Quyết định 55/QĐ-BXD 2023 Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B XÂY DNG

_________

Số: 55/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

QUYT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục văn bn quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ
hoặc một phần thuộc lĩnh v
c quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2022

_____________________

B TRƯỞNG B XÂY DNG

 

Căn cLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 ca Chính ph quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính ph sa đi, b sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính ph quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Ngh định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị ca Vụ trưng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vục quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);

- Các Th trưng BXD;

- Văn phòng Chính ph;

- Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Kim toán Nhà nước;

- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kim tra văn bn QPPL - Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sinh

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

A. VĂN BN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2022

STT

Tên loại

văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu

nội dung văn bn

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết

hiệu lực

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính ph, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Nghị định

76/2015/NĐ-CP ngày

10/9/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Đã được thay thế bởi Nghị định số 02/2022/NĐ- CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

01/3/2022

2.

Nghị định

117/2015/NĐ-CP ngày

12/11/2015

Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Đã được thay thế bởi Nghị định số 44/2022/NĐ- CP ngày 29/6/2022 của Chính ph về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà và thị trường bất động sản

15/8/2022

3.

Nghị định

81/2017/NĐ-CP ngày

17/7/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Xây dựng

Đã được thay thế bởi Nghị định số 52/2022/NĐ- CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức ca Bộ Xây dựng

08/8/2022

4.

Nghị định

139/2017/NĐ-CP ngày

27/11/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sn làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sn, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Đã được thay thể bởi Nghị định số 16/2022/NĐ- CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

28/01/2022

5.

Nghị định

21/2020/NĐ-CP ngày

17/02/2020

Sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát trin nhà ở, qun lý sử dụng nhà và công sở

 

 

6.

Quyết định

67/2010/QĐ-TTg ngày

29/10/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách h trợ hộ nghèo về nhà ở

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bãi b một số văn bản quy phạm pháp luật của Th tướng Chính phủ

12/12/2022

7.

Quyết định

27/2015/QĐ-TTg ngày

10/7/2015

Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

Đã được thay thế bởi Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính ph về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ

15/4/2022

II. Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành

1.

Thông tư

04/2014/TT-BXD ngày

22/4/2014

Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng

Đã được thay thế bởi Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 ca Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

05/02/2022

2.

Thông tư

14/2014/TT-BXD ngày

05/9/2014

Ban hành QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v An toàn trong xây dựng

Đã được thay thế bởi Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng B Xây dựng ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng

20/6/2022

3.

Thông tư liên tịch

07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y ban nhân dân huyện, quân, thị xã, thành phố thuộc tnh về các lĩnh vực qun lý nhà nước ngành Xây dựng

Đã được thay thế bởi Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ca cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh, thành phố trực thuộc trung ương

11/11/2022

4.

Thông tư

27/2016/TT-BXD ngày

15/12/2016

 

 

 

 

 

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định s 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản hướng dẫn về xây dựng, quản lý và sử dụng thông tin về nhà  và thị trường bất động sản.

Thông tư số 27/2016/TT-BXD là văn bản quy định chi tiết Nghị định số 117/2015/NĐ-CP. Ngàỵ 29/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CP; đồng thời, không giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết Nghị đnh này. Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì Thông tư số 27/2016/TT-BXD đã hết hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định số 117/2015/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.

15/8/2022

5.

Thông tư

07/2017/TT-BXD ngày

15/5/2017

Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thông tư số 07/2017/TT-BXD là văn bản quy định chi tiết Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022), trong đó, đã bãi bỏ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP. Đồng thời, tại khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Ngày 10/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022), trong đó, tại Điều 31 Thông tư này đã quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với nhà đầu tư và cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì Thông tư số 07/2017/TT-BXD đã hết hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định số 38/2015/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.

10/01/2022

6.

Thông tư

03/2018/TT-BXD ngày

24/4/2018

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sn làm vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, qun lý sử dụng nhà và công sở

Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 là văn bản quy định chi tiết Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. Ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 28/01/2022) thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, đồng thời, không giao Bộ trưng Bộ Xây dựng quy định chi tiết Nghị định này. Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật năm 2015 thì Thông tư số 03/2018/TT-BXD đã hết hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định số 139/2017/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.

28/01/2022


B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2022

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản;

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Luật

Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Luật sọ 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

01/3/2022

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi