Quyết định 835/QÐ-BVHTTDL tập huấn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

_________

Số: 835/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

                                                                  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4275/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Pháp chế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức tập huấn theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí thực hiện: trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ năm 2021 cấp cho Vụ Pháp chế.

Phương tiện đi lại thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

- Lưu: VT, PC, VN(25).

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
(Kèm theo Quyết định số: 835/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_______________

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Pháp chế được ban hành theo Quyết định số 270/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021 được ban hành theo Quyết định số 4275/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Nâng cao nhận thức đối với công tác quản lý, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước cho lãnh đạo, công chức tại các địa phương và những người trực tiếp xây dựng, kiểm tra, rà soát hương ước, quy ước;

3. Việc tổ chức tập huấn phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra. Các cán bộ lãnh đạo, công chức các đơn vị được triệu tập tham dự đúng thành phần, nghiêm túc.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Nội dung tập huấn

a) Quy định chung của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

b) Nghiệp vụ về kiểm tra, rà soát hương ước, quy ước;

c) Nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

d) Kết cấu phổ biến của hương ước, quy ước giai đoạn hiện nay;

e) Tìm hiểu thực tiễn về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

2. Thời gian, địa điểm

- Tập huấn tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong 02 ngày (dự kiến từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2021);

- Tập huấn tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tổ chức trong 02 ngày (dự kiến từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2021);

- Tập huấn tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trong 02 ngày (dự kiến từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2021).

3. Thành phần tham dự

a) Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; Cục Văn hóa cơ sở; Vụ Văn hóa dân tộc; Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Thái Nguyên; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Thành phần tham gia:

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tư pháp, Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công chức Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Phòng Quản lý văn hóa, Phòng Tổ chức - Pháp chế của Sở;

- Công chức Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện;

- Công chức Văn hóa - xã hội cấp xã;

- Một số trưởng thôn của xã trên địa bàn.

Số lượng người dự kiến tham gia tập huấn:

- Tập huấn tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 250 người;

- Tập huấn tại tỉnh Thái Nguyên khoảng 250 người;

- Tập huấn tại tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng 250 người.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì tổ chức tập huấn, chủ động triển khai công tác chuẩn bị về chương trình, tài liệu tập huấn, địa điểm, mời giảng viên và triệu tập học viên; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tổ chức tập huấn.

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức tập huấn, phối hợp với Vụ Pháp chế chuẩn bị, phục vụ tập huấn theo đúng yêu cầu đề ra.

3. Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Văn hóa dân tộc có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức, cử người tham gia Ban tổ chức tập huấn.

4. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Vụ Pháp chế triệu tập, cử người tham dự, chuẩn bị, phục vụ tập huấn trong quá trình tổ chức tại địa phương.

 

DANH SÁCH

Ban tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
(Kèm theo Quyết định số: 835/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch)

________________

 

1. Ông Lê Thanh Liêm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Trưởng Ban tổ chức;

2. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh - Phó Trưởng Ban tổ chức;

3. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Thái Nguyên - Phó Trưởng Ban tổ chức;

4. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế - Phó Trưởng Ban tổ chức;

5. Bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Duy Kiên, Phó trưởng Phòng Nếp sống văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Chuyên viên chính, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

8. Bà Vũ Thị Ngân, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

9. Ông Vũ Đức Lợi, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

10. Nguyễn Thanh Thủy, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

11. Ông Quản Đình Hưng, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

12. Ông Dương Trần Minh, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

13. Chuyên viên Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh -Thành viên;

14. Chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Thái Nguyên - Thành viên;

15. Chuyên viên Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành viên.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi