Quyết định 2080/QĐ-BGTVT hủy thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

Số: 2080/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

n cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH14 ngày 18/6/2014, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về việc chuyển đổi hình thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017;

Căn cứ Nghị định 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT);

Căn cứ các Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 2226/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (Dự án);

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT: số 805/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2020 về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư Dự án; số 1351/QĐ-BGTVT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án; số 1376/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2020 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án; số 1806/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, điều chỉnh Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án;

Xét Tờ trình số 200/TTr-BQLDA2 ngày 23/10/2020 của Ban Quản lý dự án 2 trình Bộ GTVT phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật lựa chọn nhà đầu tư Dự án và văn bản số 1276/BQLDA2-KHTH ngày 30/10/2020 của Ban Quản lý dự án 2 về việc báo cáo giải trình kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu Dự án;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 561/DTCT ngày 30/10/2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án 2, hủy thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 do Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà đầu tư không đáp ứng được các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm tiếp thu, hoàn thiện các ý kiến thấm định (nếu có), hoàn thiện các thủ tục có liên quan về việc hủy thầu lựa chọn nhà đầu tư và triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Đối tác công - tư, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông, Pháp chế; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin; Giám  đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Bộ KH&ĐT, Tài chính;

- Lưu: VT, ĐTCT(Phương02b)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Đình Thọ

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2080/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hủy thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2080/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 05/11/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Giao thông , Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!