Quyết định 1699/QĐ-TTg 2020 Hội đồng thẩm định dự án đường sắt Văn Cao-Ngọc Khánh-Láng-Hòa Lạc

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 1699/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

                                                                          

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội Tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6883/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020),

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội Tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc (sau đây viết tắt là Hội đồng), gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Các Ủy viên của Hội đồng, gồm:

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải.

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính.

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Xây dựng.

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương.

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Công an.

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên của Hội đồng, cơ quan thường trực của Hội đồng và Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thuê tư vấn nước ngoài hoặc liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài để thẩm tra Dự án theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ.

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu cần) để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Điều 3. Các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng thẩm định nhà nước có văn bản cử người gửi về Cơ quan thường trực Hội đồng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 30 tháng 10 năm 2020.

Điều 4. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan trong quá trình thẩm định Dự án, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư phục vụ việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTgCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, QHQT, NN, NC, TH, PL;

- Lưu: VT, CN (2b).THH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1699/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội Tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1699/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 30/10/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Cơ cấu tổ chức , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!