Quyết định 821/QÐ-BVHTTDL xây dựng Nghị định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 821/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 821/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:821/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành:09/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sẽ trình Dự thảo NĐ về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia trước 15/10

Ngày 09/3/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 821/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia.

Mục đích của Kế hoạch sẽ xây dựng dự thảo Nghị định và hồ sơ kèm theo trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia. Bộ giao Tổng cục Du lịch là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng; đồng thời là đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; Xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

Dự kiến thời gian hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, thông qua trước ngày 15/10/2021. Kinh phí xây dựng Nghị định được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Tổng cục Du lịch năm 2021 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 821/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_______________

Số: 821/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

 

                                                                                

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng cục Du lịch;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng;

- Các ĐV thuộc Bộ: TCDL, VP, Vụ KHTC, PC, TCCB, Cục DSVH;

- Lưu: VP, TCDL, LTH (25).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 
 
 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

(Kèm theo Quyết định số 821/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

___________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng dự thảo Nghị định và hồ sơ kèm theo trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định.

- Trong quá trình soạn thảo, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong và ngoài ngành, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo Nghị định đảm bảo tiến độ trình Chính phủ vào tháng 11/2021.

II. NỘI DUNG

Chi tiết nhiệm vụ, đơn vị đầu mối thực hiện, thời gian hoàn thành, kết quả tại phụ lục kèm theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí xây dựng Nghị định được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Tổng cục Du lịch năm 2021 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

2. Trách nhiệm thực hiện

a) Tổng cục Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng;

- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch;

- Xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

b) Vụ Pháp chế phối hợp với Tổng cục Du lịch nghiên cứu, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới mô hình quản lý khu du lịch quốc gia; phối hợp xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định trước khi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ xem xét, thông qua dự thảo Nghị định.

c) Các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Du lịch trong việc thực hiện Kế hoạch.

d) Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo./.

 
 
 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch Xây dựng Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia)

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN / THỜI GIAN HOÀN THÀNH

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

1

- Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị định.

-   Xây dựng kế hoạch soạn thảo Nghị định.

Tổng cục Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đã hoàn thành ngày 18/1/2021.

Hoàn thành trước ngày 10/3/2021.

Quyết định số 182/QĐ- BVHTTDL ngày 18/1/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2

-  Tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định lần 1, lấy ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập về dự thảo Nghị định lần 1.

-  Xây dựng đề cương báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

-   Xây dựng đề cương báo cáo đánh giá tác động của chính sách.

-  Dự thảo Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định.

Tổng cục Du lịch

Vụ Pháp chế

Hoàn thành trước ngày 01/4/2021.

-  Dự thảo Nghị định lần 1.

-  Đề cương báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

-   Đề cương báo cáo đánh giá tác động của chính sách.

-   Dự thảo Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định.

3

Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ, các dự thảo báo cáo.

Tổng cục Du lịch

 

Hoàn thành trước ngày 15/4/2021.

-  Dự thảo Nghị định lần 2.

- Dự thảo báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

-  Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách.

-  Dự thảo Tờ trình Chính phủ về Nghị định được hoàn chỉnh.

4

-   Tổ chức lấy ý kiến Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập về dự thảo Nghị định lần 2.

-   Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Tổng cục Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hoàn thành trước ngày 29/4/2021.

-  Dự thảo Nghị định lần 3.

-    Các dự thảo Tờ trình, báo cáo được hoàn chỉnh.

5

-  Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo Nghị định.

-  Đăng tải dự thảo Nghị định lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thời gian 60 ngày).

Tổng cục Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan.

-  Hoàn thành trước ngày 15/6/2021.

-  Hoàn thành trước ngày 15/8/2021.

- Văn bản lấy ý kiến.

6

Tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý.

Tổng cục Du lịch

- Vụ Pháp chế;

-   Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hoàn thành trước ngày 01/9/2021.

-  Hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

-   Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến.

7

Hoàn chỉnh hồ sơ về dự thảo Nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Tổng cục Du lịch

Vụ Pháp chế

Hoàn thành trước ngày 15/9/2021

Hồ sơ về dự thảo Nghị định.

 

8

-   Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

-  Hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, thông qua.

Tổng cục Du lịch

-  Vụ Pháp chế;

-   Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hoàn thành trước ngày

15/10/2021

Hồ sơ đầy đủ và các file văn bản.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi