Quyết định 60/QĐ-VKSTC phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư ngành Kiểm sát

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

___________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 12/7/2006;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Chánh văn phòng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3, Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng nhóm C (tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng) từ giai đoạn phê duyệt quyết định đầu tư đến giai đoạn quyết toán dự án hoàn thành đối với tất cả các dự án trong ngành do đơn vị làm chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước được VKSND tối cao cấp (vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) và các nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Phân cấp cho Chánh văn phòng VKSND tối cao phê duyệt các dự án Công nghệ thông tin nhóm B trở xuống sau khi được Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt chủ trương đầu tư từ giai đoạn phê duyệt quyết định đầu tư đến giai đoạn quyết toán dự án hoàn thành đối với tất cả các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được VKSND tối cao cấp (vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) và các nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 145/QĐ-VKSTC ngày 15/8/2019 về việc phân cấp phê duyệt các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng và thay thế Điểm a Khoản 2 Điều 6; điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 4, Điều 21 Quyết định số 94/QĐ-VKSTC ngày 30/7/2018 ban hành Quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân.
Xử lý chuyển tiếp: Đối với các dự án đã được Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt dự án hoặc đang triển khai thực hiện dự án các công việc tiếp theo chủ đầu tư thực hiện theo nội dung phân cấp này.
Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh văn phòng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3, Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c);
- Các Đ/c phó Viện trưởng VKSND tối cao;
- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc NN các tỉnh, Tp;
- Lưu VT, C3 (VT, LĐ cục, các phòng).
Hùng 200b

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 60/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án Công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 60/QĐ-VKSTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Duy Giảng
Ngày ban hành: 15/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!