Quyết định 1777/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thứ hai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức đối tác công - tư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 1777/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỨ HAI

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC DẦU GIÂY - PHAN THIẾT

THÍ ĐIỂM THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ

---------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc Hi;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ GTVT;

Căn cứ Nghị định s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 13/4/2013 của Chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Văn bản số 1169/TTg-KTN ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức PPP;

Căn cứ văn bản số 4353/VPCP-KTN ngày 30/5/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết;

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-BGTVT ngày 07/7/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt dự án đu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết;

Căn cứ Quyết định số 1597/QĐ-TTg ngày 26/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Cơ chế quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức đối tác công - tư”;

Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện chc năng, nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Bộ GTVT qun lý;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc bổ sung nhiệm vụ cho Ban QLDA1 để quản lý công tác chuẩn bị, thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức đối tác công - tư;

Căn cứ Quyết định số 1601/QĐ-BGTVT ngày 11/6/2013 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đu tư thứ hai thực hiện dự án đu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Công thư ngày 03/6/2013 kèm theo Biên bản ghi nhớ kết quả làm việc của Đoàn công tác WB với Bộ GTVT trong thời gian từ ngày 07/5/2013 - 10/5/2013 về tình hình trin khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức đối tác công - tư;

Căn cứ ý kiến của Ngân hàng Thế giới ngày 20/6/2013 về Hồ sơ mời sơ tuyển Nhà đầu tư thứ hai (RFQ) dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức đối tác công - tư;

Xét đề nghị của Ban QLDA1 tại văn bản số 879/PMU1-PPP ngày 25/6/2013 của Ban QLDA1 về việc phê duyệt Hồ sơ sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thứ hai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết theo hình thức đối tác công - tư (PPP);

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban quản lý đu tư các dự án đối tác công tư kèm theo báo cáo kết quthẩm định s 351/ĐTCT ngày 25/6/2013,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thứ hai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết theo hình thức đối tác công - tư kèm theo Quyết định này. Hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành bằng tiếng Anh và có bản tiếng Việt kèm theo.

Hồ sơ gồm các phần chính sau:

- Phần 1: Hồ sơ mời sơ tuyển

- Phần 2: Thông tin Dự án

- Phần 3: Cơ chế thực hiện dự án

- Phần 4: Giới thiệu sơ lược về Nhà đầu tư BITEXCO.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Qun lý dự án 1:

- Tổ chức phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thứ hai dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết theo hình thức đối tác công - tư theo quy định của Việt Nam và quy định của Ngân hàng Thế giới.

- Tiếp thu, hoàn chỉnh Hồ sơ mời sơ tuyển theo các ý kiến của Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư tại Báo cáo thẩm đnh số 351/ĐTCT ngày 25/6/2013 trước khi phát hành.

- Triển khai thực hiện công tác sơ tuyển theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Quyết định số 1597/QĐ-TTg ngày 26/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

2. Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư phối hp với Trung tâm Công nghệ thông tin để đăng tải, công bố Thư mời sơ tuyển và Hồ sơ mời sơ tuyển lên trang Web của Bộ GTVT.

3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưng các đơn vị: Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Cục Quản lý xây dựng & chất lượng CTGT, Trung tâm Công nghệ thông tin, Ban Quản lý dự án 1, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ trưởng (để b/c);
- Ngân hàng Thế giới tại VN;
- Cơ quan (AusAID) tại VN;
- Lưu: VT, ĐTCT(8b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

thuộc tính Quyết định 1777/QĐ-BGTVT

Quyết định 1777/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thứ hai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức đối tác công - tư
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1777/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành:26/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Đấu thầu-Cạnh tranh
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi