Quyết định 874/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch văn hóa ứng xử và nếp sống văn minh năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

________

Số: 874/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

 

                                                                                      

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền nét đẹp văn hóa ứng xử trong đời sống sinh hoạt gia đình, dòng họ, khu dân cư và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2021

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội giai đoạn 2020 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Văn hóa cơ sở;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền nét đẹp văn hóa ứng xử trong đời sống sinh hoạt gia đình, dòng họ, khu dân cư và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2021.

Điều 2. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp Văn hóa thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2021.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

- Lưu: VT, VHCS (02), BDC (15).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_______________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền nét đẹp văn hóa ứng xử trong đời sống sinh hoạt gia đình, dòng họ, khu dân cư và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2021

(Kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

___________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền nét đẹp văn hóa và các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội, bảo đảm yêu cầu giáo dục và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng lối sống, ứng xử văn minh trong gia đình, cộng đồng và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng và nhân rộng những mô hình điểm, giảm bớt những hiện tượng phản cảm trong văn hóa ứng xử, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

- Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách. Ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

2. Yêu cầu

- Xây dựng nội dung tuyên truyền nét đẹp văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội phải bám sát các nội dung, tiêu chí, quan điểm của Đề án Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội giai đoạn 2020 - 2021.

- Nội dung và hình thức tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với thực tiễn xã hội, phong tục, tập quán, đặc điểm văn hóa của Việt Nam; biểu dương những nét đẹp văn hóa, phê phán những hiện tượng tiêu cực, phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

II. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng phim phóng sự tuyên truyền trên Kênh truyền hình

a) Tên phóng sự: “Nét đẹp văn hóa trong đời sống sinh hoạt của gia đình, dòng họ, thôn, bản ở khu dân cư”

b) Nội dung:

+ Giới thiệu những nét đẹp văn hóa trong đời sống sinh hoạt của gia đình, dòng họ, thôn bản ở khu dân cư như: lòng yêu nước, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hiếu học, cần cù và sáng tạo trong lao động, sản xuất... đã được gia đình, dòng họ ở Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

+ Giới thiệu mô hình gia đình, dòng họ, thôn bản tiêu biểu tại một số địa phương đã tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào về mô hình xây dựng gia đình, dòng họ, thôn bản văn hóa... góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững, giữ gìn được những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, giàu bản sắc văn hóa trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2021.

2. Tuyên truyền trên Báo in, Báo điện tử

2.1. Xây dựng chuyên đề tuyên truyền văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội gồm:

Chuyên đề 1: Văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội: Thực trạng và những vấn đề đặt ra.

Chuyên đề 2: Văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội: Gìn giữ những nét đẹp truyền thống trong mỗi gia đình.

Chuyên đề 3: Văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội: Phê phán những hành vi phản cảm về văn hóa ứng xử.

Chuyên đề 4: Văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội: Sức lan tỏa từ những câu chuyện tử tế.

Chuyên đề 5: Văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội: Cần sự lên tiếng từ cộng đồng trước những hiện tượng thiếu chuẩn mực trong văn hóa ứng xử.

Chuyên đề 6: Ý kiến các chuyên gia, nhà văn hóa về văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2021.

2.2. Xây dựng chuyên đề tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội gồm:

Chuyên đề 1: Thực trạng việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội hiện nay.

Chuyên đề 2: Đẩy lùi biến tướng trong thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Chuyên đề 3: Những chuyển biến trong nhận thức của người dân về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Chuyên đề 4: Những điển hình tiêu biểu về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Chuyên đề 5: Nhân rộng những mô hình điểm trong thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Chuyên đề 6: Ý kiến chuyên gia về nâng cao hiệu quả tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2021.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp Văn hóa thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2021.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cục Văn hóa cơ sở

- Chủ trì phối hợp với Vụ Gia đình, Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Báo Văn hóa tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch được phê duyệt.

- Đảm bảo kinh phí theo định mức được phê duyệt để thực hiện các nội dung hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch.

2. Vụ Gia đình

Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở cung cấp thông tin tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong gia đình để xây dựng chuyên đề đăng trên Báo in, Báo điện tử.

3. Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Xây dựng phim phóng sự: “Nét đẹp văn hóa trong đời sống sinh hoạt của gia đình, dòng họ, thôn, bản ở khu dân cư”, phát sóng trên kênh Truyền hình Nhân dân.

4. Báo Văn hóa

- Xây dựng 06 chuyên đề tuyên truyền văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội đăng trên Báo in, Báo điện tử.

- Xây dựng 06 chuyên đề tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội đăng trên Báo in, Báo điện tử.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

2. Giao Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này và thường xuyên báo cáo tiến độ với Thứ trưởng phụ trách để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét./.

 

thuộc tính Quyết định 874/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 874/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền nét đẹp văn hóa ứng xử trong đời sống sinh hoạt gia đình, dòng họ, khu dân cư và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:874/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:12/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng 06 chuyên đề tuyên truyền văn hóa ứng xử trong gia đình

Ngày 12/03/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 874/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền nét đẹp văn hóa ứng xử trong đời sống sinh hoạt gia đình, dòng họ, khu dân cư và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2021.

Cụ thể, từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2021, Báo Văn hóa xây dựng 06 chuyên đề tuyên truyền văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội đăng trên Báo in, Báo điện tử gồm: Chuyên đề 1: Thực trạng việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội hiện nay; Chuyên đề 2 về đẩy lùi biến tướng trong thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; Chuyên đề 3 về những chuyển biến trong nhận thức của người dân về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội;…

Bên cạnh đó, quý II, III/2021, Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam xây dựng phim phóng sự: “Nét đẹp văn hóa trong đời sống sinh hoạt của gia đình, dòng họ, thôn, bản ở khu dân cư”, phát sóng trên kênh Truyền hình Nhân dân;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định874/QÐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi