Quyết định 1491/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2015 của Bộ Xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1491/QĐ-BXD

Quyết định 1491/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2015 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1491/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:12/12/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------
Số: 1491/QĐ-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2015 CỦA BỘ XÂY DỰNG
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và thủ trưởng các đơn vị liên quan,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2015 của Bộ Xây dựng” (Có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này, trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh báo cáo Bộ trưởng để điều chỉnh kịp thời .
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Văn Phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Cục, Vụ, Viện KTXD;
- VP Bộ, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, PC(02).
BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 
 
CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2015 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1491/QĐ-BXD ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
 
 

TT
Tên văn bản
Đơn vị chủ trì soạn thảo
Thời gian trình, ban hành
Lãnh đạo Bộ phụ trách
A
VĂN BẢN TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH
I
Văn bản Quy phạm pháp luật
1
Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014 (thay thế Nghị định số 71/2010NĐ-CP; Nghị định số 34/2013/NĐ-CP; Nghị định số 84/2013/NĐ-CP)
Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS
Tháng 5/2015
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
2
Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (Thay thế Nghị định số 188/2013/NĐ-CP)
Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS
Tháng 5/2015
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
3
Nghị định của Chính phủ về công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.
Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS
Tháng 5/2015
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
4
Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (thay thế Nghị định 153/2007/NĐ-CP)
Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS
Tháng 5/2015
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
5
Nghị định về xây dựng, quản lí và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Viện Kinh tế XD
Tháng 5/2015
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
6
Nghị định về quản lí vật liệu xây dựng
Vụ Vật liệu xây dựng
Tháng 10/2015
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
7
Nghị định quy định xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
Thanh tra Bộ
Tháng 9/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
8
Nghị định thay thế Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 về việc phân loại đô thị
Cục Phát triển đô thị
Tháng 10/2015
Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh
9
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lí và sử dụng nghĩa trang
Cục Hạ tầng kĩ thuật
Tháng 11/2015
Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh
II
Các đề án
 
 
 
1
Đề án Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến 2025 và tầm nhìn đến 2050
Cục Hạ tầng kĩ thuật
Tháng 10/2015
Thứ trưởng Cao Lại Quang
2
Đề án Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện
Vụ Quy hoạch kiến trúc
Tháng 10/2015
Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh
3
Đề án Đánh giá và định hướng phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị đến năm 2020
Cục Phát triển đô thị
Tháng 11/2015
Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh
B
VĂN BẢN DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH
1
Thông tư hướng dẫn Nghị định 80/2014 về thoát nước và xử lý nước thải.
Cục Hạ tầng kỹ thuật
Tháng 02/ 2015
Thứ trưởng Cao Lại Quang
2
Thông tư hướng dẫn về phân cấp công trình xây dựng
Cục Giám định NN về chất lượng CTXD
Tháng 02/ 2015
Thứ trưởng Lê Quang Hùng
3
Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định quản lí chất lượng công trình xây dựng
Cục Giám định NN về chất lượng CTXD
Tháng 02/ 2015
Thứ trưởng Lê Quang Hùng
4
Thông tư hướng dẫn về giám sát thi công xây dựng công trình
Cục Giám định NN về chất lượng CTXD
Tháng 03/ 2015
Thứ trưởng Lê Quang Hùng
5
Thông tư hướng dẫn về hoạt động kiểm định, giám định trong xây dựng
Cục Giám định NN về chất lượng CTXD
Tháng 03/ 2015
Thứ trưởng Lê Quang Hùng
6
Thông tư hướng dẫn về quản lí chất lượng nhà ở riêng lẻ
Cục Giám định NN về chất lượng CTXD
Tháng 04/ 2015
Thứ trưởng Lê Quang Hùng
7
Thông tư hướng dẫn về giải thưởng chất lượng công trình xây dựng
Cục Giám định NN về chất lượng CTXD
Tháng 04 2015
Thứ trưởng Lê Quang Hùng
8
Thông tư hướng dẫn về hoạt động thí nghiệm, quan trắc trong xây dựng
Vụ Khoa học công nghệ
Tháng 06/ 2015
Thứ trưởng Lê Quang Hùng
9
Thông tư hướng dẫn hợp đồng tư vấn xây dựng
Vụ Kinh tế XD
Tháng 2/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
10
Thông tư hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
Vụ Kinh tế XD
Tháng 2/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
11
Thông tư hướng dẫn hợp đồng thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình (EPC)
Vụ Kinh tế XD
Tháng 2/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
12
Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Vụ Kinh tế XD
Tháng 2/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
13
Thông tư hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
Vụ Kinh tế XD
Tháng 3/2015
Thứ trưởng Cao Lại Quang
14
Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí lập chương trình phát triển đô thị.
Vụ Kinh tế XD
Tháng 10/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
15
Thông tư quy định về cấp giấy phép xây dựng
Cục Quản lí hoạt động xây dựng
Tháng 3/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
16
Thông tư quy định chi tiết về quản lí dự án đầu tư xây dựng
Cục Quản lí hoạt động xây dựng
Tháng 3/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
17
Thông tư quy định về an toàn lao động trong hoạt động xây dựng
Cục Quản lí hoạt động xây dựng
Tháng 3/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
18
Thông tư quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
Cục Quản lí hoạt động xây dựng
Tháng 3/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
19
Thông tư quy định về cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
Cục Quản lí hoạt động xây dựng
Tháng 3/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
20
Thông tư liên tịch giữa Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các loại giấy tờ về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
Cục Quản lí hoạt động xây dựng
Tháng 3/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
21
Thông tư quy định hồ sơ quy hoạch xây dựng
Vụ Quy Hoạch Kiến trúc
Tháng 3/2015
Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn
Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh
22
Thông tư thay thế Thông tư 23/2009/TT-BXD ngày 26/7/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
Vụ Quy Hoạch Kiến trúc
Tháng 3/2015
Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn
23
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị
Vụ Quy Hoạch Kiến trúc
Tháng 6/2015
Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn
Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh
24
Thông tư hướng dẫn lập và quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình
Viện Kinh tế XD
Tháng 02/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
25
Thông tư hướng dẫn chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
Viện Kinh tế XD
Tháng 02/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
26
Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn.
Viện Kinh tế XD
Tháng 12/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
27
Thông tư hướng dẫn thực hiện các loại hợp đồng dự án trong các lĩnh vực cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
Viện Kinh tế XD
Tháng 12/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
28
Thông tư hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.
Viện Kinh tế XD
Tháng 12/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
29
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Viện Kinh tế XD
Tháng 12/2015
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
30
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014 (thay thế các Thông tư: Thông tư số 14/2009/TT-BXD; Thông tư số 16/2010/TT-BXD; Thông tư số 14/2013/TT-BXD; Thông tư số 03/2014/TT- BXD)
Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS
Tháng 5/2015
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
31
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BXD về hoạt động đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS
Tháng 5/2015
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
32
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thay thế Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD về quản lý, sử dụng nhà chung cư (thay thế Thông tư số số 05/2014/TT-BXD)
Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS
Tháng 5/2015
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
33
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.
Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS
Tháng 5/2015
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
34
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (thay thế Thông tư số 08/2014/TT-BXD)
Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS
Tháng 5/2015
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
35
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ
Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS
Tháng 5/2015
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
36
Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ (thay thế Thông tư số 01/2014/TT- BXD)
Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS
Tháng 5/2015
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
37
Thông tư hướng dẫn phân hạng nhà chung cư
Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS
Tháng 5/2015
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
38
Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
Thanh tra Bộ
Tháng 10/2015
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
39
Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Xây dựng
Vụ Tổ chức cán bộ
Tháng 3/2015
Thứ trưởng Cao Lại Quang
40
Thông tư hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế trong ngành Xây dựng
Vụ Tổ chức cán bộ
Tháng 6/2015
Thứ trưởng Cao Lại Quang
41
Thông tư liên tịch hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng
Vụ Tổ chức cán bộ
Tháng 11/2015
Thứ trưởng Cao Lại Quang
42
Thông tư liên tịch quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Xây dựng
Vụ Tổ chức cán bộ
Tháng 11/2015
Thứ trưởng Cao Lại Quang
43
Thông tư hướng dẫn xây dựng Đề án thực hiện cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc Bộ Xây dựng
Vụ Tổ chức cán bộ
Tháng 12/2015
Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi