất khẩu được gửi cho đơn vị đề nghị xuất khẩu để nộp cho Cơ quan Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
Điều 6. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;

- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Tư pháp, Công Thương, Tài chính, Ngoại giao;

Lưu: VT, TB-CT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trương Quốc Cường

Mẫu số 01

 

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU KHẨU TRANG Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /2020/QĐ-BYT ngày    /3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

----------------

 

Tên đơn vị

xuất khẩu

------

Số: ........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

.....1 ...., ngày ... tháng ... năm 20...

 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU KHẨU TRANG Y TẾ

-------------

Kính gửi: Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế).

 

Tên đơn vị xuất khẩu: .......................................................................................................

Mã số thuế:.......................................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của đơn vị:.................................................................................

Điện thoại liên hệ:..............................................................................................................

Đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế theo danh mục sau:

TT

Tên khẩu trang y tế

Chủng loại (model)

Số lưu hành

Quy cách đóng gói

Đơn vị tính

Số lượng

Sản

lượng sản xuất hiện nay

(chiếc/ tháng)

Tên hãng, nước sản xuất

1

...

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nước nhập khẩu:.......................................................................................................

2. Đơn vị xuất khẩu cam kết: Chịu trách nhiệm các thông tin về chất lượng, chủng loại, số lượng, mục đích xuất khẩu khẩu trang y tế.

Nếu vi phạm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Đơn vị xuất khẩu

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

 

 

-------------

1 Địa danh

thuộc tính Quyết định 868/QĐ-BYT

Quyết định 868/QĐ-BYT của Bộ Y tế quy định việc cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:868/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Quốc Cường
Ngày ban hành:11/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Y tế-Sức khỏe , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Y tế xem xét cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế trong 24 giờ

Ngày 11/3/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 868/QĐ-BYT quy định việc cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, khẩu trang y tế phải đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu đạt TCVN 8389-1:2010; TCVN 8389-2:2010; TCVN 8389-3:2010 và đã có số lưu hành do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

Đơn vị gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp đến Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế). Trong thời hạn 01 ngày (trong vòng 24 giờ) kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của đơn vị, Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) xem xét cấp giấy phép xuất khẩu. Giấy phép xuất khẩu được gửi cho đơn vị đề nghị xuất khẩu để nộp cho Cơ quan Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 868/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF HEALTH
-------

No. 868/QD-BYT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

Hanoi, March 11, 2020

 

 

 

DECISION

Providing regulations on the grant of the export license for medical masks during the period of prevention and control of the COVID-19 epidemic

--------

THE MINISTER OF HEALTH

 

Pursuant to the Law on Commercial dated June 14, 2005;

Pursuant to the Law on Foreign Trade Management dated June 12, 2017;

Pursuant to the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

Pursuant to the Government’s Decree No. 69/2018/ND-CP of May 15, 2018 on detailing a number of Articles of the Law on Foreign Trade Management;

Pursuant to the Government's Decree No. 36/2016/ND-CP dated May 15, 2016 on medical equipment management, amended by the Government's Decree No. 169/2018/ND-CP dated December 31, 2018 and the Government's Decree No. 03/2020/ND-CP dated January 01, 2020;

On implementation of the Government's Resolution No. 20/NQ-CP dated February 28, 2020 on applying the regime of grant of export license for medical masks in the period of prevention and control of COV-19 epidemic;

At the proposal of the Director of the Department of Health Equipment and Works - Ministry of Health,

 

DECIDES:

 

Article 1. Scope of adjustment and subjects of application

1. This Decision provides regulations on the grant of the export license for medical masks during the period of prevention and control of the COVID-19 epidemic.

2. This Decision applies with agencies and organizations assigned to export medical masks for the purpose of international aid and support by the Government in accordance with Clause 1 of the Government’s Resolution No. 20/NQ-CP dated February 28, 2020.

Article 2. Standard for export medical masks

Medical masks must meet at least requirements of the Vietnamese National Standards TCVN 8389-1 : 2010; TCVN 8389-2 : 2010; TCVN 8389-3 : 2020 and have the circulation number granted by the medical competent authority as prescribed by law.

Article 3. Application for the grant of an export license

1. A written request for the grant of export license: 01 original according to Form No. 01 attached to this Decision.

2. Valid copies of documents of the Government, the Prime Minister or notices of the Government Office on the assignment of export of medical masks for the purpose of international aid and support.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decision 868/QD-BYT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi