Quyết định 1864/QĐ-BTC 2019 đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà

B TÀI CHÍNH

---------

Số: 1864/QĐ-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà
trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc B Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà thành Chi cục Hải quan cửa khẩu Lý Vạn trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng kể từ ngày 01/10/2019.

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ các quy định hiện hành tổ chức, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ th cho Chi cục Hải quan cửa khu Lý Vạn. Chi cục Hải quan cửa khẩu Lý Vạn trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng được sử dụng con dấu để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp, đúng quy định.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3,

- Lãnh đạo Bộ;

- Tổng cục Hải quan;

- UBND tỉnh Cao Bằng;

- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;

- Cục Hải quan, Sở Tài chính, KBNN, Cục Thuế tnh Cao Bằng;

- Lưu: VT, Vụ TCCB (15b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Mai

 

                                                                    

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực