Quyết định 50/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 50/2005/QĐ-BTC

Quyết định 50/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:50/2005/QĐ-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Chí Trung
Ngày ban hành:19/07/2005Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Thí điểm thủ tục hải quan điện tử - Ngày 19/7/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 50/2005/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, khi khai hải quan điện tử, doanh nghiệp thực hiện các công việc sau: Tạo thông tin khai hải quan điện tử trên máy tính theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khai hải quan điện tử, Gửi các thông tin khai hải quan điện tử đến Chi cục Hải quan điện tử nơi đăng ký tham gia, Riêng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc thuộc danh mục xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện hoặc phải giám định, phân tích phân loại thì doanh nghiệp nộp hoặc xuất trình các loại giấy phép hoặc văn bản cho phép, Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa hoặc Thông báo miễn kiểm tra, Giấy đăng ký kiểm dịch do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, kết quả giám định, phân tích phân loại và/hoặc phiếu theo dõi trừ lùi (nếu có) theo quy định... Trường hợp hàng hóa phải phân tích, phân loại, trưng cầu giám định để xác định hàng hóa có thuộc diện được phép xuất khẩu, nhập khẩu, sau khi đã lấy mẫu theo quy định, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quyết định việc cho phép chủ hàng được đưa hàng về bảo quản nếu hàng hóa đáp ứng được yêu cầu giám sát của Hải quan. Hàng hóa chỉ được thông quan khi có kết quả phân tích, phân loại, giám định... Trường hợp hàng hóa phải phân tích, phân loại, giám định để xác định số thuế phải nộp sau khi đã lấy mẫu theo quy định thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử quyết định việc thông quan mà không phải chờ kết quả giám định... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 50/2005/QĐ-BTC tại đây

tải Quyết định 50/2005/QĐ-BTC

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

QUYÕT §ÞNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 50/2005/QĐ-BTC NGÀY 19 THÁNG 07 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM
THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ  ĐỐI VỚI HÀNG HÓA
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

cña Bé TµI CHÝNH Sè 50/2005/Q§-BTC ngµy 19 th¸ng 07 n¨m 2005 vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh quy tr×nh thùc hiÖn thÝ ®iÓm
thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö  ®èi víi hµng hãa
xuÊt khÈu, nhËp khÈu

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH

 

- Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001-QH10 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ  9 thông qua ngày 29/06/2001;

- C¨n cø LuËt H¶i quan sè 29/2001-QH10 ®­îc Quèc héi n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X, kú häp thø  9 th«ng qua ngµy 29/06/2001;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005;

- C¨n cø LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt H¶i quan n¨m 2005;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 1/07/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;

- Căn cứ Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 149/2005/Q§-TTg ngµy 20/06/2005 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö;

- Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Tæng côc tr­ëng Tæng côc H¶i quan.

QUYẾT ĐỊNH

QUYÕT §ÞNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

§iÒu 1.Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy:

- Quy định quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Quy ®Þnh quy tr×nh thùc hiÖn thÝ ®iÓm thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu;

- Các mẫu Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử (ký hiệu HQ/2005-ĐKĐT), Giấy công nhận tham gia thủ tục hải quan điện tử (ký hiệu HQ/2005-CNĐT), Tờ khai hải quan điện tử (ký hiệu HQ/2005-TKĐT), Phụ lục tờ khai hải quan điện tử (ký hiệu HQ/2005-PLTKĐT), Dấu nghiệp vụ hải quan, Phiếu ghi kết quả kiểm tra chứng từ giấy (ký hiệu HQ/2005-PKG) và Phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hoá (ký hiệu HQ/2005-PKH).

- C¸c mÉu §¨ng ký tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö (ký hiÖu HQ/2005-§K§T), GiÊy c«ng nhËn tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö (ký hiÖu HQ/2005-CN§T), Tê khai h¶i quan ®iÖn tö (ký hiÖu HQ/2005-TK§T), Phô lôc tê khai h¶i quan ®iÖn tö (ký hiÖu HQ/2005-PLTK§T), DÊu nghiÖp vô h¶i quan, PhiÕu ghi kÕt qu¶ kiÓm tra chøng tõ giÊy (ký hiÖu HQ/2005-PKG) vµ PhiÕu ghi kÕt qu¶ kiÓm tra hµng ho¸ (ký hiÖu HQ/2005-PKH).

 

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy định này; xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt mô hình và cơ cấu tổ chức, bộ máy Chi cục Hải quan điện tử, đào tạo công chức hải quan và doanh nghiệp; Chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan trong và ngoài ngành; Xây dựng và phát triển hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử; Đề xuất lựa chọn tổ chức tham gia thực hiện thí điểm dịch vụ truyền nhận dữ liệu hải quan điện tử để đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

§iÒu 2.Tæng côc tr­ëng Tæng côc H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn thùc hiÖn quy ®Þnh nµy; x©y dùng tr×nh Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh phª duyÖt m« h×nh vµ c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y Chi côc H¶i quan ®iÖn tö, ®µo t¹o c«ng chøc h¶i quan vµ doanh nghiÖp; Chñ tr× phèi hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan trong vµ ngoµi ngµnh; X©y dùng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng xö lý d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö; §Ò xuÊt lùa chän tæ chøc tham gia thùc hiÖn thÝ ®iÓm dÞch vô truyÒn nhËn d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

§iÒu 3.QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.

 

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

§iÒu 4.Tæng côc tr­ëng Tæng côc H¶i quan, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Tµi chÝnh vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

 

 


QUY ĐỊNH


QUY §ÞNH

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Quy tr×nh thùc hiÖn thÝ ®iÓm thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö
®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2005/QĐ-BTC ngày 19 tháng 07 năm 2005
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 50/2005/Q§-BTC ngµy 19 th¸ng 07 n¨m 2005
cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh)

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

I. QUY §ÞNH CHUNG

 

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. §èi t­îng vµ ph¹m vi ¸p dông

a) Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tự nguyện đăng ký và được Cơ quan Hải quan chấp nhận tham gia thủ tục hải quan điện tử.

a) §èi t­îng ¸p dông: C¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ tù nguyÖn ®¨ng ký vµ ®­îc C¬ quan H¶i quan chÊp nhËn tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö.

b) Phạm vi áp dụng: Quy trình thủ tục hải quan điện tử tại Quy định này áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và các Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố khác khi được phép thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

b) Ph¹m vi ¸p dông: Quy tr×nh thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö t¹i Quy ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo hîp ®ång lµm thñ tôc h¶i quan t¹i Côc H¶i quan thµnh phè H¶i Phßng, Côc H¶i quan thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c Côc H¶i quan TØnh, Thµnh phè kh¸c khi ®­îc phÐp thùc hiÖn thÝ ®iÓm thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö do Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh.

2. Thủ tục đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử

2. Thñ tôc ®¨ng ký tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö

a) Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử theo mẫu đăng ký HQ/2005-ĐKĐT ( Phụ lục 1) ban hành kèm theo Quyết định này và nộp bản đăng ký cho Chi cục Hải quan điện tử nơi đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử (Mẫu này có thể lấy, in ra tại địa chỉ trang web http://www.customs.gov.vn của Tổng cục Hải quan);

a) Doanh nghiÖp thùc hiÖn ®¨ng ký tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö theo mÉu ®¨ng ký HQ/2005-§K§T ( Phô lôc 1) ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy vµ nép b¶n ®¨ng ký cho Chi côc H¶i quan ®iÖn tö n¬i ®¨ng ký tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö (MÉu nµy cã thÓ lÊy, in ra t¹i ®Þa chØ trang web http://www.customs.gov.vncña Tæng côc H¶i quan);

b) Chi cục Hải quan điện tử trong thời hạn chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản đăng ký, kiểm tra các tiêu chí trên bản đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử của doanh nghiệp nếu phù hợp với quy định thì trình Cục trưởng phê duyệt, cấp tài khoản truy nhập và Giấy công nhận tham gia thủ tục hải quan điện tử HQ/2005-CNĐT (Phụ lục 2), nếu không phù hợp thì thông báo từ chối có nêu rõ lý do.

b) Chi côc H¶i quan ®iÖn tö trong thêi h¹n chËm nhÊt 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc b¶n ®¨ng ký, kiÓm tra c¸c tiªu chÝ trªn b¶n ®¨ng ký tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö cña doanh nghiÖp nÕu phï hîp víi quy ®Þnh th× tr×nh Côc tr­ëng phª duyÖt, cÊp tµi kho¶n truy nhËp vµ GiÊy c«ng nhËn tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö HQ/2005-CN§T (Phô lôc 2), nÕu kh«ng phï hîp th× th«ng b¸o tõ chèi cã nªu râ lý do.

 

II. THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

II. THñ TôC H¶I QUAN §IÖN Tö

 

1. Khai hải quan điện tử và kiểm tra, tiếp nhận, phân luồng hồ sơ hải quan

1. Khai h¶i quan ®iÖn tö vµ kiÓm tra, tiÕp nhËn, ph©n luång hå s¬ h¶i quan

1.1. Khai hải quan điện tử

1.1. Khai h¶i quan ®iÖn tö

Khi khai hải quan điện tử, doanh nghiệp thực hiện các công việc sau:

Khi khai h¶i quan ®iÖn tö, doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau:

a) Tạo thông tin khai hải quan điện tử trên máy tính theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khai hải quan điện tử.

a) T¹o th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö trªn m¸y tÝnh theo ®óng c¸c tiªu chÝ vµ khu«n d¹ng chuÈn theo h­íng dÉn cña Tæng côc H¶i quan vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö.

b) Gửi các thông tin khai hải quan điện tử đến Chi cục Hải quan điện tử nơi đăng ký tham gia;

b) Göi c¸c th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö ®Õn Chi côc H¶i quan ®iÖn tö n¬i ®¨ng ký tham gia;

c) Nhận và thực hiện các công việc theo Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử, cụ thể:

c) NhËn vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo Th«ng b¸o h­íng dÉn lµm thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö, cô thÓ:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin khai điện tử theo yêu cầu của cơ quan Hải quan;

- Söa ®æi, bæ sung c¸c néi dung th«ng tin khai ®iÖn tö theo yªu cÇu cña c¬ quan H¶i quan;

- In tờ khai (02 bản) dựa trên thông tin khai điện tử đã được cơ quan hải quan chấp nhận, ký, đóng dấu vào tờ khai HQ/2005-TKĐT (Phụ lục 3), phụ lục tờ khai HQ/2005-PLTKĐT (Phụ lục 4) nếu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có từ 4 mặt hàng trở lên (sau đây gọi là tờ khai in);

- In tê khai (02 b¶n) dùa trªn th«ng tin khai ®iÖn tö ®· ®­îc c¬ quan h¶i quan chÊp nhËn, ký, ®ãng dÊu vµo tê khai HQ/2005-TK§T (Phô lôc 3), phô lôc tê khai HQ/2005-PLTK§T (Phô lôc 4) nÕu hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu cã tõ 4 mÆt hµng trë lªn (sau ®©y gäi lµ tê khai in);

- Đối với hàng hóa được Chi cục Hải quan điện tử chấp nhận thông tin khai hải quan điện tử và thông quan thì doanh nghiệp mang tờ khai in đến bộ phận giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Chi cục Hải quan cửa khẩu) để thông quan hàng hóa;

- §èi víi hµng hãa ®­îc Chi côc H¶i quan ®iÖn tö chÊp nhËn th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö vµ th«ng quan th× doanh nghiÖp mang tê khai in ®Õn bé phËn gi¸m s¸t cña Chi côc H¶i quan cöa khÈu n¬i cã hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu(sau ®©y gäi t¾t lµ Chi côc H¶i quan cöa khÈu) ®Ó th«ng quan hµng hãa;

- Đối với hàng hóa Chi cục Hải quan điện tử yêu cầu phải xuất trình, nộp chứng từ  giấy thuộc hồ sơ hải quan trước khi thông quan thì doanh nghiệp nộp, xuất trình tờ khai in cùng các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan theo yêu cầu;

- §èi víi hµng hãa Chi côc H¶i quan ®iÖn tö yªu cÇu ph¶i xuÊt tr×nh, nép chøng tõ  giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan tr­íc khi th«ng quan th× doanh nghiÖp nép, xuÊt tr×nh tê khai in cïng c¸c chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan theo yªu cÇu;

- Đối với hàng hóa Chi cục Hải quan điện tử yêu cầu phải xuất trình chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa thì doanh nghiệp nộp, xuất trình tờ khai in cùng các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan cho Chi cục Hải quan điện tử và xuất trình hàng hóa cho Chi cục Hải quan cửa khẩu để kiểm tra theo yêu cầu;

- §èi víi hµng hãa Chi côc H¶i quan ®iÖn tö yªu cÇu ph¶i xuÊt tr×nh chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan vµ kiÓm tra thùc tÕ hµng hãa th× doanh nghiÖp nép, xuÊt tr×nh tê khai in cïng c¸c chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan cho Chi côc H¶i quan ®iÖn tö vµ xuÊt tr×nh hµng hãa cho Chi côc H¶i quan cöa khÈu ®Ó kiÓm tra theo yªu cÇu;

d) Riêng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc thuộc danh mục xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện hoặc phải giám định, phân tích phân loại thì doanh nghiệp nộp hoặc xuất trình các loại giấy phép hoặc văn bản cho phép, Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa hoặc Thông báo miễn kiểm tra, Giấy đăng ký kiểm dịch do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, kết quả giám định, phân tích phân loại và/hoặc phiếu theo dõi trừ lùi (nếu có) theo quy định (sau đây gọi chung là văn bản cho phép).

d) Riªng ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu thuéc danh môc cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp khÈu hoÆc thuéc danh môc xuÊt khÈu, nhËp khÈu cã ®iÒu kiÖn hoÆc ph¶i gi¸m ®Þnh, ph©n tÝch ph©n lo¹i th× doanh nghiÖp nép hoÆc xuÊt tr×nh c¸c lo¹i giÊy phÐp hoÆc v¨n b¶n cho phÐp, GiÊy ®¨ng ký kiÓm tra chÊt l­îng hµng hãa hoÆc Th«ng b¸o miÔn kiÓm tra, GiÊy ®¨ng ký kiÓm dÞch do c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÊp, kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh, ph©n tÝch ph©n lo¹i vµ/hoÆc phiÕu theo dâi trõ lïi (nÕu cã) theo quy ®Þnh (sau ®©y gäi chung lµ v¨n b¶n cho phÐp).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm thủ tục hải quan điện tử, khuyến khích doanh nghiệp nộp hoặc xuất trình trước các văn bản trên cho Chi cục Hải quan điện tử.

§Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc lµm thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö, khuyÕn khÝch doanh nghiÖp nép hoÆc xuÊt tr×nh tr­íc c¸c v¨n b¶n trªn cho Chi côc H¶i quan ®iÖn tö.

1.2. Thời điểm kiểm tra thông tin khai và thời hạn khai hải quan điện tử

1.2. Thêi ®iÓm kiÓm tra th«ng tin khai vµ thêi h¹n khai h¶i quan ®iÖn tö

a) Thời điểm kiểm tra thông tin khai hải quan điện tử

a) Thêi ®iÓm kiÓm tra th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö

- Thông tin khai hải quan điện tử được kiểm tra, chấp nhận đăng ký trong giờ hành chính từ 8h00 đến 12h00 và từ 13h00 đến 17h00 (trừ ngày nghỉ và ngày lễ).

- Th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö ®­îc kiÓm tra, chÊp nhËn ®¨ng ký trong giê hµnh chÝnh tõ 8h00 ®Õn 12h00 vµ tõ 13h00 ®Õn 17h00 (trõ ngµy nghØ vµ ngµy lÔ).

- Trong trường hợp ngoài giờ hành chính, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử quyết định cho phép kiểm tra, chấp nhận thông tin khai hải quan điện tử theo đăng ký của doanh nghiệp.

- Trong tr­êng hîp ngoµi giê hµnh chÝnh, Chi côc tr­ëng Chi côc H¶i quan ®iÖn tö quyÕt ®Þnh cho phÐp kiÓm tra, chÊp nhËn th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö theo ®¨ng ký cña doanh nghiÖp.

b) Thời hạn khai điện tử

b) Thêi h¹n khai ®iÖn tö

- Hàng hóa nhập khẩu được thực hiện trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu; Thông tin khai hải quan điện tử có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan hải quan chấp nhận thông tin khai hải quan điện tử.

- Hµng hãa nhËp khÈu ®­îc thùc hiÖn tr­íc ngµy hµng hãa ®Õn cöa khÈu hoÆc trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy hµng hãa ®Õn cöa khÈu; Th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö cã gi¸ trÞ lµm thñ tôc h¶i quan trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy c¬ quan h¶i quan chÊp nhËn th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö.

- Hàng hóa xuất khẩu được thực hiện chậm nhất là 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; thông tin khai hải quan điện tử có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày,  kể từ ngày cơ quan hải quan chấp nhận thông tin khai hải quan điện tử.

- Hµng hãa xuÊt khÈu ®­îc thùc hiÖn chËm nhÊt lµ 08 giê tr­íc khi ph­¬ng tiÖn vËn t¶i xuÊt c¶nh; th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö cã gi¸ trÞ lµm thñ tôc h¶i quan trong thêi h¹n 15 ngµy,  kÓ tõ ngµy c¬ quan h¶i quan chÊp nhËn th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö.

1.3. Kiểm tra, đăng ký, phân loại hồ sơ hải quan điện tử

1.3. KiÓm tra, ®¨ng ký, ph©n lo¹i hå s¬ h¶i quan ®iÖn tö

a) Khi nhận được thông tin khai hải quan điện tử của doanh nghiệp, trên cơ sở phân tích thông tin và các tiêu chí kiểm tra theo quy định, cơ quan Hải quan thực hiện việc kiểm tra và chấp nhận thông tin khai hải quan điện tử hoặc thông báo từ chối chấp nhận có nêu rõ lý do thông qua hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử.

a) Khi nhËn ®­îc th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö cña doanh nghiÖp, trªn c¬ së ph©n tÝch th«ng tin vµ c¸c tiªu chÝ kiÓm tra theo quy ®Þnh, c¬ quan H¶i quan thùc hiÖn viÖc kiÓm tra vµ chÊp nhËn th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö hoÆc th«ng b¸o tõ chèi chÊp nhËn cã nªu râ lý do th«ng qua hÖ thèng xö lý d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö.

b) Trường hợp chấp nhận thông tin khai điện tử thì cấp số tờ khai hải quan điện tử và phân luồng theo một trong các hình thức sau:

b) Tr­êng hîp chÊp nhËn th«ng tin khai ®iÖn tö th× cÊp sè tê khai h¶i quan ®iÖn tö vµ ph©n luång theo mét trong c¸c h×nh thøc sau:

- Chấp nhận thông quan trên cơ sở thông tin khai hải quan điện tử (Luồng Xanh);

- ChÊp nhËn th«ng quan trªn c¬ së th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö(Luång Xanh);

- Kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trước khi thông quan hàng hóa (Luồng Vàng);

- KiÓm tra chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan tr­íc khi th«ng quan hµng hãa(Luång Vµng);

- Kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi thông quan hàng hóa (Luồng Đỏ).

- KiÓm tra chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan vµ kiÓm tra thùc tÕ hµng hãa tr­íc khi th«ng quan hµng hãa(Luång §á).

c) Gửi Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử cho doanh nghiệp.

c) Göi Th«ng b¸o h­íng dÉn lµm thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö cho doanh nghiÖp.

1.4. Nguyên tắc phân luồng

1.4. Nguyªn t¾c ph©n luång

a) Chấp nhận thông quan trên cơ sở thông tin khai hải quan điện tử (Luồng Xanh) đối với các trường hợp sau:

a) ChÊp nhËn th«ng quan trªn c¬ së th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö (Luång Xanh) ®èi víi c¸c tr­êng hîp sau:

a1) Đối với hàng xuất khẩu nếu có đủ một trong các điều kiện sau:

a1) §èi víi hµng xuÊt khÈu nÕu cã ®ñ mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau:

- Hàng xuất khẩu (trừ hàng xuất khẩu từ nguyên liệu nhập khẩu);

- Hµng xuÊt khÈu (trõ hµng xuÊt khÈu tõ nguyªn liÖu nhËp khÈu);

- Hàng hóa xuất khẩu có điều kiện nhưng đã nộp văn bản cho phép cho cơ quan Hải quan quy định tại điểm d mục 1.1 phần II.

- Hµng hãa xuÊt khÈu cã ®iÒu kiÖn nh­ng ®· nép v¨n b¶n cho phÐp cho c¬ quan H¶i quan quy ®Þnh t¹i ®iÓm d môc 1.1 phÇn II.

a2) Hàng hóa của các doanh nghiệp có quá trình chấp hành tốt pháp luật hải quan nếu có đủ 2 điều kiện sau:

a2) Hµng hãa cña c¸c doanh nghiÖp cã qu¸ tr×nh chÊp hµnh tèt ph¸p luËt h¶i quan nÕu cã ®ñ 2 ®iÒu kiÖn sau:

- Hàng hóa không thuộc danh mục quy định tại điểm d mục 1.1 phần II; hàng hóa thuộc danh mục quy định tại điểm d mục 1.1 phần II nhưng đã nộp, xuất trình văn bản cho phép cho cơ quan Hải quan quy định tại điểm d mục 1.1 phần II;

- Hµng hãa kh«ng thuéc danh môc quy ®Þnh t¹i ®iÓm d môc 1.1 phÇn II; hµng hãa thuéc danh môc quy ®Þnh t¹i ®iÓm d môc 1.1 phÇn II nh­ng ®· nép, xuÊt tr×nh v¨n b¶n cho phÐp cho c¬ quan H¶i quan quy ®Þnh t¹i ®iÓm d môc 1.1 phÇn II;

- Hàng hóa thuộc diện không phải nộp thuế ngay.

- Hµng hãa thuéc diÖn kh«ng ph¶i nép thuÕ ngay.

a3) Hàng hóa thuộc các trường hợp đặc biệt khác do Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

a3) Hµng hãa thuéc c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt kh¸c do Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ;

b) Kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trước khi thông quan hàng hóa (Luồng Vàng) đối với các trường hợp sau:

b) KiÓm tra chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan tr­íc khi th«ng quan hµng hãa (Luång Vµng) ®èi víi c¸c tr­êng hîp sau:

- Hàng hóa thuộc danh mục quy định tại điểm d mục 1.1 phần II nhưng chưa nộp văn bản cho phép cho cơ quan Hải quan;

- Hµng hãa thuéc danh môc quy ®Þnh t¹i ®iÓm d môc 1.1 phÇn II nh­ng ch­a nép v¨n b¶n cho phÐp cho c¬ quan H¶i quan;

- Hàng hóa thuộc diện phải nộp thuế ngay;

- Hµng hãa thuéc diÖn ph¶i nép thuÕ ngay;

- Hàng hóa thuộc diện quy định tại điểm a mục 1.4 phần II nhưng phát hiện có nghi vấn về hồ sơ hải quan.

- Hµng hãa thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm a môc 1.4 phÇn II nh­ng ph¸t hiÖn cã nghi vÊn vÒ hå s¬ h¶i quan.

c) Kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi thông quan hàng hóa (Luồng Đỏ) đối với các trường hợp sau:

c) KiÓm tra chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan vµ kiÓm tra thùc tÕ hµng hãa tr­íc khi th«ng quan hµng hãa (Luång §á) ®èi víi c¸c tr­êng hîp sau:

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng đã nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan;

- Hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña chñ hµng ®· nhiÒu lÇn vi ph¹m ph¸p luËt vÒ h¶i quan;

- Hàng hóa không thuộc diện quy định tại điểm a, b mục 1.4 phần II, căn cứ vào kết quả thu thập, phân tích thông tin quản lý rủi ro từ cơ sở dữ liệu, từ trinh sát hải quan, từ cơ quan, tổ chức, cá nhân và Hải quan các nước mà xác định có khả năng vi phạm pháp luật về hải quan phải kiểm tra thực tế;

- Hµng hãa kh«ng thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b môc 1.4 phÇn II, c¨n cø vµo kÕt qu¶ thu thËp, ph©n tÝch th«ng tin qu¶n lý rñi ro tõ c¬ së d÷ liÖu, tõ trinh s¸t h¶i quan, tõ c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n vµ H¶i quan c¸c n­íc mµ x¸c ®Þnh cã kh¶ n¨ng vi ph¹m ph¸p luËt vÒ h¶i quan ph¶i kiÓm tra thùc tÕ;

d) Hàng hóa thuộc diện quy định tại điểm a, b mục 1.4 phần II nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử ra quyết định chuyển luồng thích hợp.

d) Hµng hãa thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b môc 1.4 phÇn II nh­ng ph¸t hiÖn cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt vÒ h¶i quan th× Chi côc tr­ëng Chi côc H¶i quan ®iÖn tö ra quyÕt ®Þnh chuyÓn luång thÝch hîp.

e) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định tiêu chí phân luồng cấp toàn Ngành, Cục trưởng Cục Hải quan nơi có Chi cục Hải quan điện tử quyết định tiêu chí phân luồng trên địa bàn quản lý của đơn vị.

e) Tæng côc tr­ëng Tæng côc H¶i quan quyÕt ®Þnh tiªu chÝ ph©n luång cÊp toµn Ngµnh, Côc tr­ëng Côc H¶i quan n¬i cã Chi côc H¶i quan ®iÖn tö quyÕt ®Þnh tiªu chÝ ph©n luång trªn ®Þa bµn qu¶n lý cña ®¬n vÞ.

1.5. Tiếp nhận hoặc bổ sung văn bản cho phép và cấp Phiếu theo dõi trừ lùi

1.5. TiÕp nhËn hoÆc bæ sung v¨n b¶n cho phÐp vµ cÊp PhiÕu theo dâi trõ lïi

a) Công chức hải quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận bổ sung văn bản cho phép của doanh nghiệp nộp thực hiện các công việc sau:

a) C«ng chøc h¶i quan ®­îc giao nhiÖm vô tiÕp nhËn bæ sung v¨n b¶n cho phÐp cña doanh nghiÖp nép thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau:

- Nhận, kiểm tra tính hợp lệ của văn bản cho phép;

- NhËn, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña v¨n b¶n cho phÐp;

- Nhập nội dung ghi trong văn bản cho phép vào hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử;

- NhËp néi dung ghi trong v¨n b¶n cho phÐp vµo hÖ thèng xö lý d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö;

- Lưu giữ văn bản cho phép.

- L­u gi÷ v¨n b¶n cho phÐp.

b) Khi doanh nghiệp có đơn đề nghị sao trích nội dung Giấy phép để làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan khác, công chức hải quan thực hiện:

b) Khi doanh nghiÖp cã ®¬n ®Ò nghÞ sao trÝch néi dung GiÊy phÐp ®Ó lµm thñ tôc h¶i quan t¹i Chi côc H¶i quan kh¸c, c«ng chøc h¶i quan thùc hiÖn:

- Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu về lượng hàng đã thực xuất, thực nhập với  đơn đề nghị của doanh nghiệp. Thực hiện trừ lùi, xác nhận lượng hàng còn lại trên Phiếu theo dõi trừ lùi đối với Giấy phép đó.

- KiÓm tra, ®èi chiÕu d÷ liÖu vÒ l­îng hµng ®· thùc xuÊt, thùc nhËp víi  ®¬n ®Ò nghÞ cña doanh nghiÖp. Thùc hiÖn trõ lïi, x¸c nhËn l­îng hµng cßn l¹i trªn PhiÕu theo dâi trõ lïi ®èi víi GiÊy phÐp ®ã.

- In, chuyển Đội trưởng Đội thông quan ký, đóng dấu nghiệp vụ ”Chi cục Hải quan điện tử” (Phụ lục 5) trên Phiếu theo dõi trừ lùi Giấy phép và trả lại doanh nghiệp.

- In, chuyÓn §éi tr­ëng §éi th«ng quan ký, ®ãng dÊu nghiÖp vô ”Chi côc H¶i quan ®iÖn tö” (Phô lôc 5) trªn PhiÕu theo dâi trõ lïi GiÊy phÐp vµ tr¶ l¹i doanh nghiÖp.

2. Thông quan hàng hoá

2. Th«ng quan hµng ho¸

2.1. Trường hợp chấp nhận thông tin khai hải quan điện tử và thông quan (Luồng Xanh)

2.1. Tr­êng hîp chÊp nhËn th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö vµ th«ng quan (Luång Xanh)

a) Doanh nghiệp mang tờ khai in (02 bản) đến bộ phận giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu để thông quan hàng hóa.

a) Doanh nghiÖp mang tê khai in (02 b¶n) ®Õn bé phËn gi¸m s¸t cña Chi côc H¶i quan cöa khÈu ®Ó th«ng quan hµng hãa.

b) Bộ phận giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện:

b) Bé phËn gi¸m s¸t cña Chi côc H¶i quan cöa khÈu thùc hiÖn:

- Tiếp nhận tờ khai in do doanh nghiệp xuất trình;

- TiÕp nhËn tê khai in do doanh nghiÖp xuÊt tr×nh;

- Kiểm tra tiêu chí đã được thông quan của hàng hóa trên hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử;

- KiÓm tra tiªu chÝ ®· ®­îc th«ng quan cña hµng hãa trªn hÖ thèng xö lý d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö;

- Đối chiếu tờ khai in do doanh nghiệp xuất trình với thông tin khai điện tử trên hệ thống;

- §èi chiÕu tê khai in do doanh nghiÖp xuÊt tr×nh víi th«ng tin khai ®iÖn tö trªn hÖ thèng;

- Xác nhận đã thông quan điện tử đối với hàng nhập khẩu; hoặc xác nhận đã thông quan điện tử và thực xuất (đối với hàng xuất khẩu) trên tờ khai in; ký, đóng dấu nghiệp vụ ”Đã thông quan điện tử” (theo mẫu dấu kèm Phụ lục 5) vào ô 32 của tờ khai in, giao cho người khai hải quan 01 bản, chuyển 01 bản cho Chi cục Hải quan điện tử lưu); Tờ khai in đã được cơ quan hải quan ký, đóng dấu nghiệp vụ ”Đã thông quan điện tử” có giá trị pháp lý như tờ khai thông thường;

- X¸c nhËn ®· th«ng quan ®iÖn tö ®èi víi hµng nhËp khÈu; hoÆc x¸c nhËn ®· th«ng quan ®iÖn tö vµ thùc xuÊt (®èi víi hµng xuÊt khÈu) trªn tê khai in; ký, ®ãng dÊu nghiÖp vô ”§· th«ng quan ®iÖn tö” (theo mÉu dÊu kÌm Phô lôc 5) vµo « 32 cña tê khai in, giao cho ng­êi khai h¶i quan 01 b¶n, chuyÓn 01 b¶n cho Chi côc H¶i quan ®iÖn tö l­u); Tê khai in ®· ®­îc c¬ quan h¶i quan ký, ®ãng dÊu nghiÖp vô ”§· th«ng quan ®iÖn tö” cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ tê khai th«ng th­êng;

- Cập nhật kết quả đã xác nhận vào hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử;

- CËp nhËt kÕt qu¶ ®· x¸c nhËn vµo hÖ thèng xö lý d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö;

- Huỷ việc xác nhận thực xuất trên hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử đối với hàng hóa đã được xác nhận thực xuất nhưng không xuất khẩu.

- Huû viÖc x¸c nhËn thùc xuÊt trªn hÖ thèng xö lý d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö ®èi víi hµng hãa ®· ®­îc x¸c nhËn thùc xuÊt nh­ng kh«ng xuÊt khÈu.

2.2. Trường hợp kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan (Luồng Vàng)

2.2. Tr­êng hîp kiÓm tra chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan (Luång Vµng)

a) Doanh nghiệp nộp, xuất trình tờ khai in (02 bản) cùng chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan cho Chi cục Hải quan điện tử theo yêu cầu.

a) Doanh nghiÖp nép, xuÊt tr×nh tê khai in (02 b¶n) cïng chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan cho Chi côc H¶i quan ®iÖn tö theo yªu cÇu.

b) Công chức Hải quan kiểm tra các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan do doanh nghiệp nộp, xuất trình tuỳ theo từng trường hợp về chính sách mặt hàng, chính sách thuế, trị giá hải quan, mã số hàng hóa, xuất xứ hàng hóa; Trường hợp qua kiểm tra hồ sơ phải tính lại thuế thì kiểm tra việc tính thuế căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành để xác định số thuế phải nộp; nhập kết quả kiểm tra vào hệ thống; in Phiếu ghi kết quả kiểm tra chứng từ giấy HQ/2005-PKG (02 bản) (Phụ lục 6), cùng đại diện doanh nghiệp ký xác nhận và chuyển trả cho doanh nghiệp 1 bản, lưu 1 bản cùng với chứng từ giấy đã được kiểm tra tại Chi cục Hải quan điện tử:

b) C«ng chøc H¶i quan kiÓm tra c¸c chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan do doanh nghiÖp nép, xuÊt tr×nh tuú theo tõng tr­êng hîp vÒ chÝnh s¸ch mÆt hµng, chÝnh s¸ch thuÕ, trÞ gi¸ h¶i quan, m· sè hµng hãa, xuÊt xø hµng hãa; Tr­êng hîp qua kiÓm tra hå s¬ ph¶i tÝnh l¹i thuÕ th× kiÓm tra viÖc tÝnh thuÕ c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép; nhËp kÕt qu¶ kiÓm tra vµo hÖ thèng; in PhiÕu ghi kÕt qu¶ kiÓm tra chøng tõ giÊy HQ/2005-PKG (02 b¶n) (Phô lôc 6), cïng ®¹i diÖn doanh nghiÖp ký x¸c nhËn vµ chuyÓn tr¶ cho doanh nghiÖp 1 b¶n, l­u 1 b¶n cïng víi chøng tõ giÊy ®· ®­îc kiÓm tra t¹i Chi côc H¶i quan ®iÖn tö:

- Xác nhận thông quan trên hệ thống nếu các chứng từ nộp, xuất trình hợp lệ và phù hợp với thông tin khai hải quan điện tử.

- X¸c nhËn th«ng quan trªn hÖ thèng nÕu c¸c chøng tõ nép, xuÊt tr×nh hîp lÖ vµ phï hîp víi th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö.

- Yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi thông quan nếu có nghi vấn.

- Yªu cÇu kiÓm tra thùc tÕ hµng hãa tr­íc khi th«ng quan nÕu cã nghi vÊn.

- Trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật hải quan thì xử lý theo quy định hiện hành;

- Tr­êng hîp ph¸t hiÖn cã vi ph¹m ph¸p luËt h¶i quan th× xö lý theo quy ®Þnh hiÖn hµnh;

c) Trường hợp hàng hóa được thông quan ngay thì Đội trưởng Đội thông quan Chi cục Hải quan điện tử phê duyệt kết quả kiểm tra và quyết định thông quan trên hệ thống. Việc thông quan hàng hóa thực hiện theo quy định tại mục 2.1 phần II.

c) Tr­êng hîp hµng hãa ®­îc th«ng quan ngay th× §éi tr­ëng §éi th«ng quan Chi côc H¶i quan ®iÖn tö phª duyÖt kÕt qu¶ kiÓm tra vµ quyÕt ®Þnh th«ng quan trªn hÖ thèng. ViÖc th«ng quan hµng hãa thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i môc 2.1 phÇn II.

d) Trường hợp hàng hóa phải kiểm tra thực tế thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử quyết định việc kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi thông quan. Việc kiểm tra thực tế được thực hiện theo quy định tại điểm c, d, e, f, g, h  mục 2.3 phần II.

d) Tr­êng hîp hµng hãa ph¶i kiÓm tra thùc tÕ th× Chi côc tr­ëng Chi côc H¶i quan ®iÖn tö quyÕt ®Þnh viÖc kiÓm tra thùc tÕ hµng hãa tr­íc khi th«ng quan. ViÖc kiÓm tra thùc tÕ ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c, d, e, f, g, h  môc 2.3 phÇn II.

e) Trường hợp hàng hóa phải phân tích, phân loại, trưng cầu giám định thì yêu cầu Chi cục Hải quan cửa khẩu lấy mẫu đi giám định. Việc lấy mẫu, lưu mẫu giám định thực hiện theo quy định hiện hành. Ngay sau khi có kết quả giám định, phân tích, phân loại Chi cục Hải quan cửa khẩu gửi cho Chi cục Hải quan điện tử để hoàn tất thủ tục. Việc thông quan hàng hóa đối với trường hợp này như sau:

e) Tr­êng hîp hµng hãa ph¶i ph©n tÝch, ph©n lo¹i, tr­ng cÇu gi¸m ®Þnh th× yªu cÇu Chi côc H¶i quan cöa khÈu lÊy mÉu ®i gi¸m ®Þnh. ViÖc lÊy mÉu, l­u mÉu gi¸m ®Þnh thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Ngay sau khi cã kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh, ph©n tÝch, ph©n lo¹i Chi côc H¶i quan cöa khÈu göi cho Chi côc H¶i quan ®iÖn tö ®Ó hoµn tÊt thñ tôc. ViÖc th«ng quan hµng hãa ®èi víi tr­êng hîp nµy nh­ sau:

- Trường hợp hàng hóa phải phân tích, phân loại, trưng cầu giám định để xác định hàng hóa có thuộc diện được phép xuất khẩu, nhập khẩu, sau khi đã lấy mẫu theo quy định, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quyết định việc cho phép chủ hàng được đưa hàng về bảo quản nếu hàng hóa đáp ứng được yêu cầu giám sát của Hải quan. Hàng hóa chỉ được thông quan khi có kết quả phân tích, phân loại, giám định.

- Tr­êng hîp hµng hãa ph¶i ph©n tÝch, ph©n lo¹i, tr­ng cÇu gi¸m ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh hµng hãa cã thuéc diÖn ®­îc phÐp xuÊt khÈu, nhËp khÈu, sau khi ®· lÊy mÉu theo quy ®Þnh, Chi côc tr­ëng Chi côc H¶i quan cöa khÈu quyÕt ®Þnh viÖc cho phÐp chñ hµng ®­îc ®­a hµng vÒ b¶o qu¶n nÕu hµng hãa ®¸p øng ®­îc yªu cÇu gi¸m s¸t cña H¶i quan. Hµng hãa chØ ®­îc th«ng quan khi cã kÕt qu¶ ph©n tÝch, ph©n lo¹i, gi¸m ®Þnh.

- Trường hợp hàng hóa phải phân tích, phân loại, giám định để xác định số thuế phải nộp sau khi đã lấy mẫu theo quy định thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử quyết định việc thông quan mà không phải chờ kết quả giám định.

- Tr­êng hîp hµng hãa ph¶i ph©n tÝch, ph©n lo¹i, gi¸m ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép sau khi ®· lÊy mÉu theo quy ®Þnh th× Chi côc tr­ëng Chi côc H¶i quan ®iÖn tö quyÕt ®Þnh viÖc th«ng quan mµ kh«ng ph¶i chê kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh.

f) Trường hợp hàng hóa phải xác định trị giá hải quan thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử quyết định việc thông quan hàng hóa, đồng thời chuyển chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan cho bộ phận kiểm tra sau thông quan thuộc Chi cục Hải quan điện tử.

f) Tr­êng hîp hµng hãa ph¶i x¸c ®Þnh trÞ gi¸ h¶i quan th× Chi côc tr­ëng Chi côc H¶i quan ®iÖn tö quyÕt ®Þnh viÖc th«ng quan hµng hãa, ®ång thêi chuyÓn chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan cho bé phËn kiÓm tra sau th«ng quan thuéc Chi côc H¶i quan ®iÖn tö.

g) Hàng hóa phải kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trước khi thông quan thiếu một số chứng từ (Hóa đơn thương mại, bản kê chi tiết hàng hóa, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa) nhưng được Chi cục Hải quan điện tử đồng ý cho nộp chậm có thời hạn thì được chấp nhận thông quan.

g) Hµng hãa ph¶i kiÓm tra chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan tr­íc khi th«ng quan thiÕu mét sè chøng tõ (Hãa ®¬n th­¬ng m¹i, b¶n kª chi tiÕt hµng hãa, giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa) nh­ng ®­îc Chi côc H¶i quan ®iÖn tö ®ång ý cho nép chËm cã thêi h¹n th× ®­îc chÊp nhËn th«ng quan.

h) Hàng hóa chưa nộp, nộp chưa đủ số tiền thuế phải nộp trong thời hạn quy định mà được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác được phép thực hiện một số hoạt động ngân hàng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì được chấp nhận thông quan.

h) Hµng hãa ch­a nép, nép ch­a ®ñ sè tiÒn thuÕ ph¶i nép trong thêi h¹n quy ®Þnh mµ ®­îc tæ chøc tÝn dông hoÆc tæ chøc kh¸c ®­îc phÐp thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng ng©n hµng b¶o l·nh vÒ sè tiÒn thuÕ ph¶i nép th× ®­îc chÊp nhËn th«ng quan.

2.3. Trường hợp kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa (Luồng Đỏ)

2.3. Tr­êng hîp kiÓm tra chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan vµ kiÓm tra thùc tÕ hµng hãa(Luång §á)

a) Doanh nghiệp nộp, xuất trình tờ khai in (02 bản) cùng chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan cho Chi cục Hải quan điện tử theo yêu cầu.

a) Doanh nghiÖp nép, xuÊt tr×nh tê khai in (02 b¶n) cïng chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan cho Chi côc H¶i quan ®iÖn tö theo yªu cÇu.

b) Công chức Hải quan tại Chi cục Hải quan điện tử kiểm tra các chứng từ do doanh nghiệp xuất trình theo yêu cầu về chính sách mặt hàng, chính sách thuế, trị giá hải quan, mã số hàng hóa, xuất xứ hàng hóa; nhập kết quả kiểm tra vào hệ thống; in Phiếu ghi kết quả kiểm tra chứng từ giấy (02 bản) và cùng đại diện doanh nghiệp ký xác nhận; giao tờ khai in cùng chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan cho doanh nghiệp để mang đến Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

b) C«ng chøc H¶i quan t¹i Chi côc H¶i quan ®iÖn tö kiÓm tra c¸c chøng tõ do doanh nghiÖp xuÊt tr×nh theo yªu cÇu vÒ chÝnh s¸ch mÆt hµng, chÝnh s¸ch thuÕ, trÞ gi¸ h¶i quan, m· sè hµng hãa, xuÊt xø hµng hãa; nhËp kÕt qu¶ kiÓm tra vµo hÖ thèng; in PhiÕu ghi kÕt qu¶ kiÓm tra chøng tõ giÊy (02 b¶n) vµ cïng ®¹i diÖn doanh nghiÖp ký x¸c nhËn; giao tê khai in cïng chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan cho doanh nghiÖp ®Ó mang ®Õn Chi côc H¶i quan cöa khÈu thùc hiÖn viÖc kiÓm tra thùc tÕ hµng hãa.

c) Doanh nghiệp xuất trình hàng hóa cho Chi cục Hải quan cửa khẩu để kiểm tra thực tế.

c) Doanh nghiÖp xuÊt tr×nh hµng hãa cho Chi côc H¶i quan cöa khÈu ®Ó kiÓm tra thùc tÕ.

d) Công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa theo yêu cầu về hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử quyết định trên hệ thống; việc kiểm tra thực tế có thể sử dụng máy móc, thiết bị kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ khác; nhập kết quả kiểm tra vào hệ thống;  in Phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hóa (02 bản) HQ/2005-PKH (Phụ lục 7) và cùng đại diện doanh nghiệp ký xác nhận.

d) C«ng chøc h¶i quan t¹i Chi côc H¶i quan cöa khÈu tiÕn hµnh kiÓm tra thùc tÕ hµng hãa theo yªu cÇu vÒ h×nh thøc, møc ®é kiÓm tra thùc tÕ hµng hãa do Chi côc tr­ëng Chi côc H¶i quan ®iÖn tö quyÕt ®Þnh trªn hÖ thèng; viÖc kiÓm tra thùc tÕ cã thÓ sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ kü thuËt, c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô kh¸c; nhËp kÕt qu¶ kiÓm tra vµo hÖ thèng;  in PhiÕu ghi kÕt qu¶ kiÓm tra hµng hãa (02 b¶n) HQ/2005-PKH (Phô lôc 7) vµ cïng ®¹i diÖn doanh nghiÖp ký x¸c nhËn.

e) Chi cục Hải quan điện tử kiểm tra việc tính thuế đối với những hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có thuế qua kiểm tra thực tế hàng hoá phải tính lại thuế. Việc tính thuế được thực hiện trên hệ thống căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành để xác định số thuế phải nộp.

e) Chi côc H¶i quan ®iÖn tö kiÓm tra viÖc tÝnh thuÕ ®èi víi nh÷ng hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu cã thuÕ qua kiÓm tra thùc tÕ hµng ho¸ ph¶i tÝnh l¹i thuÕ. ViÖc tÝnh thuÕ ®­îc thùc hiÖn trªn hÖ thèng c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép.

f) Đội trưởng Đội thông quan Chi cục Hải quan điện tử phê duyệt kết quả kiểm tra và quyết định thông quan trên hệ thống.

f) §éi tr­ëng §éi th«ng quan Chi côc H¶i quan ®iÖn tö phª duyÖt kÕt qu¶ kiÓm tra vµ quyÕt ®Þnh th«ng quan trªn hÖ thèng.

g) Chi cục Hải quan cửa khẩu lưu chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan và chuyển cho Chi cục Hải quan điện tử, giao tờ khai in (02 bản) cho doanh nghiệp.

g) Chi côc H¶i quan cöa khÈu l­u chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan vµ chuyÓn cho Chi côc H¶i quan ®iÖn tö, giao tê khai in (02 b¶n) cho doanh nghiÖp.

h) Trường hợp hàng hóa được thông quan thì thực hiện tiếp công việc theo quy định tại mục 2.1 phần II. Trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật hải quan thì xử lý theo quy định hiện hành.

h) Tr­êng hîp hµng hãa ®­îc th«ng quan th× thùc hiÖn tiÕp c«ng viÖc theo quy ®Þnh t¹i môc 2.1 phÇn II. Tr­êng hîp ph¸t hiÖn cã vi ph¹m ph¸p luËt h¶i quan th× xö lý theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

2.4. Thu nộp thuế và lệ phí hải quan

2.4. Thu nép thuÕ vµ lÖ phÝ h¶i quan

a) Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và lệ phí hải quan theo thông báo của Chi cục Hải quan điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, cụ thể:

a) Doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô vÒ thuÕ vµ lÖ phÝ h¶i quan theo th«ng b¸o cña Chi côc H¶i quan ®iÖn tö th«ng qua hÖ thèng xö lý d÷ liÖu ®iÖn tö h¶i quan, cô thÓ:

- Đối với hàng hóa phải nộp thuế ngay, sau khi cơ quan Hải quan chấp nhận thông tin khai điện tử và cấp số tờ khai hải quan điện tử doanh nghiệp nộp thuế theo Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử và xuất trình chứng từ nộp thuế hoặc bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác được phép thực hiện một số hoạt động ngân hàng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp cho Chi cục Hải quan điện tử trước khi thông quan;

- §èi víi hµng hãa ph¶i nép thuÕ ngay, sau khi c¬ quan H¶i quan chÊp nhËn th«ng tin khai ®iÖn tö vµ cÊp sè tê khai h¶i quan ®iÖn tö doanh nghiÖp nép thuÕ theo Th«ng b¸o h­íng dÉn lµm thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö vµ xuÊt tr×nh chøng tõ nép thuÕ hoÆc b¶o l·nh cña tæ chøc tÝn dông hoÆc tæ chøc kh¸c ®­îc phÐp thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng ng©n hµng b¶o l·nh vÒ sè tiÒn thuÕ ph¶i nép cho Chi côc H¶i quan ®iÖn tö tr­íc khi th«ng quan;

- Đối với hàng hóa được ân hạn thuế thì doanh nghiệp phải nộp thuế theo  Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử trong thời gian ân hạn theo luật định;

- §èi víi hµng hãa ®­îc ©n h¹n thuÕ th× doanh nghiÖp ph¶i nép thuÕ theo  Th«ng b¸o h­íng dÉn lµm thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö trong thêi gian ©n h¹n theo luËt ®Þnh;

- Việc nộp lệ phí hải quan của các lô hàng đã được thông quan tháng trước được thực hiện từ ngày 1 đến 10 tháng sau tại Chi cục Hải quan điện tử.

- ViÖc nép lÖ phÝ h¶i quan cña c¸c l« hµng ®· ®­îc th«ng quan th¸ng tr­íc ®­îc thùc hiÖn tõ ngµy 1 ®Õn 10 th¸ng sau t¹i Chi côc H¶i quan ®iÖn tö.

b) Công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan điện tử thực hiện:

b) C«ng chøc h¶i quan thuéc Chi côc H¶i quan ®iÖn tö thùc hiÖn:

- Thu, theo dõi nộp thuế, nợ thuế và kế toán thuế theo quy định.

- Thu, theo dâi nép thuÕ, nî thuÕ vµ kÕ to¸n thuÕ theo quy ®Þnh.

- Tính, thu lệ phí hải quan hàng tháng theo quy định.

- TÝnh, thu lÖ phÝ h¶i quan hµng th¸ng theo quy ®Þnh.

2.5. Hỗ trợ doanh nghiệp và giải quyết khiếu nại

2.5. Hç trî doanh nghiÖp vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i

a) Doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử được đào tạo, cung cấp các văn bản quy định về thủ tục hải quan điện tử; được đề nghị cơ quan hải quan giải đáp các vướng mắc liên quan đến quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

a) Doanh nghiÖp tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö ®­îc ®µo t¹o, cung cÊp c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö; ®­îc ®Ò nghÞ c¬ quan h¶i quan gi¶i ®¸p c¸c v­íng m¾c liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö.

b) Chi cục Hải quan điện tử có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp các văn bản quy định, giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục hải quan điện tử. Trường hợp vướng mắc vượt quá thẩm quyền phải báo cáo và đề xuất kịp thời lên cơ quan Hải quan cấp trên.

b) Chi côc H¶i quan ®iÖn tö cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn, cung cÊp c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh, gi¶i ®¸p v­íng m¾c cña doanh nghiÖp vÒ thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö. Tr­êng hîp v­íng m¾c v­ît qu¸ thÈm quyÒn ph¶i b¸o c¸o vµ ®Ò xuÊt kÞp thêi lªn c¬ quan H¶i quan cÊp trªn.

c) Mọi thắc mắc, khiếu nại hoặc tranh chấp được giải quyết dựa trên thông tin khai hải quan điện tử lưu tại hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử.

c) Mäi th¾c m¾c, khiÕu n¹i hoÆc tranh chÊp ®­îc gi¶i quyÕt dùa trªn th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö l­u t¹i hÖ thèng xö lý d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö.

2.6. Xử lý vi phạm

2.6. Xö lý vi ph¹m

a) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử thực hiện xử lý vi phạm theo thẩm quyền do pháp luật quy định. Sau khi xử lý thì nhập kết quả xử lý vào hệ thống.

a) Chi côc tr­ëng Chi côc H¶i quan ®iÖn tö thùc hiÖn xö lý vi ph¹m theo thÈm quyÒn do ph¸p luËt quy ®Þnh. Sau khi xö lý th× nhËp kÕt qu¶ xö lý vµo hÖ thèng.

b) Đối với hàng hoá phải kiểm tra thực tế, Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa nếu phát hiện vi phạm thì xử lý. Sau khi xử lý thì nhập kết quả xử lý vào hệ thống.

b) §èi víi hµng ho¸ ph¶i kiÓm tra thùc tÕ, Chi côc H¶i quan cöa khÈu n¬i tiÕn hµnh kiÓm tra thùc tÕ hµng hãa nÕu ph¸t hiÖn vi ph¹m th× xö lý. Sau khi xö lý th× nhËp kÕt qu¶ xö lý vµo hÖ thèng.

3. Kiểm tra sau thông quan

3. KiÓm tra sau th«ng quan

3.1. Nguyên tắc

3.1. Nguyªn t¾c

a) Kiểm tra sau thông quan là một khâu trong quy trình nghiệp vụ hải quan nhằm thẩm định việc tuân thủ pháp luật hải quan của người khai hải quan.

a) KiÓm tra sau th«ng quan lµ mét kh©u trong quy tr×nh nghiÖp vô h¶i quan nh»m thÈm ®Þnh viÖc tu©n thñ ph¸p luËt h¶i quan cña ng­êi khai h¶i quan.

b) Tất cả thông tin khai hải quan điện tử, tờ khai in, các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan điện tử, đều thuộc đối tượng kiểm tra sau thông quan kể cả hàng hóa nếu trong trường hợp cần thiết và còn điều kiện.

b) TÊt c¶ th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö, tê khai in, c¸c chøng tõ thuéc hå s¬ h¶i quan, sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan ®Õn hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®· ®­îc th«ng quan ®iÖn tö, ®Òu thuéc ®èi t­îng kiÓm tra sau th«ng quan kÓ c¶ hµng hãa nÕu trong tr­êng hîp cÇn thiÕt vµ cßn ®iÒu kiÖn.

c) Chi cục Hải quan điện tử thực hiện việc kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được thông quan tại đơn vị mình trên cơ sở phân tích, xử lý thông tin, từ cơ sở dữ liệu, chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan và thông tin của các bộ phận nghiệp vụ khác, của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và Hải quan các nước.

c) Chi côc H¶i quan ®iÖn tö thùc hiÖn viÖc kiÓm tra sau th«ng quan ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®­îc th«ng quan t¹i ®¬n vÞ m×nh trªn c¬ së ph©n tÝch, xö lý th«ng tin, tõ c¬ së d÷ liÖu, chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan vµ th«ng tin cña c¸c bé phËn nghiÖp vô kh¸c, cña c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n vµ H¶i quan c¸c n­íc.

d) Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp, xuất trình các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan điện tử, kể cả hàng hóa nếu trong trường hợp cần thiết và còn điều kiện cho Chi cục Hải quan điện tử khi có yêu cầu.

d) Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm nép, xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ thuéc hå s¬ h¶i quan, sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan ®Õn hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®· ®­îc th«ng quan ®iÖn tö, kÓ c¶ hµng hãa nÕu trong tr­êng hîp cÇn thiÕt vµ cßn ®iÒu kiÖn cho Chi côc H¶i quan ®iÖn tö khi cã yªu cÇu.

3.2. Các công việc kiểm tra sau thông quan của Chi cục Hải quan điện tử

3.2. C¸c c«ng viÖc kiÓm tra sau th«ng quan cña Chi côc H¶i quan ®iÖn tö

a) Tiếp nhận và lưu trữ các tờ khai in, chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan (đối với các hàng hóa phải kiểm tra thực tế) đã thông quan điện tử từ các Chi cục Hải quan cửa khẩu chuyển về theo định kỳ hàng tháng.

a) TiÕp nhËn vµ l­u tr÷ c¸c tê khai in, chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan (®èi víi c¸c hµng hãa ph¶i kiÓm tra thùc tÕ) ®· th«ng quan ®iÖn tö tõ c¸c Chi côc H¶i quan cöa khÈu chuyÓn vÒ theo ®Þnh kú hµng th¸ng.

b) Thu thập thông tin trên cơ sở:

b) Thu thËp th«ng tin trªn c¬ së:

- Kiểm tra thông tin khai điện tử đối với hàng hóa được thông quan;

- KiÓm tra th«ng tin khai ®iÖn tö ®èi víi hµng hãa ®­îc th«ng quan;

- Kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan đã tiếp nhận và lưu giữ;

- KiÓm tra chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan ®· tiÕp nhËn vµ l­u gi÷;

- Cơ sở dữ liệu hải quan;

- C¬ së d÷ liÖu h¶i quan;

- Thông tin từ các bộ phận nghiệp vụ khác;

- Th«ng tin tõ c¸c bé phËn nghiÖp vô kh¸c;

- Thông tin từ cơ quan, tổ chức, cá nhân và từ hải quan các nước.

- Th«ng tin tõ c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n vµ tõ h¶i quan c¸c n­íc.

c) Trên cơ sở kết quả kiểm tra, nếu có dấu hiệu vi phạm về chính sách mặt hàng, chính sách thuế, trị giá hải quan, mã số hàng hóa, xuất xứ hàng hóa thì yêu cầu doanh nghiệp mang chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan và các chứng từ khác liên quan đến hàng hóa để thực hiện việc kiểm tra theo quy định; Nhập kết quả kiểm tra vào hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử. Trong thời hạn quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi, bổ sung nếu doanh nghiệp tự khắc phục những sai sót, nhầm lẫn trong việc khai hải quan điện tử, tính thuế, nộp thuế thì cơ quan Hải quan không ra quyết định kiểm tra sau thông quan.

c) Trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm tra, nÕu cã dÊu hiÖu vi ph¹m vÒ chÝnh s¸ch mÆt hµng, chÝnh s¸ch thuÕ, trÞ gi¸ h¶i quan, m· sè hµng hãa, xuÊt xø hµng hãa th× yªu cÇu doanh nghiÖp mang chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan vµ c¸c chøng tõ kh¸c liªn quan ®Õn hµng hãa ®Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm tra theo quy ®Þnh; NhËp kÕt qu¶ kiÓm tra vµo hÖ thèng xö lý d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö. Trong thêi h¹n quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu söa ®æi, bæ sung nÕu doanh nghiÖp tù kh¾c phôc nh÷ng sai sãt, nhÇm lÉn trong viÖc khai h¶i quan ®iÖn tö, tÝnh thuÕ, nép thuÕ th× c¬ quan H¶i quan kh«ng ra quyÕt ®Þnh kiÓm tra sau th«ng quan.

d) Phân loại, phân tích, đánh giá thông tin để xác định đối tượng, mức độ kiểm tra sau thông quan; lập kế hoạch kiểm tra sau thông quan; báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố phê duyệt và ra quyết định kiểm tra sau thông quan.

d) Ph©n lo¹i, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ th«ng tin ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng, møc ®é kiÓm tra sau th«ng quan; lËp kÕ ho¹ch kiÓm tra sau th«ng quan; b¸o c¸o Côc tr­ëng Côc H¶i quan TØnh, Thµnh phè phª duyÖt vµ ra quyÕt ®Þnh kiÓm tra sau th«ng quan.

e) Tiến hành các bước kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và nhập kết quả kiểm tra sau thông quan vào hệ thống.

e) TiÕn hµnh c¸c b­íc kiÓm tra sau th«ng quan t¹i doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ nhËp kÕt qu¶ kiÓm tra sau th«ng quan vµo hÖ thèng.

4. Quản lý rủi ro

4. Qu¶n lý rñi ro

Bộ phận quản lý rủi ro tại Chi cục Hải quan điện tử thực hiện các nhiệm vụ sau:

Bé phËn qu¶n lý rñi ro t¹i Chi côc H¶i quan ®iÖn tö thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau:

a) Tổ chức thu thập thông tin, tài liệu từ cơ sở dữ liệu, chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan, từ bộ phận thông quan, kiểm tra sau thông quan, trinh sát hải quan, từ thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và Hải quan các nước.

a) Tæ chøc thu thËp th«ng tin, tµi liÖu tõ c¬ së d÷ liÖu, chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan, tõ bé phËn th«ng quan, kiÓm tra sau th«ng quan, trinh s¸t h¶i quan, tõ th«ng tin cña c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n vµ H¶i quan c¸c n­íc.

b) Phân loại, phân tích, đánh giá và xử lý thông tin kịp thời để xác định khả năng rủi ro phục vụ cho việc thông quan hàng hóa, kiểm tra sau thông quan và chống buôn lậu trên địa bàn hoạt động của mình.

b) Ph©n lo¹i, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ xö lý th«ng tin kÞp thêi ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng rñi ro phôc vô cho viÖc th«ng quan hµng hãa, kiÓm tra sau th«ng quan vµ chèng bu«n lËu trªn ®Þa bµn ho¹t ®éng cña m×nh.

c)  Lập hồ sơ quản lý doanh nghiệp theo mức độ tuân thủ pháp luật Hải quan;

c)  LËp hå s¬ qu¶n lý doanh nghiÖp theo møc ®é tu©n thñ ph¸p luËt H¶i quan;

d) Nhập kết quả vào hệ thống để phục vụ công tác nghiệp vụ hải quan.

d) NhËp kÕt qu¶ vµo hÖ thèng ®Ó phôc vô c«ng t¸c nghiÖp vô h¶i quan.

e) Đề xuất tiêu chí phân luồng và tiêu chí kiểm tra sau thông quan trình Lãnh đạo Chi cục Hải quan điện tử.

e) §Ò xuÊt tiªu chÝ ph©n luång vµ tiªu chÝ kiÓm tra sau th«ng quan tr×nh L·nh ®¹o Chi côc H¶i quan ®iÖn tö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1

PHô LôC 1

Mẫu Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử

MÉu §¨ng ký tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö

Ký hiệu: HQ/2005-ĐKĐT

Ký hiÖu: HQ/2005-§K§T

 

 

 

 

 

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

§¡NG Ký THAM GIA THñ TôC H¶I QUAN §IÖN Tö

 

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG DOANH NGHIỆP

PHÇN I. TH¤NG TIN CHUNG DOANH NGHIÖP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 
 


Mã số XNK:

M· sè XNK:

Tên Doanh nghiệp:

Tªn Doanh nghiÖp:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Địa chỉ:

§Þa chØ:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Điện thoại:              Fax:              E-mail:

§iÖn tho¹i:              Fax:              E-mail:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

PHẦN II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

PHÇN II. LÜNH VùC HO¹T §éNG

(  Xuất khẩu/Nhập khẩu   (   Vận tải tàu biển   (  Đại lý hàng hải   (   Đại lý làm thủ tục Hải quan

XuÊt khÈu/NhËp khÈuVËn t¶i tµu biÓn§¹i lý hµng h¶i§¹i lý lµm thñ tôc H¶i quan

(  Giao nhận              (    Lĩnh vực khác (chi tiết):

Giao nhËnLÜnh vùc kh¸c (chi tiÕt):

...................................................................................

...................................................................................

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Ngµnh nghÒ ®¨ng ký kinh doanh:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

PHẦN III. NGƯỜI KÝ TRÊN CHỨNG TỪ KHAI HẢI QUAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHÇN III. NG¦êI Ký TR£N CHøNG Tõ KHAI H¶I QUAN

 

Người ký trên chứng từ khai hải quan:

Ng­êi ký trªn chøng tõ khai h¶i quan:

 

Số CMND/ hộ chiếu:                     Ngày cấp:     Nơi cấp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sè CMND/ hé chiÕu:Ngµy cÊp:   N¬i cÊp:

 

Chức vụ:                                   Chữ ký:

Chøc vô:                                   Ch÷ ký:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:

§Þa chØ liªn hÖ:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại:

§iÖn tho¹i:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: Fax:               E-mail:

§iÖn tho¹i: Fax:               E-mail:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Người được ủy quyền thứ nhất:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ng­êi ®­îc ñy quyÒn thø nhÊt:

Số CMND/hộ chiếu:                          Ngày cấp:    Nơi cấp:

Sè CMND/hé chiÕu:                          Ngµy cÊp:    N¬i cÊp:

Chức vụ:                                         Chữ ký:

Chøc vô:                                         Ch÷ ký:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:

§Þa chØ liªn hÖ:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Điện thoại: Fax:               E-mail:

§iÖn tho¹i: Fax:               E-mail:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Người được ủy quyền thứ hai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ng­êi ®­îc ñy quyÒn thø hai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Số CMND/ hộ chiếu:                         Ngày cấp:   Nơi cấp:

Sè CMND/ hé chiÕu:                         Ngµy cÊp:   N¬i cÊp:

Chức vụ: Chữ ký:

Chøc vô: Ch÷ ký:

Địa chỉ liên hệ:

§Þa chØ liªn hÖ:

Điện thoại: Fax:               E-mail:

§iÖn tho¹i: Fax:               E-mail:

 

PHẦN IV

PHÇN IV

CÁC ĐIỀU KHOẢN,  ĐIỀU KIỆN KHI THAM GIA THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

C¸C §IÒU KHO¶N,  §IÒU KIÖN KHI THAM GIA THñ TôC H¶I QUAN §IÖN Tö

 

Điều 1. Thủ tục hải quan điện tử

§iÒu 1.Thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö

1. Thủ tục hải quan được thực hiện bằng phương tiện điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan Hải quan;

1. Thñ tôc h¶i quan ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng tiÖn ®iÖn tö th«ng qua hÖ thèng xö lý d÷ liÖu ®iÖn tö cña c¬ quan H¶i quan;

2. Hồ sơ hải quan điện tử bảo đảm sự toàn vẹn, có khuôn dạng chuẩn và có giá trị pháp lý như hồ sơ hải quan giấy;

2. Hå s¬ h¶i quan ®iÖn tö b¶o ®¶m sù toµn vÑn, cã khu«n d¹ng chuÈn vµ cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ hå s¬ h¶i quan giÊy;

3. Thực hiện các quy định về việc người khai hải quan được tự kê khai, tự tính, tự nộp thuế và các khoản thu khác. Lệ phí hải quan được thu, nộp định kỳ hàng tháng.

3. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc ng­êi khai h¶i quan ®­îc tù kª khai, tù tÝnh, tù nép thuÕ vµ c¸c kho¶n thu kh¸c. LÖ phÝ h¶i quan ®­îc thu, nép ®Þnh kú hµng th¸ng.

4. Cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan trên cơ sở hồ sơ hải quan điện tử do doanh nghiệp gửi tới; quyết định thông quan dựa trên hồ sơ điện tử do doanh nghiệp khai; quyết định việc kiểm tra hải quan dựa trên kết quả phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu của hải quan và các nguồn thông tin khác.

4. C¬ quan h¶i quan thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan trªn c¬ së hå s¬ h¶i quan ®iÖn tö do doanh nghiÖp göi tíi; quyÕt ®Þnh th«ng quan dùa trªn hå s¬ ®iÖn tö do doanh nghiÖp khai; quyÕt ®Þnh viÖc kiÓm tra h¶i quan dùa trªn kÕt qu¶ ph©n tÝch th«ng tin tõ c¬ së d÷ liÖu cña h¶i quan vµ c¸c nguån th«ng tin kh¸c.

 

Điều 2. Trách nhiệm của người tham gia thủ tục hải quan điện tử

§iÒu 2.Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö

1. Khai và thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan của cơ quan Hải quan.

1. Khai vµ thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö th«ng qua hÖ thèng xö lý d÷ liÖu ®iÖn tö h¶i quan cña c¬ quan H¶i quan.

2. Tự khai, tự tính và tự nộp thuế theo quy định  của pháp luật về thuế và hải quan.

2. Tù khai, tù tÝnh vµ tù nép thuÕ theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ thuÕ vµ h¶i quan.

3. Nộp lệ phí hải quan hàng tháng.

3. Nép lÖ phÝ h¶i quan hµng th¸ng.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác và trung thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình cho cơ quan Hải quan, sự thống nhất về nội dung giữa hồ sơ hải quan giấy và hồ sơ hải quan điện tử.

4. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ sù chÝnh x¸c vµ trung thùc cña néi dung ®· khai vµ c¸c chøng tõ ®· nép, xuÊt tr×nh cho c¬ quan H¶i quan, sù thèng nhÊt vÒ néi dung gi÷a hå s¬ h¶i quan giÊy vµ hå s¬ h¶i quan ®iÖn tö.

5. Lưu giữ hồ sơ hải quan, sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan; xuất trình hồ sơ, cung cấp thông tin, chứng từ có liên quan khi cơ quan Hải quan yêu cầu (kể cả dạng giấy và dạng điện tử).

5. L­u gi÷ hå s¬ h¶i quan, sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan ®Õn hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®· ®­îc th«ng quan trong thêi h¹n 5 n¨m, kÓ tõ ngµy ®¨ng ký tê khai h¶i quan; xuÊt tr×nh hå s¬, cung cÊp th«ng tin, chøng tõ cã liªn quan khi c¬ quan H¶i quan yªu cÇu (kÓ c¶ d¹ng giÊy vµ d¹ng ®iÖn tö).

6. Khi được cơ quan hải quan cấp tài khoản truy nhập để thực hiện thủ tục hải quan điện tử doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý tài khoản truy nhập, không được tiết lộ hoặc để lộ tài khoản của mình.

6. Khi ®­îc c¬ quan h¶i quan cÊp tµi kho¶n truy nhËp ®Ó thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tµi kho¶n truy nhËp, kh«ng ®­îc tiÕt lé hoÆc ®Ó lé tµi kho¶n cña m×nh.

7. Người tham gia thủ tục hải quan điện tử cam kết không sử dụng tài khoản truy nhập của mình để thực hiện các công việc khác ngoài việc thủ tục hải quan điện tử.

7. Ng­êi tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö cam kÕt kh«ng sö dông tµi kho¶n truy nhËp cña m×nh ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c ngoµi viÖc thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö.

 

Điều 3. Thay thế và thu hồi tài khoản truy nhập

§iÒu 3.Thay thÕ vµ thu håi tµi kho¶n truy nhËp

1. Trong trường hợp cần thay đổi, cấp lại hoặc chấm dứt sử dụng tài khoản truy nhập, người tham gia thủ tục hải quan điện tử phải có trách nhiệm thông báo cho cơ quan Hải quan bằng văn bản.

1. Trong tr­êng hîp cÇn thay ®æi, cÊp l¹i hoÆc chÊm døt sö dông tµi kho¶n truy nhËp, ng­êi tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö ph¶i cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho c¬ quan H¶i quan b»ng v¨n b¶n.

2. Khi có bằng chứng về việc doanh nghiệp vi phạm các quy định của cơ quan Hải quan, Cơ quan Hải quan có thể chấm dứt việc sử dụng và thu hồi tài khoản truy nhập mà không cần phải thông báo trước.

2. Khi cã b»ng chøng vÒ viÖc doanh nghiÖp vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña c¬ quan H¶i quan, C¬ quan H¶i quan cã thÓ chÊm døt viÖc sö dông vµ thu håi tµi kho¶n truy nhËp mµ kh«ng cÇn ph¶i th«ng b¸o tr­íc.

 

Điều 4. Thu và nộp lệ phí hải quan

§iÒu 4.Thu vµ nép lÖ phÝ h¶i quan

1. Hàng tháng cơ quan Hải quan sẽ thông báo số lệ phí làm thủ tục hải quan phải nộp cho người tham gia thủ tục hải quan điện tử.

1. Hµng th¸ng c¬ quan H¶i quan sÏ th«ng b¸o sè lÖ phÝ lµm thñ tôc h¶i quan ph¶i nép cho ng­êi tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö.

2. Khi nhận được thông báo nộp lệ phí làm thủ tục hải quan, người tham gia thủ tục hải quan điện tử có trách nhiệm nộp đủ số lệ phí theo đúng hạn ghi trong thông báo.

2. Khi nhËn ®­îc th«ng b¸o nép lÖ phÝ lµm thñ tôc h¶i quan, ng­êi tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö cã tr¸ch nhiÖm nép ®ñ sè lÖ phÝ theo ®óng h¹n ghi trong th«ng b¸o.

 

Điều 5. Quy định về Luật điều chỉnh giải quyết tranh chấp

§iÒu 5.Quy ®Þnh vÒ LuËt ®iÒu chØnh gi¶i quyÕt tranh chÊp

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại hoặc tranh chấp được giải quyết dựa trên hồ sơ hải quan điện tử lưu tại hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử của cơ quan Hải quan.

1. Mäi th¾c m¾c, khiÕu n¹i hoÆc tranh chÊp ®­îc gi¶i quyÕt dùa trªn hå s¬ h¶i quan ®iÖn tö l­u t¹i hÖ thèng xö lý d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö cña c¬ quan H¶i quan.

2. Trường hợp có tranh chấp giữa người tham gia thủ tục hải quan điện tử và cơ quan Hải quan, người tham gia thủ tục hải quan điện tử trước tiên tạm thời chấp nhận hình thức xử lý do cơ quan Hải quan đưa ra, sau đó sẽ giải quyết theo Luật pháp Việt Nam.

2. Tr­êng hîp cã tranh chÊp gi÷a ng­êi tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö vµ c¬ quan H¶i quan, ng­êi tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö tr­íc tiªn t¹m thêi chÊp nhËn h×nh thøc xö lý do c¬ quan H¶i quan ®­a ra, sau ®ã sÏ gi¶i quyÕt theo LuËt ph¸p ViÖt Nam.

 

Điều 6. Các quy định khác

§iÒu 6.C¸c quy ®Þnh kh¸c

1. Cơ quan Hải quan có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu, khiếu nại, thắc mắc liên quan đến thủ tục hải quan điện tử của người tham gia thủ tục hải quan điện tử.

1. C¬ quan H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu, khiÕu n¹i, th¾c m¾c liªn quan ®Õn thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö cña ng­êi tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö.

2. Cơ quan Hải quan không chịu trách nhiệm với người tham gia thủ tục hải quan điện tử về những thiệt hại hay mất mát do những nguyên nhân: trục trặc, hỏng hóc trang thiếy bị máy móc thuộc hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử của cơ quan Hải quan do thiên tai, sự cố viễn thông, sự giả mạo dữ liệu điện tử hay bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài sự kiểm soát của cơ quan Hải quan.

2. C¬ quan H¶i quan kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm víi ng­êi tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö vÒ nh÷ng thiÖt h¹i hay mÊt m¸t do nh÷ng nguyªn nh©n: trôc trÆc, háng hãc trang thiÕy bÞ m¸y mãc thuéc hÖ thèng xö lý d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö cña c¬ quan H¶i quan do thiªn tai, sù cè viÔn th«ng, sù gi¶ m¹o d÷ liÖu ®iÖn tö hay bÊt kú nguyªn nh©n nµo kh¸c ngoµi sù kiÓm so¸t cña c¬ quan H¶i quan.

 

PHẦN V - CAM KẾT

PHÇN V - CAM KÕT

Nhận thức rằng việc tham gia thủ tục hải quan điện tử là hoàn toàn tự nguyện, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Hải quan và Pháp luật của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi xin xác nhận:

NhËn thøc r»ng viÖc tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö lµ hoµn toµn tù nguyÖn, trªn c¬ së tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña LuËt H¶i quan vµ Ph¸p luËt cña N­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam, chóng t«i xin x¸c nhËn:

- Đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện các điều khoản và điều kiện nêu ở phần IV.

- §· ®äc, hiÓu râ, ®ång ý vµ cam kÕt thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn nªu ë phÇn IV.

- Các thông tin khai trên đơn đăng ký này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin này.

- C¸c th«ng tin khai trªn ®¬n ®¨ng ký nµy lµ ®óng sù thËt vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng th«ng tin nµy.

 

Đại diện Doanh nghiệp:

§¹i diÖn Doanh nghiÖp:

 

Tên:                Chữ ký và ngày đăng ký:

Tªn:Ch÷ ký vµ ngµy ®¨ng ký:

Số CMND:

Sè CMND:

Chức vụ:            Con dấu của Doanh nghiệp:

Chøc vô:Con dÊu cña Doanh nghiÖp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ ký và ngày đăng ký:

Ch÷ ký vµ ngµy ®¨ng ký:

 

 

Số CMND:

Sè CMND:

 

 

 

 

Chức vụ:

Chøc vô:

Con dấu của Doanh nghiệp:

Con dÊu cña Doanh nghiÖp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

PHô LôC 2

Giấy công nhận tham gia thủ tục hải quan điện tử

GiÊy c«ng nhËn tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö

Ký hiệu: HQ/2005-CNĐT

Ký hiÖu: HQ/2005-CN§T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

Phô lôc 3

Tờ khai hải quan điện tử

Tê khai h¶i quan ®iÖn tö

Ký hiệu HQ/2005-TKĐT

Ký hiÖu HQ/2005-TK§T


TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

Tê KHAI H¶I QUAN §IÖN Tö

(Xuất khẩu/Nhập khẩu)

(XuÊt khÈu/NhËp khÈu)

HQ/2005-TKĐT

HQ/2005-TK§T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tờ KHAI HảI QUAN ĐIệN Tử

Tê KHAI H¶I QUAN §IÖN Tö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Xuất khẩu/Nhập khẩu)

(XuÊt khÈu/NhËp khÈu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HQ/2005-TKĐT

HQ/2005-TK§T

 

 

Chi cục Hải quan:

Chi côc H¶i quan:

 

 

 

 

 

Chi cục Hải quan cửa khẩu:

Chi côc H¶i quan cöa khÈu:

 

 

 

 

 

Số tham chiếu:

Sè tham chiÕu:

 

 

 

 

 

Ngày, giờ gửi:

Ngµy, giê göi:

 

 

 

 

 

 

Số tờ khai:

Sè tê khai:

 

 

 

 

 

 

 

Ngày, giờ đăng ký:

Ngµy, giê ®¨ng ký:

 

 

 

 

 

1. Người xuất khẩu:

1. Ng­êi xuÊt khÈu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Loại hình:

4. Lo¹i h×nh:

 

 

 

5. Ngày thực xuất:

5. Ngµy thùc xuÊt:

 

6. Ngày thực nhập:

6. Ngµy thùc nhËp:

 

 

7. Hóa đơn thương mại:

7. Hãa ®¬n th­¬ng m¹i:

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Giấy phép:

8. GiÊy phÐp:

 

 

 

 

 

8. Giấy phép: 

8. GiÊy phÐp: 

 

 

 

 

 

9. Hợp đồng:

9. Hîp ®ång:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Người nhập khẩu:

2. Ng­êi nhËp khÈu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Vận tải đơn:

10. VËn t¶i ®¬n:

 

11. Cảng xếp hàng:

11. C¶ng xÕp hµng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11. Cảng xếp hàng:

 11. C¶ng xÕp hµng:

 

 

 

 

 

12. Cảng dỡ hàng:

12. C¶ng dì hµng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ngươi uỷ thác/Đại lý làm thủ tục Hải quan:

3. Ng­¬i uû th¸c/§¹i lý lµm thñ tôc H¶i quan:

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Phương tiện vận tải:

13. Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i:

 

14. Nước xuất khẩu:

14. N­íc xuÊt khÈu:

 

 

 

 

15. Điều kiện giao hàng:

15. §iÒu kiÖn giao hµng:

 

 

 

 

16. Phương thức thanh toán:

16. Ph­¬ng thøc thanh to¸n:

 

 

 

 

17. Đồng tiền thanh toán:

17. §ång tiÒn thanh to¸n:

 

 

 

 

18. Tỷ giá tính thuế:

18. Tû gi¸ tÝnh thuÕ:

 

 

 

 

 

 

Kết quả phân luồng và hướng dẫn làm thủ tục Hải quan:

KÕt qu¶ ph©n luång vµ h­íng dÉn lµm thñ tôc H¶i quan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SốSTT

STT

19. Tên hàng, quy  cách phẩm chất

19. Tªn hµng, quy  c¸chphÈm chÊt

20. Mã số hàng hóa

20. M· sèhµng hãa

21. Xuất xứ

21. XuÊt xø

22. Số lượng

22. Sè l­îng

23. Đơn vị tính

23. §¬nvÞ tÝnh

24. Đơn giá nguyên tệ

24. §¬n gi¸nguyªn tÖ

25. Trị giá

25. TrÞ gi¸

25. Trị giá nguyên tệ 26. Số

25. TrÞ gi¸ nguyªn tÖ26. Sè

26. Số container

26. Sè container

TT

TT

phẩm chất

phÈm chÊt

hàng hóa

hµng hãa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vị tính

vÞ tÝnh

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Cộng

Céng

 

  

  

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SốTT

TT

27. Thuế nhập khẩu

27. ThuÕ nhËp khÈu

28. Thuế GTGT (hoặc TTĐB)

28. ThuÕ GTGT (hoÆc TT§B)

29. Thu khác

29. Thu kh¸c

TT

TT

Trị giá tính thuế

TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ

Thuế suất (%)

ThuÕ suÊt (%)

Tiền thuế

TiÒn thuÕ

Trị giá tính thuế

TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ

Thuế suất (%)

ThuÕ suÊt (%)

Tiền thuế

TiÒn thuÕ

Tỷ lệ (%)

Tû lÖ (%)

Số tiền

Sè tiÒn

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

Céng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

Céng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Tổng số tiền thuế và thu khác (ô 27+28+29) bằng số:

30. Tæng sè tiÒn thuÕ vµ thu kh¸c (« 27+28+29) b»ng sè:

Bằng chữ:

B»ng ch÷:

31.Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những nội dung khai báo trên tờ khai này.

31.T«i xin cam ®oan, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ph¸p luËt vÒ nh÷ngnéi dung khai b¸o trªn tê khai nµy.

Ngày         tháng           năm

Ngµy         th¸ng           n¨m

 

 

 

 

(Người khai báo ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

(Ng­êi khai b¸o ghi râ hä tªn, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu)

32. Xác nhận đã thông quan và thực xuất

32. X¸c nhËn ®· th«ng quan vµ thùc xuÊt

 

30. Tổng số tiền thuế và thu khác (ô 27+28+29) bằng số:

30. Tæng sè tiÒn thuÕ vµ thu kh¸c (« 27+28+29) b»ng sè:

 

 

Bằng chữ:

B»ng ch÷:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những

31.T«i xin cam ®oan, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ph¸p luËt vÒ nh÷ng

 

 

 

 

 

 

32. Xác nhận đã thông quan

32. X¸c nhËn ®· th«ng quan

và thực xuất

vµ thùc xuÊt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nội dung khai báo trên tờ khai này.

néi dung khai b¸o trªn tê khai nµy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày         tháng           năm

Ngµy         th¸ng           n¨m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Người khai báo ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

(Ng­êi khai b¸o ghi râ hä tªn, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4

PHô LôC 4

Phụ lục tờ khai hải quan điện tử

Phô lôc tê khai h¶i quan ®iÖn tö

Ký hiệu HQ/2005-PLTKĐT

Ký hiÖu HQ/2005-PLTK§T


PHỤ LỤC TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

PHô LôC Tê KHAI H¶I QUAN §IÖN Tö

(Xuất khẩu/Nhập khẩu)

(XuÊt khÈu/NhËp khÈu)

HQ/2005-PLTKĐT

HQ/2005-PLTK§T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHụ LụC Tờ KHAI HảI QUAN ĐIệN Tử

PHô LôC Tê KHAI H¶I QUAN §IÖN Tö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Xuất khẩu/Nhập khẩu)

(XuÊt khÈu/NhËp khÈu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HQ/2005-PLTKĐT

HQ/2005-PLTK§T

 

 

Chi cục Hải quan:

Chi côc H¶i quan:

 

 

 

 

 

Phụ lục số:

Phô lôc sè:

 

 

 

 

 

Số tờ khai:

Sè tê khai:

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Hải quan cửa khẩu:

Chi côc H¶i quan cöa khÈu:

 

 

 

 

 

Ngày, giờ đăng ký:

Ngµy, giê ®¨ng ký:

 

 

 

 

 

Loại hình:

Lo¹i h×nh:

 

 

 

 

 

PHẦN THÔNG TIN HÀNG HÓA

PHÇN TH¤NG TIN HµNG HãA

SốTT

TT

19. Tên hàng, quy  cách phẩm chất

19. Tªn hµng, quy  c¸chphÈm chÊt

20. Mã số hàng hóa

20. M· sèhµng hãa

21. Xuất xứ

21. XuÊt xø

22. Số lượng

22. Sè l­îng

23. Đơn vị tính

23. §¬nvÞ tÝnh

24. Đơn giá nguyên tệ

24. §¬n gi¸nguyªn tÖ

25. Trị giá nguyên tệ

25. TrÞ gi¸nguyªn tÖ

26. SSố container

26.Scontainer

TT

TT

phẩm chất

phÈm chÊt

hàng hóa

hµng hãa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vị tính

vÞ tÝnh

nguyên tệ

nguyªn tÖ

nguyên tệ

nguyªn tÖ

container

container

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

Céng:

 

 

STT

STT

27. Thuế nhập khẩu

27. ThuÕ nhËp khÈu

28. Thuế GTGT (hoặc TTĐB)

28. ThuÕ GTGT (hoÆc TT§B)

29. Thu khác

29. Thu kh¸c

 

 

Trị giá tính thuế

TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ

Thuế suất (%)

ThuÕ suÊt (%)

Tiền thuế

TiÒn thuÕ

Trị giá tính thuế

TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ

Thuế suất (%)

ThuÕ suÊt (%)

Tiền thuế

TiÒn thuÕ

Tỷ lệ (%)

Tû lÖ (%)

Số tiền

Sè tiÒn

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

Céng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Tổng số tiền thuế và thu khác (ô 27 + 28 + 29) bằng số:

30. Tæng sè tiÒn thuÕ vµ thu kh¸c (« 27 + 28 + 29) b»ng sè:

Bằng chữ:

B»ng ch÷:

31.Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những nội dung khai báo trên tờ khai này.

31.T«i xin cam ®oan, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ph¸p luËt vÒ nh÷ng néi dung khai b¸o trªn tê khai nµy.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Người khai báo ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

(Ng­êi khai b¸o ghi râ hä tªn, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu)

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

Céng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số

27. Thuế nhập khẩu

27. ThuÕ nhËp khÈu

28. Thuế GTGT (hoặc TTĐB)

28. ThuÕ GTGT (hoÆc TT§B)

29. Thu khác

29. Thu kh¸c

TT

TT

Trị giá tính thuế

TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ

Thuế suất (%)

ThuÕ suÊt (%)

Tiền thuế

TiÒn thuÕ

Trị giá tính thuế

TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ

Thuế suất (%)

ThuÕ suÊt (%)

Tiền thuế

TiÒn thuÕ

Tỷ lệ (%)

Tû lÖ (%)

Số tiền

Sè tiÒn

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

Céng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Tổng số tiền thuế và thu khác (ô 27 + 28 + 29)

30. Tæng sè tiÒn thuÕ vµ thu kh¸c (« 27 + 28 + 29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bằng số:

b»ng sè:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ:

B»ng ch÷:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những nội dung khai báo trên tờ khai này.

31.T«i xin cam ®oan, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ph¸p luËt vÒ nh÷ng néi dung khai b¸o trªn tê khai nµy.