Nghị quyết 111/NQ-CP 2019 nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam, tỉnh Tây Ninh

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ

-----------

Số: 111/NQ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

 

                                                                      

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt nâng cấp cửa khẩu phụ
Tân Nam, tỉnh Tây Ninh lên thành cửa khẩu quốc tế

--------------

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 3431/BC-BNG-UBBG ngày 09 tháng 9 năm 2019,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyệt nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam, tỉnh Tây Ninh lên thành cửa khẩu quốc tế theo đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn ban số 3431/BC- BNG-UBBG ngày 09 tháng 9 năm 2019.

Điều 2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục nâng cấp cửa khẩu nêu trên theo quy định của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng, trang thiết bị phù hợp sau khi cửa khẩu được nâng cấp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- TTgCP, các Phó TTgCP;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHQT, KTTH;

- Lưu: Văn thư, NC(2b). Chính.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực