Quyết định 787/QĐ-BXD thủ tục quản lý chất lượng công trình của Bộ Xây dựng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 787/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA BỘ XÂY DỰNG

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định s 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cNghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phhướng dn thi hành một squy định của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế mt cửa, một cửa liên thông trong gii quyết thủ tục hành chính;

Xét đnghị của Cục trưng Cục Giám định nhà nước v cht lượng công trình xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng, Bãi bỏ Mục IV Phần B của Quy trình giải quyết TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 626/QĐ-BXD ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Cục, Vụ và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguy
n Thanh Nghị (để b/c);
- Các đ/c Th
trưng;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Trung t
âm Thông tin (để thực hiện);
- Website BXD (
để đăng tải);
- Lưu: VT
, VP (KSTT), GĐ (GĐ1).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA BỘ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 787/QĐ-BXD ngày 23/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

1. Thủ tục Cho ý kiến về kết qu đánh giá an toàn công trình đối vi công trình chuyên ngành nằm trên địa bàn 02 tnh trở lên

Số TT

Trình tự thực hiện

Bộ phận, cán bộ tiếp nhận/ gii quyết hồ

Nội dung công việc

Thi gian gii quyết

Ghi chú

1

Tiếp nhận và bàn giao h

Bộ phận một cửa (BPMC)

BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn thư Cục để chuyển đến Cục trưởng.

01 ngày

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại BPMC hoặc gửi đến BPMC qua văn thư Bộ hoặc qua bưu điện.

2

Phân công giải quyết hồ sơ

Cục trưởng

Phân công Phó Cục trưởng phụ trách (1) và Đơn vị thụ lý hồ sơ (2).

0,5 ngày

 

3

Giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo (3)/ Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ (4)

Thẩm định hồ sơ, dự thảo nội dung thông báo kết quả chấp thuận hoặc không chấp thuận Báo cáo đánh giá an toàn. Trường hợp cần thiết đề xuất văn bản lấy ý kiến phối hợp thẩm định của các đơn vị thuộc Bộ, chuyên gia, ….

06 ngày

Trường hp nội dung hồ sơ không phù hợp (hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ), soạn văn bản yêu cầu b sung h sơ chuyn BPMC trả kết quả và dừng thực hiện TTHC tại đây. Thời hạn xử lý theo quy chế làm việc của Bộ (không quá 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ).

4

Kiểm tra thể thức văn bản

Văn phòng Cục (5)

Rà soát hồ sơ, ký phiếu trình ký Lãnh đạo Bộ.

0,5 ngày

 

5

Phê duyệt của Lành đạo Cục.

Cục trưởng

Phê duyệt nội dung dự tho thông báo ý kiến về kết quđánh giá an toàn công trình để trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

01 ngày

 

6

Phê duyệt của Lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

- Trường hợp cần lấy ý kiến phi hp thì phê duyệt đ chuyn sang thực hiện bước 7.

- Trường hợp chấp thuận nội dung dự thảo thì ký kết qugiải quyết và chuyển sang thực hiện bước 8 đến 9.

- Trường hợp không chấp thuận nội dung dự thảo thì phê duyệt đchuyển về thực hiện từ bước 3.

01 ngày

 

7

Ly ý kiến phi hợp

Các đơn vị thuộc Bộ được phi hợp

- Lấy ý kiến phi hợp của các đơn vị theo yêu cu của lãnh đạo Bộ.

- Giải trình, tiếp thu ý kiến phối hợp và báo cáo Thứ trưởng. Chuyển về thực hiện từ bước 6.

03 ngày

Đơn vị lấy ý kiến phi hp là đơn vị theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ

8

Phát hành thông báo ý kiến về kết qu đánh giá an toàn công trình

Văn thư Bộ

Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

0,5 ngày

 

9

Trả kết quả

BPMC

Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết qutại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

0,5 ngày

 

Tng cộng: 14 ngày (thời hạn theo quy định từ 14 ngày ktừ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đ, hợp lệ theo quy định tại Khoản 3 Điu 39 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP)

1 Phó Cục trưởng phụ trách gồm các ông: Phạm Tiến Văn; Phan Duy Thương; Ngô Lâm

2 Phòng chuyên môn gồm: Phòng Giám định 1, Phòng Giám định 2, Phòng Giám định 3, Phòng Công trình trọng điểm, Phòng An toàn xây dựng.

3 Lãnh đạo phòng chuyên môn gồm: Phan Vũ Anh, Dương Minh Nghĩa, Nguyễn Việt Sơn, Nguyn Kim Đức, Nguyễn Tuấn Ngọc Tú.

4 Chuyên viên thụ lý hồ sơ gồm: Võ Hoàng Anh, Đỗ Việt Hà, Đỗ Hữu Bằng, Đinh Văn Quảng, Nguyễn Minh Châu, Phạm Tiến Cnh, Đặng Xuân Trung, Lã Mạnh Chiến, Lê Quốc Anh, Kiều Tuấn Dũng, Lê Sơn, Hoàng Tuấn Anh, Phạm Thanh Sơn, Nguyn Trọng Thái, Nguyễn Huy Cường, Ngô Vũ Tuấn Anh, Lê Trường Giang, Phan Phú Cường, Mai Thị Hồng Nhi, Đỗ Duy Tạo.

5 Văn phòng Cục gồm: Nguyn Xuân Phương, Nguyn Thế Anh.

2. Thủ tục Cho ý kiến về kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)

Số TT

Trình t thc hiện

Bộ phận, cán bộ tiếp nhận/ gii quyết hồ

Ni dung công việc

Thi gian gii quyết

Ghi chú

1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

BPMC

BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn thư Cục để chuyển đến Cục trưởng

01 ngày

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại BPMC hoặc gửi đến BPMC qua văn thư Bộ hoặc qua bưu điện.

2

Phân công giải quyết hồ sơ

Cục trưng

Phân công Phó Cục trưởng phụ trách (1) và Đơn vị thụ lý hồ sơ (2)

0,5 ngày

 

3

Giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo (3) /Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ (4)

Thẩm định hồ sơ, dự thảo thông báo cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình. Trường hợp cần thiết đề xuất văn bản lấy ý kiến phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ, chuyên gia,...

06 ngày

Trường hợp nội dung hồ sơ không phù hp (hồ sơ thiếu hoặc không hp lệ), soạn văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ chuyển BPMC trả kết quả và dừng thực hiện TTHC tại đây. Thời hạn xử lý theo quy chế làm việc của Bộ (không quá 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ).

4

Kiểm tra thể thức văn bản

Văn phòng Cục (5)

Rà soát hồ sơ, ký phiếu trình ký Lãnh đạo Bộ.

0,5 ngày

 

5

Phê duyệt của Lãnh đạo Cục.

Cục trưởng

Phê duyệt nội dung dự thảo thông báo để trình Lãnh đo B ký ban hành.

01 ngày

 

6

Phê duyệt của Lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

- Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp thì phê duyệt đchuyển sang thực hiện bước 7.

- Trường hợp chấp thuận nội dung dự thảo thì ký kết quả giải quyết và chuyển sang thực hiện bước 8 đến 9.

- Trường hp không chp thuận nội dung dự thảo thì phê duyệt đchuyển về thực hiện từ bước 3.

01 ngày

 

7

Lấy ý kiến phối hợp

Các đơn vị thuộc Bộ được phối hợp

- Ly ý kiến phối hợp của các đơn vị theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ.

- Giải trình, tiếp thu ý kiến phối hp và báo cáo Thứ trưng. Chuyển về thực hiện từ bước 6.

03 ngày

Đơn vị lấy ý kiến phi hợp là đơn vị theo yêu cu của Lãnh đạo Bộ

8

Phát hành thông báo cho ý kiến vviệc kéo dài thời hạn sử dụng công trình

Văn thư Bộ

Đóng dấu và chuyển kết qugiải quyết về BPMC

0,5 ngày

 

9

Trả kết qu

BPMC

Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

0,5 ngày

 

Tổng cộng: 14 ngày (thời hạn theo quy định là 14 ngày ktừ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đ, hợp lệ theo quy định tại Điểm c khon 4 Điều 41 Nghị định s 06/2021/NĐ-CP)

1 Phó Cục trưởng phụ trách gồm các ông: Phạm Tiến Văn; Phan Duy Thương; Ngô Lâm

2 Phòng chuyên môn gồm: Phòng Giám định 1, Phòng Giám định 2, Phòng Giám định 3, Phòng Công trình trọng điểm, Phòng An toàn xây dựng.

3 Lãnh đạo phòng chuyên môn gồm: Phan Vũ Anh, Dương Minh Nghĩa, Nguyễn Việt Sơn, Nguyễn Kim Đức, Nguyễn Tun Ngọc Tú.

4 Chuyên viên thụ lý hồ sơ gồm: Võ Hoàng Anh, Đỗ Việt Hà, Đỗ Hữu Bng, Đinh Văn Quảng, Nguyễn Minh Châu, Phạm Tiến Cnh, Đặng Xuân Trung, Lã Mạnh Chiến, Lê Quốc Anh, Kiều Tuấn Dũng, Lê Sơn, Hoàng Tuấn Anh, Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Trọng Thái, Nguyễn Huy Cường, Ngô Vũ Tuấn Anh, Lê Trường Giang, Phan Phú Cường, Mai Thị Hồng Nhi, Đ Duy Tạo.

5 Văn phòng Cục gồm: Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Thế Anh.

3. Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

a) Quy trình kiểm tra đối vi công trình cấp I, cấp đặc biệt:

TT

Trình tự

Bộ phận, cán bộ tiếp nhận/ gii quyết hồ sơ

Nội dung công việc

Thi gian gii quyết

Ghi chú

1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận một ca (viết tt là BPMC)

Tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn thư Cục để chuyển đến Cục trưng.

01 ngày

Hồ sơ được nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc gửi trực tuyến.

2

Phân công giải quyết hồ sơ

Cục trưng

Phân công Phó Cục trưởng phụ trách (1) và Phòng Chuyên môn (2)

01 ngày

 

3

Giải quyết h

Lãnh đạo phòng chuyên môn (3)

Kiểm tra nội dung hồ sơ, lập kế hoạch kiểm tra, soạn thảo, trình Lãnh đạo Cục xem xét ký thông báo kế hoạch đến Chủ đu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị và phục vụ khác.

10 ngày

- Thông báo kế hoạch kiểm tra gửi cho Chđầu tư trước ngày đi kiểm tra tối thiểu 01 ngày.

- Trường hợp nội dung hồ sơ không phù hợp (không phải là TTHC), soạn văn bản đề nghị BPMC chuyển Văn thư Bộ để xử lý theo trình tự như văn bản thông thường và dừng thực hiện TTHC tại đây. Thời hạn xử lý theo quy chế làm việc của Bộ (không quá 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ).

4

Tchức kiểm tra tại hiện trường, công trình

Cục trưng / Phó Cục trưng và Phòng chuyên môn

Kiểm tra hồ sơ QLCL và chất lượng thi công tại công trình.

03 ngày

 

5

Soạn tho thông báo kết quả kiểm tra (Thông báo)

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Trường hợp công trình chưa đđiều kiện nghiệm thu, soạn tho thông báo yêu cầu Chđầu tư bsung các điều kiện, khắc phục các tồn tại.

Trường hợp công trình đủ điều kiện nghiệm thu, soạn thảo thông báo chấp thuận kết qunghiệm thu đưa công trình vào sdụng.

07 ngày

 

6

Kiểm tra thể thức văn bản

Văn phòng Cục (4)

Kiểm tra dự thảo về thể thức và kiểm tra hồ sơ lưu.

01 ngày

 

7

Lãnh đạo Cục phê duyệt dự tho Thông báo

Cục trưng

Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện nghiệm thu, kim tra nội dung thông báo và chuyển sang thực hiện từ bước 9 đến 11.

03 ngày

 

Trường hp công trình đủ điều kiện nghiệm thu, kiểm tra nội dung thông báo và hồ sơ lưu, ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt dự tho thông báo.

8

Lãnh đạo Bộ phê duyệt dự thảo Thông báo

Thứ trưng Lê Quang Hùng

Thứ trưởng xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

02 ngày

 

9

Ký Thông báo

Cục trưng / Phó cục trưng

Cục trưởng ký hoặc ủy quyền Phó cục trưng ký Thông báo.

01 ngày

 

10

Chuyển kết quả về BPMC

Văn thư Cục

Lấy dấu và chuyển Thông báo về BPMC.

0,5 ngày

 

11

Trả kết quả

BPMC

Thông báo cho Chđầu tư nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính nếu Chủ đầu tư đăng ký.

0,5 ngày

 

Tng cộng: 30 ngày (tính từ khi nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu, theo Đim b Khoản 6 Điều 24 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ)

b) Quy trình kiểm tra đối với công trình từ cấp II trở xuống:

TT

Trình t

Bộ phận, cán bộ tiếp nhận/ giải quyết hồ sơ

Nội dung công việc

Thi gian giải quyết

Ghi chú

1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận một cửa (viết tt là BPMC)

Tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn thư Cục để chuyển đến Cục trưng.

01 ngày

Hồ sơ được nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc gửi trực tuyến.

2

Phân công giải quyết hồ sơ

Cục trưng

Phân công Phó Cục trưởng phụ trách (1) và Phòng Chuyên môn (2)

01 ngày

 

3

 

Giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn (3)

Kiểm tra nội dung hồ sơ, lập kế hoạch kiểm tra, soạn tho, trình Lãnh đạo Cục xem xét ký thông báo kế hoạch đến Chđầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị và phục vụ khác.

04 ngày

- Thông báo kế hoạch kiểm tra gửi cho Chđầu tư trước ngày đi kiểm tra tối thiểu 01 ngày.

- Trường hợp nội dung hồ sơ không phù hợp (không phải là TTHC), soạn văn bản đề nghị BPMC chuyển Văn thư Bộ để xử lý theo trình tự như văn bn thông thường và dừng thực hiện TTHC tại đây. Thời hạn xử lý theo quy chế làm việc của Bộ (không quá 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ).

4

Tổ chức kiểm tra tại hiện trường công trình

Cục trưng / Phó Cục trưng và Phòng chuyên môn

Kiểm tra hồ sơ QLCL và chất lượng thi công tại công trình.

02 ngày

 

5

Dự thảo thông báo kết quả kiểm tra (Thông báo)

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện nghiệm thu, soạn thảo thông báo yêu cầu Chđầu tư bổ sung các điều kiện, khắc phục các tồn tại.

Trường hợp công trình đđiều kiện nghiệm thu, soạn tho thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sdụng.

05 ngày

 

6

Kiểm tra thể thức văn bản

Văn phòng Cục (4)

Kiểm tra dự tho về thể thức và kiểm tra hồ sơ lưu.

01 ngày

 

7

Lãnh đạo Cục phê duyệt dự thảo Thông báo

Cục trưng

Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện nghiệm thu, kiểm tra nội dung thông báo và chuyn sang thực hiện từ bước 9 đến 11.

02 ngày

 

Trường hợp công trình đđiều kiện nghiệm thu, kiểm tra nội dung thông báo và hồ sơ lưu, ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt dự tho thông báo.

8

Lãnh đạo Bộ phê duyệt dự thảo Thông báo

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

Thứ trưng xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

02 ngày

 

9

Ký Thông báo

Cục trưng / Phó Cục trưởng

Cục trưởng ký hoặc ủy quyền Phó cục trưởng ký thông báo.

01 ngày

 

10

Chuyển kết quả về BPMC

Văn thư Cục

Lấy dấu và chuyển Thông báo về BPMC.

0,5 ngày

 

11

Trả kết quả

BPMC

Thông báo cho Chủ đu tư nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính nếu Chủ đầu tư đăng ký.

0,5 ngày

 

Tng cộng: 20 ngày (tính từ khi nhận được hồ sơ đề nghị kim tra công tác nghiệm thu, theo Điểm b Khoản 6 Điu 24 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ)

1 Phó Cục trưng phụ trách gồm các ông: Phạm Tiến Văn; Phan Duy Thương; Ngô Lâm

2 Phòng chuyên môn gồm: Phòng Giám định 1; Phòng Giám định 2; Phòng Giám định 3; Phòng Qun lý an toàn xây dựng; Phòng Quản lý công trình trọng đim.

3 Lãnh đạo phòng chuyên môn gồm: Phan Vũ Anh; Dương Minh Nghĩa: Nguyễn Việt Sơn; Nguyễn Tuấn Ngọc Tú; Nguyễn Kim Đức; Phạm Thanh Sơn; Nguyn Minh Châu; ĐViệt Hà, Lê Quốc Anh.

4 Lãnh đạo phòng Văn phòng Cục gồm: Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Thế Anh.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 787/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 787/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 23/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!