Quyết định 576/QĐ-BCĐCĐS 2024 Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 576/QĐ-BCĐCĐS

Quyết định 576/QĐ-BCĐCĐS của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:576/QĐ-BCĐCĐSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành:17/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Mục tiêu tối thiểu 80% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của Bộ Xây dựng được số hóa

Ngày 17/6/2024, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng đã ra Quyết định 576/QĐ-BCĐCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng. Quyết định có một số nội dung chính sau đây:

1. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng đặt ra các mục tiêu:

- Thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại Bộ Xây dựng;

- Nâng cao năng lực quản trị số của ngành Xây dựng;

- Tối thiểu 80% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; cung cấp dữ liệu cho Bộ Xây dựng;…

2. Nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin trong việc thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng:

- Là đơn vị thường trực, đầu mối giúp việc cho Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình triển khai các nhiệm vụ đặt ra theo Kế hoạch;

- Tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo triển khai các giải pháp để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch;

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hàng tháng, hàng quý và kịp thời đề xuất những vấn đề phát sinh.

3. Trung tâm Thông tin của Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện các công việc sau:  

- Xây dựng dự thảo và trình ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng;

- Xây dựng dự thảo và trình ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ Xây dựng;

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch đã được ban hành;

- Tổ chức thực hiện phiên họp, Hội nghị thúc đấy số hóa ngành Xây dựng;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Xem chi tiết Quyết định 576/QĐ-BCĐCĐS tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO

CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ XÂY DỰNG
__________

Số: 576/QĐ-BCĐCĐS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của
Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng

______________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện từ hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-UBQGCĐS ngày 19/4/2024 của Ch tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số;

Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v việc phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-BXD ngày 23/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v kiện toàn và đổi tên Ban ch đạo xây dựng Chính phủ điện t của Bộ Xây dựng;

Căn c Quyết định số 320/QĐ-BXD ngày 16/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bo an toàn thông tin mạng của Bộ Xây dựng năm 2024 ”;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ được giao. Tổ giúp việc Trưởng Ban theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm điều phối bảo đảm thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- UBQG về Chuyển đổi số (để b/c);

- Bộ Thông tin và Truyền thông (để tng hợp);

- Lưu: VT, TTTT.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Nghị

 

 

BAN CHỈ ĐẠO

CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ XÂY DỰNG
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

K HOẠCH

Hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 576/QĐ-BCĐCĐS ngày 17 tháng 6 năm 2024
của Trưởng Ban
chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng)

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát về chuyn đổi số của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng. Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ, nhất là thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ (với vai trò là Thành viên ban chỉ đạo) trong việc triển khai chuyển đổi số.

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch nhằm đạt mục tiêu đề ra của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

b) Mục tiêu cụ th

- Thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại Bộ Xây dựng.

- Nâng cao năng lực qun trị số ngành Xây dựng.

- Tối thiểu 80% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; cung cấp d liệu mở Bộ Xây dựng; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng nhằm phát triển dữ liệu số ngành Xây dựng.

- Ứng dụng công nghệ hiện đại để triển khai phát triển hạ tầng số tại cơ quan Bộ Xây dựng.

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đáp ứng các mục tiêu đề ra của Chính phủ. 100% các hệ thống thông tin, cơ sở d liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng được hoàn thành phê duyệt cấp độ.

- Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ được kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Kế thừa từ nhng kết quả đã đạt được qua các nhiệm vụ chuyển đổi số, bám sát thực tin đ tạo bứt phá trong việc chuyển đổi số gn với thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các đơn vị.

- Huy động mọi nguồn lực trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số. Các đơn vị chủ động, tích cực và kịp thời trong công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

1. Trung tâm Thông tin

- Là đơn vị thường trực, đầu mối giúp việc cho Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình trin khai các nhiệm vụ đ ra theo Kế hoạch.

- Tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng triển khai các giải pháp để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hàng tháng, hàng quý và kịp thời đề xuất những vấn đề phát sinh cần xem xét giải quyết cho Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng.

2. Các thành viên Ban ch đạo

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp các thông tin, báo cáo Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Xây dựng về kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch.

- Cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp thực hiện để triển khai đối với các nhiệm vụ được phân công.

- Chủ động đề xuất với Trưởng ban các vấn đề phát sinh, cần chỉ đạo và phối hợp.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Kịp thời tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Bộ bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ Xây dựng.

4. Văn phòng Bộ

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin trong công tác thông tin, tuyên truyền, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ chuyển đổi số kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Xây dựng cũng như cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

TT

Nhiệm vụ

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả thực hiện

Ghi chú

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIU HÀNH; KIM TRA, GIÁM SÁT

1

Xây dựng dự thảo và trình ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng.

Tháng

6/2024

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Quyết định được ban hành

 

2

Xây dựng dự thảo và trình ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ Xây dựng.

Tháng 6/2024

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Quyết định được ban hành

 

3

Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch đã được ban hành

Theo Kế hoạch được duyệt

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Đoàn kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện

 

4

Tổ chức phiên họp, Hội nghị thúc đẩy số hóa ngành Xây dựng

Tháng 6/2024

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan

Báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách chuyển đổi số về kế hoạch, nội dung; Tổ chức phiên họp, hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách chuyển đổi số chủ trì

 

5

Xây dựng Đề án chuyển đổi số ngành xây dựng

Quý III/2024

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Hoàn thành dự thảo Đ án xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ trong tháng 6/2024; Trình báo cáo Lãnh đạo Bộ trong tháng 7/2024

 

6

Tổ chức triển khai thực hiện số hóa ngành theo Đề án chuyển đổi số được phê duyệt

Theo Kế hoạch thực hiện Đề án

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Trung tâm

Thông tin

Hoàn thành các sản phẩm cụ thể theo Kế hoạch thực hiện Đán đã được Bộ phê duyệt

 

II. QUẢN TRỊ SỐ

A. Thể chế, chính sách

7

Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

(Quyết định 320/QĐ-BXD ngày 16/4/2024)

Quý

III/2024

Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Nghị định được ban hành

 

8

Hoàn thiện Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

(Quyết định 320/QĐ-BXD ngày 16/4/2024)

Quý

III/2024

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Các đơn vị liên quan

Nghị định được ban hành

 

B. Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến

9

Thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cải cách các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý

Thường xuyên

Các đơn vị chủ trì xây dựng thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan

Các thủ tục hành chính được chuẩn hóa, tái cấu trúc

 

10

Nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng

(Quyết định 320/QĐ-BXD ngày 16/4/2024)

Tháng 11/2024

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị liên quan

Hệ thống được đáp ứng theo Thông tư 21/2023/TT-BTTTT và kết nối với nền tảng định danh và xác thực điện tử VNelD

 

11

Thực hiện triển khai kết nối toàn diện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ (Hệ thống EMC) đ nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Tháng 06/2024

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị liên quan

Hệ thống được kết nối toàn diện

 

C. Nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện, sử dụng các nền tảng hỗ trợ quản trị

12

Nâng cấp Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Xây dựng

Tháng 10/2024

Trung tâm

Thông tin

Các đơn vị liên quan

Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Xây dựng được kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

III. DỮ LIỆU SỐ

13

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định số 45 ngày 08/4/2020 và Nghị định 107 ngày 06/12/2021

2024

Các đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt tối thiểu 80%; gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định

 

14

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

(Quyết định 320/QĐ-BXD ngày 16/4/2024)

2024-2025

Trung tâm Thông tin

Cục Quản lý hoạt động xây dựng và các đơn vị liên quan

Năm 2024 về cơ bản hoàn thành xây dựng phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng

 

15

Xây dựng cổng dữ liệu mở Bộ Xây dựng.

(Quyết định 320/QĐ-BXD ngày 16/4/2024)

2024

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Cổng dữ liệu mở Bộ Xây dựng được hoàn thành và đưa vào triển khai tại Bộ Xây dựng

 

16

Thu thập, tổng hợp, cập nhật bổ sung thông tin, dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành, công bố vào Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và ch số giá xây dựng (Quyết định số 459/QĐ-BXD ngày 17/5/2024)

2024

Cục Kinh tế xây dựng

Các đơn vị có liên quan

CSDL về định mức, đơn giá được cập nhật kịp thời

 

IV. PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ

17

Triển khai nền tảng điện toán đám mây Bộ Xây dựng.

(Quyết định 320/QĐ-BXD ngày 16/4/2024)

2024

Trung tâm

Thông tin

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Nền tảng đám mây riêng của Bộ Xây dựng được triển khai xây dựng

 

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN

18

Triển khai sử dụng Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ

Tháng

12/2024

Trung tâm

Thông tin

Các đơn vị liên quan

Nền tảng được đưa vào sử dụng

 

19

Các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống.

(Quyết định 320/QĐ-BXD ngày 16/4/2024)

2024

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị liên quan

100% HTTT, CSDL được hoàn thành phê duyệt cấp độ

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi