Nghị định 16/2022/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính về xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh văn bản cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

______

Số: 16/2022/NĐ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.
Vi phạm hành chính về xây dựng quy định xử phạt tại Nghị định này bao gồm: hoạt động xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, quản lý, phát triển nhà.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
2. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Công trình khác quy định tại Nghị định này là công trình không thuộc đối tượng có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, công trình không thuộc đối tượng có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và không phải là nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân.
2. Tổ chức, cá nhân thực hiện cùng một hành vi vi phạm hành chính tại nhiều công trình, hạng mục công trình thuộc một dự án mà chưa bị xử phạt và chưa hết thời hiệu xử phạt hành chính, nay bị phát hiện thì bị coi là vi phạm hành chính nhiều lần. Vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.
3. Trong Nghị định này, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính được hiểu như sau:
a) Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp được gọi chung là tổ chức. Tổ chức có thể có tư cách pháp nhân hoặc không có tư cách pháp nhân;
b) Hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được gọi chung là cá nhân.
Điều 4. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền tối đa, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt
1. Hình thức xử phạt chính:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền;
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 03 tháng đến 24 tháng;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
3. Trong Nghị định này, mức phạt tiền tối đa được quy định như sau:
a) Trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản là 1.000.000.000 đồng;
b) Trong hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà là 300.000.000 đồng;
c) Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 24; điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 59, điểm a khoản 3 Điều 64, Điều 65, khoản 1 (trừ điểm e) Điều 70 Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả được quy định cụ thể như sau:
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;
b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường;
c) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm;
d) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng;
đ) Buộc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo chất lượng;
e) Những biện pháp khác được quy định cụ thể tại Nghị định này.
5. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại Chương VI Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Thẩm quyền phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân bằng 1/2 lần thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức.
Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, sản xuất vật liệu xây dựng.
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm đối với hoạt động xây dựng, quản lý, phát triển nhà.
2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này được quy định như sau:
a) Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động xây dựng (trừ Điều 9, Điều 10, Điều 19, Điều 20, Điều 21 Nghị định này) và các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 41, điểm b khoản 4 Điều 44, điểm a khoản 2 Điều 45, khoản 1 Điều 47, điểm a khoản 2 Điều 48, điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 55, khoản 3 Điều 57, điểm b khoản 1, điểm c, điểm đ, điểm e, điểm h, điểm i khoản 2 Điều 63 được tính từ ngày bàn giao công trình, hạng mục công trình theo quy định;
Đối với nhà ở riêng lẻ, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày hoàn thành công trình được ghi hợp đồng thi công xây dựng công trình (nếu có) hoặc ngày đưa công trình vào sử dụng;
b) Các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 44, điểm đ, điểm g khoản 2 Điều 47, khoản 1 Điều 48, khoản 1 Điều 53, điểm d khoản 1, điểm đ khoản 3 Điều 55, điểm b khoản 1 Điều 58, điểm c khoản 2 Điều 59, điểm a khoản 1 Điều 60, điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 61, điểm a khoản 1 Điều 63, điểm c khoản 5 Điều 64, điểm d khoản 1 Điều 67, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 68, điểm d khoản 2 Điều 69 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ thời điểm đã thực hiện xong các hoạt động của hành vi vi phạm đó;
c) Các hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều 44, khoản 2 Điều 46, điểm a khoản 2 Điều 47, điểm b khoản 1 Điều 55, điểm c, điểm đ khoản 1, điểm a, điểm b khoản 2, điểm a, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm h, điểm i khoản 3, điểm a, điểm b khoản 4 Điều 58, điểm b, điểm đ khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 59, điểm a, điểm b khoản 1, khoản 3, khoản 4, điểm a, điểm b khoản 5 Điều 64, điểm b, điểm h khoản 2 Điều 67, điểm a khoản 1 Điều 68 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày các bên thực hiện xong các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc văn bản giao dịch đã ký kết hoặc ngày thanh lý hợp đồng;
d) Các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 46, điểm a khoản 1 Điều 49, khoản 1 Điều 50, điểm a khoản 1 Điều 51, điểm a khoản 2 Điều 53 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày phải định kỳ thực hiện công việc định kỳ kiểm tra, đánh giá theo quy định;
đ) Các hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều 58, khoản 3 Điều 63 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày dự án đầu tư phải hoàn thành ghi trong quyết định đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định gia hạn tiến độ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 63 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày dự án xây dựng nhà ở có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền;
e) Hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều 67 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư;
g) Các hành vi quy định tại điểm e khoản 2, điểm d khoản 3 Điều 67, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 69 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày Ban quản trị gửi văn bản đề nghị chuyển giao kinh phí bảo trì; hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều 67 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định; hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày ban quản trị có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao hồ sơ;
h) Hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 45 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày phê duyệt kế hoạch cấp nước;
i) Các hành vi quy định tại điểm a, điểm d khoản 1, điểm b, điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 61, khoản 1 Điều 62 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học theo quy định;
k) Hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 44 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng; hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 53 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày hoàn thành việc sửa chữa, thay thế, lắp đặt mới nguồn sáng và các thiết bị chiếu sáng;
l) Hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 56 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày khởi công công trình;
m) Hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều 63 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày phương án tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
n) Hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 67 thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ ngày gửi kinh phí bảo trì theo quy định;
o) Các hành vi vi phạm về xây dựng quy định tại nghị định này mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k, điểm l, điểm m, điểm n khoản này thì người có thẩm quyền xử phạt căn cứ vào Luật Xử lý vi phạm hành chính và các hồ sơ tài liệu có liên quan để xác định thời điểm tính thời hiệu xử phạt.
Điều 6. Xử phạt hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng quy định tại Nghị định này
Tổ chức, cá nhân có hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng quy định tại Nghị định này thì bị xử phạt hành chính theo hình thức, mức phạt đối với hành vi chống đối hoặc cản trở người thi hành công vụ được quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Chương II
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Mục 1
ĐỐI VỚI NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH
Điều 7. Vi phạm quy định về lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực khi tham gia một trong các hoạt động sau:
a) Khảo sát xây dựng;
b) Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
c) Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
d) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
đ) Thiết kế kiến trúc, thẩm tra thiết kế kiến trúc;
e) Thi công xây dựng công trình;
g) Giám sát thi công xây dựng công trình;
h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
i) Kiểm định xây dựng;
k) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
2. Chủ đầu tư có sử dụng nhà thầu nước ngoài bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Để nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng khi chưa được cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định;
b) Để nhà thầu nước ngoài không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định;
c) Để nhà thầu nước ngoài tạm nhập - tái xuất đối với những máy móc, thiết bị thi công xây dựng mà trong nước đáp ứng được theo quy định;
d) Để nhà thầu nước ngoài sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện các công việc về xây dựng mà thị trường lao động Việt Nam đáp ứng được theo quy định;
đ) Không thông báo cho các nhà thầu liên quan và cơ quan chuyên môn về xây dựng khi sử dụng nhà thầu nước ngoài thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng hoặc giám sát chất lượng xây dựng.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Đình chỉ hoạt động xây dựng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với dự án, công trình, hạng mục công trình có hành vi quy định tại điểm c, điểm e khoản 1 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực với hành vi quy định tại điểm a, điểm c, điểm g, điểm h, điểm i và điểm k khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng và điểm b, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công xây dựng;
b) Buộc nhà thầu nước ngoài xin giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
c) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu nước ngoài khắc phục, thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng liên danh với nhà thầu chính Việt Nam, sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo đúng quy định trong trường hợp dự án chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
d) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tái xuất máy móc, thiết bị thi công xây dựng với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
đ) Buộc thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu liên quan và cơ quan chuyên môn về xây dựng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.
Điều 8. Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không phê duyệt hoặc phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng không đúng, không đầy đủ nội dung theo quy định.
3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không tổ chức lập hoặc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng;
b) Không tổ chức lập hoặc phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;
c) Không tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng sửa đổi, bổ sung trước khi nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng đối với các phần việc phải sửa đổi, bổ sung theo quy định;
d) Tổ chức lập hoặc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng không đầy đủ, không đúng nội dung theo quy định;
đ) Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng khi chưa có nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt hoặc không phù hợp với các nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt;
e) Không tổ chức giám sát khảo sát xây dựng hoặc giám sát khảo sát xây dựng không đầy đủ, không đúng nội dung theo quy định;
g) Không phê duyệt hoặc phê duyệt không đúng dự toán chi phí khảo sát đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;
h) Để năng lực thực tế về nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường hoặc phòng thí nghiệm (nếu có) của nhà thầu khảo sát xây dựng không đảm bảo so với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tổ chức lập hoặc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng đúng quy định với hành vi quy định tại điểm a, điểm d khoản 3 Điều này đối với công trình chưa khởi công xây dựng;
b) Buộc tổ chức lập hoặc phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đúng quy định với hành vi quy định tại điểm b, điểm đ khoản 3 Điều này đối với công trình chưa khởi công xây dựng;
c) Buộc tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng sửa đổi, bổ sung theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này đối với công trình chưa khởi công xây dựng;
d) Buộc tổ chức giám sát khảo sát xây dựng hoặc giám sát khảo sát xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
đ) Buộc phê duyệt hoặc buộc phê duyệt lại dự toán với hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này (áp dụng trong trường hợp chưa ký hợp đồng kinh tế với nhà thầu khảo sát);
e) Buộc bổ sung năng lực hoặc buộc lựa chọn tổ chức, cá nhân đảm bảo về năng lực với hành vi quy định tại điểm h khoản 3 Điều này trong quá trình đang thực hiện công tác khảo sát.
Điều 9. Vi phạm quy định về lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch, nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh hoặc đồ án điều chỉnh quy hoạch không đúng yêu cầu, nguyên tắc, nội dung và thời gian quy định;
b) Không lấy ý kiến hoặc lấy ý kiến không đúng quy định của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điều chỉnh, đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo quy định;
c) Tổ chức lập bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) không phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tổ chức lập lại nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch, nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh, đồ án quy hoạch điều chỉnh, trình thẩm định phê duyệt đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này khi chưa phê duyệt quy hoạch.
b) Buộc tổ chức lấy ý kiến bổ sung của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này khi chưa phê duyệt quy hoạch.
c) Buộc tổ chức lập lại bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng.
Điều 10. Vi phạm quy định về điều chỉnh quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch đô thị
1. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Điều chỉnh quy hoạch không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng;
b) Điều chỉnh quy hoạch không đúng căn cứ, điều kiện, nguyên tắc, trình tự điều chỉnh;
c) Điều chỉnh bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) không phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng đúng quy định với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng công trình;
b) Buộc điều chỉnh bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng công trình.
Điều 11. Vi phạm quy định về hoạt động kiến trúc
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc đối với công trình yêu cầu phải thi tuyển.
2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Lập hồ sơ thiết kế kiến trúc và xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
b) Không tổ chức lập nhiệm vụ thiết kế kiến trúc và thiết kế kiến trúc theo quy định;
c) Tổ chức thiết kế kiến trúc không đúng quy định.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công xây dựng công trình;
b) Buộc lập lại hồ sơ thiết kế kiến trúc và xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thiết kế kiến trúc đúng quy định với hành vi quy định tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công xây dựng;
c) Buộc tổ chức lập lại nhiệm vụ thiết kế kiến trúc và thiết kế kiến trúc theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công xây dựng.
Điều 12. Vi phạm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đối với công trình theo quy định phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
b) Không trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định.
2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình không đúng quy định.
3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Không phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Phương án công nghệ và phương án thiết kế không phù hợp theo quy định;
c) Không đảm bảo đủ vốn của dự án theo quy định;
d) Không đảm bảo hiệu quả tài chính hoặc hiệu quả kinh tế - xã hội đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;
đ) Không phù hợp với nội dung chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;
c) Buộc phê duyệt điều chỉnh dự án theo đúng quy định với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;
d) Buộc lập lại dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này đối với dự án chưa khởi công xây dựng;
đ) Buộc lập và phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng đảm bảo phương án công nghệ và phương án thiết kế theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này đối với công trình chưa thi công xây dựng;
e) Buộc lập và phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng đảm bảo hiệu quả tài chính hoặc hiệu quả kinh tế - xã hội với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;
g) Buộc lập và phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng phù hợp với nội dung chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này.
Điều 13. Vi phạm quy định về thiết kế xây dựng (thiết kế triển khai ngay sau thiết kế cơ sở, thiết kế một bước) và dự toán xây dựng
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định đối với các công trình thuộc dự án có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng;
b) Không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định;
c) Không tổ chức nghiệm thu hoặc tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định.
2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không tổ chức lập hoặc tổ chức lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình không phù hợp với chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc lập không đầy đủ các nội dung chính theo quy định;
b) Điều chỉnh thiết kế xây dựng mà không được thẩm định hoặc phê duyệt lại theo quy định khi thay đổi một trong các yếu tố: địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình;
c) Phê duyệt thiết kế xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn áp dụng hoặc sử dụng tiêu chuẩn xây dựng hết hiệu lực;
d) Phê duyệt thiết kế bước sau không phù hợp với các nội dung, thông số chủ yếu theo quy định của thiết kế bước trước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công không phù hợp với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một bước;
đ) Phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình xây dựng được phê duyệt và yêu cầu của thiết kế xây dựng;
e) Phê duyệt thiết kế an toàn quá tiêu chuẩn quy định gây lãng phí đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.
3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Phê duyệt thiết kế xây dựng không đảm bảo yêu cầu kinh tế - kỹ thuật hoặc xác định cấp đất, cấp đá không phù hợp với kết quả khảo sát địa chất hoặc tính toán cự ly vận chuyển không phù hợp với kết quả khảo sát đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;
b) Phê duyệt dự toán có nội dung áp dụng, vận dụng định mức không phù hợp với nội dung công việc hoặc số liệu sai lệch so với nội dung định mức áp dụng, vận dụng làm tăng chi phí trong dự toán đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;
c) Phê duyệt dự toán có khối lượng không phù hợp với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế FEED, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, nhiệm vụ phải thực hiện của dự án, công trình, hạng mục công trình với khối lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế và yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình;
d) Phê duyệt dự toán có một trong các nội dung sau: tính sai chi phí vận chuyển vật tư, vật liệu, tính sai chi phí đào đắp đất đá, tính sai khối lượng thi công, xác định giá vật tư, vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng không phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về quản lý giá xây dựng, không phù hợp với quy định tại thời điểm xác định dự toán xây dựng và mặt bằng giá thị trường nơi thực hiện xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;
đ) Phê duyệt thiết kế, dự toán không tuân thủ quy định về sử dụng vật liệu hoặc vật liệu xây không nung.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
c) Buộc tổ chức nghiệm thu hoặc nghiệm thu lại hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
d) Buộc tổ chức lập hoặc tổ chức lập lại nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;
đ) Buộc thẩm định hoặc phê duyệt thiết kế xây dựng điều chỉnh với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;
e) Buộc phê duyệt lại thiết kế xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
g) Buộc phê duyệt lại thiết kế bước sau phù hợp với thiết kế bước trước hoặc nhiệm vụ thiết kế với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công xây dựng;
h) Buộc phê duyệt lại chỉ dẫn kỹ thuật với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;
i) Buộc phê duyệt lại dự toán, dự toán gói thầu với hành vi quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 3 Điều này trong trường hợp chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đã tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng kinh tế để làm căn cứ điều chỉnh giá gói thầu;
k) Buộc điều chỉnh thiết kế, dự toán theo tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng.
Điều 14. Vi phạm quy định về đầu tư phát triển đô thị
1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Thực hiện dự án đầu tư phát triển khu đô thị không tuân theo quy hoạch đô thị hoặc chậm so với tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Chậm bàn giao công trình, hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư phát triển khu đô thị theo tiến độ đã được phê duyệt.
2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Để chủ đầu tư thứ cấp thực hiện đầu tư xây dựng không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tiến độ dự án đã được phê duyệt;
b) Thay đổi chủ đầu tư cấp 1 mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;
c) Không tổ chức khai thác cung cấp dịch vụ đô thị đảm bảo phục vụ nhu cầu của dân cư đến ở theo đúng mục tiêu của dự án cho đến khi chuyển giao cho chính quyền hoặc các tổ chức, doanh nghiệp quản lý dịch vụ chuyên nghiệp;
d) Không chuyển giao quản lý hành chính theo quy định;
đ) Chủ đầu tư dự án khu đô thị không thực hiện giám sát, kiểm tra kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp người dân tự xây dựng nhà ở trong khu đô thị trái phép; sử dụng công trình sai công năng và vi phạm các quy định về sử dụng nhà ở theo Luật Nhà ở.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thực hiện dự án đầu tư phát triển khu đô thị tuân theo quy hoạch đô thị với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với dự án đang thi công xây dựng;
b) Buộc chủ đầu tư cấp 1 yêu cầu chủ đầu tư thứ cấp thực hiện dự án đúng quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
c) Buộc xin ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
d) Buộc tổ chức khai thác cung cấp dịch vụ đô thị đảm bảo phục vụ nhu cầu của dân cư đến ở theo đúng mục tiêu của dự án với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
đ) Buộc làm thủ tục chuyển giao quản lý hành chính theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;
e) Buộc chủ đầu tư dự án khu đô thị thực hiện giám sát, kiểm tra người dân tự xây dựng nhà ở trong khu đô thị theo quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.
Điều 15. Vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không gửi văn bản thông báo ngày khởi công (kèm theo bản sao giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng) cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi xây dựng công trình và cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định;
b) Không thông báo, thông báo chậm cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương về thời điểm khởi công xây dựng hoặc có thông báo nhưng không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;
c) Không gửi báo cáo cho cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc gửi báo cáo không đầy đủ một trong các nội dung: tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng hoặc gửi thông báo khởi công không theo mẫu quy định.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình mà thiếu một trong các điều kiện sau đây (trừ trường hợp khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ):
a) Mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ dự án;
b) Hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu;
c) Biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.
3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt.
4. Trường hợp khởi công xây dựng mà không có giấy phép xây dựng theo quy định thì bị xử phạt theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Nghị định này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc bàn giao mặt bằng xây dựng theo tiến độ dự án với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
b) Buộc ký hợp đồng thi công xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
c) Buộc có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.
Điều 16. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng
1. Xử phạt hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định như sau:
a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác;
b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
2. Xử phạt đối với hành vi không công khai giấy phép xây dựng tại địa điểm thi công xây dựng trong suốt quá trình thi công như sau:
a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
3. Xử phạt đối với hành vi không thực hiện thủ tục để điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng như sau:
a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
4. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo, di dời công trình và giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:
a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
5. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận hoặc gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác như sau:
a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
6. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới như sau:
a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
7. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:
a) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
8. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.
9. Xử phạt đối với hành vi xây dựng không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt như sau:
a) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
10. Xử phạt đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung như sau:
a) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
11. Đối với các công trình xây dựng trên đất không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai thì xử phạt theo quy định tại nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
12. Xử phạt hành vi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm sau khi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính (trước khi ban hành quyết định xử phạt) dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính được quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều này thì mức phạt cụ thể như sau:
a) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
13. Xử phạt đối với hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều này mà tái phạm nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:
a) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 950.000.000 đồng đến 1.000.0000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
14. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 03 tháng đến 06 tháng (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 12 và điểm a khoản 13 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 06 tháng đến 09 tháng (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 12 và điểm b khoản 13 Điều này;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 09 tháng đến 12 tháng (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 12, điểm c khoản 13 Điều này;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 12, khoản 13 Điều này.
15. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc che chắn theo quy định và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường (nếu có) với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh hoặc gia hạn giấy phép xây dựng hoặc buộc công khai giấy phép xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;
c) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm với các hành vi quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8 (mà hành vi vi phạm đã kết thúc), khoản 9, khoản 10, khoản 12, khoản 13 Điều này.
16. Đối với hành vi quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều này mà đang thi công xây dựng thì ngoài việc bị phạt tiền theo quy định còn phải tuân theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 81 Nghị định này.
17. Trường hợp xây dựng không đúng giấy phép xây dựng được cấp nhưng không thuộc trường hợp phải điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng thì không bị coi là hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.
Điều 17. Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình
1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không có thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình (nếu có) cho các nhà thầu liên quan theo quy định;
b) Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng không đầy đủ theo quy định.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng hoặc biển báo không đầy đủ nội dung theo quy định.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định trong trường hợp công trình đang thi công;
b) Không tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không kiểm tra dẫn đến năng lực thực tế về nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng không đảm bảo so với hồ sơ dự thầu;
b) Không có kết quả kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường của nhà thầu;
c) Không báo cáo về biện pháp đảm bảo an toàn đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định trong trường hợp thi công xây dựng công trình có vùng nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng;
d) Không bố trí đủ nhân lực phù hợp để thực hiện giám sát thi công xây dựng, quản lý an toàn trong thi công xây dựng;
đ) Để tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực thực hiện thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ theo quy định.
5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không kiểm tra dẫn đến nhà thầu thi công thi công không đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt;
b) Không kiểm tra dẫn đến nhà thầu thi công xây dựng công trình không gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng khi đến thời hạn theo quy định;
c) Không kiểm tra để chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng hoặc thiết bị lắp đặt vào công trình;
d) Để nhà thầu sử dụng vật liệu xây dựng không công bố hợp quy vào công trình đối với những vật liệu xây dựng phải công bố hợp quy theo quy định;
đ) Không mua bảo hiểm công trình theo quy định;
e) Không tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định.
6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình khẩn cấp mà không có lệnh khẩn cấp theo quy định.
7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ quy định về sử dụng vật liệu xây không nung.
8. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thông báo bằng văn bản về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình (nếu có) cho các nhà thầu liên quan với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 3 Điều này;
c) Buộc lắp đặt biển báo đầy đủ nội dung tại công trường xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;
d) Buộc tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
đ) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng bố trí nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng đảm bảo so với hồ sơ dự thầu với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;
e) Buộc có kết quả kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường của nhà thầu với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;
g) Buộc báo cáo về biện pháp đảm bảo an toàn đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định trong trường hợp thi công xây dựng công trình có vùng nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng với hành vi quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;
h) Buộc bố trí đủ nhân lực phù hợp để thực hiện giám sát thi công xây dựng và quản lý an toàn trong thi công xây dựng với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này;
i) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình theo đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;
k) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình nộp gia hạn bảo lãnh hợp đồng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;
l) Buộc chủ đầu tư kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng hoặc thiết bị lắp đặt vào công trình theo đúng thiết kế và hợp đồng thi công xây dựng với hành vi quy định tại điểm c khoản 5 Điều này;
m) Buộc chủ đầu tư kiểm tra, xác định lại chất lượng công trình đối với hạng mục công trình đã đưa vật liệu xây dựng không công bố hợp quy vào công trình, với hành vi quy định tại điểm d khoản 5 Điều này;
n) Buộc mua bảo hiểm công trình với hành vi quy định tại điểm đ khoản 5 Điều này trong trường hợp công trình đang thi công xây dựng;
o) Buộc tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng với hành vi quy định tại điểm e khoản 5 Điều này;
p) Buộc xin lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này;
q) Buộc đảm bảo tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung đối với phần công trình còn lại chưa thi công với hành vi quy định tại khoản 7 Điều này.
Điều 18. Vi phạm quy định về nghiệm thu công trình xây dựng
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Nghiệm thu không đúng trình tự, thủ tục quy định;
b) Không gửi văn bản đến cơ quan chuyên môn về xây dựng đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.
2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi đưa bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định.
3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Nghiệm thu khi khối lượng công việc chưa thực hiện hoặc khối lượng nghiệm thu lớn hơn khối lượng thực tế đã thực hiện đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;
b) Công trình đã nghiệm thu nhưng không đảm bảo về chất lượng công trình.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chủ đầu tư phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
b) Buộc trong thời gian từ 01 tháng đến 03 tháng, chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu bộ phận công trình, hạng mục công trình đã đưa vào sử dụng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;
c) Buộc tổ chức nghiệm thu lại theo thực tế thi công và buộc thu hồi số tiền đã nghiệm thu, thanh toán sai về tài khoản chủ đầu tư với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
d) Buộc khắc phục chất lượng công trình theo đúng quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.
Điều 19. Vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng áp dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP, lập quyết toán vốn đầu tư xây dựng
1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi hợp đồng xây dựng không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định.
2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Giá ký kết hợp đồng vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng (trừ khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được người quyết định đầu tư cho phép);
b) Điều chỉnh hợp đồng không đúng quy định về trình tự thủ tục, thẩm quyền, điều kiện được điều chỉnh hợp đồng xây dựng;
c) Mức tạm ứng hợp đồng vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định hoặc tạm ứng hợp đồng khi chưa có bảo lãnh tạm ứng theo quy định;
d) Thanh toán hợp đồng xây dựng không đúng số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán hoặc thời hạn thanh toán quy định trong hợp đồng trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
đ) Quyết toán hoặc thanh lý hợp đồng xây dựng chậm quá thời hạn quy định.
3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư tư xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt khi ký hợp đồng xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này đối với hợp đồng đang thực hiện;
b) Buộc thực hiện đúng giá trúng thầu khi giá ký kết hợp đồng vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này đối với hợp đồng đang thực hiện;
c) Buộc điều chỉnh hợp đồng theo đúng quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này đối với hợp đồng đang thực hiện;
d) Buộc thu hồi giá trị tạm ứng hợp đồng vượt tỷ lệ phần trăm hoặc thu hồi toàn bộ giá trị tạm ứng hợp đồng về tài khoản của chủ đầu tư với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này đối với hợp đồng đang thực hiện;
đ) Buộc thực hiện thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng theo quy định với hành vi quy định tại điểm d, điểm đ khoản 2 Điều này;
e) Buộc trong thời hạn 01 tháng phải hoàn thành việc lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng, trình người quyết định đầu tư phê duyệt với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.
Điều 20. Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì, khai thác, sử dụng công trình xây dựng
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Xác định thời gian bảo hành công trình không đủ theo thời gian quy định của pháp luật;
b) Không phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định;
c) Không tổ chức giám sát, nghiệm thu việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không xác nhận đã hoàn thành trách nhiệm bảo hành của nhà thầu;
b) Không tổ chức lập quy trình bảo trì công trình xây dựng hoặc không thực hiện bảo trì công trình theo đúng quy trình được duyệt;
c) Không lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng hằng năm theo quy định;
d) Không lập hồ sơ sửa chữa công trình theo quy định;
đ) Không bàn giao, bàn giao chậm hoặc bàn giao không đầy đủ quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt cho chủ sở hữu, đơn vị quản lý sử dụng công trình;
e) Không lập dự toán chi phí bảo trì trong kế hoạch bảo trì được duyệt theo quy định đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.
3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không thực hiện kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình đối với công trình đã hết tuổi thọ theo thiết kế quy định;
b) Không thực hiện quan trắc công trình theo quy định;
c) Sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đã hết hiệu lực để thực hiện bảo trì;
d) Không tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn chịu lực, an toàn vận hành công trình hoặc không gửi kết quả đánh giá đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
đ) Không thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa, áp dụng biện pháp khẩn cấp hoặc báo cáo theo quy định khi phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng;
e) Không thực hiện một trong các nội dung sau: gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng (nếu có) trước khi xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng công trình, không báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình, kết quả sửa chữa công trình (nếu có) với cơ quan có thẩm quyền đối với công trình hết thời hạn sử dụng;
g) Không tổ chức phá dỡ công trình tạm khi đưa công trình chính của dự án đầu tư xây dựng vào khai thác sử dụng hoặc khi hết thời gian tồn tại của công trình.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
b) Buộc thực hiện giám sát, nghiệm thu việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
c) Buộc xác nhận đã hoàn thành trách nhiệm bảo hành của nhà thầu với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
d) Buộc lập quy trình bảo trì hoặc thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
đ) Buộc lập kế hoạch bảo trì xây dựng công trình hằng năm theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
e) Buộc lập hồ sơ sửa chữa công trình theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;
g) Buộc chủ đầu tư phải bàn giao đầy đủ quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;
h) Buộc chủ sở hữu, đơn vị quản lý và sử dụng công trình thực hiện lập dự toán chi phí bảo trì trong kế hoạch bảo trì được duyệt theo quy định với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 Điều này;
i) Buộc tổ chức đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành công trình hoặc buộc gửi kết quả đánh giá đến cơ quan có thẩm quyền với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;
k) Buộc thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa, áp dụng biện pháp khẩn cấp hoặc buộc báo cáo theo quy định khi phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;
l) Buộc thực hiện gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng (nếu có) trước khi xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng công trình, báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình, kết quả sửa chữa công trình (nếu có) với cơ quan có thẩm quyền với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này;
m) Buộc chủ đầu tư phá dỡ công trình tạm theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này.
Điều 21. Vi phạm quy định về quản lý, lưu trữ hồ sơ
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định;
b) Không lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng hoặc lưu trữ không đầy đủ danh mục tài liệu theo quy định.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thực hiện việc lưu trữ hoặc bổ sung đầy đủ danh mục tài liệu lưu trữ với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 22. Vi phạm quy định khi xảy ra sự cố công trình
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không hoặc chậm khai báo khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, sự cố gây mất an toàn lao động;
b) Không lập hồ sơ sự cố công trình theo quy định.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố công trình hoặc tự ý phá dỡ, thu dọn hiện trường khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;
b) Không xử lý và khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, sự cố gây mất an toàn lao động.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc lập hồ sơ sự cố công trình với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
c) Buộc tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố công trình với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
d) Buộc xử lý và khắc phục hậu quả với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
Điều 23. Vi phạm quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Trường hợp nhà thầu tư vấn quản lý dự án, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực là chủ đầu tư thì tùy theo phạm vi nhiệm vụ được giao, nhà thầu tư vấn quản lý dự án, ban quản lý dự án bị xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi quy định từ Điều 7 đến Điều 22 của Nghị định này.
Mục 2
ĐỐI VỚI NHÀ THẦU, CHỦ ĐẦU TƯ (TRONG TRƯỜNG HỢP TỰ THỰC HIỆN), TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Điều 24. Vi phạm quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng có một trong các hành vi sau đây:
a) Hoạt động xây dựng không đủ điều kiện hành nghề theo quy định;
b) Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề đã hết hiệu lực hoặc hoạt động sai chứng chỉ hành nghề;
c) Người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam mà không thực hiện việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo quy định.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức hoạt động xây dựng có một trong các hành vi sau đây:
a) Giao cho người không có chứng chỉ hành nghề phù hợp hoặc không đủ điều kiện hành nghề tương ứng với loại, cấp công trình đảm nhận đối với các chức danh theo quy định;
b) Hoạt động không đủ điều kiện năng lực theo quy định;
c) Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ năng lực hoặc chứng chỉ năng lực hết hiệu lực theo quy định.
3. Ngoài việc bị xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này, nhà thầu nước ngoài còn bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Mượn, cho mượn, thuê hoặc cho thuê chứng chỉ hành nghề để hoạt động xây dựng;
b) Tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam mà không có giấy phép hoạt động xây dựng;
c) Không liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định;
d) Không lập Văn phòng điều hành sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng; không đăng ký hoặc không thông báo địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail, dấu, tài khoản, mã số thuế của Văn phòng điều hành theo quy định;
đ) Sử dụng lao động là người nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam nhưng không phải là chuyên gia quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật và người có tay nghề cao mà Việt Nam không đủ khả năng đáp ứng;
e) Không thực hiện hợp đồng liên danh đã ký kết với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam đã được xác định trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng;
g) Không phân định cụ thể nội dung, khối lượng hoặc giá trị phần công việc của nhà thầu Việt Nam trong liên danh hoặc của nhà thầu phụ Việt Nam;
h) Không thực hiện đăng kiểm chất lượng đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng nhận thầu hoặc không thực hiện đăng kiểm an toàn đối với thiết bị thi công xây dựng và phương tiện giao thông liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;
i) Vi phạm chế độ báo cáo theo quy định trong giấy phép hoạt động xây dựng.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Đình chỉ hoạt động xây dựng từ 03 tháng đến 06 tháng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
b) Đình chỉ hoạt động xây dựng từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp không có chứng chỉ năng lực, đình chỉ hoạt động xây dựng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp chứng chỉ năng lực hết hiệu lực với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
c) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 06 tháng đến 12 tháng với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
d) Đình chỉ hoạt động xây dựng tại Việt Nam từ 12 tháng đến 24 tháng với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả (đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng):
a) Buộc hoạt động xây dựng đảm bảo đủ điều kiện theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc thay thế người có đủ điều kiện năng lực hoặc có chứng chỉ hành nghề phù hợp với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
c) Buộc làm thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;
d) Buộc nhà thầu nước ngoài thành lập Văn phòng điều hành sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng hoặc buộc bổ sung việc đăng ký hoặc thông báo thông tin theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;
đ) Buộc nhà thầu làm thủ tục xuất cảnh cho người lao động nước ngoài với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;
e) Buộc nhà thầu thực hiện đúng cam kết theo giấy phép hoạt động xây dựng được cấp với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này;
g) Buộc nhà thầu nước ngoài bổ sung nội dung, khối lượng hoặc giá trị cụ thể phần công việc của nhà thầu Việt Nam trong liên danh hoặc của nhà thầu phụ Việt Nam với hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này;
h) Buộc thực hiện đăng kiểm theo quy định với hành vi quy định tại điểm h khoản 3 Điều này;
i) Buộc nhà thầu thực hiện chế độ báo cáo theo quy định với hành vi quy định tại điểm i khoản 3 Điều này.
Điều 25. Vi phạm nội dung trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ hợp đồng
1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với nhà thầu không thực hiện đúng nội dung trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ hợp đồng.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thực hiện đúng nội dung trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ hợp đồng với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này đối với trường hợp đang thực hiện theo hợp đồng.
Điều 26. Vi phạm quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng, sử dụng số liệu, tài liệu trong hoạt động xây dựng
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài mà chưa được người quyết định đầu tư chấp thuận.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng kết quả thí nghiệm của tổ chức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không đủ điều kiện năng lực theo quy định.
3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng số liệu, tài liệu thiếu căn cứ pháp lý.
4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không sử dụng hoặc sử dụng sai quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng sai tiêu chuẩn hoặc áp dụng tiêu chuẩn đã hết hiệu lực.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc hủy kết quả thí nghiệm hoặc số liệu, tài liệu thiếu căn cứ pháp lý với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này đối với các công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;
b) Buộc sử dụng đúng quy chuẩn kỹ thuật với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này đối với các công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng.
Điều 27. Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng
1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Sử dụng nhân lực, thiết bị, phòng thí nghiệm không phù hợp với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt;
b) Phiếu kết quả thí nghiệm không đáp ứng các nội dung theo quy định;
c) Không lưu trữ mẫu khảo sát hoặc tài liệu khảo sát theo quy định.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không lập nhiệm vụ khảo sát hoặc không lập phương án kỹ thuật khảo sát;
b) Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng không phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng;
c) Lập nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng không phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng hoặc loại hình khảo sát;
d) Thực hiện khảo sát khi chưa có nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt;
đ) Thực hiện khảo sát không theo nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt hoặc vi phạm trình tự khảo sát theo quy định;
e) Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định;
g) Không sử dụng bản đồ địa hình hoặc sử dụng bản đồ địa hình không phù hợp với từng loại đồ án quy hoạch xây dựng;
h) Không thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung trong trường hợp bản đồ khảo sát địa hình chưa phù hợp với hiện trạng, không được lập bởi cơ quan có tư cách pháp nhân tại thời điểm lập quy hoạch xây dựng hoặc chỉ có bản đồ địa chính.
3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo tài liệu, số liệu khảo sát không đúng thực tế khảo sát hoặc không đúng quy định dẫn tới phải điều chỉnh thiết kế.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc sử dụng nhân lực, thiết bị, phòng thí nghiệm phù hợp với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;
b) Buộc thí nghiệm lại với phiếu kết quả thí nghiệm có đầy đủ các nội dung theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
c) Buộc lập nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;
d) Buộc lập lại nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và khảo sát lại với hành vi quy định tại điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;
đ) Buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 Điều này đối với trường hợp chủ đầu tư chưa nghiệm thu kết quả khảo sát.
Điều 28. Vi phạm quy định về lập quy hoạch xây dựng
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lập nhiệm vụ quy hoạch vượt quá thời gian quy định.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Bố cục bản vẽ, ký hiệu bản vẽ không đúng theo quy định;
b) Sử dụng bản đồ địa hình không đúng quy định để phục vụ lập đồ án quy hoạch.
3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Lập nhiệm vụ quy hoạch không đầy đủ nội dung theo quy định;
b) Không lấy ý kiến quy hoạch hoặc lấy ý kiến không đúng về đối tượng, hình thức và thời gian theo quy định;
c) Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt hoặc hồ sơ lấy ý kiến về nhiệm vụ, đồ án quy hoạch không đầy đủ theo quy định;
d) Hồ sơ đồ án quy hoạch không được cơ quan thẩm định quy hoạch đóng dấu xác nhận sau khi có quyết định phê duyệt;
đ) Không gửi hồ sơ quy hoạch đã được phê duyệt về cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng để lưu giữ theo quy định.
4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Thuyết minh, thành phần bản vẽ trong đồ án quy hoạch không đúng nội dung hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định;
b) Không có hồ sơ thiết kế đô thị, quy định quản lý theo đồ án hoặc hồ sơ không đầy đủ bản vẽ, nội dung theo quy định;
c) Lập quy hoạch xây dựng không thống nhất và không phù hợp với quy hoạch có cấp độ cao hơn.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc sử dụng bản đồ địa hình đúng quy định để lập lại đồ án quy hoạch với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này khi chưa phê duyệt quy hoạch;
b) Buộc lập lại nhiệm vụ quy hoạch, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt hoặc hồ sơ lấy ý kiến với hành vi quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều này khi chưa phê duyệt quy hoạch;
c) Buộc tổ chức lấy ý kiến bổ sung của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này khi chưa phê duyệt quy hoạch;
d) Buộc gửi hồ sơ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt về cơ quan quản lý quy hoạch lưu giữ với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này khi chưa phê duyệt quy hoạch;
đ) Buộc lập lại thuyết minh, bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng, hồ sơ thiết kế đô thị với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này khi chưa phê duyệt quy hoạch.
Điều 29. Vi phạm quy định về thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, dự toán xây dựng
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Thực hiện thẩm tra dự án do mình lập hoặc công trình do mình thiết kế;
b) Báo cáo kết quả thẩm tra không chính xác.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc hủy kết quả thẩm tra với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc lập lại kết quả thẩm tra với hành vi quy định tại điểm b khoản 1
Điều này đối với công trình xây dựng đang thi công.
Điều 30. Vi phạm quy định về thiết kế (thiết kế triển khai ngay sau thiết kế cơ sở, thiết kế một bước) và dự toán xây dựng
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Lập hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định;
b) Điều chỉnh thiết kế xây dựng không đúng quy định;
c) Thực hiện bước thiết kế tiếp theo không phù hợp với bước thiết kế trước đã được phê duyệt.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Chỉ định nhà sản xuất, cung cấp vật liệu, vật tư và thiết bị xây dựng trong nội dung thiết kế xây dựng của công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;
b) Không quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong hồ sơ thiết kế đối với công trình bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung hoặc không đảm bảo tỷ lệ vật liệu xây không nung theo quy định hoặc không tuân thủ các quy định về sử dụng vật liệu khác cho công trình;
c) Thiết kế an toàn quá mức quy định đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;
d) Xác định cấp đất, cấp đá không phù hợp với kết quả khảo sát địa chất hoặc tính toán cự ly vận chuyển không phù hợp với kết quả khảo sát đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;
đ) Áp dụng, vận dụng định mức không phù hợp với nội dung công việc hoặc số liệu sai lệch so với nội dung định mức áp dụng, vận dụng làm tăng chi phí trong dự toán đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;
e) Xác định giá vật tư, vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng không phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về quản lý giá xây dựng, không phù hợp với quy định tại thời điểm xác định dự toán xây dựng và mặt bằng giá thị trường nơi thực hiện xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;
g) Tính sai khối lượng, lập dự toán có khối lượng không đúng với khối lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế hoặc không có bản vẽ thiết kế các công trình phụ trợ nhưng đưa khối lượng vào dự toán để tính chi phí xây dựng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.
3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Hồ sơ thiết kế không đầy đủ các tiêu chuẩn, tính năng sử dụng của thiết bị, vật tư, cấu kiện;
b) Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình thiếu kết quả khảo sát địa chất hoặc không căn cứ vào kết quả khảo sát địa chất công trình hoặc không phù hợp với kết quả khảo sát theo quy định;
c) Không sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với công trình theo quy định phải sử dụng;
d) Thiết kế không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy nổ; ứng phó với biến đổi khí hậu và các điều kiện an toàn khác;
đ) Không thực hiện hoặc thực hiện giám sát tác giả không đúng, không đầy đủ theo quy định;
e) Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc lập hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;
b) Buộc điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;
c) Buộc thực hiện bước thiết kế tiếp theo phù hợp với bước thiết kế trước đã được phê duyệt với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;
d) Buộc đưa vào thiết kế, dự toán chủng loại, tỷ lệ vật liệu xây không nung theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;
đ) Buộc lập lại dự toán theo đúng quy định với hành vi quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 2 Điều này áp dụng đối với công trình, hạng mục công trình chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đã tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng kinh tế;
e) Buộc thiết kế lại theo kết quả khảo sát địa chất công trình với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;
g) Buộc thực hiện giám sát tác giả theo quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;
h) Buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng.
Điều 31. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng
1. Xử phạt đối với hành vi thi công xây dựng không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định như sau:
a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác;
b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
2. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận hoặc gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác như sau:
a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
3. Xử phạt nhà thầu tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình mà chủ đầu tư công trình đó đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 16 Nghị định này như sau:
a) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng chứng chỉ năng lực hoặc chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc che chắn theo quy định và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường (nếu có) với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 32. Vi phạm quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không có sổ nhật ký an toàn lao động hoặc sổ nhật ký không ghi chép đầy đủ theo quy định.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Để người lao động không tuân thủ biện pháp kỹ thuật an toàn hoặc vi phạm các quy định về sử dụng dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân tham gia lao động trong thi công xây dựng công trình;
b) Không lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy định, không lập các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao;
c) Sử dụng thiết bị thi công không có giấy tờ lưu hành, vận hành theo quy định, không kiểm định hoặc đã hết thời gian kiểm định, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nội dung ghi trong giấy tờ lưu hành, vận hành, kiểm định;
d) Không có biển cảnh báo đề phòng tai nạn hoặc không bố trí người hướng dẫn tại những vị trí nguy hiểm trên công trường;
đ) Không bố trí hoặc bố trí người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động không được đào tạo về chuyên ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
e) Không hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường;
g) Không lập, trình chủ đầu tư chấp thuận biện pháp đảm bảo an toàn cho con người, công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, phương tiện trong vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình;
h) Không có quy định cụ thể biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong biện pháp thi công.
3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Vi phạm quy định về phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng;
b) Không mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba theo quy định.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả (đối với công trình đang thi công xây dựng):
a) Buộc lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy định, lập các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao với các hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
b) Buộc sử dụng thiết bị thi công có đầy đủ giấy tờ lưu hành, vận hành, được kiểm định theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
c) Buộc có biển cảnh báo đề phòng tai nạn, bố trí người hướng dẫn tại những vị trí nguy hiểm trên công trường với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;
d) Buộc bố trí người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động, huấn luyện, hướng dẫn về an toàn lao động cho người lao động với hành vi quy định tại điểm đ, điểm e khoản 2 Điều này;
đ) Buộc lập, trình chủ đầu tư chấp thuận biện pháp đảm bảo an toàn cho con người, công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, phương tiện trong vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình với hành vi quy định tại điểm g khoản 2 Điều này;
e) Buộc quy định cụ thể biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong biện pháp thi công với hành vi quy định tại điểm h khoản 2 Điều này;
g) Buộc thực hiện đúng phương án, giải pháp phá dỡ theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
h) Buộc mua bảo hiểm theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.
Điều 33. Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không hoàn trả mặt bằng, không di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và tài sản khác của nhà thầu ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao (trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác);
b) Không có nhật ký thi công hoặc nhật ký thi công lập không đúng quy định;
c) Không tiếp nhận và không quản lý mặt bằng xây dựng, không bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình, không thực hiện quản lý công trường theo quy định;
d) Sử dụng chi phí về an toàn lao động không đúng quy định;
đ) Không báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan;
e) Không tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình theo quy định hoặc lập không phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không trình chủ đầu tư chấp thuận một trong các nội dung sau:
a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật;
b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình, biện pháp thi công;
c) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;
d) Tiến độ thi công xây dựng công trình.
3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không lập bản vẽ hoàn công theo quy định;
b) Không xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình theo quy định;
c) Không bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;
d) Không tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng;
đ) Sử dụng phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác thí nghiệm hoặc không trực tiếp thực hiện công tác thí nghiệm theo quy định.
4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Sử dụng vật liệu, cấu kiện dùng cho công trình không có hồ sơ quản lý chất lượng hoặc hồ sơ quản lý chất lượng không đầy đủ theo quy định;
b) Thi công sai hợp đồng xây dựng, sai giấy phép xây dựng, sai thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt hoặc sai chỉ dẫn kỹ thuật;
c) Thiếu kết quả thí nghiệm thử nghiệm, kiểm định vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu của thiết kế được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng công trình;
d) Không thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận hoặc không thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động, chạy thử liên động theo kế hoạch đã được chủ đầu tư chấp thuận trước khi đề nghị nghiệm thu.
5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan về hệ thống quản lý thi công xây dựng của nhà thầu hoặc lập hệ thống quản lý thi công xây dựng không phù hợp với quy mô, tính chất của công trình;
b) Hệ thống quản lý thi công xây dựng của nhà thầu không nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan đến quản lý chất lượng công trình;
c) Không dừng thi công xây dựng đối với công việc xây dựng, bộ phận, hạng mục công trình khi phát hiện có sai sót, khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố công trình;
d) Không dừng thi công công trình khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động;
đ) Không khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc phải hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và tài sản khác của nhà thầu ra khỏi công trường với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc ghi nhật ký thi công đúng quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
c) Buộc tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị, mốc giới công trình với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
d) Buộc sử dụng đúng quy định chi phí về an toàn lao động với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
đ) Buộc báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
e) Buộc lập hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này;
g) Buộc trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
h) Buộc trình chủ đầu tư chấp thuận biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
i) Buộc trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
k) Buộc trình chủ đầu tư chấp thuận tiến độ thi công xây dựng công trình với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng.
l) Buộc lập bản vẽ hoàn công theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
m) Buộc xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
n) Buộc bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
o) Buộc tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
p) Buộc sử dụng phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác thí nghiệm và trực tiếp thực hiện công tác thí nghiệm theo quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
q) Buộc hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;
r) Buộc thi công theo hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình và chỉ dẫn kỹ thuật với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;
s) Buộc thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo quy định hoặc thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo quy định trước khi đề nghị nghiệm thu với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
t) Buộc lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
u) Buộc lập hệ thống quản lý chất lượng nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan đến quản lý chất lượng công trình với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
v) Buộc dừng thi công xây dựng và khắc phục các sai sót, khiếm khuyết, sự cố theo quy định để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công với hành vi quy định tại điểm c, điểm d khoản 5 Điều này;
x) Buộc khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình với hành vi quy định tại điểm đ khoản 5 Điều này.
Điều 34. Vi phạm quy định về quản lý đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định;
b) Không sử dụng phần mềm trực tuyến quản lý cơ sở dữ liệu kiểm định để cập nhật cơ sở dữ liệu đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng đã được kiểm định.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
b) Buộc sử dụng phần mềm trực tuyến quản lý cơ sở dữ liệu kiểm định để cập nhật cơ sở dữ liệu với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
Điều 35. Vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình
1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định;
b) Ký hồ sơ nghiệm thu khi không có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình hoặc không phù hợp với lĩnh vực hành nghề, loại công trình, hạng hoặc thời hạn hành nghề theo chứng chỉ được cấp;
c) Không lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Làm sai lệch kết quả giám sát;
b) Để nhà thầu thi công thi công sai giấy phép xây dựng, sai thiết kế đã được phê duyệt hoặc thi công không đúng chủng loại, quy cách vật liệu xây dựng hoặc thi công không đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt;
c) Để nhà thầu thi công không sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định;
d) Nghiệm thu công việc xây dựng không đúng theo quy định;
đ) Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình không độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thực hiện việc giám sát thi công theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
b) Buộc lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
c) Buộc hủy và lập lại kết quả giám sát đúng thực tế thi công với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
d) Buộc nhà thầu thi công thi công đúng giấy phép xây dựng, thiết kế đã được phê duyệt hoặc thi công đúng chủng loại, quy cách vật liệu xây dựng hoặc thi công đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
đ) Buộc sử dụng vật liệu xây không nung phù hợp theo quy định đối với phần còn lại của công trình với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
e) Buộc nghiệm thu công việc xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;
g) Buộc thay thế nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình độc lập với các nhà thầu khác với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này với gói thầu đang thi công xây dựng.
Điều 36. Vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng công trình xây dựng
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình theo quy định.
2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Nghiệm thu khối lượng, công việc chưa thực hiện hoặc nghiệm thu khối lượng, công việc nhiều hơn công việc thực tế thi công;
b) Nghiệm thu không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc không theo yêu cầu của thiết kế công trình;
c) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng khi chưa có văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan.
3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức bàn giao công trình cho chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc hủy bỏ kết quả nghiệm thu với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này và thu hồi giá trị đã thanh toán vượt về tài khoản của chủ đầu tư với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
b) Buộc có văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
c) Buộc nghiệm thu theo quy định với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.
Điều 37. Vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng có một trong các hành vi sau đây:
a) Ký kết hợp đồng thầu phụ không đúng quy định đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;
b) Hợp đồng xây dựng không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc ký hợp đồng thầu phụ đúng quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong hợp đồng xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
Điều 38. Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì công trình xây dựng
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành công trình gửi chủ đầu tư.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không lập quy trình bảo trì hoặc lập quy trình bảo trì không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định.
3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện trách nhiệm bảo hành theo quy định.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành công trình gửi chủ đầu tư theo quy định với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc lập quy trình bảo trì theo quy định với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;
c) Buộc thực hiện trách nhiệm bảo hành theo quy định với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.
Điều 39. Vi phạm quy định về lưu trữ
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a) Nhà thầu khảo sát, thiết kế không lưu trữ hồ sơ khảo sát, thiết kế xây dựng công trình theo quy định;
b) Nhà thầu giám sát không lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình liên quan đến công việc giám sát theo quy định;
c) Nhà thầu thi công xây dựng không lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo quy định;
d) Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không lưu trữ hồ sơ thí nghiệm, phiếu nhận mẫu và phiếu kết quả thí nghiệm theo quy định;
đ) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng không lưu trữ hoặc lưu trữ hồ sơ khóa học không đúng quy định.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 40. Vi phạm quy định về kiểm định, thí nghiệm, đào tạo trong hoạt động xây dựng
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về kiểm định sau đây:
a) Thực hiện kiểm định chất lượng không đúng trình tự, thủ tục quy định;
b) Báo cáo kết quả kiểm định không chính xác;
c) Thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng do mình giám sát đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.
2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng sau đây:
a) Thực hiện thí nghiệm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc không đủ điều kiện năng lực theo quy định;
b) Cung cấp phiếu kết quả thí nghiệm không đúng hoặc không đầy đủ nội dung quy định;
c) Cung cấp không các số liệu kết quả thí nghiệm hoặc cung cấp số liệu sai lệch so với kết quả thí nghiệm.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc lập lại kết quả kiểm định đúng với thực tế với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
b) Buộc thực hiện lại thí nghiệm và cung cấp kết quả thí nghiệm đúng và đầy đủ nội dung theo quy định với hành vi quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều này.
Chương III
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Điều 41. Vi phạm các quy định về sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine (sau đây viết tắt là amiăng trắng)
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng amiăng trắng để sản xuất vật liệu xây dựng sau:
a) Sử dụng amiăng trắng không có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng để sản xuất tấm lợp;
b) Nồng độ sợi amiăng trắng trong khu vực sản xuất vượt quá mức quy định.
2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi đầu tư mới hoặc mở rộng cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy sản phẩm hàng hóa không đảm bảo chất lượng theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
c) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng và toàn bộ thiết bị vi phạm với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.
Chương IV
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Mục 1
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤP, THOÁT NƯỚC
Điều 42. Vi phạm quy định về bảo vệ khu vực an toàn giếng khai thác nước ngầm, nguồn cấp nước phục vụ sản xuất nước sạch, hành lang an toàn tuyến ống nước thô, đường ống truyền tải nước sạch và các công trình kỹ thuật như sau:
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây.
a) Vi phạm các quy định về bảo vệ khu vực an toàn giếng nước ngầm;
b) Vi phạm các quy định về bảo vệ hành lang an toàn tuyến ống nước thô, đường ống truyền tải nước sạch;
c) Vi phạm các quy định về bảo vệ an toàn các công trình kỹ thuật thuộc hệ thống cấp nước.
2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ an toàn nguồn cấp nước, không xây dựng đới phòng hộ vệ sinh khu vực lấy nước, hệ thống công trình cấp nước.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc khôi phục tình trạng ban đầu với các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc bảo vệ an toàn nguồn cấp nước, buộc xây dựng đới phòng hộ vệ sinh khu vực lấy nước, hệ thống công trình cấp nước với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 43. Vi phạm quy định về ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước, kế hoạch phát triển cấp nước
1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
b) Không lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát triển cấp nước hằng năm và dài hạn trong vùng phục vụ của đơn vị theo quy định.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với cơ quan có thẩm quyền theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát triển cấp nước hằng năm và dài hạn theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
Điều 44. Vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng mạng lưới cấp nước
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và định kỳ theo quy định tới chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước ở địa phương và trung ương.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không thông báo kịp thời cho các khách hàng sử dụng nước có biện pháp dự trữ nước trong thời gian khôi phục dịch vụ cấp nước;
b) Thiết kế, xây lắp, bảo trì, sử dụng và kiểm tra các thiết bị của khách hàng sử dụng nước đấu nối vào mạng lưới cấp nước của đơn vị cấp nước không bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật;
c) Vi phạm quy định chất lượng dịch vụ tại điểm đấu nối đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
d) Vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng mạng lưới cấp nước.
3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không bảo đảm áp lực nước tối thiểu của các họng cứu hỏa theo tính toán của mạng lưới đường ống;
b) Cung cấp nước sạch cho sinh hoạt không bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quy định.
4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không thực hiện các biện pháp cấp nước tạm thời hoặc biện pháp cấp nước tạm thời không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân ở khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian khắc phục sự cố;
b) Không lắp đặt hệ thống các trụ cứu hỏa theo quy định.
5. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Gây ô nhiễm nước sạch chưa sử dụng, phát tán chất độc hại và các bệnh truyền nhiễm, bệnh dễ lây lan trong mạng lưới cấp nước;
b) Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền kinh doanh dịch vụ cấp nước mà không có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc báo cáo theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc thiết kế, xây lắp, bảo trì, sử dụng và kiểm tra các thiết bị của khách hàng sử dụng nước đấu nối vào mạng lưới cấp nước của đơn vị cấp nước phải bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
c) Buộc đảm bảo chất lượng dịch vụ tại điểm đấu nối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
d) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;
đ) Buộc bảo đảm áp lực nước tối thiểu của các họng cứu hỏa theo tính toán của mạng lưới đường ống với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
e) Buộc cung cấp nước sạch bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;
g) Buộc thực hiện các biện pháp cấp nước tạm thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân ở khu vực bị ảnh hưởng theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;
h) Buộc lắp đặt hệ thống các trụ cứu hỏa theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;
i) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của hệ thống cung cấp nước sạch với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;
k) Buộc xin ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển nhượng quyền kinh doanh dịch vụ cấp nước theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.
Điều 45. Vi phạm quy định về quy hoạch, kế hoạch cấp nước
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tham gia hoạt động cấp nước không tuân theo quy hoạch cấp nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Đầu tư xây dựng công trình cấp nước không phù hợp với kế hoạch phát triển cấp nước đã được phê duyệt;
b) Không đầu tư phát triển mạng phân phối, đấu nối tới các khách hàng sử dụng nước khi đã có kế hoạch phát triển cấp nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tuân theo quy hoạch cấp nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc đầu tư xây dựng công trình cấp nước phù hợp với kế hoạch phát triển cấp nước đã được phê duyệt với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
c) Buộc đầu tư phát triển mạng phân phối, đấu nối tới các khách hàng sử dụng nước với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
Điều 46. Vi phạm quy định về hợp đồng dịch vụ cấp nước
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức việc kiểm định thiết bị đo đếm nước theo đúng yêu cầu và thời hạn do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường quy định.
2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hợp đồng dịch vụ cấp nước giữa đơn vị cấp nước bán buôn và đơn vị cấp nước bán lẻ khi không được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận bằng văn bản.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tổ chức việc kiểm định thiết bị đo đếm nước với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận bằng văn bản hợp đồng dịch vụ cấp nước với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 47. Vi phạm quy định về sử dụng hệ thống thoát nước
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi đấu nối hệ thống thoát nước của công trình vào hệ thống thoát nước chung không đúng các quy định của thỏa thuận đấu nối.
2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không quản lý tài sản được đầu tư từ nguồn vốn của chủ sở hữu công trình thoát nước và xử lý nước thải theo hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước đã ký kết;
b) Không bảo vệ an toàn, hiệu quả và tiết kiệm trong quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải theo quy định;
c) Không xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước;
d) Không thiết lập cơ sở dữ liệu, quản lý các hộ thoát nước đấu nối vào hệ thống thoát nước do mình quản lý hoặc không phối hợp với đơn vị cấp nước hoặc không trực tiếp tổ chức thu tiền dịch vụ thoát nước theo quy định;
đ) Không cung cấp thông tin thỏa thuận đấu nối cho các đối tượng có nhu cầu;
e) Không bảo đảm duy trì ổn định dịch vụ thoát nước theo quy định;
g) Không báo cáo định kỳ theo quy định tới chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước ở địa phương và trung ương.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc đấu nối đúng quy định với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo quy định với hành vi tại điểm c khoản 2 Điều này;
c) Buộc thiết lập cơ sở dữ liệu, quản lý các hộ thoát nước đấu nối vào hệ thống thoát nước do mình quản lý hoặc buộc phối hợp với đơn vị cấp nước hoặc buộc trực tiếp tổ chức thu tiền dịch vụ thoát nước theo quy định với hành vi tại điểm d khoản 2 Điều này;
d) Buộc cung cấp thông tin thỏa thuận đấu nối cho các đối tượng có nhu cầu với hành vi tại điểm đ khoản 2 Điều này;
đ) Buộc bảo đảm duy trì ổn định dịch vụ thoát nước theo quy định với hành vi tại điểm e khoản 2 Điều này;
e) Buộc báo cáo định kỳ theo quy định tới chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước ở địa phương và trung ương với hành vi tại điểm g khoản 2 Điều này.
Điều 48. Vi phạm về quản lý cao độ liên quan đến thoát nước
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với đơn vị thoát nước không cung cấp cao độ của hệ thống thoát nước cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với các hành vi sau:
a) Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình đầu tư xây dựng công trình không tuân thủ cao độ nền đô thị đã được cung cấp;
b) Không xác định và không quản lý cao độ mực nước các hồ điều hòa, kênh mương thoát nước nhằm bảo đảm tối đa khả năng tiêu thoát, điều hòa nước mưa, chống úng ngập và bảo vệ môi trường;
c) Không quản lý cao độ các tuyến cống chính và cổng thu gom nước thải, nước mưa.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc đơn vị thoát nước cung cấp cao độ của hệ thống thoát nước với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc quản lý cao độ theo quy định với hành vi quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều này.
Điều 49. Vi phạm quy định về quản lý hệ thống hồ điều hòa
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không định kỳ nạo vét đáy hồ, vệ sinh lòng hồ hoặc bờ hồ;
b) Không lập quy trình quản lý và các quy định khai thác, sử dụng hồ điều hòa;
c) Sử dụng, khai thác hồ điều hòa vào mục đích vui chơi, giải trí, nuôi trồng thủy sản, du lịch và dịch vụ khác mà không được cấp có thẩm quyền cho phép.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì mực nước ổn định cho hồ điều hòa.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc định kỳ nạo vét đáy hồ, vệ sinh lòng hồ, bờ hồ theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc lập quy trình quản lý, khai thác, sử dụng hồ điều hòa đúng quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
Điều 50. Vi phạm quy định về quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đầu mối, công trình trên mạng lưới thoát nước, độ kín, lắng cặn tại các điểm đấu nối, hố ga và tuyến cống nhằm bảo đảm khả năng hoạt động liên tục của hệ thống hoặc không đề xuất các biện pháp thay thế, sửa chữa, nạo vét, bảo trì và kế hoạch phát triển hệ thống thoát nước theo quy định.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 51. Vi phạm quy định về quản lý hệ thống thoát nước mưa và tái sử dụng nước mưa
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với đơn vị quản lý hệ thống thoát nước mưa và tái sử dụng nước mưa có một trong các hành vi sau đây:
a) Để các tuyến cống, mương, hố ga không được nạo vét, duy tu, bảo trì định kỳ, đảm bảo dòng chảy theo thiết kế hoặc không thường xuyên kiểm tra, bảo trì nắp hố ga, cửa thu, cửa xả nước mưa hoặc không định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến cống, các công trình thuộc mạng lưới để đề xuất phương án thay thế, sửa chữa;
b) Không thiết lập quy trình quản lý hệ thống thoát nước mưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật quản lý, vận hành theo quy định;
c) Tái sử dụng nước mưa cho các mục đích khác nhau không đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước phù hợp.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc nạo vét, duy tu, bảo trì tuyến cống, mương, hố ga định kỳ, đảm bảo dòng chảy theo thiết kế hoặc buộc kiểm tra, bảo trì nắp hố ga, cửa thu, cửa xả nước mưa hoặc buộc kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến cống, các công trình thuộc mạng lưới để đề xuất phương án thay thế, sửa chữa với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc thiết lập quy trình quản lý hệ thống thoát nước mưa và tái sử dụng nước mưa với các hành vi quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này.
Điều 52. Vi phạm về thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hệ thống thoát nước tại đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thu gom, lưu giữ và vận chuyển bùn thải đến các điểm xử lý theo quy hoạch hoặc các địa điểm đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi xử lý và tái sử dụng bùn thải không tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng bùn thải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và các quy định về bảo vệ môi trường.
3. Trường hợp hành vi vi phạm liên quan đến xả thải bùn thải chưa qua xử lý ra môi trường hoặc đã xử lý nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành về xả thải ra môi trường hoặc không quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại đối với bùn thải có các thành phần nguy hại hoặc không có các giải pháp thu gom và xử lý bùn thải phù hợp khi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thu gom, lưu giữ và vận chuyển bùn thải đến các điểm xử lý theo quy hoạch hoặc các địa điểm đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường với hành vi quy định khoản 2 Điều này.
Mục 2
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG, CÂY XANH ĐÔ THỊ, NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HỎA TÁNG
Điều 53. Vi phạm quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị không báo cáo định kỳ tới chính quyền đô thị và cơ quan chuyên môn về quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị do mình được giao.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn sáng và các thiết bị của hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị để đề xuất phương án sửa chữa và thay thế kịp thời;
b) Không sử dụng nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng hoặc dán nhãn tiết kiệm năng lượng của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật khi sửa chữa, thay thế, lắp đặt mới nguồn sáng và các thiết bị chiếu sáng tại các công trình xây dựng và công trình chiếu sáng đô thị có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
c) Thực hiện tổ chức chiếu sáng công cộng đô thị không theo đúng các quy trình kỹ thuật về chiếu sáng, không đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện, phòng, chống cháy nổ và thời gian vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị theo quy định.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc sử dụng nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng hoặc dán nhãn tiết kiệm năng lượng của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
c) Buộc thực hiện tổ chức chiếu sáng công cộng đô thị theo đúng các quy trình kỹ thuật về chiếu sáng, đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện, phòng, chống cháy nổ và thời gian vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.
Điều 54. Vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa
1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, cắt cành cây, lột vỏ thân cây, phóng uế quanh gốc cây;
b) Chăm sóc, cắt tỉa cây không tuân thủ quy trình kỹ thuật.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Độ chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh; đun nấu, đốt gốc, xây bục, bệ quanh gốc cây;
b) Trồng cây xanh trên hè, dải phân cách, đường phố, nút giao thông hoặc khu vực công cộng không đúng quy định;
c) Trồng các loại cây trong danh mục cây cấm trồng hoặc cây trong danh mục cây trồng hạn chế khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép;
d) Ngăn cản việc trồng cây xanh theo quy định;
đ) Trồng cây xanh đô thị không đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, không đúng chủng loại, tiêu chuẩn cây và bảo đảm an toàn.
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tự ý chặt hạ, dịch chuyển, đào gốc cây xanh đô thị hoặc chặt rễ cây xanh khi chưa được cấp phép.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu với hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều này;
b) Buộc trồng cây xanh đô thị đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, chủng loại, tiêu chuẩn cây với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.
Điều 55. Vi phạm quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không có tường rào hoặc dải cây xanh cách ly bao quanh theo thiết kế được duyệt đối với các nghĩa trang trong đô thị hoặc trong khu dân cư nông thôn;
b) Chuyển nhượng phần mộ cá nhân đối với trường hợp theo quy định không được chuyển nhượng;
c) Lập, lưu trữ hồ sơ nghĩa trang không đầy đủ nội dung theo quy định;
d) Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ và không đúng định kỳ tình hình quản lý, sử dụng nghĩa trang theo quy định;
đ) Không ban hành và công khai đơn giá sử dụng dịch vụ nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định hiện hành;
e) Lưu giữ tro cốt không đúng nơi quy định hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Khoảng cách an toàn từ hàng rào nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tới khu dân cư, công trình công cộng không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng theo quy định;
b) Không đóng cửa nghĩa trang khi không còn diện tích sử dụng, gây ô nhiễm môi trường;
c) Sử dụng đất dành cho phần mộ cá nhân trong nghĩa trang vượt quá diện tích quy định.
3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với đơn vị quản lý vận hành cơ sở hỏa táng có một trong các hành vi sau đây:
a) Hoạt động không đủ điều kiện năng lực theo quy định;
b) Giao cho người không đủ điều kiện năng lực để vận hành lò hỏa táng;
c) Không lập quy trình quản lý vận hành lò hỏa táng hoặc thực hiện quy trình quản lý vận hành lò hỏa táng không đúng quy định đã được phê duyệt;
d) Không lập sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ các ca hỏa táng theo quy định;
đ) Không báo cáo tình hình hoạt động cơ sở hỏa táng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với chủ đầu tư dự án có một trong các hành vi sau:
a) Đưa nghĩa trang, cơ sở hỏa táng vào sử dụng khi chưa đáp ứng đủ điều kiện quy định;
b) Khoảng cách từ cơ sở hỏa táng được xây dựng ngoài nghĩa trang tới khu dân cư, công trình công cộng không đảm bảo quy định.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Đình chỉ hoạt động từ 09 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2, điểm a khoản 4 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc xây dựng tường rào hoặc dải cây xanh cách ly bao quanh theo thiết kế được duyệt đối với các nghĩa trang trong đô thị hoặc trong khu dân cư nông thôn với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với công trình đang thi công xây dựng;
b) Buộc thu hồi phần mộ cá nhân đã chuyển nhượng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
c) Buộc lập, lưu trữ hồ sơ nghĩa trang đầy đủ nội dung theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
d) Buộc báo cáo đầy đủ và đúng định kỳ tình hình quản lý, sử dụng nghĩa trang theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;
đ) Buộc ban hành và công khai đơn giá sử dụng dịch vụ nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định hiện hành với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;
e) Buộc lưu giữ tro cốt đúng quy định với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này;
g) Buộc đóng cửa nghĩa trang theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
h) Buộc sử dụng đúng diện tích quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
i) Buộc đảm bảo đủ điều kiện năng lực theo quy định với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này;
k) Buộc lập quy trình quản lý vận hành lò hỏa táng hoặc buộc thực hiện quy trình quản lý vận hành lò hỏa táng đúng quy định đã được phê duyệt với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;
l) Buộc lập sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ các ca hỏa táng theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;
m) Buộc báo cáo tình hình hoạt động cơ sở hỏa táng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;
n) Buộc đáp ứng đủ điều kiện quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;
o) Buộc đảm bảo khoảng cách từ cơ sở hỏa táng được xây dựng ngoài nghĩa trang tới khu dân cư, công trình công cộng không đảm bảo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.
Mục 3
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Điều 56. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng công trình ngầm đô thị
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Trước khi thi công đấu nối công trình, chủ đầu tư không thông báo về kế hoạch, tiến độ thi công đấu nối công trình đến cơ quan, đơn vị thỏa thuận theo quy định;
b) Khi quan trắc thấy có yếu tố bất thường nhưng nhà thầu xây dựng không thông báo cho chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng và cơ quan thiết kế có các biện pháp xử lý kịp thời.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Đấu nối kỹ thuật và đấu nối không gian không đảm bảo các yêu cầu theo quy định;
b) Khi thiết kế xây dựng công trình ngầm, chủ đầu tư xây dựng công trình ngầm không thỏa thuận với các đơn vị quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật của đô thị hoặc chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình được đấu nối không gian (nếu có);
c) Không thực hiện quan trắc địa kỹ thuật theo quy định trong quá trình thi công và khai thác, sử dụng công trình ngầm đối với chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng;
d) Sử dụng hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật không có giấy phép hoặc không đúng mục đích;
đ) Vi phạm các quy định về quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì công trình ngầm.
3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, khu nhà ở không đầu tư xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật đề bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt;
b) Vi phạm hành lang an toàn và phạm vi bảo vệ công trình ngầm.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thông báo về kế hoạch, tiến độ thi công đấu nối công trình đến cơ quan, đơn vị thỏa thuận theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này;
c) Buộc thỏa thuận với các đơn vị quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật của đô thị hoặc chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình được đấu nối không gian (nếu có) với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
d) Buộc thực hiện quan trắc địa kỹ thuật theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
đ) Buộc sử dụng hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật có giấy phép hoặc đúng mục đích với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;
e) Buộc tuân thủ các quy định về quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì công trình ngầm với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;
g) Buộc chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, khu nhà ở xây dựng các công trình theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.
Điều 57. Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Cản trở việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, nâng cấp trang thiết bị theo quy định;
b) Vi phạm các quy định về quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đối với hành vi lắp đặt, quản lý, vận hành đường dây, cáp viễn thông, điện lực, chiếu sáng công cộng, đường ống cấp nước, thoát nước, cấp năng lượng hoặc thiết bị vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung không đúng quy định.
3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung không tuân thủ quy hoạch đô thị, không có giấy phép xây dựng theo quy định hoặc sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tuân thủ quy định về lắp đặt, vận hành, bảo trì, nâng cấp trang thiết bị với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc thực hiện đúng các quy định về quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
c) Buộc lắp đặt, quản lý, vận hành đúng quy định đối với đường dây, cáp viễn thông, điện lực, chiếu sáng công cộng, đường ống cấp nước, thoát nước, cấp năng lượng, thiết bị vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;
d) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.
Chương V
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN NHÀ
Mục 1
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Điều 58. Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản
1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Kinh doanh bất động sản thuộc trường hợp phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã mà không thành lập theo quy định;
b) Không công khai, công khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định;
c) Hợp đồng kinh doanh bất động sản không được lập thành văn bản hoặc lập hợp đồng kinh doanh bất động sản không đầy đủ các nội dung chính theo quy định hoặc trái quy định của pháp luật;
d) Không cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng hoặc việc sử dụng tiền ứng trước khi có yêu cầu; không cho phép bên mua, bên thuê mua được kiểm tra thực tế tiến độ thi công, chất lượng công trình theo quy định;
đ) Thu các loại phí liên quan đến chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định.
2. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng có một trong các hành vi sau đây:
a) Ký kết hợp đồng mua bán hoặc thuê mua nhà, công trình xây dựng mà không gắn quyền sử dụng đất với nhà, công trình xây dựng đó;
b) Không thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có).
3. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định;
b) Kinh doanh bất động sản không đúng phạm vi được kinh doanh theo quy định;
c) Triển khai xây dựng dự án kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
d) Bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai mà không có hợp đồng với ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng hoặc nội dung hợp đồng bảo lãnh không đúng, không đầy đủ theo quy định của pháp luật;
đ) Thu tiền của bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng tiến độ thực hiện dự án theo thỏa thuận của các bên hoặc thu vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng theo quy định;
e) Ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê mua bất động sản;
g) Từ chối xác nhận mà không có lý do chính đáng hoặc xác nhận không đúng vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai theo quy định;
h) Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn hoặc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai không đúng quy định;
i) Không tuân thủ quy định về giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản trong trường hợp có quy định;
k) Trường hợp không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua hoặc không cung cấp hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan cho người mua, thuê mua nhà ở theo quy định thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
4. Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có một trong các hành vi sau đây:
a) Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định;
b) Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định;
c) Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất hoặc bị kê biên để đảm bảo thi hành án, bên nhận chuyển nhượng không phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc không đủ năng lực tài chính theo quy định thì xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
d) Bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, chưa bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, chưa hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài (đối với trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô) hoặc chưa hoàn thành nghiệm thu hoặc chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định;
đ) Huy động vốn không đúng quy định;
e) Sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết.
5. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với dự án có vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm e khoản 3 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc công khai đầy đủ, chính xác nội dung thông tin theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
b) Buộc lập hợp đồng theo đúng quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
c) Buộc cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng hoặc việc sử dụng tiền ứng trước khi có yêu cầu; buộc cho phép bên mua, bên thuê mua được kiểm tra thực tế tiến độ thi công tại công trình theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;
d) Buộc trả lại cho bên mua phần phí liên quan đến chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;
đ) Buộc lập lại hợp đồng gắn với quyền sử dụng đất với nhà, công trình xây dựng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
e) Buộc thông báo cho các bên về các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có) với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
g) Buộc kinh doanh bất động sản đúng phạm vi được kinh doanh theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;
h) Buộc có hợp đồng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;
i) Buộc thu tiền bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai theo đúng tiến độ dự án hoặc buộc hoàn trả lại bên mua phần giá trị hợp đồng thu vượt với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;
k) Buộc xác nhận theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này;
l) Buộc chuyển nhượng hợp đồng đúng quy định với hành vi quy định tại điểm h khoản 3 Điều này;
m) Buộc tuân thủ quy định về giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản và hoàn trả phần giá trị thu vượt (nếu có) với hành vi quy định tại điểm i khoản 3 Điều này;
n) Buộc chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án theo quy định với hành vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều này;
o) Buộc dừng bàn giao nhà, công trình xây dựng, hoàn thành việc xây dựng hoặc buộc hoàn thành nghiệm thu hoặc có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này;
p) Buộc hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này;
q) Buộc sử dụng vốn huy động đúng mục đích đã cam kết với hành vi quy định tại điểm e khoản 4 Điều này.
Điều 59. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định;
b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản làm sai lệch nội dung chứng chỉ;
c) Cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản;
d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.
2. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định hoặc không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định;
b) Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không được lập thành văn bản hoặc không đầy đủ các nội dung chính theo quy định;
c) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;
d) Sàn giao dịch bất động sản không có quy chế hoạt động hoặc hoạt động sai quy chế được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc hoạt động không có tên, địa chỉ theo quy định hoặc thay đổi tên, địa chỉ hoạt động nhưng không thông báo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
đ) Thu các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản mà pháp luật không quy định.
3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản nhưng không đủ điều kiện theo quy định;
b) Không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc có chứng chỉ hành nghề theo quy định khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề bị tẩy xóa, sửa chữa cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp chứng chỉ hành nghề với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
c) Buộc thành lập doanh nghiệp theo quy định khi kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc buộc có đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
d) Buộc lập hợp đồng hoặc hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản đầy đủ các nội dung chính theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
đ) Buộc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
e) Buộc trả lại cho bên nộp tiền các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;
g) Buộc cung cấp thông tin về bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.
Điều 60. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng, kê khai thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không cung cấp, cung cấp không chính xác, không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn kê khai thông tin, dữ liệu về thị trường bất động sản cho cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định;
b) Cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp cho mình mà không được sự cho phép của cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định;
c) Không làm rõ, giải trình và chỉnh sửa theo quy định đối với nội dung thông tin thị trường bất động sản do mình cung cấp theo yêu cầu của cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;
d) Làm sai lệch, hư hỏng hoặc thất thoát hệ thống thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở quốc gia và các địa phương theo quy định;
đ) Chiếm giữ, tiêu hủy trái phép thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở quốc gia và các địa phương theo quy định;
e) Cản trở việc khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở quốc gia và các địa phương theo quy định;
g) Không thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã cung cấp.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin dữ liệu về thị trường bất động sản cho cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc làm rõ, giải trình và chỉnh sửa thông tin về thị trường bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
c) Buộc điều chỉnh sai lệch hệ thống thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;
d) Buộc trả lại hoặc khôi phục lại thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;
đ) Buộc thực hiện đúng quy định về khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này;
e) Buộc thông báo về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã cung cấp theo quy định với hành vi quy định tại điểm g khoản 1 Điều này.
Điều 61. Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học không đúng mẫu quy định;
b) Không gửi thông tin của cơ sở đào tạo về Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng địa phương nơi đặt trụ sở chính để đăng tải lên trang thông tin điện tử theo quy định;
c) Không gửi thông tin của sàn giao dịch bất động sản về Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng địa phương nơi đặt trụ sở chính để đăng tải lên trang thông tin điện tử theo quy định;
d) Không lưu trữ hồ sơ đào tạo hoặc hồ sơ liên quan đến từng kỳ thi sát hạch theo quy định.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không tổ chức kiểm tra, đánh giá hoặc xếp loại kết quả học tập cho học viên theo quy định;
b) Sử dụng đề thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản mà chưa được phê duyệt theo quy định;
c) Cho phép thí sinh không đủ điều kiện theo quy định mà vẫn được tham gia thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Sử dụng tài liệu giảng dạy không phù hợp với chương trình khung theo quy định;
b) Không đảm bảo đủ thời lượng giảng dạy, chương trình theo quy định mà vẫn cấp giấy chứng nhận.
4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Sử dụng kinh phí dự thi không đúng quy định;
b) Không quản lý bộ đề thi theo quy định hoặc làm lộ đề thi.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc gửi thông tin của sàn giao dịch bất động sản về Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng địa phương theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
b) Buộc lưu trữ hồ sơ đào tạo hoặc hồ sơ liên quan đến từng kỳ thi sát hạch theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;
c) Buộc phê duyệt đề thi theo quy định và tổ chức thi lại nếu đề thi đã tổ chức thi không đảm bảo chất lượng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
d) Buộc cơ sở đào tạo yêu cầu thí sinh bổ sung đầy đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp không bổ sung được đầy đủ điều kiện theo quy định thì buộc hủy chứng chỉ với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
đ) Buộc sử dụng tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
e) Buộc hủy giấy chứng nhận, đào tạo lại và cấp lại giấy chứng nhận mà không được thu thêm học phí với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.
Điều 62. Vi phạm quy định về đào tạo quản lý vận hành nhà chung cư
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về quản lý vận hành nhà chung cư không đúng mẫu quy định.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy giấy chứng nhận đã cấp không đúng mẫu và cấp lại giấy chứng nhận đúng mẫu với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Mục 2
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN NHÀ
Điều 63. Vi phạm quy định về phát triển nhà ở
1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Báo cáo, cung cấp thông tin về nhà ở không chính xác, không trung thực, không đúng quy định hoặc không đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
b) Đặt tên hoặc điều chỉnh tên dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc tên các khu vực trong dự án không đúng quy định hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi sau đây:
a) Điều chỉnh một trong các nội dung sau: tiến độ thực hiện, loại nhà ở phải xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng, tổng số lượng nhà ở, tỷ lệ các loại nhà, tổng mức đầu tư tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP trước khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định;
b) Không ưu tiên bố trí nhà ở thương mại trong dự án cho người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư tại chỗ trong dự án theo quy định;
c) Không xây dựng nhà ở để bố trí tái định cư trong cùng khu vực được quy hoạch xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp hoặc bố trí nhà ở tại nơi khác cho người bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư khi triển khai thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp;
d) Không bố trí quỹ đất để phục vụ sản xuất cho người thuộc diện được tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư ở nông thôn;
đ) Tự ý thay đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư và công trình phụ trợ (nếu có) đối với dự án sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư;
e) Không dành đủ diện tích xây dựng nhà ở xã hội theo quy định để cho thuê (đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội không thuộc khu vực phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê);
g) Không đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;
h) Nhà ở xã hội được thiết kế, xây dựng không theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội;
i) Sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị nhà ở không đúng mục đích sử dụng đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt.
3. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có hành vi chậm triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định.
4. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có hành vi không thực hiện triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu đô thị theo quy định.
5. Phạt tiền từ 260.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có hành vi không dành diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình triển khai dự án theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc đặt tên hoặc điều chỉnh tên dự án hoặc tên các khu vực trong dự án theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
c) Buộc hủy bỏ kết quả điều chỉnh với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
d) Buộc chủ đầu tư ưu tiên bố trí nhà ở thương mại theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
đ) Buộc xây dựng nhà ở để bố trí tái định cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
e) Buộc chủ đầu tư sắp xếp, bố trí quỹ đất để phục vụ sản xuất theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;
g) Buộc xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư và công trình phụ trợ (nếu có) đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;
h) Buộc dành đủ diện tích xây dựng nhà ở xã hội theo quy định với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 Điều này;
i) Buộc đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định pháp luật với hành vi quy định tại điểm g khoản 2 Điều này;
k) Buộc chủ đầu tư thực hiện theo đúng thiết kế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, diện tích xây dựng nhà ở xã hội theo quy định với hành vi quy định tại điểm h khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;
l) Buộc chậm nhất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chủ đầu tư phải khởi công xây dựng nhà ở xã hội theo quy định với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;
m) Buộc chủ đầu tư triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này;
n) Buộc chủ đầu tư phải dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này.
Điều 64. Vi phạm quy định về quản lý giao dịch nhà ở
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc không đúng điều kiện quy định;
b) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng theo quy định;
c) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không đảm bảo các điều kiện theo quy định.
2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Bên thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện chuyển đổi, bán, cho thuê lại không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
b) Bên thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội bán, cho thuê lại, cho mượn nhà trong thời gian thuê, thuê mua hoặc bán lại nhà không đúng quy định.
3. Xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về nhà ở có yếu tố nước ngoài như sau:
a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê nhà ở mà không có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở;
b) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện thanh toán tiền mua, thuê mua nhà ở không thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
c) Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi dùng nhà ở để cho thuê, làm văn phòng hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải để ở.
4. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 260.000.000 đồng đối với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội hình thành trong tương lai (trừ trường hợp có quy định khác) không đúng quy định.
5. Phạt tiền từ 260.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi vi phạm quy định về bán nhà ở cho cá nhân, tổ chức nước ngoài sau đây:
a) Bán nhà ở vượt quá số lượng cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép sở hữu theo quy định;
b) Bán nhà ở cho người nước ngoài mà theo quy định thuộc khu vực không cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài được sở hữu;
c) Không gửi thông tin (bằng thư điện tử và bằng văn bản) để đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng về nhà ở đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã bán, cho thuê hoặc cho thuê mua không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc không đúng điều kiện với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc thu hồi nhà ở xã hội và buộc hoàn trả bên mua, bên thuê mua số tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đối với hành vi quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này;
c) Buộc thu hồi lại nhà thuộc sở hữu nhà nước đã thực hiện chuyển đổi, bán, cho thuê lại không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
d) Buộc thu hồi nhà ở xã hội với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
đ) Buộc thu hồi số tiền giao dịch không thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;
e) Buộc bên cho thuê hủy bỏ việc cho thuê với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;
g) Buộc thu hồi lại số lượng nhà đã bán cho người nước ngoài và hoàn trả toàn bộ chi phí mà bên mua đã trả và bồi thường thiệt hại cho bên mua đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều này.
Mục 3
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ
Điều 65. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội
1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với người thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, thuê nhà ở xã hội có một trong các hành vi sau đây:
a) Tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở;
b) Sử dụng nhà ở không đúng mục đích ghi trong hợp đồng thuê nhà ở.
2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với người thuê nhà ở công vụ có một trong các hành vi sau đây:
a) Không sử dụng nhà vào mục đích để ở và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của mình và các thành viên trong gia đình trong thời gian thuê;
b) Tự ý cải tạo, sửa chữa hoặc phá dỡ nhà ở công vụ;
c) Cho thuê lại hoặc ủy quyền quản lý nhà ở công vụ;
d) Không trả lại nhà ở công vụ cho Nhà nước khi không còn thuộc đối tượng được thuê nhà theo quy định.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu với các hành vi quy định tại điểm a khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này;
b) Buộc sử dụng nhà đúng mục đích với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này;
c) Buộc thu hồi lại nhà ở công vụ với hành vi quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều này.
Điều 66. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà biệt thự
1. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Thay đổi một trong các yếu tố sau đây đối với nhà biệt thự thuộc nhóm một: hình dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng hoặc chiều cao;
b) Thay đổi kiến trúc bên ngoài đối với biệt thự thuộc nhóm 2.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 67. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư đối với chủ đầu tư
1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Kinh doanh vũ trường;
b) Không mở tài khoản hoặc mở tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư không đúng quy định;
c) Không có hoặc chậm có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hội nghị nhà chung cư khi đã tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu nhưng không đủ số người tham dự theo quy định;
d) Không có văn bản thông báo hoặc thông báo không đầy đủ thông tin cho Sở Xây dựng nơi có dự án biết về tên tài khoản, số tài khoản đã mở, tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản và kỳ hạn gửi tiền kinh phí bảo trì;
đ) Không lập kế hoạch bảo trì hằng năm hoặc lập kế hoạch bảo trì hằng năm không đúng quy định;
e) Không có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng nơi có nhà chung cư biết để theo dõi sau khi đã bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư.
2. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tính toán sai kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư so với quy định;
b) Không ghi trong hợp đồng thông tin về tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hoặc phần diện tích khác của nhà chung cư;
c) Không gửi hoặc chậm gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư dưới hình thức có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng đang hoạt động trên địa bàn nơi có nhà ở mua bán, thuê mua;
d) Không đóng tài khoản kinh phí bảo trì đã lập sau khi bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư;
đ) Không công khai, minh bạch việc sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định;
e) Không bàn giao, bàn giao chậm, bàn giao không đầy đủ hoặc bàn giao không đúng đối tượng nhận kinh phí bảo trì và lãi suất tiền gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định;
g) Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư không đủ điều kiện, năng lực theo quy định;
h) Bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong nhà chung cư không đúng quy định.
3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 260.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi sau đây:
a) Không bố trí diện tích để làm nhà sinh hoạt cộng đồng theo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định;
b) Quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành không đúng quy định;
c) Không tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định;
d) Không lập biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì theo quy định.
4. Phạt tiền từ 260.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung hoặc tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp;
b) Áp dụng cách tính diện tích căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng sai quy định;
c) Không đóng hoặc đóng không đầy đủ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư vào tài khoản đã lập theo quy định đối với diện tích căn hộ, phần diện tích khác mà chủ đầu tư giữ lại không bán hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng;
d) Không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ hoặc bàn giao không đúng thời hạn hồ sơ nhà chung cư cho ban quản trị nhà chung cư theo quy định;
đ) Sử dụng kinh phí bảo trì không đúng quy định.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc phải kinh doanh đúng quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc mở tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư đúng quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
c) Buộc có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại hội nghị nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
d) Buộc có văn bản thông báo đầy đủ thông tin về mở tài khoản gửi tiền kinh phí bảo trì theo quy định cho Sở Xây dựng với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;
đ) Buộc lập kế hoạch bảo trì hằng năm đúng quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;
e) Buộc có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng nơi có nhà chung cư biết để theo dõi sau khi đã bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này;
g) Buộc tính toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư đúng quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
h) Buộc ghi trong hợp đồng thông tin về tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
i) Buộc gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư đúng quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
k) Buộc đóng tài khoản kinh phí bảo trì theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;
l) Buộc công khai, minh bạch việc sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;
m) Buộc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 Điều này;
n) Buộc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư đủ điều kiện, năng lực theo quy định với hành vi quy định tại điểm g khoản 2 Điều này;
o) Buộc bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong nhà chung cư đúng quy định với hành vi quy định tại điểm h khoản 2 Điều này;
p) Buộc bố trí diện tích để làm nhà sinh hoạt cộng đồng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
q) Buộc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư đúng quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;
r) Buộc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;
s) Buộc lập biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;
t) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;
u) Buộc áp dụng cách tính diện tích căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;
v) Buộc đóng đầy đủ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư vào tài khoản đã lập theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;
x) Buộc bàn giao đầy đủ hoặc bàn giao đúng thời hạn hồ sơ nhà chung cư cho ban quản trị nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này;
y) Buộc sử dụng kinh phí bảo trì đúng quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này.
Điều 68. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư đối với đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư lập không đúng quy định;
b) Không báo cáo công khai về công tác quản lý vận hành nhà chung cư với Ban quản trị nhà chung cư theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
c) Không báo cáo tình hình quản lý vận hành tại hội nghị nhà chung cư; không lấy ý kiến góp ý của người sử dụng về việc cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định.
2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không đủ điều kiện về năng lực, chức năng, quản lý vận hành nhà chung cư mà vẫn thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư;
b) Không đủ các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định;
c) Sử dụng người không có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư để thực hiện công việc chuyên môn theo quy định;
d) Quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành không đúng quy định;
đ) Thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo hợp đồng bảo trì khi không đủ năng lực bảo trì theo quy định.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc lập hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư đúng quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc báo cáo công khai về công tác quản lý vận hành nhà chung cư với Ban quản trị nhà chung cư hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
c) Buộc báo cáo tình hình quản lý vận hành tại hội nghị nhà chung cư hoặc buộc lấy ý kiến góp ý của người sử dụng về việc cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
d) Buộc đảm bảo đủ điều kiện về năng lực, chức năng, quản lý vận hành nhà chung cư với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
đ) Buộc đảm bảo đủ các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
e) Buộc sử dụng người có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
g) Buộc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành đúng quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;
h) Buộc đảm bảo năng lực bảo trì khi thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.
Điều 69. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư đối với ban quản trị nhà chung cư
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không có văn bản yêu cầu chủ đầu tư để bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định;
b) Chậm hoặc không có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao hồ sơ trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định;
c) Không có văn bản đề nghị chủ đầu tư chuyển giao kinh phí bảo trì theo quy định;
d) Không có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế chủ đầu tư phải bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định;
đ) Nhận bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư khi chưa có biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì theo quy định;
e) Không bàn giao lại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ đang quản lý cho Ban quản trị mới theo quy định.
2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định;
b) Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung;
c) Tự quyết định mức giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư mà không thông qua hội nghị nhà chung cư;
d) Không báo cáo hội nghị nhà chung cư về việc thu, chi theo quy định;
đ) Thực hiện sai quy chế hoạt động hoặc quy chế thu chi tài chính đã được hội nghị nhà chung cư thông qua;
e) Không lập tài khoản để nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư của cả tòa chung cư theo quy định;
g) Không thông báo công khai trên bảng tin của nhà chung cư về các khoản chi từ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định;
h) Không lập kế hoạch bảo trì hằng năm hoặc lập kế hoạch bảo trì hằng năm không đầy đủ nội dung theo quy định.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
c) Buộc có văn bản đề nghị chủ đầu tư chuyển giao kinh phí bảo trì theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
d) Buộc có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế chủ đầu tư phải bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;
đ) Buộc quyết toán số liệu kinh phí bảo trì trước khi nhận bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;
e) Buộc bàn giao lại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ đang quản lý cho Ban quản trị mới theo quy định với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này;
g) Buộc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung đúng quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
h) Buộc sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung nhà chung cư đúng công năng, mục đích quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
i) Buộc hủy bỏ quy định về giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư và tổ chức hội nghị nhà chung cư để thông qua giá dịch vụ quản lý, vận hành mới với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
k) Buộc báo cáo hội nghị nhà chung cư gần nhất về việc thu, chi theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;
l) Buộc thực hiện theo quy chế hoạt động hoặc quy chế thu, chi tài chính đã được hội nghị nhà chung cư thông qua với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;
m) Buộc lập tài khoản để nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 Điều này;
n) Buộc thông báo công khai trên bảng tin của nhà chung cư về các khoản chi từ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định với hành vi quy định tại điểm g khoản 2 Điều này;
o) Buộc lập kế hoạch bảo trì hằng năm theo quy định với hành vi quy định tại điểm h khoản 2 Điều này.
Điều 70. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư đối với người sử dụng nhà chung cư
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Gây thấm, dột căn hộ chung cư không thuộc quyền sở hữu, quản lý, sử dụng của mình;
b) Sử dụng màu sắc sơn, trang trí mặt ngoài căn hộ, nhà chung cư không đúng quy định về thiết kế, kiến trúc;
c) Kinh doanh hàng hóa nguy hiểm gây cháy nổ, dịch vụ sửa chữa xe có động cơ hoặc dịch vụ giết mổ gia súc;
d) Kinh doanh nhà hàng, karaoke, quán bar tại phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư nhưng không đảm bảo yêu cầu về cách âm, phòng cháy, chữa cháy theo quy định;
đ) Hoạt động kinh doanh tại phần diện tích không dùng để kinh doanh của nhà chung cư theo quy định;
e) Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.
2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật; lấn chiếm không gian xung quanh, lấn chiếm các phần thuộc sở hữu chung hoặc lấn chiếm các phần thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức;
b) Tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư;
c) Sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung vào sử dụng riêng;
d) Sử dụng sai mục đích phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư hỗn hợp.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 1, điểm a, điểm b khoản 2 Điều này;
b) Buộc chuyển kinh doanh hàng hóa nguy hiểm gây cháy nổ ra khỏi địa bàn dân cư hoặc buộc không sử dụng dịch vụ sửa chữa xe có động cơ hoặc buộc không kinh doanh dịch vụ giết mổ gia súc ở khu vực nhà chung cư với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
c) Buộc đảm bảo yêu cầu về cách âm, phòng cháy, chữa cháy theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;
d) Buộc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích để ở với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này;
đ) Buộc trả lại phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
e) Buộc sử dụng đúng phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư hỗn hợp với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.
Điều 71. Vi phạm quy định về lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không lập, không lưu trữ hồ sơ nhà ở hoặc lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở không đầy đủ theo quy định đối với trường hợp xây dựng nhà ở để cho thuê.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập, lưu trữ đầy đủ hồ sơ nhà ở với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Chương VI
THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Điều 72. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này bao gồm:
1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 73, Điều 74, Điều 75, Điều 76, Điều 78, Điều 79 và Điều 80 Nghị định này.
2. Công chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm hành chính về xây dựng quy định tại Nghị định này.
3. Công chức, viên chức, thanh tra viên thuộc cơ quan thanh tra nhà nước ngành Xây dựng được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành độc lập hoặc thanh tra theo đoàn thanh tra.
4. Công chức, viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước về: hoạt động xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, quản lý, phát triển nhà.
5. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 77 Nghị định này được lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điều 6 Nghị định này.
Điều 73. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra viên xây dựng (hoặc thanh tra viên Giao thông vận tải - Xây dựng)
1. Cảnh cáo.
2. Phạt tiền đến 1.000.000 đồng.
3. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2.000.000 đồng.
4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị định này.
Điều 74. Thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành
1. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Sở Xây dựng (hoặc Thanh tra Sở Giao thông vận tải - Xây dựng) có thẩm quyền xử phạt như sau:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 200.000.000 đồng;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này.
2. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng có thẩm quyền xử phạt như sau:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 500.000.000 đồng đối với hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; đến 210.000.000 đồng đối với hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính vi phạm có giá trị không vượt quá 1.000.000.000 đồng đối với các hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; đến 420.000.000 đồng đối với các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này.
Điều 75. Thẩm quyền xử phạt của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng (hoặc Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải - Xây dựng)
1. Cảnh cáo.
2. Phạt tiền đến 100.000.000 đồng.
3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.
4. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 200.000.000 đồng.
5. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này.
Điều 76. Thẩm quyền xử phạt của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng
1. Cảnh cáo.
2. Phạt tiền:
a) Đến 300.000.000 đồng đối với hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà;
b) Đến 1.000.000.000 đồng đối với hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản.
3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.
4. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
5. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này.
Điều 77. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân
Người có thẩm quyền xử phạt thuộc Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điều 6 Nghị định này theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội.
Điều 78. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Cảnh cáo.
2. Phạt tiền đến 10.000.000 đồng.
3. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20.000.000 đồng.
4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 4 Điều 4 Nghị định này.
Điều 79. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Cảnh cáo.
2. Phạt tiền đến 200.000.000 đồng.
3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.
4. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
5. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này.
Điều 80. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Cảnh cáo.
2. Phạt tiền:
a) Đến 300.000.000 đồng đối với hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà;
b) Đến 1.000.000.000 đồng đối với hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản.
3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.
4. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
5. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này.
Chương VII
BIỆN PHÁP THI HÀNH
Điều 81. Trình tự thủ tục thực hiện quy định tại khoản 16 Điều 16 Nghị định này
Các hành vi quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều 16 Nghị định này thuộc trường hợp đủ điều kiện cấp phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng mà đang thi công thì xử lý như sau:
1. Người có thẩm quyền có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm dừng thi công xây dựng công trình. Trong thời hạn 90 ngày đối với dự án đầu tư xây dựng, 30 ngày đối với nhà ở riêng lẻ kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh và có giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh.
Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về cấp giấy phép, về thẩm định và bổ sung thêm hồ sơ chứng minh đã hoàn thành việc nộp phạt vi phạm hành chính.
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm thẩm định thiết kế xây dựng điều chỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất trình giấy phép xây dựng được cấp hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định thì người có thẩm quyền xử phạt ra văn bản thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.
Trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi văn bản thông báo (tính theo dấu bưu điện) hoặc từ ngày có biên bản bàn giao thông báo, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm có trách nhiệm thực hiện biện pháp buộc tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.
3. Trong thời hạn tối đa 05 ngày kể từ ngày tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm xuất trình giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định, người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng, lập biên bản ghi nhận sự phù hợp của hiện trạng công trình với giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định.
4. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm chỉ được tiếp tục thi công xây dựng nếu biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình xác nhận hiện trạng công trình phù hợp với giấy phép xây dựng được cấp, giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định.
Trường hợp hiện trạng công trình không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định thì trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày lập biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm buộc phá dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định.
5. Trong thời hạn đang đề nghị làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh mà tổ chức, cá nhân vi phạm tiếp tục thi công thì bị xử lý theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Nghị định này.
Tổ chức, cá nhân không thực hiện biện pháp buộc phá dỡ quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Điều 82. Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp phải thu hồi nhà ở, thu hồi chứng chỉ hành nghề bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung chứng chỉ
Khi xử lý vi phạm hành chính có biện pháp khắc phục hậu quả thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 5 Điều 59, điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm g khoản 6 Điều 64, điểm c khoản 3 Điều 65 Nghị định này thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Mục 1
QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN TIẾP
Điều 83. Hành vi vi phạm hành chính về xây dựng xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính như sau:
1. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc nhưng chưa lập biên bản vi phạm hành chính thì xử phạt theo quy định của nghị định có hiệu lực tại thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.
2. Trường hợp đang thực hiện hoặc chưa thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì tiếp tục thực hiện theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định cưỡng chế đã ban hành.
Điều 84. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 79 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP được tiếp tục thực hiện như sau:
1. Hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng; xây dựng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng; xây dựng sai thiết kế được phê duyệt, sai quy hoạch xây dựng được phê duyệt hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, còn bị áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp theo quy định tại khoản 9 Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP nếu đáp ứng đủ 6 điều kiện sau đây:
a) Hành vi vi phạm xảy ra từ ngày 04 tháng 01 năm 2008 và đã kết thúc trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 nhưng sau ngày 15 tháng 01 năm 2018 mới được người có thẩm quyền phát hiện hoặc đã được phát hiện trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 và đã có một trong các văn bản sau đây: biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả;
b) Không vi phạm chỉ giới xây dựng;
c) Không ảnh hưởng các công trình lân cận;
d) Không có tranh chấp;
đ) Xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp;
e) Nay phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Hành vi vi phạm mà đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 1 nhưng không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm e khoản 1 Điều này, thì xử lý như sau:
Hành vi vi phạm được người có thẩm quyền phát hiện trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp nhưng đến ngày 15 tháng 01 năm 2018 cá nhân, tổ chức vi phạm vẫn chưa thực hiện việc nộp phạt (nếu có) và nộp số lợi bất hợp pháp, thì người có thẩm quyền xử phạt ban hành quyết định áp dụng biện pháp buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 15, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP thay thế biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.
3. Số lợi bất hợp pháp mà cá nhân, tổ chức có hành vi quy định tại khoản 1 Điều này phải nộp được xác định như sau:
a) Trường hợp xây dựng công trình nhằm mục đích kinh doanh: số lợi bất hợp pháp là tổng số m2 sàn xây dựng vi phạm nhân với đơn giá 1 m2 theo hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đã ký nhưng không được thấp hơn suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhân với 50%;
b) Trường hợp xây dựng công trình không nhằm mục đích kinh doanh: số lợi bất hợp pháp là tổng số m2 sàn xây dựng vi phạm nhân với chi phí 1m2 sàn xây dựng theo dự toán được duyệt nhưng không được thấp hơn suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhân với 50%;
c) Trường hợp không có hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đã ký hoặc dự toán được duyệt: số lợi bất hợp pháp được xác định là tổng m2 sàn xây dựng vi phạm nhân với suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhân với 50%;
d) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính áp dụng suất vốn đầu tư tại thời điểm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và chịu trách nhiệm xác định số lợi bất hợp pháp phải nộp theo quy định tại điểm a, điểm b hoặc điểm c khoản này.
4. Không áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp tính theo tỷ lệ giá trị phần xây dựng sai phép, không phép đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ.
5. Sau khi tổ chức, cá nhân vi phạm hoàn thành việc nộp phạt vi phạm hành chính và số lợi bất hợp pháp, có kết quả kiểm định chất lượng công trình thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm: có ý kiến xác nhận về Quy hoạch - Kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng.
Ngoài những giấy tờ theo quy định, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng còn phải bổ sung thêm giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nộp phạt và số lợi bất hợp pháp theo quy định (nếu có).
Sau khi tổ chức, cá nhân vi phạm hoàn thành các thủ tục nêu trên thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng theo quy định.
Mục 2
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 85. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Nghị định này thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở và Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
3. Bãi bỏ điểm b, điểm c khoản 5 Điều 17 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.
Điều 86. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, CN (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Lê Văn Thành

thuộc tính Nghị định 16/2022/NĐ-CP

Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính về xây dựng
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:16/2022/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:28/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Vi phạm hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy định mới về xử phạt vi phạm về khởi công xây dựng công trình

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2022/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính về xây dựng.

Theo đó, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với một trong các hành vi: không gửi văn bản thông báo ngày khởi công (kèm bản sao giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kê xây dựng) cho cơ quan có thẩm quyền; không thông báo, thông báo chậm cho cơ quan có thẩm quyền về thời điểm khởi công xây dựng hoặc có thông báo nhưng không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng…

Trừ trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ, hành vi khởi công xây dựng công trình thiếu một trong các điều kiện: mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ dự án; hợp đồng thi công xây dựng được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu; biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng sẽ bị phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng khi thiếu các điều kiện trên như sau: Buộc bàn giao mặt bằng xây dựng theo tiến độ dự án; buộc ký hợp đồng thi công xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu hoặc buộc có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng, tùy thuộc vào điều kiện còn thiếu.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị định 16/2022/NĐ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT

______

No. 16/2022/ND-CP

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_________________________

Hanoi, January 28, 2022

 

DECREE

On sanctioning of administrative violations related to construction

____________

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015; the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Handling of Administrative Violations dated June 20, 2012; the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Handling of Administrative Violations dated November 13, 2020;

Pursuant to the Law on Construction dated June 18, 2014; the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Construction dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Housing dated November 25, 2014;

Pursuant to the Law on Real Estate Business dated November 25, 2014;

Pursuant to the Law on Urban Planning dated June 17, 2009;

Pursuant to the Law on Architecture dated June 13, 2019;

Pursuant to the Law on Investment dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Environmental Protection dated November 17, 2020;

At the proposal of the Minister of Construction;

The Government hereby promulgates the Decree on sanctioning of administrative violations in construction.

 

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

 

Article 1. Scope of regulation

This Decree provides regulations on administrative violations, sanctioning forms and levels, remedial measures, competence to sanction and competence to make written records of administrative violations related to construction.

Administrative violations related to construction specified in this Decree include: Construction activities, building material production, management of technical infrastructure works, real estate business, housing management and development.

Article 2. Subjects of application

1. Domestic and foreign organizations and individuals that commit administrative violations within the territory of the Socialist Republic of Vietnam, unless otherwise provided by treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party.

2. Persons competent to make written records of administrative violations, apply deterrent measures and ensure the sanction of administrative violations, and persons competent to sanction administrative violations.

3. Other agencies, organizations and individuals involved in the sanction of administrative violations specified in this Decree.

Article 3. Interpretation of terms

1. Other works specified in this Decree are works that are not subject to requirements to make construction investment feasibility study reports, works that are not subject to requirements to make economic-technical reports on construction investment and are not single-detached houses of households or individuals.

2. If an organization or individual has committed the same administrative violation at different work items of a project but not yet faced any sanction and now such violation is detected within the prescriptive period, such organization or individual shall be considered to have committed repeated violations. If an organization or individual has committed repeated administrative violations, they shall be sanction for each violation.

3. In this document, organizations and individuals committing administrative violations refer to:

a) Domestic organizations, foreign organizations or enterprises that are hereinafter referred to as “organizations”. An organization may be a judicial or non-judicial person;

b) Households, residential communities, domestic individuals, foreign individuals and overseas Vietnamese that are hereinafter referred to as “individuals”.

Article 4. Sanctions, maximum fines, remedial measures and sanctioning competence

1. Principal sanctions:

a) Warning;

b) Fine;

2. Additional sanctions:

a) Deprivation of the right to use licenses, capacity certificates, practising certificates or suspension of operation for a definite time from 03 to 24 months;

b) Confiscation of material evidences and means used in administrative violations.

3. Maximum fines imposed for administrative violations specified in this Decree are as follows:

a) VND 1,000,000,000 in the fields of construction and real estate business

b) VND 300,000,000 in the fields of building material production, management of technical infrastructure works, real estate business and housing management and development.

c) The fines specified in this Decree are the fines imposed to the organization (except for fines specified at Point a, b and c, Clause 1, Article 24; Point a, b and c, Clause 1, Article 59, Point a, Clause 3, Article 64, Article 65, Clause 1 (except Point e) Article 70 of this Decree are the fine for individuals). The fine incurred by an individual is a half of that incurred by an organization for the same administrative violation.

4. Remedial measures:

In addition to penalties, an organization or individual committing administrative violation may be liable to one or some remedial measures specified as below:

a) Forcible restoration of the original state;

b) Forcible implementation of remedial measures for environmental pollution;

c) Forcible demolition of works or work items built illegally;

d) Forcible recall of products or goods of inferior quality;

dd) Forcible destruction of products or goods of inferior quality;

e) Other remedial measures specified in this Decree.

5. The competent to impose fines specified in Chapter VI of this Decree is the competence to impose fines for an administrative violation of an organization. The competence to impose fines for administrative violations of individuals is a half of the competence to impose fines for organizations.

Article 5. Statute of limitations for sanctioning administrative violations

1. The statute of limitations for sanctioning administrative violations is 1 year for real estate business, management of technical infrastructure works and building material production.

The statute of limitations for sanctioning administrative violations is 2 years for house construction, management and development.

2. Determination of statute of limitations for sanctioning administrative violations specified in Clause 1 of this Article shall be prescribed as follows:

The time when administrative violations stop, which is used to determine the statute of limitations in the field of construction (except for Articles 9, Articles 10, 19, 20, and 21 of this Decree) and other violations specified in Clause 2, Article 41, Point b, Clause 4, Article 44, Point a, Clause 2, Article 45, Clause 1, Article 47, Point a, Clause 2, Article 48, Point a, Clause 1, Point a, Clause 2, Article 55, Clause 3, Article 57, Point b, Clause 1, and Point c, dd, e, h and i Clause 2, Article 63 shall be determined from the date of handing over works or work items as prescribed;

For single-detached house, the time when administrative violations stop is the completion date of the works according to detached house construction contract (if any) or the date on which the detached house is put into official operation;

b) For the acts specified in Clause 1, Article 44, Point dd and g, Clause 2, Article 47, Clause 1, Article 48, Clause 1, Article 53, Point d, Clause 1, Point dd, Clause 3, Article 55, Point b, Clause 1, Article 58, Point c, Clause 2, Article 59, Point a, Clause 1, Article 60, Point b, c, and d Clause 1, Article 61, Point a, Clause 1, Article 63, Point c, Clause 5, Article 64, Point d, Clause 1, Article 67, Points b and c, Clause 1, Article 68, and Point d, Clause 2, Article 69, the time when administrative violations stop shall be determined from the time when all activities of such violations have been completed;

c) For the acts specified at Point b, Clause 5, Article 44, Clause 2, Article 46, Point a, Clause 2, Article 47, Point b, Clause 1, Article 55, Point c, Point dd, Clause 1, Point a, b, Clause 2, Point a, d, dd, e, h and i clause 3, Point a, b, Clause 4, Article 58, Point b, dd, Clause 2, Point b, Clause 3, Article 59, Point a, b, Clause 1, Clause 3, Clause 4, Point a, b, Clause 5, Article 64, Point b, h, Clause 2, Article 67 and Point a, Clause 1, Article 68, the time when administrative violations stop shall be determined from the date on which the parties fulfill obligations under the contract or signed transaction document or the date of contract liquidation;

d) For the acts specified in Clause 1, Article 46, Point a, Clause 1, Article 49, Clause 1, Article 50, Point a, Clause 1, Article 51, and Point a, Clause 2, Article 53, the time when administrative violations stop shall be determined from the day on which to periodically perform periodic inspection and assessment work as prescribed;

dd) For the acts specified at Point c, Clause 3, Article 58, Clause 3, Article 63, the time when administrative violations stop shall be determined from the date the investment project must be completed according to the investment decision or written approval of the investment policy or the decision on extension of the schedule issued by the competent state agencies; for acts specified at Points a and b, Clause 2, Article 63, the time when administrative violations stop shall be determined from the date the housing construction project receives the decision or approval of investment policies from competent agencies;

e) For the acts specified at Point d, Clause 2, Article 67, the time when administrative violations stop shall be determined from the date of fully handing over maintenance funds to the Board of Directors of condominium;

g) For the acts specified at Point e, Clause 2, Point d, Clause 3, Article 67, Points c, d, Clause 1, Article 69, the time when administrative violations stop shall be determined from the date the Board of Directors sends a written request for transfer of maintenance funds; for acts specified at Point d, Clause 4, Article 67, the time when administrative violations stop shall be determined from the date of handing over the condominium dossier as prescribed; for the acts specified at Point b, Clause 1, Article 69, the time when administrative violations stop shall be determined from the date the Board of Directors sends a written request to the district-level People's Committee to request the project investor to hand over the dossier;

h) For the acts specified at Point b, Clause 2, Article 45, the time when administrative violations stop shall be determined from the date of approval of the water supply plan;

i) For the acts specified at Points a, d, Clause 1, Point b, c, Clause 2, Point b, Clause 3, Article 61, Clause 1, Article 62, the time when administrative violations stop shall be determined from the date of issuing the certificate of completion of the course as prescribed;

k) For the acts specified at Point b, Clause 2, Article 44, the time when administrative violations stop shall be determined from the date of handing over the equipment and putting it into use; for acts specified at Point b, Clause 2, Article 53, the time when administrative violations stop shall be determined from the date of completion of the repair, replacement and installation of new light sources and lighting equipment;

l) For the acts specified at Point a, Clause 1, Article 56, the time when administrative violations stop shall be determined from the date of commencement of the works;

m) For the acts specified at Point d, Clause 2, Article 63, the time when administrative violations stop shall be determined from the date on which the resettlement plan is approved by competent state agencies;

n) For the acts specified at Point c, Clause 2, Article 67, the time when administrative violations stop shall be determined from the date of sending the maintenance funds as prescribed;

o) Construction violations specified in this Decree that do not subject to the cases specified at Point a, b, c, d, dd, e, g, h, i , k, l, m and n of this Clause, persons with sanctioning competence shall base on the Law on Handling of Administrative Violations and related documents and dossiers to determine the statute of limitations for sanctioning.

Article 6. Sanctions for acts of resisting or obstructing officers in charge of imposing administrative sanctions in the field of construction as prescribed in this Decree

Any organization or individual that resists or obstructs an on-duty officer in charge of imposing administrative violations in the field of construction prescribed in this Decree shall incur the sanctions and fine as those for the administrative violation of resisting or obstructing the law enforcement officer in the performance of his/her duty regulated in the Government’s Decree on sanctions for administrative violations against regulations on social security and public order.

 

Chapter II

ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, FORMS OF SANCTIONS AND REMEDIAL MEASURES IN THE FIELD OF CONSTRUCTION

 

Section 1

SANCTIONS IMPOSED ON INVESTMENT DECIDER, PROJECT INVESTORS OR OWNERS, MANAGERS, USERS OF WORKS

 

Article 7. Violations against regulations on selection of organizations or individuals to perform construction activities

1. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for selecting unqualified organizations or individuals to perform one of the following works:

a) Construction survey;

b) Construction planning;

c) Management of construction investment project;

d) Construction design and construction design appraisal;

d) Architectural design and architectural design appraisal;

e) Construction of works;

g) Supervision of construction of works;

h) Management of construction investment cost;

i) Inspection of construction quality;

k) Specialized construction experiments;

2. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed to the project owner that employs a foreign contractor for one of the following violations:

a) Letting a foreign contractor, that fails to obtain a license to operate in construction field as prescribed, perform construction activities;

b) Letting a foreign contractor fail to comply with commitments specified in the joint-venture contract concluded with a Vietnamese contractor or fail to employ Vietnamese sub-contractors as prescribed;

c) Letting a foreign contractor temporarily import and re-export construction machinery and equipment which are available in domestic market as prescribed;

d) Letting a foreign contractor employ foreign workers to perform construction works which can be well performed by Vietnamese workers as prescribed;

dd) Failing to notify relevant contractors and specialized construction agencies of employment of foreign contractors to carry out the project management consultancy or construction quality supervision.

3. Additional sanctions:

Suspension of construction activities for 03 to 06 months, for projects, construction works or work items that commit the acts specified at Points c and e, Clause 1 of this Article.

4. Remedial measures:

a) Forcible selection of organizations or individuals that fully meet the capability conditions for the acts specified at Points a, c, g, h, i and k, Clause 1 of this Article, for works that have not yet started, or under construction and points b, d, dd, and e, Clause 1 of this Article if the works have not yet been started construction;

b) Forcible application of foreign contractors for a construction operation license according to regulations, for the violations specified at Point a, Clause 2 of this Article;

c) Forcible remedy and execution by the foreign contractor as requested by the project owner strictly with the commitments in the joint-venture contract with the Vietnamese main contractors, to use the Vietnamese subcontractors strictly according to regulations in case the projects have not yet been started or under construction for the violations specified at Point b, Clause 2 of this Article;

d) Forcible re-export of construction machinery and equipment by the contractors as requested by project owner for the violations specified at Point c, Clause 2 of this Article;

dd) Forcible notification in writing to relevant contractors and specialized construction agencies for the violations specified at Point dd, Clause 2 of this Article.

Article 8. Violations against regulations on construction survey

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for failing to store or storing inadequate construction survey result reports as prescribed.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for failing to approve or approving improper or inadequate construction survey result reports as prescribed.

3. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to formulate or approve construction survey tasks;

b) Failing to formulate or approve construction survey technical plans;

c) Failing to formulate or approve revised and supplemented construction survey tasks before they are performed by contractors;

d) Formulating or approving improper or inadequate construction survey tasks as prescribed;

dd) Approving construction survey technical plans while construction survey tasks are not yet approved or inconsistently with the approved construction survey tasks;

e) Failing to organize construction survey supervision or improper, inadequate construction survey supervision as prescribed;

g) Failing to approve or approving improper survey cost estimates for works using public investment capital, foreign state capital for public investment or PPP projects;

m) Letting contractors in charge of construction survey fail to arrange enough workers and survey equipment at the site or the laboratory (if any) in conformity with the approved construction survey technical plan.

4. Remedial measures:

e) Forcible formulation or approval of construction survey tasks in accordance with regulations, with the acts specified at Points a and d, Clause 3 of this Article if the works have not yet been started construction;

e) Forcible formulation or approval of construction survey tasks in accordance with regulations for the violations specified at Points a and d, Clause 3 of this Article if the works have not yet started;

b) Forcible formulation or approval of construction survey technical plans in accordance with regulations for the violations specified at Points b, dd, Clause 3 of this Article if the works have not yet been started;

d) Forcible organization of construction survey supervision or construction survey supervision according to regulations for the violations specified at Point e, Clause 3 of this Article if the works are under construction;

dd) Forcible approval or re-approval of cost estimates for the violations specified at Point g, Clause 3 of this Article (in case an economic contract has not yet been signed with the surveying contractor);

e) Forcible addition of capacity or selection of organizations or individuals that ensure capacity for the violations specified at Point h, Clause 3 of this Article during the survey.

Article 9. Violations against regulations on construction and urban planning

1. A fine ranging from VND 150,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Organizing the formulation of planning tasks, planning projects, adjustment planning tasks or adjustment planning projects that do not conform to the prescribed requirements, principles, contents and time;

b) Failing to collect opinions or collect opinions in contravention of regulations of related agencies, organizations, individuals or residential communities on planning tasks, planning, adjusted construction planning tasks, construction planning adjustment projects according to regulations;

c) Organizing drawing of total construction site, work architecture plan, technical infrastructure solutions in basic design content, for construction investment projects with an area of less than 5 hectares (less than 2 hectares for investment projects to build condominiums) that are not suitable for construction subdivision planning.

2. Remedial measures:

a) Forcible formulation of planning tasks, planning projects, adjusted planning tasks, adjusted planning projects, and submitting them for appraisal and approval according to Point a, Clause 1 of this Article if the planning has not yet been approved.

b) Forcible collection of opinions from relevant agencies, organizations, individuals or residential communities for the violations prescribed in Point b, Clause 1 of this Article if the planning has not yet been approved.

c) Forcible formulation of drawings of the total construction site, work architectural plans, technical infrastructure solutions in accordance with the construction zoning planning, for the violations specified at Point c, Clause 1 of this Article if the works have not yet been started or under construction.

Article 10. Violations against regulations on adjustment of construction and urban planning

1. A fine ranging from VND 250,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Adjusting a construction planning inconsistently with national technical regulations or applicable standards;

a) Adjusting a construction planning improperly with the bases, conditions, principles and order of adjustment;

c) Adjusting drawing of total construction site, work architecture plan, technical infrastructure solutions in basic design content, for construction investment projects with an area of less than 5 hectares (less than 2 hectares for investment projects to build condominiums) that are not suitable for construction subdivision planning.

2. Remedial measures:

a) Forcible adjustment of construction planning in accordance with regulations for the violations specified at Points a and b, Clause 1 of this Article if the works have not yet been started or under construction;

c) Forcible adjustment of drawings of the total construction site, work architectural plans, technical infrastructure solutions in accordance with the construction zoning planning, for the violations specified at Point c, Clause 1 of this Article if the works have not yet been started or under construction.

Article 11. Violations against regulations on architectural activities

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for failing to organize an architectural design entrance examination for works requiring an entrance examination.

2. A fine from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Preparing architectural and construction design dossiers inconsistently with national technical regulations;

b) Failing to formulate architectural design tasks and architectural design according to regulations;

c) Organizing architectural design inconsistently with regulations.

3. Remedial measures:

a) Forcible organization of entrance examination for selection of architectural plans, for the violations specified in Clause 1 of this Article if the works have not yet been started;

b) Forcible formulation of architectural and construction design dossiers in accordance with national technical regulations, architectural designs as prescribed, for the violations specified at Points a and c, Clause 2 of this Article if the works have not yet been started;

b) Forcible reorganization of formulation of architectural design tasks and architectural designing as prescribed for the violations specified at Points b, Clause 2 of this Article if the works have not yet been started.

Article 12. Violations against regulations on formulation, appraisal and approval of construction investment projects

1. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to formulate, appraise and approve construction projects for works requiring construction investment projects in accordance with regulations;

b) Failing to submit the construction investment feasibility study reports to specialized agencies for appraisal as prescribed.

2. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for approving adjustments to construction investment projects in contravention of regulations.

3. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for approving a construction project in one of the following cases:

a) The construction project is not conformable with the construction planning approved by competent authorities;

b) The technological plan or design plan is inconsistent with regulations;

c) The project's capital is not ensured as prescribed;

d) Financial performance or socio-economic efficiency of projects using public investment capital, foreign state capital for public investment or PPP projects are not ensured.

dd) The construction project is not conformable with the content of investment policy decided and approved by competent state agencies.

4. Remedial measures:

a) Forcible formulation, appraisal and approval of the construction project, for the violations prescribed in Point a Clause 1 of this Article;

b) Forcible submission of construction investment feasibility study report to specialized agencies for appraisal according to regulations for the violations specified at Point b, Clause 1 of this Article if the works have not yet been started or under construction;

c) Forcible approval of project adjustment according to regulations for the violations specified in Clause 2 of this Article;

d) Forcible formulation of construction investment project according to the planning approved by competent authorities for the violations specified at Point a, Clause 3 of this Article if projects have not yet been started;

dd) Forcible formulation and approval of construction investment projects ensuring technological plan and design plan according to regulations, for the violations specified at Point b, Clause 3 of this Article if the works have not yet been started;

e) Forcible formulation and approval of construction investment projects ensuring financial efficiency or socio-economic efficiency for the violations specified at Point d, Clause 3 of this Article;

g) Forcible formulation and approval of construction investment projects according to the investment policy decided and approved by competent state agencies, for the violations specified at Point dd, Clause 3 of this Article.

Article 13. Violations against regulations on construction design (applied immediately after basic design and one-step design) and construction estimates

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to approve construction designs as prescribed for works under projects requiring construction investment feasibility study reports;

b) Failing to submit construction designs to specialized construction agencies for appraisal of construction designs as prescribed;

d) Failing to conduct acceptance test of construction design or conducting acceptance of construction design inconsistently with regulations;

2. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to formulate or formulating construction design tasks inconsistently with the construction investment policy or inadequately formulate the main contents as prescribed;

b) Adjusting construction designs without being appraised or re-approved according to regulations when adjusting one of the following factors: Construction geology, designed loading capacity, structural solutions, materials of bearing structures or construction methods affecting the bearing capacity of the construction work;

c) Approving for construction designs inconsistently with national technical regulations or applicable standards or based on expired construction standards;

d) Approving the following step of a construction design inconsistently with the previous step of the same in terms of primary contents or parameters; approving construction drawing design inconsistently with design tasks in case of one-step design;

dd) Approving technical instructions inconsistently with technical regulations applicable to approved construction works and requirements of construction designs;

e) Approving safety designs in excess of standards, causing waste for works using public investment capital, foreign state capital for public investment and PPP projects.

3. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Approving construction designs inconsistently with economic-technical requirements or determining soil and rock grades inconsistently with geological survey results or calculating transportation distances inconsistently with survey results for works using public investment capital, foreign state capital for public investment and PPP projects;

b) Approving construction cost estimate whose contents apply or employ norms inconsistently with work contents or contain figures different from norms which increase costs in the estimate for works using public investment capital, foreign state capital for public investment and PPP projects;

c) Approving construction cost estimate whose volume inconsistently with the technical design dossiers or construction drawing designs or FEED designs, technical instructions, technical requirements, and tasks of the project, construction works, construction work items with the volume determined from the design drawings and requirements of the construction work;

d) Approving cost estimates having one of the following: Incorrect calculation of transportation costs of supplies and materials, incorrect calculation of excavation and backfill costs, incorrect calculation of construction volume, determination of costs of supplies, materials, labor and construction machinery inconsistent with regulations of law on construction price management, inconsistent with regulations at the time of determining construction cost estimates and market price level at the constructed place, for the project using public investment capital, foreign state capital for public investment and PPP projects;

e) Failing to comply with regulations on use of building materials or unbaked building materials when approving construction designs or cost estimates;

4. Remedial measures:

a) Forcible approval of construction designs according to regulations for the violations specified at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Forcible sending to specialized construction agencies for appraisal of construction designs according to regulations for the violations specified at Point b, Clause 1 of this Article;

d) Forcible performance of acceptance or re-acceptance of construction design in according to regulations for the violations specified at Point c, Clause 1 of this Article;

d) Forcible formulation of construction designing tasks according to regulations with the violations specified at Point a, Clause 2 of this Article if the works have not yet been started or under construction;

dd) Forcible appraisal or approval of adjusted construction designs for the violations specified at Point b, Clause 2 of this Article if the works have not yet been started or under construction;

e) Forcible approval of construction designs according to national technical regulations for the violations specified at Point c, Clause 2 of this Article;

g) Forcible approval of the following step of a construction design consistent with the previous step or the design tasks for the violations specified at Point d, Clause 2 of this Article if works have not yet been started;

h) Forcible approval of technical instructions for the violations specified at Point dd, Clause 2 of this Article if the works have not yet been started or under construction;

i) Forcible approval of cost estimates and cost estimates of bidding packages for the violations specified at Points b, c, d, Clause 3 of this Article if a contractor has not yet been selected or has not yet signed an economic contract to serve as a basis for adjusting bid package costs;

k) Forcible adjustment of designs and estimates according to the ratio of using unburnt building materials in construction works for the violations specified at Point dd, Clause 3 of this Article if the works have not yet been started or under construction.

Article 14. Violations against regulations on urban development investment

1. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to comply with the urban plan or schedule approved by competent authorities when making investment projects in urban development;

a) Failing to hand over the works, work items under construction investment projects or urban development investment projects consistent with the approved schedule.

2. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Letting secondary investors make investment and construction inconsistently with the detailed construction planning or the approved project schedule;

b) Changing the level 1 investor without the written approval by competent authorities;

dd) Failing to provide urban services to people according to the project's objectives until the infrastructural construction is transferred to the government or organization, enterprise in charge of managing such infrastructural construction;

d) Failing to transfer administrative management as prescribed;

dd) Owners of urban project fails to promptly supervise, inspect and report to competent authorities in case people build their own houses in the urban area illegally or use the works with improper functions and violate the regulations on housing use under the Law on Housing.

3. Remedial measures:

a) Forcible implementation of investment projects on urban development according to the urban plan for the violations specified at Point a, Clause 1 of this Article if projects are under construction;

b) Forcible implementation of the project by secondary investor according to the approved detailed construction plan for the violations specified at Point a Clause 2 of this Article;

c) Forcible collection of written approval from competent authorities for the violations specified at Point b, Clause 2 of this Article;

dd) Forcible operation and provision of urban services to people according to the project's objectives for the violations specified at Point c, Clause 2 of this Article;

dd) Forcible carrying out of procedures for administrative management transfer according to regulations for the violations specified at Point d, Clause 2 of this Article;

e) Forcible supervision and inspection of people building houses by themselves in urban areas by owners of the urban projects according to regulations for the violations specified at Point dd, Clause 2 of this Article.

Article 15. Violations against regulations on commencement of construction works

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to send a written notice of the commencement date (enclosed with copies of construction permits and construction design dossiers) to state management agencies in charge of construction in the locality where the construction work is to be built and the specialized construction agencies according to regulations;

b) Failing to notify or notifying state management agencies in charge of construction of the commencement date later than the prescribed deadline, or sending a notification without construction design dossiers enclosed as regulated in case of exemption from construction permit;

c) Failing to send reports to specialized construction agencies or sending inadequately reports on one of the following: Name, address, project name, construction location, construction scale, expected construction progress after starting construction or sending notice of commencement inconstantly with the prescribed form.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for commencement of the construction work but failing to satisfy one of the following requirements (except the construction of single-detached houses):

a) The availability of the construction site for entire or partial transfer according to the project schedule;

b) The construction contract signed by and between the project owner and the contractor;

c) Measures to ensure safety and environmental protection in the execution of construction.

3. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for commencement of the construction work without the approved construction drawing designs or work items.

4. Commencing a construction work without the construction permit shall be sanctioned according to regulations in Clause 7, Article 16 of this Decree.

5. Remedial measures:

a) Forcible handover of construction site according to the project schedule for the violations specified at Point a, Clause 2 of this Article;

b) Forcible signing of a construction contract between the project owner and the contractor for the violations specified at Point b, Clause 2 of this Article;

c) Forcible preparation of measures to ensure safety and environmental protection during construction for the violations specified at Point c, Clause 2 of this Article.

Article 16. Violations against regulations on construction order

1. In case of executing the construction work without coverage as regulated or letting building materials fall outside the construction site or improperly placing building materials at the construction site, a fine shall be imposed as follows:

a) A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house or other construction works;

b) A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of construction investment feasibility study reports or economic – technical reports.

2. In case of failing to public disclose construction permits at the construction site during the construction process, a fine shall be imposed as follows:

a) A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house;

b) A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site or other construction works;

c) A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of construction investment feasibility study reports or economic – technical reports.

3. In case of failing to implement procedures for adjustment and extension of construction permits, a fine shall be imposed as follows:

a) A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house;

b) A fine ranging from VND 25,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site or other construction works;

c) A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of construction investment feasibility study reports or economic – technical reports.

4. In case of failing to execute construction works according to the granted construction permit, for the case of grant of the permit to repair, renovate or relocate the construction works and the construction permit with a definite term, a fine shall be imposed as follows:

a) A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house;

b) A fine ranging from VND 25,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site or or other construction works;

c) A fine ranging from VND 70,000,000 to VND 90,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of construction investment feasibility study reports or economic – technical reports.

5. In case of executing the construction works inconsistently with regulations on quality management of construction works causing subsidence, crack or damage to technical infrastructure facilities or adjacent works or causing collapse or risk of collapse to adjacent works without causing harm to human health or life, a fine shall be imposed as follows:

a) A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house;

b) A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site or other construction works;

c) A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of construction investment feasibility study reports or economic – technical reports.

6. In case of failing to execute construction works according to the granted construction permit, for the case of grant of a new construction permit, a fine shall be imposed as follows:

a) A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house;

b) A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site or other construction works;

c) A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of construction investment feasibility study reports or economic – technical reports.

7. In case of failing to obtain a construction permit when executing the construction work which requires construction permit, a fine shall be imposed as follows:

a) A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house;

b) A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site or other construction works;

c) A fine ranging from VND 120,000,000 to VND 140,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of construction investment feasibility study reports or economic – technical reports.

8. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for construction of the work inconsistently with the appraised construction design in case of exemption from construction permit.

9. In case of executing construction works consistently with approved construction and urban plans, a fine shall be imposed as follows:

a) A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house;

b) A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site or other construction works;

c) A fine ranging from VND 160,000,000 to VND 180,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of construction investment feasibility study reports or economic – technical reports.

10. In case of building annexes or lean-to encroaching upon areas and spaces lawfully managed or used by other organizations or individuals or upon public areas and common-use areas, a fine shall be imposed as follows:

a) A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house;

b) A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site or other construction works;

c) A fine ranging from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of construction investment feasibility study reports or economic – technical reports.

11. According to the provisions of the Government's decree on sanctioning of administrative violations in the land field for construction works insistently with the land use purposes, sanctions shall be imposed as prescribed by the law on land

12. In case of continuing to commit violations after an administrative violation record has been made (before the sanctioning decision is issued) even though the competent person has requested the cessation of violations for the administrative violations specified in Clauses 4, 6, 7, 8, 9 and 10 of this Article, a fine shall be imposed as follows:

a) A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house;

b) A fine ranging from VND 120,000,000 to VND 140,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site or other construction works;

c) A fine ranging from VND 400,000,000 to VND 500,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of construction investment feasibility study reports or economic – technical reports.

13. In case of repeating one of the violations prescribed in Clause 4, 6, 7, 9 and 10 of this Article, a fine shall be imposed as follows:

a) A fine ranging from VND 120,000,000 to VND 140,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house;

b) A fine ranging from VND 140,000,000 to VND 160,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site or other construction works;

c) A fine ranging from VND 950,000,000 to VND 1,000,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of construction investment feasibility study reports or economic – technical reports.

14. Additional sanctions:

a) Deprivation of the right to use construction permits from 03 to 06 months (if any) for the violations specified at Point a, Clause 12 and Point a, Clause 13 of this Article;

b) Deprivation of the right to use construction permits from 06 to 09 months (if any) for the violations specified at Point b, Clause 12 and Point b, Clause 13 of this Article;

b) Deprivation of the right to use construction permits from 09 to 12 months (if any) for the violations specified at Point b, Clause 12 and Point b, Clause 13 of this Article;

d) Confiscation of material evidences and means used in administrative violations, for violations specified in Clause 12 and 13 of this Article.

15. Remedial measures:

a) Forcible implementation of coverage as prescribed and remedy of the environmental pollution (if any) for the violations specified in Clause 1 of this Article;

b) Forcible implementation of procedures for adjustment or extension of construction permits or forcible publicization of construction permits as prescribed for the violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article;

c) Forcible demolition of the construction work or work item for the violations specified in Clause 4, 6, 7, 8 (if the violation has ended), 9, 10, 12 and 13 of this Article.

16. For the violations specified in Clauses 4, 6, 7 and 8 of this Article, if the construction works are under construction, in addition to being fined as prescribed, the order and procedures specified in Article 81 of this Decree shall be imposed.

17. In case of construction inconsistent with the granted construction permit but not subject to the adjustment of the construction permit according to the Law on Construction, the act shall not be considered as an act of construction inconsistent with the granted construction permit.

Article 17. The acts violating on regulations on execution of construction works

1. Warnings shall be imposed on one of the following violations:

a) Failing to notify the tasks and powers of individuals in the quality management system of the project owner and construction supervision contractor (if any) to related contractors as prescribed;

b) Failing to prepare completion dossiers of construction works as prescribed.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 or 20,000,000 shall be imposed for failing to install construction signs or signs with incomplete contents at construction sites as prescribed.

3. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to supervise the construction of works as prescribed for the works are under construction;

b) Failing to prepare completion dossiers of construction works.

4. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to inspect resulting in the construction contractor’s failure to satisfy construction requirements such as personnel, specialized construction labs or quality management system as specified in the bid package;

b) Failing to obtain results of examine construction measures and measures to ensure safety and environmental sanitation by the contractor;

c) Failing to send reports on measures to ensure safety to the specialized construction agencies as prescribed, in case of construction of a work with dangerous areas greatly affecting safety of the community.

d) Failing to arrange suitable human resources to execute construction supervision and safety management in construction;

dd) Letting organizations or individuals fail to meet the capacity conditions to execute the construction of single-detached houses as prescribed.

5. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to inspect leads to the contractors construct inconsistently with the approved execution process design;

b) Failing to inspect leads to the contractor’s failure to ask for an extension to the agreement on contract performance guarantee on the prescribed schedule;

c) Failing to examine and approve building materials, structures and products and equipment installed in the construction works;

d) Letting contractors to use building materials without declaration of conformity issued in cases where building materials are subject to declaration of conformity as prescribed;

dd) Failing to purchase construction works insurance as prescribed.

e) Failing to implement counter-testing and inspection of the quality of parts or items and the whole of works as prescribed.

6. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for organizing urgent construction works without emergency orders as prescribed.

7. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for failing to comply with regulations on use of unbaked building materials.

8. Remedial measures:

a) Forcible notification of the tasks and powers of individuals in the quality management system of the project owner and construction supervision contractor (if any) to related contractors specified at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Forcible preparation of completion dossiers of construction works according to regulations for the violations specified at Point b, Clause 1, Point b, Clause 3 of this Article;

c) Forcible installation of warning signs containing sufficient information as regulated by law at the construction site for the violations specified at Clause 2 of this Article;

d) Forcible supervision of execution of construction works for the violations specified at Point a, Clause 3 of this Article;

dd) Forcible arrangement of human resources, construction equipment, specialized construction laboratories or the quality management system in accordance with the bidding dossiers by the contractor for the violations specified at Point a, Clause 4 of this Article;

e) Forcible obtaining of results of examine construction measures and measures to ensure safety and environmental sanitation by the contractor for the violations specified at Point b, Clause 4 of this Article;

c) Forcible submission of reports on measures to ensure safety to the specialized construction agencies as prescribed, in case of construction of a work with dangerous areas greatly affecting safety of the community for the violations specified at Point c, Clause 4 of this Article;

h) Forcible arrangement of suitable human resources to execute construction supervision and safety management in construction for the violations specified at Point d, Clause 4 of this Article;

i) Forcible execution of the construction work according to the approved execution process design by the contractor as requested by the project owner for the violation specified at Point a, Clause 5 of this Article;

k) Forcible submission of certification of extension of agreement on contract performance guarantee by the contractor as requested by the investor for the violations specified at Point b Clause 5 of this Article;

l) Forcible inspection of building materials, components, products or equipment installed in the construction works according to the design and construction contract by the project owner for the violations specified at Point c, Clause 5 of this Article;

m) Forcible inspection and determination of work quality, for work items using building materials without declaration of conformity by the project owner, for the violations specified at Point d, Clause 5 of this Article;

n) Forcible purchase of construction insurance for the violations specified at Point dd, Clause 5 of this Article if the works are under construction;

o) Forcible organization of counter-testing and inspection of the quality of parts or items and the whole of works for the violations specified at Point e, Article 5 of this Decree.

p) Forcible application of urgent work construction orders according to regulations for the violations specified in Clause 6 of this Article;

q) Forcible compliance with the proportion of unbaked building materials for the remaining part of the work that has not been constructed for the violations specified in Clause 7 of this Article.

Article 18. Violations against regulations on acceptance test of construction works

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to comply with procedures or formalities for acceptance test of construction works;

b) Failing to send a written request to construction authorities for inspection of acceptance test of construction works according regulations.

2. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for putting the entire or partial construction work or the work item into use before conducting acceptance test as prescribed.

3. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Conducting acceptance test when the incomplete work volume or the accepted work volume is larger than the actual performed work volume, for works using public investment capital, foreign state capital for public investment or PPP projects;

b) Failing to ensure the quality of the accepted works.

4. Remedial measures:

a) Forcible sending of a written request to competent agencies to inspect the acceptance test by the project owner within 10 days from the date of issuance of the decision on sanctioning of administrative violations as prescribed for the violations specified at Point b, Clause 1 of this Article;

a) Forcible acceptance test of partial construction work or the work item that have been put into use by the project owner within 01 to 03 months for the violations specified in Clause 2 of this Article;

c) Forcible re-acceptance test according to the actual construction and recovery of the acceptance and incorrect payment amounts to the project owner's account for the violations specified at Point a, Clause 3 of this Article;

d) Forcible remediation of the quality of works in accordance with regulations for the violations specified at Point b, Clause 3 of this Article.

Article 19. Violations against regulations on construction contracts applicable to projects using public investment capital, foreign state capital for public investment, PPP projects and making settlement of construction investment capital

1. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for failing to use Vietnamese language in construction contracts as prescribed.

2. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Concluding a construction contract with the contract price greater than the bid price or contract negotiation result (except additional work volume outside the contract package as approved by the investment decider);

b) Adjusting a construction contract inconsistently with regulations the regulations on order, procedures, competence and conditions for adjustment of the construction contract;

c) Agreeing upon an advance payment percentage higher than the prescribed one or making advance payment when the advance payment bond is unavailable as prescribed;

d) Failing to comply with the number of payments, payment period, payment time or time-limit for payment as specified in the construction contract, unless otherwise agreed upon by the parties;

dd) Failing to settle or liquid construction contract as prescribed schedule.

3. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for failing to make construction investment capital settlement dossiers to submit to investment decider for approval from the date on which the work is signed the acceptance record of completion, handover and put into operation and use as prescribed schedule.

4. Remedial measures:

a) Forcible use of Vietnamese language in construction contracts as prescribed for violations specified in Clause 1 of this Article if contracts are in progress;

b) Forcible execution with the winning bid price when the contract signing price exceeds the winning bid price or construction contract negotiation and negotiation results for the violations specified at Point a, Clause 2 of this Article if the contracts are in progress;

c) Forcible adjustment of contracts according to regulations for the violations specified at Point b, Clause 2 of this Article if the contracts are in progress;

d) Forcible recovery of the contract advance value exceeds the percentage or the entire contract advance value to the project owner's account for the violations specified at Point c, Clause 2 of this Article if the contracts are in process;

dd) Forcible payment, settlement or liquidation of construction contracts according to regulations for the violations specified at Point d or dd, Clause 2 of this Article.

e) Forcible completion and submission of the construction investment capital settlement dossiers to the investment decider within 01 month after the completion of the construction work for the violations specified in Clause 3 of this Article;

Article 20. Violations against regulations on warranty, maintenance, exploitation and operation of construction works

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Determining the warranty period for the work insufficiently as prescribed by law;

b) Failing to approve the construction maintenance process as prescribed;

c) Failing to organize supervision or commissioning of remedying or repairing activities of the contractor or construction equipment supplier.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to confirm fulfilled warranty responsibility of the contractor;

b) Failing to formulate the procedure for maintenance of construction work or failing to carry out maintenance of the construction work according to the approved maintenance procedure;

c) Failing to formulate the annual plan for maintenance of the construction work as prescribed;

d) Failing to formulate the construction work repair dossier as prescribed;

dd) Failing to hand over, or delay in handover, or insufficiently handing over the approved procedure for maintenance of the construction work to the owner or management unit of the construction work;

e) Failing to formulate maintenance cost estimates in the approved maintenance plan according to regulations for construction works using public investment capital, foreign state capital for public investment, or PPP projects.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to conduct inspection or assessment of quality of the construction work so as to request competent authorities to consider approving extension of operation of the construction work whose designed life has ended;

b) Failing to conduct monitoring of the construction work as prescribed;

c) Applying technical standards which have expired to maintenance of the construction work;

d) Failing to conduct periodical assessment of bearing capacity and safe operation of the construction work or failing to send assessment results to competent authorities as prescribed;

dd) Failing to check, repair and implement emergency measures against the construction work or the work item that denote unsafe operation, or failing to report thereof as prescribed;

e) Failing to execute one of the following: reinforcing, modifying and repairing damage (if any) before consideration and decision on extension of operation of the construction work; submitting report on inspection and assessment of quality of the construction work, and repairing results (if any) to competent authorities for the expired construction works;

g) Failing to organize the demolition of temporary works when the main works of the construction investment project are put into operation or at the end of the project's lifetime.

4. Remedial measures:

a) Forcible approval for the procedure for maintenance of construction work according to regulations for the violations specified at Point b, Clause 1 of this Article;

b) Forcible supervision and acceptance test of remedying or repairing activities of the contractor or construction equipment supplier for the violations specified at Point c, Clause 1 of this Article;

c) Forcible confirmation of fulfilled warranty responsibility of the contractor for the acts specified at Point a, Clause 2 of this Article;

d) Forcible formulation of the procedure for maintenance of construction work or maintenance of the construction work as prescribed for the violations specified at Point b, Clause 2 of this Article;

dd) Forcible formulation of the annual plan for maintenance of construction work as prescribed for the violations specified at Point c, Clause 2 of this Article;

e) Forcible formulation of construction repair dossiers as prescribed for the violations specified at Point d, Clause 2 of this Article;

g) Forcible handover of the approved procedure for maintenance of the construction work by project owner for the violations specified at Point dd, Clause 2 of this Article;

h) Forcible making of the estimate of maintenance costs the approved plan for maintenance of by the owner or management and operating unit of work for the violations specified at Point e, Clause 2 of this Article;

e) Forcible assessment of bearing capacity and safe operation of the work or forcible submission of assessment results to competent authorities for the violations specified at Point d, Clause 3 of this Article;

k) Forcible inspection, repair, application of emergency measures or forcible reporting as prescribed when detecting works or work items showing signs of danger or unsafe for operation and use for the violations specified at Point dd, Clause 3 of this Article;

l) Forcible reinforcement, modification and repair of damage (if any) before consideration and decision on extension of operation of the work; forcible submission of reports on inspection and assessment of quality of the work, and repairing results (if any) to competent authorities as prescribed the violations specified at Point e, Clause 3 of this Article;

m) Forcible demolition of temporary works by contractor according to regulations for the violations specified at Point g, Clause 3 of this Article.

Article 21. Violations against regulations on management and retention of dossiers

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to keep or insufficiently keeping the construction planning project as prescribed;

b) Failing to keep completion dossiers of the construction work or keeping the completion dossiers that lacks document lists as prescribed.

2. Remedial measures: Forcible retention or addition of document lists as prescribed for the violations specified at Clause 1 of this Article.

Article 22. Violations against regulations on construction incidents

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to report or delay in reporting when incidents of construction works or incidents cause unsafety to work;

b) Failing to prepare the construction incident dossiers as prescribed.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to protect the scene of construction incident or deliberately demolishing or cleaning up the incident scene without the approval by a competent authority;

b) Failing to handle and remedy when incidents of construction works or incidents cause unsafety to work;

3. Remedial measures:

a) Forcible submission of written report of the construction incident to competent authorities for the violations specified at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Forcible making of construction incident dossier for the violations specified at Point b, Clause 1 of this Article;

c) Forcible protection of incident scene of works for the violations specified at Point a, Clause 2 of this Article;

d) Forcible handling and remedy for the violations specified at Point b, Clause 2 of this Article.

Article 23. Violations against regulations on management of construction investment project

Depending on assigned duties, project management consultants, specialized project management boards or regional project management boards that are project owners shall be liable to administrative sanctions for violations as specified in from Article 7 to 21 of this Article.

 

Section 2

FOR CONTRACTORS, PROJECT OWNERS (IN CASE OF SELF-IMPLEMENTATION), OTHER ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS PARTICIPATING IN CONSTRUCTION ACTIVITIES

 

Article 24. Violations against regulations on capacity requirements for construction activities

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed on persons carrying out construction activities for one of the following violations:

a) Failing to satisfy capacity requirements for construction activities as prescribed;

b) Carrying out construction activities without a practising certificate or an expired practising certificate or a wrong practising certificate;

c) Failing by a foreigner or overseas Vietnamese, who practices construction job in Vietnam, to carry out procedures for conversion of practising certificate according to regulations.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed on organizations operating in construction sector for one of the following violations:

a) Appointing a person who fails to have an appropriate practising certificate or unqualified for class or type of the construction work to hold job positions as prescribed;

b) Failing to satisfy capacity requirements as prescribed;

c) Failing to have capacity certificate or using an expired capacity certificate to operate in construction activities.

3. In addition to being sanctioned as prescribed in Clause 2 of this Article, a fine ranging from VND 50,000,000 to 70,000,000 shall be imposed on foreign contractors for one of the following violations:

a) Borrowing, lending or leasing practising certificate for carrying out construction activities;

b) Carrying out construction activities in Vietnam without a construction permit;

c) Failing to enter into joint venture with Vietnamese contractors or employ Vietnamese subcontractors as prescribed;

d) Failing to establish an Executive Office after being granted a construction permit; failing to register or notify address, phone number, fax number, e-mail, stamp, account, and tax identification number of the Executive Office as prescribed;

dd) Employing foreign workers other than economic management specialists, technical management specialists or skilled workers to perform construction activities in Vietnam which Vietnamese workers are unqualified to perform;

e) Failing to perform the joint-venture agreement signed with a Vietnamese contractor or failing to employ Vietnamese subcontractors as identified in the application dossier for a permit to operate in construction activities;

g) Failing to divide specific contents, volume or value of construction works undertaken by the Vietnamese contractor in the joint-venture agreement or by Vietnamese subcontractors;

h) Failing to carry out quality registration of imported materials and equipment under the contract or failing to carry out safety registration of construction equipment and means of transport related to business activities of foreign contractors according to Vietnamese law;

i) Failing to comply with the reporting regime as prescribed in the construction permit.

4. Additional sanctions:

a) Suspend construction activities for 03 to 06 months for the violations specified at Point b, Clause 2 of this Article;

b) Suspend construction activities for 06 to 12 months in case of lack of capacity certificate; suspend construction activities for 03 to 06 months in case of use of expired capacity certificate for the violations specified at Point c, Clause 2 of this Article;

c) Deprive the right to use the practising certificate for 06 to 12 months for the violations specified at Point a, Clause 3 of this Article;

d) Suspend construction activities in Vietnam for 12 to 24 months for the violations specified at Point b, Clause 3 of this Article.

5. Remedial measures (for works have not yet been started or under construction):

a) Forcible satisfaction of requirements as prescribed for the violations specified at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Forcible appointment of qualified persons or who possess appropriate practising certificate for the violations specified at Point a, Clause 2 of this Article;

c) Forcible application for a construction permit for the violations specified at Point b, Clause 3 of this Article;

d) Forcible the establishment of an Executive Office after being granted a construction permit or forcible supplementation of the registration or notification of information by the foreign contractor according to regulations for the violations specified at Point d, Clause 3 of this Article;

dd) Forcible performance of procedures for returning home for foreign workers by the contractor for the violations specified at Point dd, Clause 3 of this Article;

e) Forcible compliance by contractor with the granted construction permit for the violations specified at Point e, Clause 3 of this Article;

g) Forcible addition of specific contents, volume or value of construction works undertaken by Vietnamese contractor to the joint-venture agreement signed with the foreign contractor or by Vietnamese subcontractors for the violations specified at Point g, Clause 3 of this Article;

h) Forcible implementation of registration according to regulations for the violations specified at Point h, Clause 3 of this Article;

i) Forcible implementation of the reporting regime by the contractor as prescribed for the violations specified at Point i, Clause 3 of this Article.

Article 25. Violations against regulations on content of bid or contract dossiers

1. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed on contractors failing to comply with the contents of bid or contract dossiers.

2. Remedial measures: forcible implementation of contents in the bid or contract dossiers for the violations specified in Clause 1 of this Article in case of being performed under the contracts.

Article 26. Violations against regulations on national technical regulations, applicable standards, regulations on use of data and documents in construction activities

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for application of foreign standards without the approval by the investment decider.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for reference to test results provided by specialized construction testing organizations that fail to meet capacity requirements as prescribed.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for use of illegal data or documents.

4. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for failing to use or improperly using technical regulations or improperly applying standards or expired standards.

5. Remedial measures:

a) Forcible destruction of illegal test results or data or documents for the violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article if the works have not yet been started or under construction;

b) Forcible use of technical regulations for violations specified in Clause 4 of this Article if the works have not yet been started or under construction.

Article 27. Violations against regulations on construction survey

1. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Using human resources, equipment or laboratory unconformable with the approved construction survey technical plan;

b) Test result reports’ failure to specify all prescribed contents;

c) Failing to keep survey samples or documents as prescribed;

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to make survey tasks or survey technical plans;

b) Making a construction survey technical plan inconsistently with construction survey tasks or applicable standards or technical regulations on construction survey;

c) Making construction survey task or construction survey technical plan inconsistently with class or type of the construction work or type of construction survey;

d) Implementing survey without approved surveying task or construction survey technical plan;

dd) Failing to comply with approved surveying tasks or construction survey technical plans or survey procedures when conduct surveys;

e) Failing to purchase professional liability insurance as prescribed.

g) Failing to consult topographic maps or consulting a type of topographic map inconsistent with each type of construction planning project;

h) Failing to carry out additional survey in case the existing topographic map is unconformable with the actuality or not made by a legal entity at the time of construction planning, or only a cadastral map is available;

3. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for reporting survey documents or data inconsistently with the reality or regulations resulting in adjustment of the design.

4. Remedial measures:

a) Forcible use of human resources, equipment and laboratories according to the approved construction survey technical plan for the violations specified at Point a, Clause 1 of this Article if the works have not yet been started or under construction;

b) Forcible re-testing with the test result sheet containing all the contents as prescribed for the violations specified at Point b, Clause 1 of this Article;

c) Forcible the formulation of survey tasks and construction survey technical plans for the violations specified at Point a, Clause 2 of this Article if the works have not yet been started or under construction;

d) Forcible re-formulation of survey tasks, construction survey technical plans and re-survey for the violations specified at Points b, c, d and dd, Clause 2 of this Article if the works have not yet been started or under construction;

dd) Forcible purchase of professional liability insurance for the violations specified at Point e, Clause 2 of this Article, if the project owners have not yet accepted the survey results.

Article 28. Violations against regulations on construction planning

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for elaboration of planning tasks later than the prescribed schedule.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Layout or symbols of drawings inconsistent with regulations;

b) Using topographic maps to elaborate planning project inconsistently with regulations.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Elaborating planning task which lacks any prescribed contents;

b) Failing to collect planning opinions or improperly collecting opinions on objects, forms and time as prescribed;

c) Lack of any required documents of the application dossier for appraisal of, or approval for, or the request for opinions about the planning task or project as prescribed;

d) Lack of stamp for certification by the planning appraisal agency in the planning project dossier after the approval decision is issued;

dd) Failing to send the approved planning dossier to the construction planning management agency for preservation as prescribed.

4. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Explanations or drawing components in the planning project are improper or inadequate as prescribed;

b) Failing to prepare urban design dossier, management regulations according to the project or preparing the dossier which lacks any required drawings or contents as prescribed;

c) Elaboration construction planning inconsistently with planning of higher level.

5. Remedial measures:

a) Forcible use of topographic maps to formulate the construction planning project as prescribed for the violations specified at Point b, Clause 2 of this Article without the approval of the planning;

b) Forcible re-formulation of planning task or submission of application for appraisal of or approval for, or request for getting opinions for the violations specified at Point a and c, Clause 3 of this Article without the approval of the planning;

b) Forcible collection of opinions from relevant agencies, organizations, individuals or residential communities for the violations prescribed in Point b, Clause 3 of this Article without the approval of the planning;

d) Forcible submission of the approved construction planning dossier to the planning management agency for preservation for the violations specified at Point dd, Clause 3 of this Article without the approval of the planning;

dd) Forcible re-formulation of explanations, drawings of construction planning projects, urban design dossiers for the violations specified in Clause 4 of this Article without the approval of the planning;

Article 29. Violations against regulations on appraisal of construction investment projects, construction designs and estimates

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Carrying out appraisal of a construction project which it formulated or the construction work which it designed;

b) Reporting inaccurate appraisal results.

2. Remedial measures:

a) Forcible cancellation of appraisal results for the violations specified at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Forcible repetition of appraisal results for the violations specified at Point b, Clause 1 of this Article if the works are under construction.

Article 30. Violations against regulations on design (applied immediately after basic design and one-step design) and construction estimates

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Elaborating construction design inconsistently with regulations;

a) Adjusting construction design inconsistently with regulations;

c) Implementing the following design step inconsistently with the approved previous step.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Designating producers or suppliers of building materials, supplies and equipment in the construction design of works using public investment capital, foreign state capital for public investment, PPP projects;

b) Failing to prescribe the use of unbaked building materials in the design dossiers for the work which requires the use of unbaked building materials, or failing to ensure the portion of unbaked building materials as prescribed, or failing to comply with regulations on use of other materials in works;

c) Safety design exceeding regulations for works using public investment capital, foreign state capital for public investment or PPP projects;

d) Determining soil and rock grades inconsistently with geological survey results or calculating transportation distances inconsistently with survey results for works using public investment capital, foreign state capital for public investment or PPP projects;

dd) Applying or applying norms inconsistently with work contents or contain figures different from norms which increase costs in works using public investment capital, foreign state capital for public investment or PPP projects;

e) Determining costs of supplies, materials, labor and construction machinery inconsistent with regulations of law on construction price management, inconsistent with regulations at the time of determining construction cost estimates and market price level at the constructed place, for the project using public investment capital, foreign state capital for public investment or PPP projects;

g) Calculating volume incorrectly, making estimates inconsistently with the volume calculated from the design drawings or calculating construction cost estimates without design drawings of ancillary works for projects using public investment capital, foreign state capital for public investment or PPP projects.

3. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Preparing design dossier insufficiently with standards or usage features of materials, equipment and components;

b) Preparing construction design dossier without geological survey results or making dossier that is not based on construction geological survey results or inconsistent with survey results as prescribed;

c) Failing to use sample or typical design for the works which requires use of sample or typical design;

d) Failing to comply with regulations on environmental protection, firefighting and prevention, and response to climate change, and other safety requirements;

dd) Failure to implement or improperly or inadequately supervising authors as prescribed;

e) Failing to purchase professional liability insurance as prescribed.

4. Remedial measures:

a) Forcible preparation of construction design dossiers as prescribed for the violations specified at Point a, Clause 1 of this Article if the works have not yet been started or under construction;

b) Forcible adjustment of construction design in accordance with regulations for the violations specified at Points b, Clause 1 of this Article if the works have not yet been started or under construction;

c) Forcible implementation of the following design step according to the approved previous design step for the violations specified at Point c, Clause 1 of this Article if the works have not yet been started or under construction;

d) Forcible inclusion in the designs and estimates of types and ratios of unburnt building materials as prescribed for the violations specified at Point b, Clause 2 of this Article if the works have not yet been started or under construction;

dd) Forcible making of cost estimates according to regulations for the violations specified at Points d, dd, e and g, Clause 2 of this Article if the works and work items have not yet been organized to select a contractor or signed any economic contract;

e) Forcible design according to the results of geological survey of works for the violations specified at Points e Clause 3 of this Article if the works have not yet been started or under construction;

g) Forcible the author supervision according to regulations for the violations specified at Points dd, Clause 3 of this Article if the works have not yet been started or under construction;

h) Forcible purchase of professional liability insurance for the violations specified at Point e, Clause 3 of this Article if the works have not yet been started or under construction.

Article 31. Violations against regulations on construction order

1. In case of executing the construction work without coverage or letting building materials fall outside the construction site or improperly placing building materials as prescribed, a fine shall be imposed as follows:

a) A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house or other construction works;

b) A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the making of construction investment feasibility study reports or economic – technical reports.

2. In case of executing the construction works inconsistently with regulations on quality management of construction works causing subsidence, crack or damage to technical infrastructure facilities or adjacent works or causing collapse or risk of collapse to adjacent works without causing harm to human health or life, a fine shall be imposed as follows:

a) A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house;

b) A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site or other construction works;

c) A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the making of construction investment feasibility study reports or economic – technical reports.

3. In case of contractors continues to execute the construction of works whose project owner is liable to a record of administrative violation specified in Clause 4, 6, 7, 8,9 and 10, Article 16 of this Article, a fine shall be imposed as follows:

a) A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house;

b) A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site or other construction works;

c) A fine ranging from VND 160,000,000 to VND 180,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the making of construction investment feasibility study reports or economic – technical reports.

4. Additional sanctions:

a) Deprivation of the right to use the capacity certificate or practising certificate from 03 to 06 months for the violations specified in Clause 3 of this Article;

b) Confiscation of material evidences and means used in administrative violations for the violations specified in Clause 3 of this Article.

5. Remedial measures: Forcible implementation of coverage as prescribed and remedy of the environmental pollution (if any) for the violations specified in Clause 1 of this Article.

Article 32. Violations against regulations on safety in execution of construction works

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for failing to keep occupational safety log or failing to sufficiently and properly record required contents in the occupational safety log as prescribed.

2. A fine from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Letting workers fail to comply with technical safety measures or violate regulations on the use of personal protective equipment and tools in execution of construction work;

b) Failing to make a general plan on occupational safety as prescribed or failing to establish detailed safety measures for works with high risk of working unsafety;

c) Using construction equipment without circulation or operating permits as prescribed, or using the permits without inspection or the inspection period has expired, or failing to perform or improperly performing the contents stated in the permits;

d) Failing to install warning signs at the construction site so as to prevent unexpected accidents, or failing to arrange instructors at dangerous locations on the construction site;

dd) Failing to arrange persons in charge of management for occupational safety or arrange persons in charge of management for occupational safety who are not trained in occupational safety or construction techniques and meet other requirements of the law on occupational safety and health;

e) Failing to instruct workers to identify dangerous factors that can cause accidents and measures to prevent accidents on the construction site;

g) Failing to prepare or submit to the project owner for approval of measures to ensure safety for people, construction works, properties, equipment and means in dangerous areas during work construction;

h) Failing to specify measures to ensure safety and environmental sanitation in construction measures.

3. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Committing violations against regulations on plans and solutions for demolition of construction works;

b) Failing to purchase insurance for construction workers on the construction site and civil liability insurance for third parties as prescribed.

4. Remedial measures (for works are under construction):

a) Forcible formulation of general plan on occupational safety as prescribed, formulation of detailed safety measures for works with high risk of working unsafety for the violations specified at Point b, Clause 2 of this Article;

b) Forcible use of construction equipment that has valid certificate of sale and certificate of inspection as prescribed for the violations specified at Point c, Clause 2 of this Article;

c) Forcible installation of warning signs and arrangement of inspectors at the construction site so as to prevent unexpected accidents for the violations specified at Point d, Clause 2 of this Article;

d) Forcible arrangement of persons in charge of management for occupational safety, training and guidance on occupational safety for workers for the violations specified at Points dd and e, Clause 2 of this Article;

dd) Forcible preparation or submission to the project owner for approval of measures to ensure safety for people, construction works, properties, equipment and means in dangerous areas during work construction for the violations specified at Point g, Clause 2 of this Article;

e) Forcible regulations of measures to ensure safety and environmental sanitation in construction measures for the violations specified at Point h, Clause 2 of this Article;

g) Forcible implementation of demolition plans and solutions as prescribed for the violations specified at Point a, Clause 3 of this Article;

h) Forcible purchase of insurance according to regulations for the violations specified at Point b, Clause 3 of this Article.

Article 33. Violations against on regulations on execution of construction works

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to return the site or move building materials, machinery, equipment and other assets of the contractor of out the finished construction work which has been accepted and handed over (unless otherwise agreed upon in the signed contract);

b) Failing to keep construction daily log or keeping a construction daily log prepared inconsistently with regulations;

c) Failing to receive and manage the construction site, failing to preserve landmarks and construction landmarks or failing to manage the construction site according to regulations;

d) Using expenses for occupational safety inconsistently with regulations;

dd) Failing to report to the project owner on the progress, quality, volume, labor safety and environmental sanitation of construction according to the construction contract and other relevant laws;

e) Failing to prepare and archive construction management dossiers according to regulations or prepare the dossiers inconsistently with the actual execution time at the construction site.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for failing to obtain the project owner’s approval for one of the following contents:

a) Plans on testing and examination, inspection, experiment, trial operation, observation and measuring of technical specifications of works to meet design requirements and technical instructions;

b) Measures to examine and control the quality of materials, products, structures and equipment used for works; and construction measures;

c) Plans on examination and acceptance test of construction jobs, acceptance test of phases or parts (items) of construction works, and acceptance test of completed construction items or works;

d) Construction schedule.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to make as-built drawings as prescribed;

b) Failing to determine dangerous areas in work construction as prescribed;

c) Failing to arrange personnel and construction equipment as stated in construction contracts and prescribed by relevant laws;

d) Failing to organize to conduct the testing, experiment and inspection of building materials, structures and products and equipment and technological equipment of works before and during construction according to the design requirements and terms of construction contracts;

dd) Using unqualified specialized construction laboratories to carry out experiments or indirectly performing experiments as prescribed.

4. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Using materials and components used for works without quality management dossiers or inadequate quality management dossiers as prescribed;

b) Failing to comply with approved construction contract, permit, construction design or technical instructions during the construction of works;

c) Lack of results of testing experiments and inspection of materials, products, structures and equipment used for works in accordance with applicable technical regulations and standards and design requirements to be implemented during the construction of works;

d) Failing to conduct surveying or monitoring of the construction work according to design requirements approved by the project owner or failing to carry out on-line testing or off-line testing according to the acceptance plan approved by the project owner before requesting for acceptance test.

5. A fine ranging from VND 70,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to establish and notify the project owner and related entities about the construction management system of the contractor or establishing the construction management system inconsistent with the scale and nature of the works;

b) Failing to specify organizational chart and duties of each individual and departments related to the construction quality control in the construction management system;

c) Failing to stop the construction of construction works, parts or work items upon detecting any quality-related faults and defects or occurrence of incidents;

d) Failing to stop construction upon detecting the risk of occupational accidents or incidents causing unsafety to work;

dd) Failing to remedy the consequences of occupational accidents or incidents causing occupational insecurity that occur during the construction of works.

6. Remedial measures:

a) Forcible transfer of the site and moving of building materials, machinery, equipment and other assets of the contractor of out the construction site for the violations specified at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Forcible recording of construction logs as prescribed for the violations specified at Points b, Clause 1 of this Article if the works are under construction;

c) Forcible receipt and management of construction sites, preservation of landmarks and construction landmarks for the violations specified at Point c, Clause 1 of this Article if the works are under construction;

d) Forcible use of expenses on occupational safety according to regulations for the violations specified at Point d, Clause 1 of this Article if the works are under construction;

dd) Forcible reporting on the progress, quality, volume, labor safety and environmental sanitation of construction to the project owner for the violations specified at Point dd, Clause 1 of this Article if the works are under construction;

e) Forcible preparation of construction management dossiers as prescribed in consistent with the actual time at the construction site for the violations specified at Point e, Clause 1 of this Article;

g) Forcible submission of plans on testing and examination, inspection, experiment, trial operation, observation and measuring of technical specifications of works for the approval of project owner for the violations specified at Point a, Clause 2 of this Article if the works are under construction;

h) Forcible submission of measures to examine and control the quality of materials, products, structures and equipment used for works; and construction measures for the approval of project owner for the violations specified at Point b, Clause 2 of this Article if the works are under construction;

i) Forcible submission of plans on examination and acceptance test of construction jobs, acceptance test of phases or parts (items) of construction works, and acceptance test of completed construction items or works for the approval of project owner for the violations specified at Point c, Clause 2 of this Article if the works are under construction;

k) Forcible submission of construction schedule for the approval of project owner for the violations specified at Point d, Clause 2 of this Article if the works are under construction;

l) Forcible making of as-built drawings according to regulations for the violations specified at Points a, Clause 3 of this Article if the works are under construction;

m) Forcible identification of dangerous areas in work construction for the violations specified at Points b, Clause 3 of this Article if the works are under construction;

n) Forcible arrangement of personnel and construction equipment as stated in construction contracts and prescribed by relevant laws for the violations specified at Points c, Clause 3 of this Article if the works are under construction;

o) Forcible organization of testing, experiment and inspection of building materials, structures and products and equipment and technological equipment of works before and during construction according to the design requirements and terms of construction contracts for the violations specified at Points d, Clause 3 of this Article if the works are under construction;

p) Forcible use of specialized construction laboratories that fully satisfy the conditions for conducting experiments and directly performing experimental work as prescribed for the violations specified at Point dd, Clause 3 of this Article if works are under construction;

q) Forcible completion of quality management dossiers as prescribed for the violations specified at Point a, Clause 4 of this Article if the works have not yet been started or under construction;

r) Forcible execution according to construction contracts, construction permits, work construction designs and technical instructions for the violations specified at Point b, Clause 4 of this Article;

s) Forcible execution of surveying or monitoring of the construction work according to regulations or forcible performance of on-line testing and off-line testing according to regulations before requesting for acceptance test for the violations specified at Point d Clause 4 of this Article if the works are under construction;

t) Forcible elaboration of quality management system suitable to the scale of the work for the violations specified at Point a, Clause 5 of this Article if the works are under construction;

u) Forcible elaboration of quality management system which must specify organizational chart and duties of each individual and departments related to the construction quality management for the violations specified at Point b, Clause 5 of this Article if the works are under construction;

v) Forcible suspension of construction and remedying of errors, defects and incidents as prescribed to ensure safety before continuing construction for the violations specified at Points c and d, Clause 5 of this Article;

x) Forcible remedy of consequences of occupational accidents or incidents causing occupational insecurity that occur during the construction of works for the violations specified at Point dd, Clause 5 of this Article.

Article 34. Violations against regulations on management of machinery and equipment subject to strict requirements for occupational safety used in construction

1. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to conduct technical inspection of occupational safety for machines and equipment subject to strict requirements for occupational safety used as prescribed;

b) Failing to use the online software to manage the accepted database to update the database for machines and equipment subject to strict requirements for occupational safety used in construction, which have been tested. determined.

2. Remedial measures:

a) Forcible occupational safety technical inspection of machines and equipment subject to strict requirements for occupational safety used for the violations specified at Point a, Clause 1 of this Article if the works are under construction;

b) Forcible use of online software to manage the accepted database to update the database for the violations specified at Point b, Clause 1 of this Article.

Article 35. Violations against regulations on construction supervision

1. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to supervision construction tasks as prescribed;

b) Signing acceptance report when lack of practising certificate for construction supervisor or possessing a practising certificate unconformable with acceptance tasks;

c) Failing to prepare report on construction supervision as prescribed.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Falsifying supervision results;

b) Letting construction contractor execute the construction work inconsistently with the construction permit, approved construction design, or fail to use the required building materials, or execute the construction work inconsistently with the approved execution process design;

c) Letting construction contractor execute the construction work without unburnt building materials as prescribed;

d) Accepting construction work inconsistently with regulations;

dd) Failing to recruit construction supervision contractors independent from construction contractors, contractors for producing, manufacturing and supplying materials, products, components and equipment used for works using public investment capital, foreign state capital for public investment or PPP projects.

3. Remedial measures:

a) Forcible implementation of construction supervision according to regulations for the violations specified at Point a, Clause 1 of this Article if the works are under construction;

b) Forcible making of reports on construction supervision for the violations specified at Point c, Clause 1 of this Article if the works are under construction;

c) Forcible cancellation and elaboration of supervision results in accordance with actual construction for the violations specified at Point a, Clause 2 of this Article if are under construction;

d) Forcible execution of construction by the construction contractor consistently with the approved construction permit, design, or type and specification of building materials or the approved construction method design for the violations specified at Point a, Clause 2 of this Article if the works are under construction;

dd) Forcible use of unburnt building materials according to regulations for the remaining of the work for the violations specified at Point c, Clause 2 of this Article if the works are under construction;

e) Forcible acceptance test of construction works according to regulations for the violations specified at Point d, Clause 2 of this Article;

g) Forcible replacement of the independent construction supervision contractor with other contractors for the violations specified at Point dd, Clause 2 of this Article if the bids of works are under construction.

Article 36. Violations against regulations on acceptance test and payment for work volume

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for delaying completion of dossiers or documents to serve the acceptance test, payment and statement of works as prescribed.

2. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Acceptance test of unrealized volume or work or acceptance test of more volume or work than actual construction work;

b) Acceptance test of the construction work which fails to satisfy quality requirements, or is inconsistent with applicable standards or national technical regulations, of fails to satisfy requirements of the construction design;

c) Acceptance test of work items or the construction work when the report on acceptance test of fire system and environmental protection is unavailable as regulations and other laws.

3. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for transfer of the construction work to its owner or manager before it is duly accepted in accordance with regulations.

4. Remedial measures:

a) Forcible nullification of acceptance test results for the violations specified at Point a and b, Clause 2 of this Article, and forcible recovery of excess amounts paid to the project owner's account for the violations specified at Point a, Clause 2 of this Article;

b) Forcible obtainment of the report on acceptance test of fire systems as prescribed for the violations specified at Point c, Clause 2 of this Article;

c) Forcible acceptance test according to regulations for the violations specified in Clause 3 of this Article.

Article 37. Violations against regulations on construction contracts

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Signing subcontracts in contravention of regulations for works using public investment capital, foreign state capital for public investment or PPP projects;

b) Failing to use Vietnamese language in construction contracts according to regulations.

2. Remedial measures:

a) Forcible signing of subcontracts according to regulations for the violations specified at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Forcible use of Vietnamese language in construction contracts according to regulations for the violations specified at Point b, Clause 1 of this Article.

Article 38. Violations against regulations on warranty and maintenance of construction works

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for failing to submit a report on completion of the warranty to the project owner.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for failing to establish the maintenance procedure or establishment of the maintenance procedure that fails to specify all contents as prescribed.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for failing to discharge warranty liability as prescribed.

4. Remedial measures:

a) Forcible making of report on completion of warranty to submit to the project owner according to regulations for the violations specified in Clause 1 of this Article;

b) Forcible establishment of maintenance procedure according to regulations for the violations specified in Clause 2 of this Article.

c) Forcible performance of warranty responsibility as prescribed for the violations specified in Clause 3 of this Article.

Article 39. Violations against regulations on archive

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) The surveying or designing contractor’s failure to keep construction survey or design documentation as prescribed;

b) The supervising contractor’s failure to keep construction management dossiers related to the construction supervision as prescribed;

c) The construction contractor’s failure to keep construction quality management dossiers as prescribed;

d) Failing to keep testing dossiers, sample submission forms and test reports when conducting specialized tests in construction as prescribed;

dd) Failing to keep or improperly keeping dossiers related to professional training courses in construction which have been organized as prescribed.

2. Remedial measures: Forcible archive of dossiers as prescribed for the violations specified in Clause 1 of this Article.

Article 40. Violations against regulations on inspection, testing and training in construction

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations  against regulations on inspection:

a) Failing to comply with procedure for quality inspection as prescribed;

b) Inaccurately report on inspection results;

c) Conducting quality inspection of construction works under their supervision for works using public investment capital, foreign state capital for public investment or PPP projects.

2. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations  against regulations on specialized tests in construction:

a) Failing to obtain certificate of eligibility to conduct specialized tests in construction from a competent agency or failing to satisfy capacity requirements as prescribed;

b) Providing the test result with incorrect or incomplete content as prescribed;

c) Failing to provide data on test results or providing data inconsistent with test results.

3. Remedial measures:

a) Forcible preparation of inspection results in accordance with reality for the violations specified at Point b, Clause 1 of this Article;

b) Forcible re-experimentation and providing accurate and adequate test results according to regulations for the violations specified at Points b and c, Clause 2 of this Article.

 

Chapter III

ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, SANCTIONING FORMS AND REMEDIAL MEASURES IN BUILDING MATERIAL MANUFACTURING

 

Article 41. Violations against regulations on manufacturing of building materials containing white asbestos belonging to the serpentine family (hereinafter referred to as white asbestos)

1. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for using white asbestos for manufacturing the following building materials:

a) Using white asbestos without clear origins to manufacture roof panels;

b) Letting the level of white asbestos fiber in the production area exceeding the prescribed limit.

2. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for investment in new construction or expansion of facility manufacturing building materials with containing white asbestos.

3. Remedial measures:

a) Forcible destruction of unqualified products and goods according to regulations, for violations specified at Point a Clause 1 of this Article;

b) Forcible implementation of measures for remediation of environmental pollution for treatment of environmental pollution, for violations prescribed at Point b Clause 1 of this Article;

c) Forcible restoration to the original state or forcible demolition of the violating construction works or parts and equipment, for violations prescribed in Clause 2 of this Article.

 

Chapter IV

ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, SANCTIONING FORMS AND REMEDIAL MEASURES IN MANAGEMENT OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE WORKS

 

Section 1

VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON WATER SUPPLY AND DRAINAGE

 

Article 42. Violations against regulations on protection of safety zones of underground water wells, water supply sources for clean water production, safety corridors of raw water pipelines, or clean water transmission pipes and technical works

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Violations against regulations on protection of safety zones of underground water wells;

b) Violations against regulations on protection of safety corridors of raw water pipelines and clean water transmission pipes;

c) Violations against regulations on protection of the safety of technical works of water supply systems.

2. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for violating regulations on protection of the safety of the water supply sources or failing to build the sanitary protection zones of water-supplying areas or water supply facilities.

3. Remedial measures:

a) Forcible restoration to the original state, for violations prescribed in Clause 1 of this Article;

b) Forcible protection of the safety of the water supply sources, forcible construction of the sanitary protection zone of water-supplying areas, water supply facilities, for violations specified in Clause 2 of this Article.

Article 43. Violations against regulations on signing agreements on providing water supply services, water supply development plans

1. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to sign an agreement on providing water supply service with the competent agency as prescribed;

b) Failing to make annual and long-term water supply development plans within the service areas of the unit and submit them to the competent agencies for approval according to regulations.

2. Remedial measures:

a) Forcible signing of an agreement on providing water supply service with the competent agency according to regulations, for violations specified at Point a Clause 1 of this Article;

b) Forcible of formulation and submission to the competent agency for approval of annual and long-term water supply development plans according to regulations, for violations specified at Point b Clause 1 of this Article.

Article 44. Violations against regulations on protection and use of water supply network

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for failing to make periodic and irregular water supply reports upon request as prescribed to the local authorities and state management agencies at local and central levels.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to timely notify water users to take measures for water reserve during the period of water supply service restoration;

b) Failing to design, install, maintain, use and check water users’ equipment that is connected to the water supply network of the water suppliers according to technical standards and regulations;

c) Violating regulations on service quality at the connection point to clean water for domestic use;

d) Violating regulations on protection and use of water supply network.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to ensure the minimum water pressure of hydrants as calculated by the pipe network;

b) Failing to satisfy quality requirements for lean water supplied for domestic use as set forth in technical regulations.

4. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to take temporary water supply measures or taking temporary water supply measures that do not meet the minimum daily needs of people in the affected area during the period of troubleshooting incidents;

b) Failing to install fire hydrants according to regulations.

5. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Causing pollution to the unused clean water, distributing harm or toxic substances and infectious diseases in the water supply network

b) Transferring the water supply right, whether partial or entire, without the written approval by the competent agency according to regulations.

6. Remedial measures:

a) Forcible making of reports according to regulations, for violations prescribed in Clause 1 of this Article;

b) Forcible designing, installment, maintenance, use and checking of water users’ equipment that is connected to the water supply network of the water suppliers according to the prescribed technical standards and regulations, for violations specified at Point b Clause 2 of this Article;

c) Forcible assurance of service quality at the connection point, for violations specified at Point c Clause 2 of this Article;

d) Forcible restoration to the original state, for violations prescribed at Point d Clause 2 of this Article;

dd) Forcible assurance of the minimum water pressure of hydrants as calculated by the pipe network, for violations specified at Point a Clause 3 of this Article;

e) Forcible provision of qualified clean water according to the prescribed technical regulations, for violations specified at Point b Clause 3 of this Article;

g) Forcible implementation of temporary water supply measures to satisfy the minimum daily needs for the people in th affected areas according to regulations, for violations specified at Point a Clause 4 of this Article;

h) Forcible installment of fire hydrant systems according to regulations, for violations prescribed at Point b Clause 4 of this Article;

i) Forcible restoration to the original state of the clean water supply system, for violations prescribed at Point a Clause 5 of this Article;

k) Forcible application for written approval from a competent agency for transfer of the water supply right according to regulations, for violations prescribed at Point b Clause 5 of this Article.

Article 45. Violations against regulations on water supply master plans and plans

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for participating in supplying water contravention of the water supply master plans approved by the competent State agencies.

2. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Investing in construction of water supply facilities inconsistently with the approved water supply development plans;

b) Failing to invest in development of the distribution and connection network to water users when obtaining the water supply development plans approved by the competent authorities.

3. Remedial measures:

a) Forcible compliance with the water supply master plan approved by the competent state agency, for violations specified in Clause 1 of this Article;

b) Forcible investment in construction of water supply facilities in accordance with the approved water supply plan, for violations specified at Point a Clause 2 of this Article;

c) Forcible investment in development of the distribution and connection network to water users, for violations specified at Point b Clause 2 of this Article.

Article 46. Violations against regulations on water supply service contracts

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for failing to organize the inspection of water-measuring or -counting equipment strictly according to the requirements and time limits prescribed by the state management agencies in charge of measurement.

2. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for using a water supply service contract between the water wholesaler and water retailer without obtaining written approval or consideration from competent agencies.

3. Remedial measures:

a) Forcible organization of inspection of water-measuring or -counting equipment, for violations prescribed in Clause 1 of this Article;

b) Forcible submission of the water supply service contracts to the competent agencies for consideration and approval in writing, for violations specified in Clause 2 of this Article.

Article 47. Violations against regulations on operation of water drainage system

1. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for connecting the drainage system of the work to the shared drainage system inconsistently with the connection agreement.

2. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to manage assets invested from the water waste drainage and treatment facility owner’s capital according to the signed contract of managing and operating the water drainage system;

b) Failing to ensure the safety, efficiency and economy in management and operating of the water waste drainage and treatment system according to regulations;

c) Failing to formulate and organize to carry out the procedure for management and operation of the water drainage system;

d) Failing to set up a database, manage households discharging water and connecting to the water drainage system under the management or failing to coordinate with the water supplier or failing to directly organize to collect water drainage charge according to regulations;

dd) Failing to provide information on connection agreement for requesters;

e) Failing to maintain the stability of the water drainage service according to regulations;

g) Failing to send periodic reports to the owners and local and central state management agencies in charge of water drainage.

3. Remedial measures:

a) Forcible connection according to regulations, for violations prescribed in Clause 1 of this Article;

b) Forcible formulation and implementation of the procedure for management and operation of the water drainage system according to regulations, for violations specified at Point c Clause 2 of this Article;

c) Forcible setting up of a database, management of households discharging water and connecting to the water drainage system under the management or forcible coordination with the water supplier or forcible direct collection of water drainage charge according to regulations, for violations specified at Point d Clause 2 of this Article;

d) Forcible provision of information on connection agreement to persons in needs, for violations specified at Point dd Clause 2 of this Article;

dd) Forcible maintenance of the stability for the water drainage service according to regulations, for violations specified at Point e Clause 2 of this Article;

e) Forcible submission of periodic reports to the owners and local and central state management agencies in charge of water drainage, for violations specified at Point g Clause 2 of this Article.

Article 48. Violations against regulations on management of drainage-related elevation

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed on the unit in charge of water drainage failing to provide information about elevations relating the drainage system to requesting organizations and individuals.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Organizations, individuals and households investing in construction works that fail to comply with the provided urban foundation height;

b) Failing to determined and failing to manage the water level of regulation reservoirs and drainage canals to ensure maximum capacity of drainage, rainwater regulation, flood control and environmental protection;

c) Failing to strictly manage the main culvert lines and waste water and rainwater collection gates.

3. Remedial measures:

a) Forcible provision of drainage system elevation by drainage units, for violations specified in Clause 1 of this Article;

b) Forcible management of elevation according to regulations, for violations prescribed at Point b Clause 2 of this Article.

Article 49. Violations against regulations on management of detention basin systems

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to regularly dredge the basin bottom, clean the bed or sides of the basin;

b) Failing to formulate the procedure for management and regulations on exploitation and operation of detention basins;

c) Using and exploiting the detention basin for entertainment, aquaculture, tourism and other services without the permission from the competent authority.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for the act of failing to maintain the stable water level for the detention basin.

3. Remedial measures:

a) Forcible dredging of basin bottom, cleaning of the bed or sides of the basin according to regulations, for violations specified at Point a Clause 1 of this Article;

a) Forcible formulation of the procedure for management, exploitation and operation of detention basin according to regulations, for violations prescribed at Point b Clause 1 of this Article.

Article 50. Violations against regulations on procedure for management and operation of wastewater drainage system

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for failing periodically inspect and assess the quality of key works, works on the drainage network, the tightness and sedimentation at connection points, manholes and culvert lines to ensure the continuous operation of the system or failing to propose measures to replace, repair, dredge, maintain and develop the drainage system according to regulations.

2. Remedial measures: Forcible carrying out of periodic inspection and assessment according to regulations, for violations prescribed in Clause 1 of this Article.

Article 51. Violations against regulations on management of the rainwater drainage system and reusing of rainwater

1. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed on the unit in charge of managing the rainwater drainage system and reusing rainwater committing one of the following acts of violation:

a) Preventing culverts, ditches and manholes from being dredged, maintained and periodically maintained, failing to ensure the flow according to the design or failing to regularly check and maintain manhole covers, rainwater inlets and outlets or failing to periodically inspect and evaluate the quality of culvert lines and works in the network to propose replacement and repair plans;

b) Failing to formulate a procedure for managing the rainwater drainage system to meet the technical requirements for management and operation as prescribed;

c) Reusing rainwater for different purposes that do not meet the appropriate standards and technical regulations on water quality.

2. Remedial measures:

a) Forcible periodic dredging, maintenance and maintenance of culverts, ditches, manholes, ensuring the flow according to the design, or forcible inspection and maintenance of manhole covers, rainwater inlets and outlets, or forcible inspection, assessment of the quality of culvert lines and works in the network to propose a replacement or repairing plans, for violations specified at Point a Clause 1 of this Article;

b) Forcible formulation of the procedure for management of the rainwater drainage system and reusing of rainwater, for violations at Points b and c Clause 1 of this Article.

Article 52. Violations against regulations on collection, transport and treatment of sewage sludge from drainage systems in urban areas, and concentrated rural residential areas

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for failing to collect, store and transport sewage sludge to the treatment locations according to the planning or other locations permitted by the competent agency for treatment to ensure environmental hygiene according to regulations.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for treating and reusing sewage sludge in contravention of regulations on management and use of sewage sludge promulgated by competent state agencies and other relevant regulations on environmental protection.

3. In case the violation is related to discharging untreated sewage sludge into the environment or discharging sewage sludge that has been treated but does not meet current standards on discharge to the environment, or failure to manage according to regulations on waste management applicable to the sewage sludge with hazardous components or there is no appropriate solution to collect and treat sewage sludge when investing in the construction of a wastewater treatment plant, such administrative violation shall be sanctioned according to the Decree on handling of administrative violations in the field of environmental protection.

4. Remedial measures:

a) Forcible collection, storage and transport of sewage sludge to the treatment locations according to the planning or other locations permitted by the competent agency for treatment to ensure environmental hygiene according to regulations, for violations specified in Clause 1 of this Article;

b) Forcible implementation of measures for remediation of environmental pollution for treatment of environmental pollution, for violations prescribed in Clause 2 of this Article.

 

Section 2

VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON MANAGEMENT OF LIGHTING, URBAN GREEN SPACES, CEMETERIES AND CREMATORIUMS

 

Article 53. Violations against regulations on management, operation and use of public lighting systems

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed on the units managing the operation of the public lighting systems in urban areas failing to send periodic reports to the urban authorities and agencies in charge of management and operation of their assigned public lighting systems in urban areas.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to conduct periodic examination and assessment of lighting sources and public lighting system’s equipment in urban areas for timely proposing plans on repairing and replacing such equipment;

b) Failing to use lighting sources and lighting equipment that are granted with the certificate of energy-saving products or energy label by the competent agencies in accordance with law provisions when repairing, replacing or installing lighting sources and lighting equipment at construction works and urban lighting works funded by the state budget;

c) Failing to organize the public lighting in urban areas according to technical procedures on lighting, failing to ensure safety, electricity saving, fire and explosion prevention and the time for operating the urban public lighting system according to regulations.

3. Remedial measures:

a) Forcible compliance with reporting regime, for violations prescribed in Clause 1 of this Article;

b) Forcible use of lighting sources and lighting equipment that are granted with the certificate of energy-saving products or energy label by a competent agency in accordance with regulations, for violations specified at Point b Clause 2 of this Article;

c) Forcible organization of the public lighting in urban areas according to technical procedures on lighting, assurance of safety, electricity saving, fire and explosion prevention and the time for operating the urban public lighting system according to regulations, for violations specified at Point c Clause 2 of this Article.

Article 54. Violations against regulations on protection of green spaces, parks and flower gardens

1. A warning shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Cutting or driving nails into green trees, cutting tree branches, peeling tree bark, making mess around a tree foot;

b) Taking care of or cutting a tree contravention of the technical procedures.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Discharging hazardous substances or building materials into the foot of trees; cooking, burning the foot of trees, build a platform, a pedestal around the tree foot;

b) Planting trees on pavements, median strips, streets, interchanges or in public places inconsistently with regulations;

c) Planting trees which are included in the list of banned trees or the list of restricted trees without the permission given by competent agencies;

d) Preventing the planting of green trees in accordance with regulations;

dd) Failing to plant green trees in urban areas according to the technical process, proper types and standards of trees and ensure safety.

3. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for arbitrarily cutting, moving, or digging the foot of trees in urban area or cutting tree roots inconsistently with regulations.

4. Remedial measures:

a) Forcible restoration to the original state, for violations prescribed at Point a, Point b, Point c Clause 2 of this Article;

b) Forcible planting of green trees in urban areas in accordance with the technical process, proper types and standards of trees, for violations specified at Point dd Clause 2 of this Article.

Article 55. Violations against regulations on construction, management and operation of cemeteries and crematoriums

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to have fences or strip of isolated trees according to the approved designs, for cemeteries in urban or rural residential areas;

b) Transferring single grave space without permission;

c) Compiling or archiving cemetery dossiers with insufficient contents according to regulations;

d) Failing to report or failing to fully and periodically make reports on the management and operation of cemetery as according to regulations;

dd) Failing to promulgate and publicize prices for using services of cemeteries and crematoriums according to current regulations;

e) Failing to store body ashes in the prescribed places or storing body ashes without approval from competent agencies.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to ensure the safe distance between the cemetery or crematorium fences and the residential areas or public works in accordance with technical regulations on construction master plans as prescribed;

b) Failing to close the cemeteries when there is no space left, or there is environmental pollution;

c) Using single grave space in the cemetery in excess of the prescribed area.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed on the unit in charge of managing and operating the crematorium committing one of the following acts of violation:

a) Failing to satisfy capacity requirements for operation as prescribed;

b) Appointing an unqualified person to operate the crematorium;

c) Failing to establish the procedure for management and operation of the crematorium or failing to follow the approved procedure for management and operation of the crematorium;

d) Failing to prepare logbook and keep cremation-related dossiers according to regulations;

dd) Failing to submit reports on operation of the crematorium to competent state agencies according to regulations.

4. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed on the investor for one of the following acts of violation:

a) Putting cemeteries or crematoriums into operation without fully satisfying conditions as prescribed;

b) Failing to ensure the prescribed distance between the crematorium which is located outside the cemetery and the residential area or public work.

5. Additional sanctions:

Suspension of operation from 09 months to 12 months, for violations specified at Point b Clause 2 and Point c Clause 4 of this Article.

6. Remedial measures:

a) Forcible construction of fences or strip of isolated trees according to the approved designs, for cemeteries in urban areas or rural residential areas, in case of committing violations specified at Point a Clause 1 of this Article, for under-construction works;

b) Forcible recovery of transferred single grave space according to regulations, for violations prescribed at Point b Clause 1 of this Article;

c) Forcible compilation and archive of cemetery dossiers with sufficient contents according to regulations, for violations specified at Point c Clause 1 of this Article;

d) Forcible making of reports on the management and operation of cemeteries in a sufficient and periodic manner according to regulations, for violations specified at Point d Clause 1 of this Article;

dd) Forcible promulgation and publication of prices for using services of cemeteries and crematoriums according to current regulations, for violations specified at Point dd Clause 1 of this Article;

e) Forcible storage of body ashes according to regulations, for violations prescribed at Point e Clause 1 of this Article;

g) Forcible closure of cemeteries according to regulations, for violations prescribed at Point b Clause 2 of this Article;

h) Forcible compliance with prescribed areas, for violations prescribed at Point c Clause 2 of this Article;

i) Forcible assurance of capacity requirements as prescribed, for violations specified at Point a, Point b Clause 3 of this Article;

k) Forcible establishment of the procedure for management and operation of the crematorium or forcible compliance with the approved procedure for management and operation of the crematorium, for violations specified at Point c Clause 3 of this Article;

l) Forcible making of books to monitor or archive dossiers of cremation cases in accordance with regulations, for violations specified at Point d Clause 3 of this Article;

m) Forcible reporting of operation of the crematoriums to the competent state agency in accordance with regulations, for violations specified at Point dd Clause 3 of this Article;

n) Forcible satisfaction of prescribed requirements, for violations prescribed at Point a Clause 4 of this Article;

o) Forcible assurance of prescribed distance between the crematorium located outside the cemetery and residential area or public work, for violations specified at Point b Clause 4 of this Article.

 

Section 3

VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON MANAGEMENT AND USE OF UNDERGROUND FACILITIES AND MANAGEMENT, SHARING OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE

 

Article 56. Violations against regulations on management and use of urban underground facilities

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) The project owner fails to notify the plan and schedule of the work connection to the agency or unit for agreement according to regulations before executing the work connection;

b) The construction contractors fail to notify the project owners or use managers and design agencies for promptly taking measures.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Technical connection or spatial connection without ensuring prescribed requirements;

b) The project owner of underground facilities fails to reach an agreement with units managing the operation of technical infrastructure works or urban or project owner or use manager which are spatially connected upon designing and building underground facilities (if any);

c) Failing to conduct geotechnical observation according to regulations during the construction, exploitation and use of underground facilities, for project owners or use managers;

d) Using the utility trench and tunnel system without licenses or for improper purposes;

dd) Committing violations against regulations on management, exploitation, use and maintenance of underground facilities.

3. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) The project owner of new urban or residential housing projects fails to build a culvert, technical tank or utility trench, tunnel according to the approved planning;

b) Violating the safety corridor and scope of protecting underground facilities.

4. Remedial measures:

a) Forcible notification of the connection plan and schedule to the agency or unit for agreement as prescribed, for violations specified at Point a Clause 1 of this Article;

b) Forcible restoration to the original state, for violations prescribed at Point b Clause 2 and Point b Clause 3 of this Article;

c) Forcible agreement with units managing the operation of technical infrastructure works of urban or owner or use manager which are connected spatially (if any), for violations at Point b Clause 2 of this Article;

d) Forcible performance of geotechnical observation according to regulations, for violations prescribed at Point c Clause 2 of this Article;

dd) Forcible use of the utility trench and tunnel system with a license or for a proper purpose, for violations specified at Point d Clause 2 of this Article;

e) Forcible observance of regulations on management, exploitation, use and maintenance of underground facilities, for violations specified at Point dd Clause 2 of this Article;

g) Forcible construction of works according to regulations by the owner of new urban or residential housing projects, for violations specified at Point a Clause 3 of this Article.

Article 57. Violations against regulations on management and common use of technical infrastructure works

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Obstructing the installation, operation, maintenance or upgrade to equipment as regulated by law;

b) Committing violations against regulations on management, operation or maintenance of shared technical infrastructure works.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the acts of installing, managing, operating telecommunication or electrical cables and wires, public lighting system, water supply and drainage systems, energy supply system or other equipment on shared technical infrastructure works in contravention of regulations.

3. A fine ranging from to from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for the act of constructing technical infrastructure works for common use inconsistently with the urban planning, without the building permit or inconsistently with the issued building permit.

4. Remedial measures:

a) Forcible compliance with regulations on installation, operation, maintenance or upgrade to equipment, for violations prescribed at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Forcible compliance with regulations on management, operation and maintenance of shared technical infrastructure works, for violations prescribed at Point b, Clause 1 of this Article;

c) Forcible compliance with regulations on installation, management and operation of telecommunication or electrical cables and wires, public lighting system, water supply and drainage systems, energy supply system or other equipment on shared technical infrastructure works, for violations prescribed in Clause 2 of this Article;

d) Forcible demolition of the work or work items built inconsistently with regulations, for violations prescribed in Clause 3 of this Article.

 

Chapter V

ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, SANCTIONING FORMS AND REMEDIAL MEASURES IN REAL ESTATE BUSINESS, HOUSING DEVELOPMENT AND MANAGEMENT

 

Section 1

VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON REAL ESTATE BUSINESS

 

Article 58. Violations against regulations on real estate business

1. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to establish an enterprise or cooperative to conduct real estate business as regulated by law;

b) Failing to publish or improperly or insufficiently publishing information about real estate project or housing construction project as regulated by law;

c) Failing to make contracts for real estate business in writing or Failing to specify all required main contents in contracts for real estate business as defined;

d) Failing to provide information about construction investment schedules or the use of advances upon request; failing to facilitate the buyers or the tenants to conduct physical inspection of the construction schedules and work quality as regulated by law;

dd) Collecting charges relating to the transfer of real estate inconsistently with regulations.

2. A fine ranging from VND 120,000,000 to VND 160,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations committed by project owners or house or construction work owners:

a) Entering into a contract for sale or lease purchase of a house or a construction work which is not enclosed with land use rights of such house or construction work;

b) Failing to notify the buyer of restrictions on ownership of the house or construction work (if any).

3. A fine ranging from VND 400,000,000 to VND 600,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Trading real estate which fails to satisfy requirements for trading or is banned from trading as regulated;

b) Failing to trade real estate within the licensed scope of business as regulated by law;

c) Failing to ensure construction schedule of the real estate trading project or the housing construction project as approved by competent authority;

d) Selling or lease-purchasing off-plan houses without a qualified commercial bank’s guarantee contract on financial obligations for clients of the project owner when the project owner fails to hand over houses according to schedule committed to clients or with the guarantee contract containing incorrect or incomplete contents as regulated by law;

dd) Collecting payments from buyer or tenant of off-plan real estate inconsistently with the project schedule as agreed by the parties; or in excess of the prescribed percentage of the contract value as regulated by law;

e) Authorizing or assigning a party to an investment cooperation, joint venture, partnership, business cooperation or the capital contributor to sign contracts for sale, transfer or lease purchase of real estate;

g) Refusing to make certification without legitimate reasons or making certification with incorrect contents on the written agreement for transfer of the contract for sale or lease purchase of the off-plan real estate as regulated by law;

h) Transferring the contract for lease purchase of an existing house or construction work, or transferring the contract for sale or lease purchase of off-plan houses inconsistently with regulations;

i) Failing to comply with regulations on prices for sale, transfer, lease and lease purchase of real estate (if any);

k) For the acts of Failing to carry out procedures for issuance of certificates of land use rights and ownership of houses and other land-attached assets to the buyer or tenant, or failing to provide relevant documents, papers to the buyer or tenant as regulated by law, the sanctioning of administrative violations shall comply with the Decree on sanctioning of administrative violations in the field of land.

4. A fine ranging from VND 800,000,000 to VND 1,000,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations committed by project owners of real estate business projects:

a) Failing to comply with procedures for transferring the whole or part of projects;

b) Failing to satisfy all requirements or conditions as specified when transferring the whole or part of projects;

c) For the acts of transferring the whole or part of projects without available certificates of land use rights, or in cases the land use rights are in dispute or are distrained to secure judgment enforcement, or the transferee is not a real estate business enterprise or is financially incapable as regulated, the sanctioning shall comply with the Government’s Decree on sanctioning of administrative violations in the field of land;

d) Handing over houses and construction works to clients before completing the construction of houses or construction works and technical and social infrastructure facilities according to the approved project schedule, or not ensuring the connection with the region’s common infrastructure system, before completing the outer part of such houses or construction works (for cases of handing over rough framing houses or construction works), before completing the acceptance or before having a competent agency’s written approval of acceptance results to put the houses and social infrastructure works into use as regulated by law;

dd) Raising capital in contravention of regulations;

e) Using capital raised from organizations and individuals and advances made by buyers, lessees or tenants of off-plan real estate in contravention of commitments.

5. Additional sanctions: Suspension of real estate business operations from 03 months to 06 months, for the acts of violation of projects specified at Points a, b and e, Clause 3 of this Article.

6. Remedial measures:

a) Forcible full and accurate disclosure of information as regulated by law, for the acts of violation prescribed at Point b, Clause 1 of this Article;

b) Forcible making of contracts as regulated by law, for the acts of violation prescribed at Point c, Clause 1 of this Article;

c) Forcible provision of information about construction investment schedules or the use of advances upon request; forcible facilitation of the buyers or the tenants’ physical inspection of the construction schedules at construction works as regulated by law, for the acts of violation prescribed at Point d, Clause 1 of this Article;

d) Forcible refund of charges relating to the transfer of real estate inconsistently with regulations, for the acts of violation prescribed at Point dd, Clause 1 of this Article;

dd) Forcible making of contracts for sale or lease purchase of houses or construction works enclosed with their land use rights, for the acts of violation prescribed at Point a, Clause 2 of this Article;

e) Forcible notification to relevant parties of restrictions related to the ownership of houses or construction works (if any), for the acts of violation prescribed at Point b, Clause 2 of this Article;

g) Forcible real estate business within the scope of business as specified, for the acts of violations prescribed at Point b, Clause 3 of this Article;

h) Forcible making of guarantee contracts on financial obligations of the project owners in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point d, Clause 3 of this Article;

i) Forcible collection of payments from buyers or tenants of off-plan real estate according to the project schedule; or forcible refunding of the excess of the contract value, for the acts of violations prescribed at Point dd, Clause 3 of this Article;

k) Forcible certification in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point g, Clause 3 of this Article;

l) Forcible transfer of contracts in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point h, Clause 3 of this Article;

m) Forcible compliance with regulations on prices for sale, transfer, lease and lease purchase of real estate and refunding of the collected excess (if any), for the acts of violations prescribed at Point i, Clause 3 of this Article;

n) Forcible transfer of the whole or part of projects in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Points a and b, Clause 4 of this Article;

o) Forcible suspension of handing over houses and construction works, completion of the construction, or forcible completion of the acceptance or possession of a competent state agency’s written approval of acceptance results in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point d, Clause 4 of this Article;

p) Forcible refunding of the capital raised in contravention of regulations, for the acts of violations prescribed at Point dd, Clause 4 of this Article;

q) Forcible use of capital raised in accordance with of commitments, for the acts of violations prescribed at Point e, Clause 4 of this Article.

Article 59. Violations against regulations on provision of real estate services

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to obtain practicing certificate or using an expired practicing certificate to provide independent real estate brokerage services;

b) Erasing, falsifying a real estate brokerage practicing certificate, thus falsifying its contents;

c) Lending, leasing or renting, borrowing a real estate brokerage practicing certificate to perform real estate brokerage activities;

d) An organization or individual providing real estate brokerage services that concurrently acts as broker and a contract performer in the same real estate business transaction.

2. A fine ranging from VND 120,000,000 to VND 160,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to establish an enterprise to provide real estate services as regulated by law or failing to employ enough employees who have real estate brokerage practicing certificates as regulated by law or employing persons whose practicing certificates have expired;

b) Failing to make contracts for provision of real estate services in writing or failing to specify all required main contents in the contracts for provision of real estate services in accordance with regulations;

c) Failing to comply with reporting regime applicable to enterprises providing real estate brokerage service or real estate trading floor service, or individuals providing independent real estate brokerage services;

d) A real estate trading floor does not have operation regulations, or fails to comply with its operation regulations approved by a competent agency or operates without its own name and address as defined, or has changed its own name and address but does not notify the competent agency in accordance with regulations;

dd) Collecting charges of provision of real estate services other than the ones prescribed by law.

3. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 250,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Putting the real estate which fails to satisfy the conditions as specified by regulations on real estate trading floors;

b) Failing to provide documents and information or provision of insufficient and untruthful documents and information about the real estate to be traded through brokerage service.

4. Additional sanctions:

a) Deprivation of the right to use the practicing certificate from 03 months to 06 months, for the acts of violations specified at Point c, Clause 1 of this Article;

b) Suspension of provision of real estate trading floor services for 06 months to 09 months, for the acts of violations specified at Point a Clause 2, Point a Clause 3 of this Article.

5. Remedial measures:

a) Forcible possession of practicing certificates, for the acts of violations prescribed at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Forcible return of the erased or corrected practicing certificates to the competent agency that has issued such practicing certificate, for the acts of violations prescribed at Point b, Clause 1 of this Article;

c) Forcible establishment of enterprises to provide real estate services as regulated by law or forcible employment of enough employees who have real estate brokerage practicing certificates as regulated by law, for the acts of violations prescribed at Point a, Clause 2 of this Article;

d) Forcible making of written contracts for provision of real estate services or making of the one specifying all required main contents in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point b, Clause 2 of this Article;

dd) Forcible performance of reporting regime in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point c, Clause 2 of this Article;

e) Forcible refund of charges of provision of real estate services as specified, for the acts of violation prescribed at Point dd, Clause 2 of this Article;

g) Forcible provision of information related to the real estate in accordance with regulations, for the acts of violation prescribed at Point b, Clause 3 of this Article.

Article 60. Violations against regulations on management, use and declaration of housing and real estate market information

1. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to provide or inaccurately or insufficiently provide real estate market information and data or delaying provision of real estate market information and data to the agency in charge of managing the housing and real estate market information system as regulated by law;

b) Failing to obtain an approval from the agency in charge of managing the housing and real estate market information system as regulated by law before providing the third party with housing and real estate market data provided by a competent state agency;

c) Failing to clarify, explain and correct their real estate market information upon the request of the agency in charge of managing the housing and real estate market information system;

d) Falsifying, causing damage or loss of housing and real estate market data and information system in the national and local housing databases and information systems as regulated by law;

dd) Illegally obtaining or destroying housing and real estate market data and information in the national and local housing databases and information systems as regulated by law;

e) Obstructing the lawful exploitation and use of housing and real estate market data and information in the national and local housing databases and information systems as regulated by law;

g) Failing to timely notify errors of information and data provided to the agency in charge of managing the housing and real estate market information system.

2. Remedial measures:

a) Forcible provision of sufficient and accurate real estate market data and information to the agency in charge of managing the housing and real estate market information system, for the acts of violations prescribed at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Forcible clarification, explanation and correction of information related to the real estate market in accordance with regulations, for the acts of violation prescribed at Point c, Clause 1 of this Article.

c) Forcible adjustment of housing and real estate market data and information system in accordance with regulations, for the acts of violation prescribed at Point d, Clause 1 of this Article;

d) Forcible refund or restoration of housing and real estate market data and information as specified, for the acts of violation prescribed at Point dd, Clause 1 of this Article;

dd) Forcible compliance with regulations on exploitation and use of housing and real estate market data and information, for the acts of violation prescribed at Point e, Clause 1 of this Article;

e) Forcible notification of errors of information and data provided in accordance with regulations, for the acts of violation prescribed at Point g, Clause 1 of this Article.

Article 61. Violations against regulations on training and retraining of knowledge of real estate brokerage practice, administration of real estate trading floors

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to follow sample certificate of completion of training course as specified;

b) Failing to send the information about training institution to the Ministry of Construction and provincial-level Department of Construction of the locality where such training institution’s head office is located for posting on their websites as regulated by law;

c) Failing to send the information about the real estate trading floor to Ministry of Construction and provincial-level Department of Construction of the locality where such real estate trading floor’s head office is located for posting on their websites as regulated by law;

d) Failing to keep training documents or dossiers related to each examination as regulated by law.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to organize examination, evaluation or classification of training results for learners as regulated by law;

b) Using exam questions in the examination for real estate brokerage practicing certificates without obtaining the approval for such exam questions as regulated by law;

c) Giving permission to an unqualified examinee to attend the examination for real estate brokerage practicing certificates.

3. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Using teaching materials inconsistently with the framework program as regulated by law;

b) Granting certificates to learners despite of failing to ensure teaching time and training programs as regulated.

4. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Using examination expenses inconsistently with regulations;

b) Failing to properly manage exam questions or keep them from revelation.

5. Remedial measures:

a) Forcible sending of the information about the real estate trading floor to Ministry of Construction and provincial-level Department of Construction of the locality, for the acts of violation prescribed at Point c, Clause 1 of this Article;

b) Forcible storage of training documents or dossiers related to each examination as regulated by law, for the acts of violation prescribed at Point d, Clause 1 of this Article;

c) Forcible approval of exam questions in accordance with regulations and re-examination if the quality of exam questions already used is not ensured, for the acts of violation prescribed at Point b, Clause 2 of this Article;

d) Forcible request for candidates’ supplementation of full conditions as specified. Forcible cancellation of certificates in case the conditions cannot be fully supplemented as prescribed, for the acts of violation prescribed at Point c, Clause 2 of this Article;

dd) Forcible using of teaching materials in conformity with the framework program as regulated by law, for the acts of violation prescribed at Point a, Clause 3 of this Article;

e) Forcible cancellation of certificates, retraining and re-grant of certificates without collection of additional tuition fees, for the acts of violation prescribed at Point b, Clause 3 of this Article.

Article 62. Violations against regulations on training in management and operation of condominiums

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for the act of failing to follow the sample certificate of completion of training course in management and operation of condominiums.

2. Remedial measures: Forcible cancellation of granted certificates and re-grant of certificates in compliance with the sample certificate specified, for the acts of violations specified in Clause 1 of this Article.

 

Section 2

VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON HOUSING DEVELOPMENT AND MANAGEMENT

 

Article 63. Violations against regulations on housing development

1. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Reporting or providing housing information inaccurately, untruthfully, not in accordance with regulations or not at the request of competent state agencies, or failing to report on housing construction project implementation and results to competent agencies as regulated by law;

b) Naming or changing name of a housing construction project or names of areas in a housing construction project in contravention of regulations or without a decision from a competent agency.

2. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations committed by project owners:

a) Adjusting one of the following contents: implementation schedules, types of house to be constructed, total construction floor areas, total number of houses, proportions of types of house and total investment, for housing construction investment projects using public investment capital, state capital other than public investment capital, PPP projects before the adjustment is decided by competent agencies;

b) Failing to prioritize arrangement of commercial houses in their projects for people whose houses are cleared need to resettle on the spot as regulated by law;

c) Failing to construct houses for resettlement in the area planned for construction of houses for workers of industrial parks or arrange houses in other areas for people whose houses are cleared have the resettlement need when implementing industrial park infrastructure projects;

d) Failing to arrange production land fund for resettled people in housing construction investment projects for resettlement in rural areas;

dd) Deliberately changing standards and regulations on construction of houses for resettlement and auxiliary work (if any) of projects after competent agencies have approved resettlement plans;

e) Failing to provide enough land areas for construction of social houses for lease as regulated by law (for social housing construction projects not located in areas where the formulation of projects on construction of social housing for lease is not mandatory);

g) Failing to pay a guarantee for housing transactions in accordance with the law on real estate business;

h) Failing to comply with standards and regulations on construction and area standards of social houses upon the design and construction of social houses;

i) Using the area and equipment of houses for purposes other than the one accepted and approved by competent agencies.

3. A fine ranging from VND 120,000,000 to VND 160,000,000 shall be imposed for the project owners’ acts of delaying to investment in construction of social houses on the land fund for development of social houses in commercial house and urban area construction investment projects in accordance with regulations.

4. A fine ranging from VND 160,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for the project owners’ acts of failing to invest in construction of social houses on the land fund for development of social houses in commercial house and urban area construction investment projects in accordance with regulations.

5. A fine ranging from VND 260,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed for the project owners’ acts of failing to reserve residential land areas in their projects in which a technical infrastructure system has been built for construction of social houses, for commercial house and urban area construction investment projects in accordance with regulations.

6. Remedial measures:

a) Forcible submission of reports on project implementation to competent agencies as regulated by law, for the acts of violations prescribed at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Forcible naming or change of project’s name or names of regions in projects in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point b, Clause 1 of this Article;

c) Forcible cancellation of modification results, for the acts of violations prescribed at Point a, Clause 2 of this Article;

d) Forcible prioritization of arrangement of commercial houses as specified, for the acts of violations prescribed at Point b, Clause 2 of this Article;

dd) Forcible construction of houses for resettlement in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point c, Clause 2 of this Article;

e) Forcible arrangement of production land fund in accordance with regulations for the acts of violations prescribed at Point d, Clause 2 of this Article;

g) Forcible construction of houses for resettlement and auxiliary work (if any) in accordance with standards and regulations on construction, for the acts of violations prescribed at Point dd, Clause 2 of this Article, for works of which the construction has not been commenced or which are under construction;

h) Forcible reserve of enough land areas for construction of social houses, for the acts of violations prescribed at Point e, Clause 2 of this Article;

i) Forcible payment of the guarantee for housing transaction in accordance with law regulations, for the acts of violations prescribed at Point g, Clause 2 of this Article;

k) Forcible compliance with designs approved by a competent state agency, standards and regulations on construction and areas for construction of social houses as specified, for the acts of violations prescribed at Point h, Clause 2 of this Article, for works of which the construction has not been commenced or which are under construction;

l) Forcible construction commencement of social houses within 30 days from the date of issuing the decision on sanctioning of administrative violations, for the acts of violations prescribed in Clause 3 of this Article;

m) Forcible implementation of investment in construction of social houses, for the acts of violations prescribed in Clause 4 of this Article;

n) Forcible reserve of land fund for development of social houses, for the acts of violations prescribed in Clause 5 of this Article.

Article 64. Violations against regulations on management of housing transactions

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Carry out sale, lease or lease purchase of state-owned houses ultra vires, or to an ineligible subject or without satisfaction of the conditions as specified;

b) Conducting sale, lease or lease purchase of social houses to an ineligible subject as specified;

c) Conducting sale, lease or lease purchase of social houses without satisfaction of the conditions as prescribed.

2. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) State-owned house lessees or tenants’ exchange, sale or sub-lease of state-owned house without the approval by a competent agency as regulated by law;

b) Social house lessees or tenants or buyers’ sale, sub-lease or borrowing of social houses during the lease or lease-purchase period, or resale of social houses in contravention of regulations.

3. The sanctioning imposed for acts of violations against housing regulations with foreign elements shall be as follows:

a) A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for the acts of violations of leasing houses without sending a written notification to the housing management agencies of districts where the leased houses are located;

b) A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for the acts of violations of failing to make payments for purchase or lease purchase of houses through a credit institution which legally operates in Vietnam;

c) A fine ranging from VND 160,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for the acts of violations of using their houses for lease, as working offices or for other non-residential purposes.

4. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 260,000,000 shall be imposed on project owners of social house construction investment projects for the acts of violations of concluding a lease agreement of off-plan social houses in contravention of regulations (unless otherwise regulated by law).

5. A fine ranging from VND 260,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed on project owners for any of the following acts of violations against regulations on sale of houses to foreign organizations and individuals:

a) Selling a quantity of houses greater than the allowable one to foreign organizations and individuals;

b) Selling houses in a region where foreign organizations and individuals are not allowed to own houses;

c) Failing to sending information about houses sold to foreign organizations and individuals (via email and in writing) for publishing on the website of provincial-level Departments of Construction.

6. Remedial measures:

a) Forcible recall of state-owned houses that have been sold or leased or lease-purchased ultra vires, or to ineligible subjects or without satisfaction of the conditions as specified, for the acts of violations prescribed at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Forcible recovery of social houses and forcible refund of money amounts of purchase, lease or lease purchase of social houses, for the acts of violations prescribed at Points b and c, Clause 1 of this Article;

c) Forcible recovery of state-owned houses of which the use purposes are changed or which are sold or sub-leased without the approval by a competent agency as regulated by law, for the acts of violations prescribed at Point a, Clause 2 of this Article;

d) Forcible recovery of social houses, for the acts of violation prescribed at Point b, Clause 2 of this Article;

dd) Forcible recovery of payments which have been made not through credit institutions legally operating in Vietnam, for the acts of violation prescribed at Point b, Clause 3 of this Article;

e) Forcible cancellation of the lease of the lessor, for the acts of violation prescribed at Point c, Clause 3 of this Article;

g) Forcible recovery of houses sold to foreign buyers, refund of the whole expenses paid by the buyers and payment for compensation for damage of the buyers, for the acts of violations prescribed at Points a and b, Clause 5 of this Article.

 

Section 3

VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON HOUSING MANAGEMENT AND USE

 

Article 65. Violations against regulations on management and use of official-duty houses, state-owned houses and social houses

1. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed on lessees and tenants of state-owned houses, lessees of social houses for any of the following acts of violations:

a) Deliberately destroying, extending, renovating or demolishing houses;

b) Using houses for purposes other than those specified in the contract for lease of houses.

2. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed on lessees of official-duty houses for any of the following acts of violations:

a) Failing to use the houses for living and serving daily life of the lessees and their family members during the lease period;

b) Deliberately renovating, repairing or demolishing the official-duty houses;

c) Sub-leasing or authorizing other persons to manage official-duty houses;

d) Failing to return the official-duty houses to the State when being no longer eligible subjects to lease such houses as regulated by law.

3. Remedial measures:

a) Forcible restoration of the original state, for the acts of violations prescribed at Point a, Clause 1 and Point b, Clause 2 of this Article;

b) Forcible use of the house for the right purpose, for the acts of violations prescribed at Point b, Clause 1 and Point a, Clause 2 of this Article;

c) Forcible recall of official-duty houses, for the acts of violations prescribed at Points c and d, Clause 2 of this Article.

Article 66. Violations against regulations on management and use of villas

1. A fine ranging from VND 250,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Changing one of the following elements of group-1 villas: Exterior architecture, interior structure, building density, number of storeys or height;

b) Changing exterior architecture of a group-2 villa.

2. Remedial measures: Forcible restoration of the original state, for the acts of violations prescribed in Clause 1 of this Article.

Article 67. Violations against regulations on management and use of condominium applicable to project owners

1. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Engaging in discotheque business;

b) Failing to open or opening an account of expenses for maintenance of parts under common ownership of condominium in contravention with regulations;

c) Failing to submit or delay submission of a written request to the commune-level People's Committee to organize a condominium meeting in case the first condominium meeting has been held but has not enough attendees as prescribed;

d) Failing to submit a written notice or submitting a written notice with incomplete information on the account name and number, name of the credit institution where the account is opened and the deposit term of maintenance expenses to the provincial-level Department of Construction of the locality where the project is located;

dd) Failing to make annual maintenance plan or making annual maintenance plan on contravention of regulations;

e) Failing to send a written notice to the provincial-level Department of Construction of the locality where the condominium is located for monitoring after fully handing over maintenance expenses to the management board of the condominium.

2. A fine ranging from VND 160,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Doing wrong calculation of expenses for maintenance of parts under common ownership of condominium in comparison with the one specified by law regulations;

b) Failing to clearly state the information about the account of expenses for maintenance of parts under common ownership of condominium as prescribed in contracts of purchase, lease purchase of apartments, or other areas of condominium;

c) Failing to deposit or delay depositing expenses for maintenance of parts under common ownership of condominium in the form of term deposits at a credit institution operating in the locality where the purchased or leased house is located;

d) Failing to close the account of maintenance expenses after fully handing over the maintenance expenses to the management board of the condominium;

dd) Failing to ensure the publicity and transparency in the use of operation management expenses and expenses for maintenance of parts under common ownership of the condominium as specified;

e) Failing to hand over, delaying the handover of, insufficiently handing over or handing over to improper receiving subject expenses for maintenance of parts under common ownership of condominium and deposit interests as regulated;

g) Failing to select a condominium operation management unit fully meeting the function and capacity conditions as specified;

h) Selling or leasing car parking of the condominium in contravention of regulations.

3. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 260,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations committed by project owners:

a) Failing to allocate an area in the condominium to use as the place for community activities in accordance with standards and regulations as specified;

b) Managing and using expenditure for managing condominiums in contravention of regulations;

c) Failing to organize the first condominium meeting in accordance with regulations;

d) Failing to make a record of finalization of the maintenance expense figures as prescribed.

4. A fine ranging from VND 260,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Deliberately changing functions and use purposes of parts under common ownership or use of condominium or deliberately changing functions and use purposes of the non-residential area in the multi-purpose condominium;

b) Applying the method of calculation of apartment area or other area under private ownership in the condominium inconsistently with regulations;

c) Failing to pay or insufficiently paying the expenses for maintenance of parts under common ownership of condominium to the account set up in accordance with regulations, for the apartment area and other areas that the project owner does not sell or has not yet sold or leased by the time of handing over and putting the condominium into use;

d) Failing to hand over or failing to fully hand over or delaying the handover of condominium dossiers to the management board of the condominium in accordance with regulations;

dd) Using maintenance expenses in contravention of regulations.

5. Remedial measures:

a) Forcible doing business in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Forcible opening of an account of expenses for maintenance of parts under common ownership of condominium in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point b, Clause 1 of this Article;

c) Forcible submission of a written request for reorganization of condominium meeting to the commune-level People's Committee in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point c, Clause 1 of this Article;

d) Forcible submission of a written notice on the opening of account of maintenance expenses with complete information as specified to the provincial-level Department of Construction, for the acts of violations prescribed at Point d, Clause 1 of this Article;

dd) Forcible making of annual maintenance plan as regulated by law, for the acts of violation prescribed at Point dd, Clause 1 of this Article;

e) Forcible submission of a written notice to the provincial-level Department of Construction of the locality where the condominium is located for monitoring after fully handing over maintenance expenses to the management board of the condominium, for the acts of violations prescribed at Point e, Clause 1 of this Article;

g) Forcible calculation of expenses for maintenance of parts under common ownership of condominium in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point a, Clause 2 of this Article;

h) Forcible stating of the information about account of expenses for maintenance of parts under common ownership of condominium in the contracts in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point b, Clause 2 of this Article;

i) Forcible sending of expenses for maintenance of parts under common ownership of condominium in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point c, Clause 2 of this Article;

k) Forcible closing of the account of maintenance expenses in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point d, Clause 2 of this Article;

l) Forcible ensuring of the publicity and transparency in the use of operation management expenses and expenses for maintenance of parts under common ownership of the condominium, for the acts of violations prescribed at Point dd, Clause 2 of this Article;

m) Forcible handover of expenses for maintenance of parts under common ownership of the condominium, for the acts of violations prescribed at Point e, Clause 2 of this Article;

n) Forcible choosing of a qualified condominium operation management unit fully meeting the conditions as specified, for the acts of violations prescribed at Point g, Clause 2 of this Article;

o) Forcible compliance with regulations on sale or lease of car parking of the condominium, for the acts of violations prescribed at Point h, Clause 2 of this Article;

p) Forcible allocation of an area to use as the place for community activities in accordance with standards and regulations as specified, for the acts of violations prescribed at Point a, Clause 3 of this Article;

q) Forcible compliance with regulations on management and use of operation management expenses of the condominium, for the acts of violations prescribed at Point b, Clause 3 of this Article;

r) Forcible organization of first condominium meeting in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point c, Clause 3 of this Article;

s) Forcible making of a record of finalization of the maintenance expense figures as prescribed, for the acts of violations prescribed at Point d, Clause 3 of this Article;

t) Forcible restoration of initial state or forcible demolition of the work or work items built in contravention of regulations, for the acts of violations prescribed at Point a, Clause 4 of this Article;

u) Forcible comply with regulations on method of calculation of apartment area or other area under private ownership in the condominium, for the acts of violations prescribed at Point b, Clause 4 of this Article;

v) Forcible full payment for expenses for maintenance of parts under common ownership of condominium to the account set up, for the acts of violations prescribed at Point c, Clause 4 of this Article;

x) Forcible sufficient handover or on-time handover of condominium dossiers to the management board of the condominium, for the acts of violations prescribed at Point d, Clause 4 of this Article;

y) Forcible use of maintenance expenses in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point dd, Clause 4 of this Article.

Article 68. Violations against regulations on management and use of condominium applicable to condominium operation management units

1. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Making a contract for condominium management and operation services in contravention of regulations;

b) Failing to publicly report on the operation management of the condominium to the management board of the condominium as specified or at the request of a competent agency;

c) Failing to report on the condominium operation management at the condominium meeting; failing to collect users’ opinions on the provision of condominium operation management services in accordance with regulations.

2. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Performing the operation management of the condominium but being unqualified for capacity, function, operation management of the condominium;

b) Failing to establish all professional divisions in charge of operation management of the condominium as specified;

c) Employing persons who do not possess certificates of completion of training course in condominium operation management professional knowledge to perform the professional tasks as specified;

d) Managing and using operation management expenses in contravention of regulations;

dd) Carrying out the maintenance of parts under the common ownership of the condominium according to the maintenance contract without being qualified for maintenance in accordance with regulations.

3. Remedial measures:

a) Forcible making of a contract for condominium management and operation services in accordance with regulations, for the acts of violation prescribed at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Forcible public reporting of the condominium operation management to the management board of the condominium or at the request of the competent agency in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point b, Clause 1 of this Article;

c) Forcible reporting on the condominium operation management at the condominium meeting; or forcible collection of users’ opinions on the provision of condominium operation management services in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point c, Clause 1 of this Article;

d) Forcible satisfaction of conditions of capacity, function, operation management of the condominium, for the acts of violations prescribed at Point a, Clause 2 of this Article;

dd) Forcible establishment of all professional divisions in charge of operation management of the condominium in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point b, Clause 2 of this Article;

e) Forcible employment of persons possessing certificates of completion of training course in condominium operation management professional knowledge as specified, for the acts of violations prescribed at Point c, Clause 2 of this Article;

g) Forcible management and use of operation management expenses in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point d, Clause 2 of this Article.

h) Forcible ensuring of the maintenance capacity when performing maintenance of parts under the common ownership of the condominium, for the acts of violations prescribed at Point dd, Clause 2 of this Article.

Article 69. Violations against regulations on management and use of condominiums applicable to management boards of condominiums

1. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Failing to send a written request for handover of the condominium dossiers to the project owner in accordance with regulations;

b) Delaying submitting or failing to submit a document proposing to the district-level People's Committee to request the investor to hand over the condominium dossiers in case the project owner fails to implement the handover as prescribed;

c) Failing to send the project owner a written request for transfer of maintenance expenses as prescribed;

d) Failing to submit the provincial-level People's Committee of the locality where the condominium is located a written request to coerce the project owner to hand over the expenses for maintenance of parts under common ownership in accordance with regulations;

dd) Receiving the expenses for maintenance of parts under common ownership of condominium via the handover without a record of finalization of the maintenance expense figures as prescribed;

e) Failing to hand over the dossiers, books and documents under the management to the new management board in accordance with regulations.

2. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Managing and using the expenses for maintenance of parts under common ownership of a condominium inconsistently with regulations;

b) Deliberately changing functions and use purposes of parts under common ownership or use of the condominium;

c) Deliberately making decision on condominium operation management service prices without the approval by the condominium meeting;

d) Failing to report on the collection and spending at the condominium meeting as regulated;

dd) Failing to comply with operating regulations or financial regulations approved by the condominium meeting;

e) Failing to open an account to receive expenses for maintenance of parts under common ownership of condominium, for the whole condominium in accordance with regulations;

g) Failing to publicly announce expenditures using expenses for maintenance of parts under common ownership of condominium on the bulletin board of the condominium in accordance with regulations;

h) Failing to make annual maintenance plan or making annual maintenance plan with insufficient contents as specified.

3. Remedial measures:

a) Forcible sending of a written request for handover of condominium dossiers as specified to the project owner, for the acts of violations prescribed at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Forcible submission of a document proposing the district-level People's Committee to request the investor to hand over the condominium dossiers, for the acts of violations prescribed at Point b, Clause 1 of this Article;

c) Forcible sending of a written request for transfer of maintenance expenses as specified to the project owner, for the acts of violations prescribed at Point c, Clause 1 of this Article;

d) Forcible submission of a written request to coerce the project owner to hand over the expenses for maintenance of parts under common ownership of the condominium to the provincial-level People's Committee, for the acts of violations prescribed at Point d, Clause 1 of this Article;

dd) Forcible performance of finalization of the maintenance expense figures before receiving the expenses for maintenance of parts under common ownership of condominium via the handover, for the acts of violations prescribed at Point dd, Clause 1 of this Article;

e) Forcible handover of dossier, books and documents under the management to the new management board in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point e, Clause 1 of this Article;

g) Forcible management and use of expenses for maintenance of parts under common ownership in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point a, Clause 2 of this Article.

h) Forcible use of parts under common ownership or use of the condominium with the functions and use purposes as specified, for the acts of violations prescribed at Point b, Clause 2 of this Article;

i) Forcible cancellation of regulations on condominium operation and management service prices and organization of the condominium meeting for the approval of new operation and management service prices, for the acts of violations prescribed at Point c, Clause 2 of this Article;

k) Forcible reporting on collection and spending as specified at the latest condominium meeting, for the acts of violations prescribed at Point d, Clause 2 of this Article;

l) Forcible compliance with operating regulations or financial regulations approved by the condominium meeting, for the acts of violations prescribed at Point dd, Clause 2 of this Article;

m) Forcible opening of an account to receive expenses for maintenance of parts under common ownership of condominium in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point e, Clause 2 of this Article;

n) Forcible public announcement about expenditures using expenses for maintenance of parts under common ownership of condominium on the bulletin board of the condominium as prescribed, for the acts of violations prescribed at Point g, Clause 2 of this Article;

o) Forcible making of annual maintenance plan as regulated by law, for the acts of violation prescribed at Point h, Clause 2 of this Article;.

Article 70. Violations against regulations on management and use of condominiums applicable to condominium users

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Causing water leakage of apartments not under the ownership, management or use right;

b) Using paint color or making decoration for the exterior of apartments, condominiums in contravention of regulations on design and architecture;

c) Trading of inflammable or explosive goods or providing of motor vehicle repair or cattle slaughtering services;

d) Trading in restaurants, karaoke parlors or bars in a condominium’s business areas but not meeting requirements for soundproofing and fire prevention and fighting in accordance with regulations;

dd) Engaging in business in a condominium’s areas for non-business purposes;

e) Using an apartment for purposes other than residence.

2. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

a) Illegally appropriating house floor areas; encroaching in any form parts under the common ownership or the private ownership of other owners;

b) Deliberately changing the force-bearing structure or the design of the parts under the private ownership in a condominium;

c) Using areas and equipment under the common ownership and use rights for personal purposes;

d) Using for improper purposes areas under the common ownership or areas for provision of services in a multi-purpose condominium.

3. Remedial measures:

a) Forcible restoration of the original state, for the acts of violations prescribed at Points a and b, Clause 1 and Points a and b, Clause 2 of this Article;

b) Forcible moving of the business of dangerous goods that cause fire and explosion out of residential areas, or forcible termination of using motor vehicle repair services, or forcible termination of doing business in cattle slaughtering services in condominium, for the acts of violations prescribed at Point c, Clause 1 of this Article;

c) Forcible satisfaction of requirements for soundproofing and fire prevention and fighting in accordance with regulations, for the acts of violations prescribed at Point d, Clause 1 of this Article;

d) Forcible use of the apartment for residence, for the acts of violations prescribed at Point e, Clause 1 of this Article.

dd) Forcible return areas and equipment under the common ownership and use rights, for the acts of violations prescribed at Point c, Clause 2 of this Article;

e) Forcible use of areas under the common ownership or areas for provision of services in the multi-purpose condominium for improper purposes, for the acts of violations prescribed at Point d, Clause 2 of this Article.

Article 71. Violations against regulations on preparation and storage of house dossiers

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for the acts of violations of failing to prepare or store house dossiers; or insufficiently preparing or storing house dossiers as specified, for cases of construction of houses for lease.

2. Remedial measures: Forcible preparation and storage of all house documents, for the acts of violations prescribed in Clause 1 of this Article.

 

Chapter VI

COMPETENCE TO MAKE WRITTEN RECORDS AND SANCTION ADMINISTRATIVE VIOLATIONS

 

Article 72. Competence to make written records of administrative violations

Persons competent to make written records of administrative violations for the acts of violation specified in this Decree shall include:

1. Persons competent to sanction prescribed in Articles 73, Clause 74, Article 75; Clause 76, Article 78; Article 79 and Article 80 of this Decree.

2. Civil servants of People's Committees at all levels are assigned the task of examining and detecting administrative violations related to construction as specified in this Decree.

3. Civil servants, public employees and inspectors of state inspection agencies in the field of construction are assigned the task of examination and independent specialized inspection or team inspection.

4. Civil servants and public employees are assigned the task of examination in each field under the state management of: construction, production of building materials, management of technical infrastructure works, real estate business, management and development of houses.

5. Persons with sanctioning competence specified in Article 77 of this Decree have the right to make written records of administrative violations, for the acts of violations specified in Article 6 of this Decree.

Article 73. Sanctioning competence of construction inspectors (or transport - construction inspectors)

1. Impose warning.

2. Impose fines of up to VND 1,000,000.

3. Confiscate material evidences and means used in administrative violations of a value not exceeding VND 2,000,000.

4. Apply the remedial measures specified at Points a and b, Clause 4, Article 4 of this Decree.

Article 74. Sanctioning competence of heads of specialized inspection teams

1. Heads of specialized inspection teams of inspectorates of provincial-level Departments of Construction (or inspectorates of provincial-level Departments of Transport - Construction) have the sanctioning competence as follows:

a) Impose warning;

b) Impose fines of up to VND 100,000,000;

c) Deprivation of the right to use licenses, certificates of competency, practicing certificates for a definite term or suspend operations for a definite time;

d) Confiscate material evidences and means used in administrative violations of a value not exceeding VND 200,000,000;

dd) Apply the remedial measures specified in Clause 4, Article 4 of this Decree.

2. Heads of specialized inspection teams of inspectorates of the Ministry of Construction have the sanctioning competence as follows:

a) Impose warning;

b) Impose fines of up to VND 500,000,000 for activities of construction and real estate business; up to VND 210,000,000 for activities of production of building materials, management of technical infrastructure works, management and development of houses;

c) Deprivation of the right to use licenses, certificates of competency, practicing certificates for a definite term or suspend operations for a definite time;

d) Confiscate material evidences and means used in administrative violations of a value not exceeding VND 1,000,000,000, for activities of construction and real estate business; the one of a value up to VND 420,000,000, for activities of production of building materials, management of technical infrastructure works, management and development of houses;

dd) Apply the remedial measures specified in Clause 4, Article 4 of this Decree.

Article 75. Sanctioning competence of chief inspectors of provincial-level Departments of Construction (or chief inspectors of provincial-level Departments of Transport - Construction)

1. Impose warning.

2. Impose fines of up to VND 100,000,000.

3. Deprivation of the right to use licenses, certificates of competency, practicing certificates for a definite term or suspend operations for a definite time.

4. Confiscate material evidences and means used in administrative violations of a value not exceeding VND 200,000,000.

5. Apply the remedial measures specified in Clause 4, Article 4 of this Decree.

Article 76. Sanctioning competence of chief inspectors of the Ministry of Construction

1. Impose warning.

2. Impose fines of:

a) Up to VND 300,000,000 for activities of production of building materials, management of technical infrastructure works, management and development of houses;

b) Up to VND 1,000,000,000 for activities of construction and real estate business.

3. Deprivation of the right to use licenses, certificates of competency, practicing certificates for a definite term or suspend operations for a definite time.

4. Confiscate material evidences and means used in administrative violations.

5. Apply the remedial measures specified in Clause 4, Article 4 of this Decree.

Article 77. Sanctioning competence of the Public Security Force

Persons with sanctioning competence in the Public Security Force have the power to sanction administrative violations for the acts specified in Article 6 of this Decree in accordance with the Decree on sanctioning of administrative violations in the field of social security, order and safety.

Article 78. Sanctioning competence of chairpersons of commune-level People’s Committees

1. Impose warning.

2. Impose fines of up to VND 10,000,000.

3. Confiscate material evidences and means used in administrative violations of a value not exceeding VND 20,000,000.

4. Apply the remedial measures prescribed at Points a, b and c, Clause 4, Article 4 of this Decree.

Article 79. Sanctioning competence of chairpersons of district-level People’s Committees

1. Impose warning.

2. Impose fines of up to VND 200,000,000.

3. Deprivation of the right to use licenses, certificates of competency, practicing certificates for a definite term or suspend operations for a definite time.

4. Confiscate material evidences and means used in administrative violations.

5. Apply the remedial measures specified in Clause 4, Article 4 of this Decree.

Article 80. Sanctioning competence of chairpersons of provincial-level People’s Committees

1. Impose warning.

2. Impose fines of:

a) Up to VND 300,000,000 for activities of production of building materials, management of technical infrastructure works, management and development of houses;

b) Up to VND 1,000,000,000 for activities of construction and real estate business.

3. Deprivation of the right to use licenses, certificates of competency, practicing certificates for a definite term or suspend operations for a definite time.

4. Confiscate material evidences and means used in administrative violations.

5. Apply the remedial measures specified in Clause 4, Article 4 of this Decree.

 

Chapter VII

IMPLEMENTATION MEASURES