Quyết định 541/1997/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi một số điều của Quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 497/BXD-GĐ ngày 18/09/1996

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 541/1997/QĐ-BXD NGÀY 22
THÁNG 11 NĂM 1997 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ XÉT DUYỆT THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 497/BXD
NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1996

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ ban hành một số khoản sửa đổi bổ sung Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng được ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này một số điều khoản sửa đổi, bổ sung Quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 497/BXD-GĐ ngày 18 tháng 9 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

Điều 2. Quyết định này được thực hiện thống nhất trong cả nước và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN

SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ LẬP, THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 497/BXD-GĐ NGÀY 18-9-1996 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 541/1997/QĐ-BXD ngày 22-11-1997
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

Điều 15. Thẩm định thiết kế kỹ thuật các công trình thuộc dự án đầu tư nhóm A sử dụng vốn Nhà nước:

Nay sửa đổi bổ sung khoản 1 như sau:

Nếu dự án (hoặc gói thầu) được chỉ định thầu, Thủ trưởng Bộ quản lý ngành phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán (hoặc dự toán chi tiết trường hợp chưa lập được tổng dự toán) sau khi được cơ quan chuyên môn thẩm định về thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công và Bộ Xây dựng thẩm định về tổng dự toán (hoặc dự toán chi tiết). Nếu dự án (hoặc gói thầu) phải tổ chức đấu thầu, Bộ quản lý ngành phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công sau khi được cơ quan chuyên môn thẩm định về thiết kễ kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công.

 

Điều 16. Nay sửa đổi bổ sung như sau:

Thẩm định thiết kế kỹ thuật các công trình thuộc dự án đầu tư nhóm B và C sử dụng vốn Nhà nước:

Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công sau khi đã được cơ quan chuyên môn thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công.

Nếu dự án (hoặc gói thầu) được chỉ định thầu, người có thẩm quyền quyết định đầu tư phải phê duyệt tổng dự toán (hoặc dự toán chi tiết trường hợp chưa lập được tổng dự toán) công trình sau khi được cơ quan quản lý xây dựng thẩm định.

Việc thẩm định thực hiện theo Thông tư liên Bộ Xây dựng - Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính "Hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16-7-1996 và Nghị định số 92/CP ngày 23-8-1997 của Chính phủ".

 

Điều 25. Việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán quy định như sau:

Nay bỏ khoản 1.3 và sửa đổi bổ sung khoản 1 như sau:

1. Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước:

1.1. Các dự án nhóm A:

- Thủ trưởng Bộ quản lý ngành phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán (hoặc dự toán chi tiết trường hợp chưa lập được tổng dự toán) công trình thuộc dự án (hoặc gói thầu) được chỉ định thầu.

- Bộ quản lý ngành phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công công trình thuộc dự án (hoặc gói thầu) phải tổ chức đấu thầu.

1.2. Các dự án nhóm B và C:

- Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công.

- Nếu dự án (hoặc gói thầu) được chỉ định thầu, người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt tổng dự toán (hoặc dự toán chi tiết trường hợp chưa lập được tổng dự toán) công trình.

 

Điều 27. Thời hạn phê duyệt thiết kế từ sau khi nhận đủ hồ sơ ghi tại Điều 23.

Nay bổ sung vào cuối Điều 27 như sau:

Trường hợp sửa đổi, bổ sung về kiến trúc, quy hoạch và kết cấu chính trong thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư chỉ được thực hiện khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công chấp thuận.

 

Điều 28. Văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán công trình xây dựng phải gửi có cho các cơ quan sau đây để giám sát và quản lý:

Nay sửa đổi bổ sung như sau:

1. Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Nhà nước:

1.1. Các dự án nhóm A:

- Dự án (hoặc gói thầu) được chỉ định thầu: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quản lý ngành, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương nơi xây dựng công trình.

- Dự án (hoặc gói thầu) phải tổ chức đấu thầu: Bộ quản lý ngành gửi một bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã phê duyệt và văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu tới Bộ Xây dựng để theo dõi và kiến nghị xử lý khi cần thiết. Ngoài ra, Bộ quản lý ngành gửi văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật và kết quả đấu thầu tới các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xây dựng công trình.

1.2. Các dự án nhóm B và C: cơ quan kế hoạch và tài chính cùng cấp, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xây dựng công trình. Sở Xây dựng, Sở quản lý xây dựng chuyên ngành (đối với công trình chuyên ngành) và cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

2. Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xây dựng công trình, Sở Xây dựng, Sở quản lý xây dựng chuyên ngành (đối với công trình chuyên ngành) và cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

thuộc tính Quyết định 541/1997/QĐ-BXD

Quyết định 541/1997/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi một số điều của Quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 497/BXD-GĐ ngày 18/09/1996
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:541/1997/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành:22/11/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 541/1997/QĐ-BXD

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------
No. 541/1997/QD-BXD
Hanoi, November 22, 1997
 
DECISION
TO AMEND AND SUPPLEMENT A NUMBER OF ARTICLES OF THE REGULATION ON THE MAKING, EVALUATION AND APPROVAL OF CONSTRUCTION PROJECT DESIGNS ISSUED TOGETHER WITH DECISION No. 497/BXD-GD OF SEPTEMBER 18, 1996
THE MINISTER OF CONSTRUCTION
Pursuant to Decree No. 15-CP of March 04, 1994 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;
Pursuant to Decree No. 42-CP of July 16, 1996 of the Government issuing the Regulation on the Management of Investment and Construction;
Pursuant to Decree No. 92-CP of August 23, 1997 of the Government amending and supplementing a number of articles of the Regulation on the Management of Investment and Construction issued together with Decree No. 42-CP of July 16, 1996 of the Government;
At the proposal of the Director of the Department for State Quality Control of Construction Projects,
DECIDES
Article 1.-To issue together with this Decision a number of amended and supplemented articles of the Regulation on the making, evaluation and approval of construction project designs issued together with Decision No. 497/BXD-QD of September 18, 1996 of the Minister of Construction.
Article 2.-This Decision shall be uniformly executed nationwide and takes effect 15 days after the date of its signing.
Article 3.-The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government and the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to organize and guide the execution of this Decision.
 

 
THE MINISTER OF CONSTRUCTION
Nguye Manh Kiem
 
A NUMBER OF AMENDED AND SUPPLEMENTED ARTICLES OF THE REGULATION ON THE MAKING, EVALUATION AND APPROVAL OF CONSTRUCTION PROJECT DESIGNS ISSUED TOGETHER WITH DECISION No. 497/BXD-GD OF SEPTEMBER 18, 1996 OF THE MINISTER OF CONSTRUCTION
(issued together with Decision No. 541/1997/QD-BXD of November 22, 1997 of the Minister of Construction)
Article 15.- Evaluation of the technical designs of constructions of Group A investment projects funded with State ital:
Clause 1 shall be amended and supplemented as follows:
For a project (or a bid package) with appointed contractor(s), the head of the branch-managing ministry shall approve its technical design and total cost estimate (or its detailed cost estimates if the total cost estimate has not yet been made) after the specialized agency has evaluated its technical design or technical construction design and the Ministry of Construction has evaluated its total cost estimate (or the detailed cost estimates).
For a project (or a bid package) which must be open to bidding, the branch-managing ministry shall approve its technical design or its technical construction design after the specialized agency has evaluated its technical design or its technical construction design.
Article 16.- To be amended and supplemented as follows:
Evaluation of the technical designs of constructions belonging to State-funded investment projects of Groups B and C:
The person competent to decide the investment shall approve the technical designs or the technical construction designs after they have been evaluated by the specialized agency.
For a project (or a bid package) with appointed contractor(s), the person competent to decide the investment shall have to approve its total cost estimate ( or its detailed cost estimates if the total cost estimate has not yet been made) after it has been evaluated by the construction management agency.
The evaluation shall comply with Inter-ministerial Circular of the Ministry of Construction, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance guiding the implementation of the Regulation on the Management of Investment and Construction issued together with Decree No. 42-CP of July 16, 1996 and Decree No. 92-CP of August 23, 1997 of the Government."
Article 25.- The approval of technical designs or technical construction designs and total cost estimates is stipulated as follows:
Clauses 1 and 3 are now annulled and Clause 1 is amended and supplemented as follows:
1. For constructions belonging to State-funded investment projects:
1.1. Group A projects:
- The head of the branch managing ministry shall approve the technical designs or technical construction designs and the total cost estimates (or the detailed cost estimates if the total cost estimate has not yet been made) of constructions of the projects (of bid packages) with appointed contractors.
- The branch-managing ministry shall approve the technical designs or technical construction designs of constructions of the projects (or bid packages) which must be open to bidding.
1.2. Projects of Groups B and C:
- The person competent to decide the investment shall approve the technical designs or technical construction designs.
- For a project (or a bid package) with appointed contractor, the person competent to decide the investment shall approve the total cost estimate (or the detailed cost estimates if the total cost estimate has not yet been made) of the construction.
Article 27.- The time limit for approval of designs after the receipt of full dossiers stated in Article 23
The following shall be added to the end of Article 27:
In case of any amendment and/or addition to the architecture, the planning or the main structure in the design already approved by the competent level, the investor shall effect such amendment and/or addition only after it is agreed upon by the level competent to approve the technical design or technical construction design.
Article 28.- The written approval of the technical design, technical construction design and the total cost estimate of a construction project must be sent to the following agency for supervision and management:
To be amended and supplemented as follows:
1. For constructions of State-funded investment projects:
1.1. Group A projects:
- For a project (or a bid package) with appointed contractor(s): The Office of the Government, the Ministry of Planning and Investment, the branch-managing ministry, the Ministry of Construction, the Ministry of Finance, the People's Committee of the province or city directly under the Central Government, where the project is to be constructed.
- For a project (or a bid package) for which a bidding must be organized: The branch-managing ministry shall send a set of dossier of the approved technical design and the written approval of the bid result to the Ministry of Construction for monitoring and recommendation when necessary. Besides, the branch-managing ministry shall send the written approval of the technical design and the bid result to: The Office of the Government, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Construction, the Ministry of Finance, the People's Committee of the province or city directly under the Central Government, where the project is to be constructed.
1.2. Projects of Groups B and C: the planning and financial agencies of the same level, the People's Committee of the province or city directly under the Central Government, where the project is to be constructed, the provincial/municipal Departments of Construction and Management of Specialized Construction (for specialized constructions) and the construction permit-granting agency.
2. For constructions belonging to investment projects not funded with State ital: the People's Committee of the province or city directly under the Central Government where the construction is to be erected, the provincial/municipal Departments of Construction and Management of Specialized Construction (for specialized constructions) and the construction permit-granting agency.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 541/1997/QD-BXD DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi