Quyết định 184/QĐ-BTC 2020 bổ sung danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

            BỘ TÀI CHÍNH

--------------

Số: 184/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung Danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho

người xuất cảnh, nhập cnh

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh;

Căn cứ Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh;

Căn cứ công văn số 3722/BCA-A08 ngày 06/12/2019 của Bộ Công an về việc cung cấp thông tin về tình hình trang bị máy đọc hộ chiếu và kết nối mạng máy tính tại các cửa khẩu;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh theo Danh sách đính kèm Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;

- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Tòa án Nhân dân Tối cao;

-  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Tổng Cục Hải quan;

- Lãnh đạo Bộ;

- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Mai

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

DANH SÁCH BỔ SUNG CỬA KHẨU ÁP DỤNG TỜ KHAI HẢI QUAN

DÙNG CHO NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 184/QĐ-BTC ngày 11/02/2020 của Bộ Tài chính)

 

TT

Tên cửa khẩu

Cục Hải quan quản lý

Tỉnh/Thành phố

01

Khánh Bình

An Giang

An Giang

02

Vĩnh Hội Đông

An Giang

An Giang

03

Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi

Hải Phòng

Hải Phòng

04

Cảng Hảng không quốc tế Phú Quốc

Kiên Giang

Kiên Giang

05

Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh

Khánh Hòa

Khánh Hòa

06

Ga Đường sắt quốc tế Đồng Đăng

Lạng Sơn

Lạng Sơn

07

Chi Ma

Lạng Sơn

Lạng Sơn

08

Cửa Lò

Nghệ An

Nghệ An

09

Cảng Hàng không Vinh

Nghệ An

Nghệ An

10

Cảng Hàng không Đồng Hới

Quảng Bình

Quảng Bình

11

La Lay

Quảng Trị

Quảng Trị

12

Cảng Cửa Việt

Quảng Trị

Quảng Trị

13

Tén Tằn

Thanh Hóa

Thanh Hóa

14

Thanh Thủy

Hà Giang

Hà Giang

15

Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ

Cần Thơ

Cần Thơ

16

Cảng Hàng không Liên Khương

Lâm Đồng

Lâm Đồng

17

Buprăng

Đắk Lắk

Đắk Nông

18

Đắk Peur

Đắk Lắk

Đắk Nông

19

Dinh Bà

Đồng Tháp

Đồng Tháp

20

Thường Phước

Đồng Tháp

Đồng Tháp

21

Tà Lùng

Cao Bằng

Cao Bằng

22

Trà Lĩnh

Cao Bằng

Cao Bằng

23

Sóc Giang

Cao Bằng

Cao Bằng

24

Mỹ Quý Tây

Long An

Long An

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực