Quyết định 56/QĐ-HĐTĐQH Kế hoạch thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời lỳ 2021-2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 56/QĐ-HĐTĐQH

Quyết định 56/QĐ-HĐTĐQH của Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ về việc ban hành Kế hoạch và phân công nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:56/QĐ-HĐTĐQHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:01/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch đường bộ thời kỳ 2021-2030

Ngày 01/6/2021, Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ ra Quyết định 56/QĐ-HĐTĐQH về việc ban hành Kế hoạch và phân công nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời lỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, các thành viên Hội đồng thẩm định thực hiện thẩm định, đánh giá các nội dung sau đây: Sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt; Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch; Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến mạng lưới đường bộ; Xác định loại hình, vai trò, vị trí, quy mô, định hướng khai thác, sử dụng đối với các tuyến đường bộ; Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch;…

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm nghiên cứu tham gia ý kiến đối với các vấn đề chung của quy hoạch nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của quy hoạch mạng lưới đường bộ.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải phụ trách thẩm định nội dung liên kết hạ tầng giao thông đường sắt, hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định nhu cầu vận tải, phương thức vận tải, ứng dụng công nghệ và phương tiện mới trong lĩnh vực đường bộ;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 56/QĐ-HĐTĐQH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI
ĐƯỜNG BỘ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 56/QĐ-HĐTĐQH

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

_____________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phvà Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 777/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng Thm định 05 quy hoạch ngành giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Bộ Giao thông vận ti (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định).

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch và phân công nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định này và nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, các thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Thtrưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
các Vụ: KTTH, QHĐP,
PL, TH, QHQT, CN, NN;
- Lưu: VT, HĐTĐQH (2).

CHỦ TỊCH
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

 

 

 

KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-HĐTĐQH ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch)

 

1. Mục đích: Cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch mạng lưới đường bộ), đồng thời làm căn cứ phân công trách nhiệm cụ thể đối với các bộ, ngành và địa phương (thông qua các thành viên Hội đồng thẩm định) trong quá trình thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch thẩm định bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tuân thủ trình tự, thủ tục thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

- Thể hiện sự phân công, phối hợp giữa các thành viên Hội đồng thẩm định từ các bộ, ngành và địa phương trong quá trình thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ.

3. Tiến độ thực hiện

Các nhiệm vụ chủ yếu và tiến độ khung dự kiến thực hiện như sau:

Thời gian

Ni dung nhiệm v

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

13/5/2021-23/5/2021

Các Thành viên Hội đồng thẩm định nghiên cứu

Thành viên Hội đồng

Tổng cục đường bViệt Nam

23/5/2021-03/6/2021

Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch (theo lịch của Chủ tịch Hội đồng)

Các thành viên Hội đồng thẩm định

Tổng cục đường bViệt Nam

03/6/2021-13/6/2021

Tiếp thu chỉnh sửa hồ sơ Quy hoạch theo ý kiến nhận xét, đánh giá của Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm đnh

Tổng cục đường bViệt Nam

13/6/2021-20/6/2021

Lập và trình Chủ tịch Hội đồng thông qua báo cáo thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm đnh

Tổng cục đường bViệt Nam

20/6/2021-30/6/2021

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm đnh

Tổng cục đường bViệt Nam

 

Trong quá trình thực hiện, nếu cn thiết phải điều chỉnh, bổ sung, đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định đề xuất bằng văn bản và gửi về Cơ quan thường trực Hội đồng (Bộ Giao thông vận tải) để tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định.

4. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng

a) Phân công nhiệm vụ

- Dựa trên nguyên tắc Quy hoạch mạng lưới đường bộ cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ (Điều 4 Luật Quy hoạch), liên kết ngành (Điều 25 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ) với các lĩnh vực khác, đề xuất nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng thẩm định như sau:

TT

Ni dung nhiệm vụ thm định, đánh giá

Thành viên thực hiện thẩm định

1

Sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt

Các thành viên Hội đồng thẩm định

2

Việc tuân thquy trình lập quy hoạch

Các thành viên Hội đồng thẩm định

3

Phân tích, đánh giá yếu t, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng về phân b, sử dụng không gian của mạng lưới đường bộ

Các thành viên Hội đồng

4

Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến mạng lưới đường bộ

Các thành viên Hội đồng

5

Đánh giá về sự liên kết ngành, liên kết vùng trong việc phát triển mạng lưới đường bộ:

 

 

- Liên kết các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng;

- Liên kết vùng;

- Liên kết tỉnh.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 05 địa phương

 

- Sử dụng đất quốc gia;

- Sử dụng tài nguyên quốc gia;

- Không gian biển quốc gia;

- Các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

- Kết ni hệ thống đô thị và hạ tầng kthuật (trong đó lưu ý định hướng kết đường bộ đến các đô th đc bit và đô th loi I);

- Các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Bộ Xây dựng, 05 địa phương

 

- Liên kết hạ tầng giao thông: đường sắt, hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa (trong đó lưu ý kết nối đường bộ đến cảng hàng không quốc tế, cảng biển đặc biệt và cảng bin loại I).

Bộ Giao thông vận tải

 

- Kết nối tổng thể ngành nông nghiệp, hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

- Kết nối tổng thể ngành công nghiệp;

- Kết nối tổng thể hệ thống thương mại;

- Kết ni hạ tầng năng lượng, điện lực, khí đt...

Bộ Công thương

 

- Kết nối hạ tầng văn hóa thể thao và du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lch

 

- Kết ni hạ tầng thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

- Kết nối hệ thống kho dự trquốc gia

B Tài chính

 

- Liên kết hạ tầng quốc tế

Bộ Giao thông vận tải, BKế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ

6

Đánh giá sự phù hợp về các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

7

Yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với việc phát triển mạng lưới đường bộ trong kỳ quy hoạch; những cơ hội và thách thức

Các thành viên Hội đồng

8

Nhu cầu vận tải, phương thức vận tải, ng dụng công nghệ và phương tiện mới trong lĩnh vực đường bộ.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ

9

Quan điểm, mục tiêu phát triển

Các thành viên Hội đồng

10

Phương án phát triển kết cấu hạ tầng trong phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ

Các thành viên Hội đồng

11

Xác định loại hình, vai trò, vị trí, quy mô, định hướng khai thác, sử dụng đối với các tuyến đường bộ.

Các thành viên Hội đồng

12

Định hướng sử dụng đất cho phát triển kết cấu hạ tầng quốc gia và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13

Danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành và thứ tự ưu tiên thực hiện

Các thành viên Hội đồng

14

Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

Các thành viên Hội đồng

 

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, các thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm nghiên cứu tham gia ý kiến đối với các vấn đề chung của quy hoạch nhm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của quy hoạch mạng lưới đường bộ.

b) Quyền, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thẩm định

- Được yêu cầu Cơ quan thường trực của Hội đồng cung cấp các hồ sơ, tài liệu quy hoạch; được đề xuất Cơ quan thường trực của Hội đồng mời các chuyên gia, nhà khoa học đến tham dự và đóng góp ý kiến tại phiên họp Hội đồng.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng cơ quan về nội dung công việc được Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ý kiến tham gia đối với quy hoạch.

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng thẩm định khi được triệu tập.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao.

- Các thành viên phản biện nghiên cứu, đánh giá và báo cáo Hội đồng thẩm định toàn diện nội dung quy hoạch; thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo Điều 35 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

c) Quyền và trách nhiệm của Cơ quan thường trực Hội đồng

- Thực hiện theo Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình họp Hội đồng thẩm định; mời họp, chuẩn bị tài liệu và phương tiện phục vụ các cuộc họp của Hội đồng.

- Đôn đốc các thành viên Hội đồng thẩm định triển khai công tác thẩm định theo nhiệm vụ được giao.

- Tổng hợp các nội dung còn có ý kiến khác nhau liên quan đến ngành, địa phương trong quá trình thẩm định, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi