Quyết định 1179/QĐ-BXD 2022 phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DNG
__________

Số: 1179/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phsửa đổi, bsung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác của Bộ trưng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng

1. Bộ làm việc theo chế độ Thtrưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ. Mọi hoạt động của Bộ, Bộ trưởng, các Thứ trưởng làm việc đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của cơ quan Bộ.

2. Bộ trưởng là Thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ, Thtướng Chính phủ về quản lý nhà nước ngành Xây dựng và các nhiệm vụ được Chính phủ phân công. Bộ trưng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi mặt hoạt động của Bộ; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ lớn, quan trọng, mang tính chiến lược thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ.

3. Th trưng giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, xử lý thường xuyên một số lĩnh vực công tác của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Thứ trưng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các công việc và chịu trách nhiệm trước Bộ trưng và pháp luật vquyết định của mình.

Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực, Bộ trưng phân công một Thứ trưởng chịu trách nhiệm chính để chỉ đạo các đơn vị giải quyết. Trước khi quyết định phương án gii quyết, Thứ trưng chịu trách nhiệm chính cần tham kho ý kiến của các Thứ trưởng có liên quan và báo cáo Bộ trưởng cho ý kiến chỉ đạo.

4. Thứ trưng kịp thời báo cáo Bộ trưởng nhng vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cm; nhng vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa Bộ Xây dựng với các Bộ, ngành, địa phương; nhng vấn đề do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng hoặc các đồng chí lãnh đạo cao cp của Đng, Nhà nước trực tiếp chỉ đạo.

Trong khi thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan tới lĩnh vực, cơ quan, đơn vị do Th trưng khác phụ trách thì các Thứ trưng chđộng trao đổi, phối hợp với nhau để giải quyết; trường hợp các Th trưng có ý kiến khác nhau hoặc liên quan tới lĩnh vực, cơ quan, đơn vị do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, phụ trách thì Thứ trưởng chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

5. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưng strực tiếp xlý công việc đã phân công cho Thứ trưởng, sau đó Thủ trưng đơn vị được giao xử lý công việc hoặc được Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo lại Thứ trưng phụ trách lĩnh vực.

6. Bộ trưởng và các Thứ trưởng duy trì hội ý định kỳ hàng tuần và hội ý đột xuất khi cn thiết để trao đổi thông tin và phối hợp xử lý công việc.

7. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Bộ trưng và các Thứ trưng, tùy theo nh hình thực tế, Bộ trưng sẽ xem xét, điều chnh để đảm bo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thứ trưởng trong mối quan hệ với chính quyền địa phương

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công hoặc Chính ph, Thủ tướng Chính ph giao.

2. Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cp trên về ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm qun lý.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cp tnh trái với các văn bn về ngành, lĩnh vực được phân công. Nếu Ủy ban nhân dân, Chtịch Ủy ban nhân dân cp tnh không chấp hành thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Thứ trưởng trong phạm vi nhiệm vụ được phân công

1. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để chđộng chỉ đạo, gii quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật vnhững quyết định của mình với các nội dung sau:

a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch công tác và các văn bn quy phạm pháp luật khác trong lĩnh vực được phân công.

b) Công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực được phân công.

c) Công tác thanh tra, kiểm tra, gii quyết khiếu nại, tcáo, tiếp công dân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách; kịp thời phát hiện, giải quyết các bất cập, khó khăn, đề xuất nhng vấn đề cn sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực được phân công.

d) Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công.

2. Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, các Thứ trưng được chủ động chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc các nội dung sau:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị được phân công theo dõi trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà đơn vị được giao.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị được phân công theo dõi trong việc thực hiện quy định của pháp luật về:

- Công tác tổ chức, công tác cán bộ (riêng đối với chức danh người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị, Thứ trưng tham gia theo Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng), công chức, viên chức, người lao động; công tác thi đua, khen thưởng; duy trì kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ;

- Công tác qun lý đầu tư công đối với các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư sau khi Bộ trưởng phê duyệt chtrương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư; qun lý dự án đầu tư nâng cấp, ci tạo cơ sở vật cht, trang thiết bị sử dụng nguồn vốn sự nghiệp.

- Công tác quản lý, sử dụng tài sn, tài chính (thường xuyên trao đổi với Thứ trưởng được phân công phụ trách chung về quản lý tài sn, tài chính), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Công tác gii quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý những vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng.

c) Trong quá trình chỉ đạo, điều hành các công việc cụ thể được phân công, Thứ trưởng có th phân cp, ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của mình.

3. Ngoài các lĩnh vực được phân công, các Thứ trưởng có trách nhiệm trao đổi, tìm hiểu, nắm bt tình hình chung về các lĩnh vực khác của Bộ. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưng có thể giao Thứ trưởng gii quyết các công việc cụ thể ngoài lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Không xử lý các vấn đề không được Bộ trưng phân công.

Điều 4. Phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Bộ trưởng và các Th trưng

1. Bộ trưng Nguyn Thanh Nghị

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng Đng, bảo vệ chính trị nội bộ;

- Công tác xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng; các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ;

- Tchức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Chính phủ và Quốc hội;

- Công tác kế hoạch, chương trình công tác của Bộ;

- Công tác Đu tư từ nguồn vn ngân sách nhà nước;

- Công tác tổ chức cán bộ; Tổ chức bộ máy; qun lý công chức;

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân;

- Công tác quốc phòng, an ninh;

- Công tác bo vệ bí mật Nhà nước;

- Công tác phòng, chống tham nhũng;

- Công tác thi đua - khen thưng;

- Trưng Ban Chỉ đạo ci cách hành chính của Bộ Xây dựng;

- Chủ tịch Hội đồng kim tra nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng;

- Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch - Kiến trúc Bộ Xây dựng;

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng.

c) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Bộ.

d) Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Thành phố Hà Nội và Thành phố H Chí Minh.

2. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở; công sở;

- Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản;

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng;

- Công tác pháp chế;

- Công tác y tế ngành Xây dựng;

- Công tác ci cách hành chính của Bộ Xây dựng;

- Công tác thông tin, thống kê, lưu trữ tài liệu, số liệu về các lĩnh vực qun lý nhà nước của Bộ; Chương trình công nghệ thông tin ngành Xây dựng;

- Chỉ đạo chung về công tác đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;

- Chỉ đạo chung về công tác quản lý tài chính, tài sản trong các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;

- Phụ trách chung về công tác phát triển nguồn nhân lực ca Bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối quan Bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và chuyên môn đô thị các cấp;

- Giúp Bộ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Bộ Xây dựng;

- Giúp Bộ trưởng trong việc chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng - an ninh; công tác phòng, chống tham nhũng; Công tác thực hiện giám định tư pháp theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

- Công tác tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; triển lãm và quảng bá công nghệ, sn phm của ngành Xây dựng;

- Công tác thực hiện Quy chế dân chở cơ sở của Bộ Xây dựng;

- Công tác Vì sự tiến bộ phụ nngành Xây dựng;

- Chỉ đạo các chương trình xóa đói giảm nghèo của ngành Xây dựng;

- Trực tiếp giúp Bộ trưng theo dõi công tác hành chính, công tác văn phòng, lề lối làm việc của khối cơ quan Bộ;

- Công tác xây dựng và áp dụng H thng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan Bộ;

- Chủ tịch Hội đồng lương Cơ quan Bộ;

- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng;

- Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Xây dựng;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo nhà nước, tchức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

b) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Vt liệu xây dựng; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Viện Vật liệu xây dựng; Trung tâm Thông tin; các trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học xây dựng Min Trung; Trường Đại học xây dựng miền Tây; Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề trực thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp y tế.

c) Theo dõi, phụ trách công tác qun lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Các tỉnh vùng Bắc Trung bộ (gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế); các tỉnh Duyên hi miền Trung (gồm: Đà Nng, Quảng Nam, Qung Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận); các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên (gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng).

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

3. Thứ trưởng Bùi Hồng Minh

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Qun lý nhà nước về kinh tế xây dựng;

- Công tác hợp tác quốc tế ngành Xây dựng;

- Công tác truyền thông của Bộ;

- Chỉ đạo hoạt động khối doanh nghiệp; công tác tái cơ cấu, cổ phn hóa doanh nghiệp và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chsở hu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ: thực hin nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phn hóa các Công ty mẹ - Tổng công ty do Bộ Xây dựng làm đại diện ch shữu vốn nhà nước;

- Công tác quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia do Bộ Xây dựng là chủ đầu tư;

- Công tác qun lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia;

- Các công việc có liên quan tới quản lý nhà nước của Ngành đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Phụ trách chung về hiệp hội, hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực qun lý nhà nước của Bộ;

- Phụ trách chung về công tác xây dựng, sửa đổi, bsung hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư;

- Phụ trách chung về dự án ODA;

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí;

- Công tác thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng đối với Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

b) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Kinh tế xây dựng; Viện Kinh tế xây dựng; Báo Xây dựng; Tạp chí xây dựng; Nhà Xuất bản xây dựng; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành và các doanh nghiệp trực thuộc B.

c) Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Các tỉnh Nam Bộ (gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau).

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

4. Thứ trưng Nguyễn Tường Văn

a) Thay mặt Bộ trưởng, chỉ đạo, điều hành công việc của Bộ theo y quyn của Bộ trưởng khi Bộ trưởng vắng mặt.

b) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác qun lý nhà nước lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng;

- Quản lý nhà nước lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị.

- Qun lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng (không bao gồm lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng);

- Công tác khoa học công nghệ ngành Xây dựng;

- Công tác bo vmôi trường ngành Xây dựng; công tác tiết kiệm năng lượng ngành Xây dựng.

- Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưng xanh ca ngành Xây dựng;

- Công tác phòng chống thiên tai cu hộ, cứu nạn; thực hiện nhiệm vụ Trưng ban chỉ huy phòng chng thiên tai cứu hộ, cứu nạn Bộ Xây dựng;

- Ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thành lập doanh nghiệp nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; tham gia ý kiến về việc doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đăng ký hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

- Phụ trách chung công tác xây dựng, bổ sung, điều chnh hệ thng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chun quốc gia trong các lĩnh vực thuộc chức năng qun lý nhà nước của Bộ;

- Thực hiện nhiệm vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng kim tra nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng;

- Thực hiện nhiệm vụ: y viên Ban chỉ đạo nhà nước, kiêm T trưng T công tác giúp việc Ban Chỉ đạo tại công trình trọng điểm quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Thường trực Hội đồng khoa học công nghệ Bộ Xây dựng;

- Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục Phát triển đô thị; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Th đô Hà Nội; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam; Viện Kiến trúc quốc gia; Viện Khoa học công nghệ xây dựng;

d) Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với địa phương: Các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc (gồm các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bc Giang, Bc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu); các tỉnh Đng bằng sông Hng (gm: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình).

đ) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành k t ngày 01/12/2022 và thay thế Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 07/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.

Bộ trưởng, các Thứ trưng và Thtrưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
-
Các Phó Thủ tướng (đ b/c);
-
VP Chính ph: VP Trung ương Đảng;
VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng, SQuy hoạch - Kiến trúc các địa phương;
- Đảng ủy Bộ XD; Đảng ủy khối cơ sở Bộ XD tại TP.HCM;
- Công đoàn XD Việt Nam;
- Lưu VT, TCCB (3b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị

 

thuộc tính Quyết định 1179/QĐ-BXD

Quyết định 1179/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1179/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành:01/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng

Ngày 01/12/2022, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1179/QĐ-BXD về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.

Theo đó, nguyên tắc phân công và quan hệ công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng gồm: Bộ trưởng là Thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý Nhà nước ngành Xây dựng và các nhiệm vụ được Chính phủ phân công; Thứ trưởng giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, xử lý thường xuyên một số lĩnh vực công tác của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng;…

Bên cạnh đó, trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để chủ động chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về những quyết định của mình với các nội dung sau: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch công tác và các văn bản quy phạm pháp luật khác; công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực được phân công;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/12/2022.

Xem chi tiết Quyết định1179/QĐ-BXD tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi