Quyết định 4418/QÐ-BVHTTDL Đề án tổ chức Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp 2021 - 2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH

___________

Số: 4418/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

                                                                      

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 – 2030

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Nghệ thuật biểu diễn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 (chi tiết Đề án kèm theo).

Điều 2. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành, các cơ quan có liên quan trực tiếp thực hiện Đề án.

Điều 3. Kinh phí thực hiện theo nội dung Đề án từ ngân sách Nhà nước cấp hàng năm cho Cục Nghệ thuật biểu diễn, kinh phí xã hội hóa và kinh phí của địa phương đăng cai.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

- Lưu: VT, NTBD, MU.15.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

 

BỘ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

ĐỀ ÁN

TỔ CHỨC CUỘC THI, LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP

Giai đoạn 2021 - 2030

(Ban hành theo Quyết định số 4418/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________________

 

I. MỤC ĐÍCH

- “Đề án tổ chức các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” là cơ sở tạo sự ổn định và phát triển bền vững trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật từ nay đến năm 2030 đối với các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập trên phạm vi toàn quốc.

- Quá trình thực hiện Đề án giúp cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương đánh giá đúng thực trạng hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đưa ra những phương thức hoạt động trong từng giai đoạn; từ đó định hướng nghệ thuật, tìm ra giải pháp khắc phục những yếu kém, thúc đẩy nghệ thuật biểu diễn phát triển phù hợp với thực tế đời sống xã hội.

- Đây là cơ sở để nghệ sỹ, diễn viên chủ động luyện tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ; các đơn vị nghệ thuật có kế hoạch chuẩn bị nhân lực, tài chính, tác phẩm, phương thức hoạt động, phương pháp sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, chủ động triển khai đặt hàng các tác giả nhằm tạo ra nhiều tác phẩm có chất lượng chuyên môn cao tham dự các Cuộc thi, Liên hoan và phục vụ nhân dân, là tiền đề quan trọng cho công tác xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

- Tiếp thu những tinh hoa nghệ thuật của các nước trên thế giới trong quá trình sáng tạo; giới thiệu những giá trị đặc sắc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam tới bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Các đơn vị nghệ thuật tích cực hơn trong việc tham gia thị trường biểu diễn nghệ thuật, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức, các nhân đầu tư cho lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; tăng cường quảng bá nghệ thuật biểu diễn.

II. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030".

- Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

- Các Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

III. TÍNH CHẤT, QUY MÔ CÁC CUỘC THI, LIÊN HOAN

A. Cuộc thi trong nước dành cho tập thể và cá nhân nghệ sỹ

Dành cho các tập thể và cá nhân nghệ sỹ chuyên nghiệp nhằm khẳng định đẳng cấp, tôn vinh tài năng, ghi nhận công sức tìm tòi, sáng tạo của tập thể và cá nhân nghệ sỹ trong quá trình lao động nghệ thuật. Các Cuộc thi được tổ chức theo từng chuyên ngành cho nghệ sỹ đang hoạt động ở các loại hình nghệ thuật.

Thời gian tổ chức là 03 năm một lần.

B. Liên hoan các loại hình nghệ thuật tổ chức tại Việt Nam

Liên hoan là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sỹ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo nghệ thuật; tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sáng tạo nghệ thuật; thúc đẩy các đơn vị xây dựng chương trình, tác phẩm đạt chất lượng cao phục vụ nhân dân.

1. Liên hoan toàn quốc

Dành cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam gồm các loại hình nghệ thuật: Tuồng - Dân ca kịch, Chèo, Cải lương, Kịch nói, Ca - Múa - Nhạc.

Thời gian tổ chức: 03 năm một lần.

Liên hoan Dàn nhạc giao hưởng toàn quốc. Thời gian tổ chức: 04 năm một lần.

Liên hoan Ban nhạc toàn quốc. Thời gian tổ chức: 05 năm một lần.

2. Liên hoan quốc tế

Dành cho các đơn vị, nhóm nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam và quốc tế gồm các loại hình nghệ thuật: Sân khấu, Âm nhạc, Múa, Múa Rối và Xiếc.

Thời gian tổ chức: 03 năm một lần.

IV. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC - QUY CHẾ TỔ CHỨC, CHẤM, XÉT GIẢI, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG - TÊN GỌI THÀNH PHẦN CHẤM, XÉT GIẢI

1. Đơn vị tổ chức

Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành của Trung ương và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án và tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật mang tính quốc gia và quốc tế trong lãnh thổ Việt Nam.

2. Quy chế tổ chức - Quy chế chấm, xét giải

- Quy chế Tổ chức - Quy chế chấm, xét giải: Cục Nghệ thuật biểu diễn căn cứ vào loại hình nghệ thuật, tình hình thực tế xây dựng Quy chế bảo đảm tính ổn định, lâu dài và thể hiện rõ đặc trưng của loại hình nghệ thuật.

- Quy chế Tổ chức - Quy chế chấm, xét giải Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật trong nước do Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn ban hành trước ngày khai mạc 06 tháng.

- Quy chế Tổ chức - Quy chế xét giải Liên hoan nghệ thuật quốc tế do Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn ban hành trước ngày khai mạc 12 tháng.

3. Cơ cấu giải thưởng

3.1. Cuộc thi:

Giải thưởng trong Cuộc thi gồm có: Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba và các giải phụ.

3.2. Liên hoan:

- Giải Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng trao cho chương trình, tác phẩm, tiết mục, cá nhân nghệ sỹ biểu diễn.

- Giải Xuất sắc trao cho các thành phần sáng tạo mang tính độc lập trong trong chương trình, tác phẩm nghệ thuật. Giải Xuất sắc có giá trị tương đương với Huy chương vàng cá nhân.

3.3. Giải Xuất sắc, đặc biệt cho chương trình, tác phẩm căn cứ vào thực tế mỗi Cuộc thi, Liên hoan.

3.4. Giải thưởng Cuộc thi, Liên hoan trong nước và quốc tế kèm theo tiền thưởng và Giấy chứng nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

4. Tên gọi thành phần chấm, xét giải

- Cuộc thi: Thành phần tham gia chấm và xét giải thưởng được gọi là “Hội đồng Giám khảo”.

- Liên hoan: Thành phần tham gia chấm và xét giải thưởng được gọi là “Hội đồng nghệ thuật”.

- “Hội đồng Giám khảo”, “Hội đồng Nghệ thuật” được Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành quyết định thành lập trước ngày khai mạc. Thành viên Hội đồng là những nhà chuyên môn, nghệ sỹ, nhà nghiên cứu, quản lý nghệ thuật trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và tài năng nghệ thuật, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn.

V. TÊN GỌI CÁC CUỘC THI, LIÊN HOAN

A. Cuộc thi dành cho tập thể, cá nhân nghệ sỹ

1. Cuộc thi Tài năng Diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc.

2. Cuộc thi Tài năng Diễn viên Chèo toàn quốc.

3. Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc.

4. Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc.

5. Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc.

6. Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc.

7. Cuộc thi Tài năng Múa rối toàn quốc.

8. Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc.

9. Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu (Độc tấu và Hòa tấu âm nhạc thính phòng toàn quốc).

10. Cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc.

B. Liên hoan toàn quốc

1. Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc.

2. Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc.

3. Liên hoan Chèo toàn quốc.

4. Liên hoan Cải lương toàn quốc.

5. Liên hoan Kịch nói toàn quốc.

6. Liên hoan Dàn nhạc giao hưởng toàn quốc.

7. Liên hoan Ban nhạc toàn quốc.

C. Liên hoan quốc tế

1. Liên hoan Xiếc quốc tế.

2. Liên hoan Múa rối quốc tế.

3. Liên hoan Múa quốc tế.

4. Liên hoan Âm nhạc ASEAN.

5. Liên hoan nghệ thuật đương đại quốc tế.

D. Gặp gỡ gương mặt tiêu biểu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Tháng 12 hằng năm tổ chức tuyên dương gương mặt tiêu biểu các nghệ sỹ đạt Huy chương Vàng, giải Nhất các Cuộc thi, Liên hoan trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

VI. CÔNG TÁC TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢNG BÁ TÁC PHẨM

- Sau mỗi Cuộc thi, Liên hoan, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành của trung ương tổng kết, đánh giá về mọi mặt và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

- Sau mỗi Liên hoan, các đơn vị đi biểu diễn phục vụ để quảng bá chương trình, tác phẩm và thành công của Liên hoan tới đông đảo công chúng.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Thi đua, Khen thưởng về các nội dung có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị nghệ thuật báo cáo cơ quan chủ quản, chuẩn bị mọi mặt để xây dựng chương trình, tác phẩm, tiết mục tham gia các Cuộc thi, Liên hoan đạt kết quả cao.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị liên quan thấy cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn cụ thể, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Nghệ thuật biểu diễn) để xem xét, quyết định.

VII. KINH PHÍ

- Kinh phí tổ chức Cuộc thi, Liên hoan thuộc phạm vi Đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch bố trí hàng năm cho Cục Nghệ thuật biểu diễn và từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

- Các cơ quan và địa phương bố trí kinh phí dàn dựng chương trình và tham gia chương trình cho các đơn vị nghệ thuật công lập trực thuộc trong suốt quá trình diễn ra Cuộc thi, Liên hoan.

VIII. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI, LIÊN HOAN TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2030

Năm

Tên Cuộc thi, Liên hoan

2021

1. Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc đợt 1 và 2

2. Liên hoan Múa Rối quốc tế

3. Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc

4. Liên hoan Múa quốc tế

5. Liên hoan Kịch nói toàn quốc

6. Liên hoan Cải lương toàn quốc

2022

1. Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc

2. Liên hoan Chèo toàn quốc

3. Liên hoan Âm nhạc ASEAN

4. Liên hoan Ban nhạc toàn quốc

5. Liên hoan Xiếc quốc tế

6. Cuộc thi Tài năng Múa rối toàn quốc

2023

1. Cuộc thi Tài năng Diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc

2. Cuộc thi Tài năng Diễn viên Chèo toàn quốc

3. Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc

4. Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc

5. Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc

6. Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu (Độc tấu và Hòa tấu âm nhạc thính phòng toàn quốc)

7. Cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc

8. Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc

2024

1. Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc đợt 1 và 2

2. Liên hoan Múa rối quốc tế

3. Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc

4. Liên hoan Múa quốc tế

5. Liên hoan nghệ thuật đương đại quốc tế

6. Liên hoan Kịch nói toàn quốc

7. Liên hoan Cải lương toàn quốc

8. Liên hoan Dàn nhạc giao hưởng toàn quốc

2025

1. Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc

2. Liên hoan Chèo toàn quốc

3. Liên hoan Âm nhạc ASEAN

4. Liên hoan Xiếc quốc tế

5. Cuộc thi Tài năng Múa rối toàn quốc

2026

1. Cuộc thi Tài năng Diễn viên Tuồng và dân ca kịch toàn quốc

2. Cuộc thi Tài năng Diễn viên Chèo toàn quốc

3. Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc

4. Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc

5. Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc

6. Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu (Độc tấu và Hòa tấu âm nhạc thính phòng toàn quốc)

7. Cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc

8. Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc

2027

1. Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc đợt 1 và 2

2. Liên hoan Múa rối quốc tế

3. Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc

4. Liên hoan Múa quốc tế

5. Liên hoan nghệ thuật đương đại quốc tế

6. Liên hoan Kịch nói toàn quốc

7. Liên hoan Cải lương toàn quốc

8. Liên hoan Ban nhạc toàn quốc

2028.

1. Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc

2. Liên hoan Chèo toàn quốc

3. Liên hoan Âm nhạc ASEAN

4. Liên hoan Ban nhạc toàn quốc

5. Liên hoan Xiếc quốc tế

6. Cuộc thi Tài năng Múa rối toàn quốc

7. Liên hoan Dàn nhạc giao hưởng toàn quốc

2029

1. Cuộc thi Tài năng Diễn viên Tuồng và dân ca kịch toàn quốc

2. Cuộc thi Tài năng Diễn viên Chèo toàn quốc

3. Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc

4. Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc

5. Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc

6. Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu (Độc tấu và Hòa tấu âm nhạc thính phòng toàn quốc)

7. Cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc

8. Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc

2030

1. Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc đợt 1 và 2

2. Liên hoan Múa rối quốc tế

3. Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc

4. Liên hoan Múa quốc tế

5. Liên hoan nghệ thuật đương đại quốc tế

6. Liên hoan Kịch nói toàn quốc

7. Liên hoan Cải lương toàn quốc

 

thuộc tính Quyết định 4418/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 4418/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 - 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4418/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành:31/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thời gian tổ chức cuộc thi trong nước dành cho tập thể là 03 năm một lần

Ngày 31/12/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 4418/QÐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 như sau: Năm 2021, tổ chức Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc đợt 1 và 2; Liên hoan Múa Rối quốc tế; Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc; Liên hoan Múa quốc tế; Liên hoan Kịch nói toàn quốc; Năm 2022, tổ chức Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc; Liên hoan Chèo toàn quốc; Liên hoan Âm nhạc ASEAN; Liên hoan Ban nhạc toàn quốc;…

Bên cạnh đó, thời gian tổ chức cuộc thi trong nước dành cho tập thể và cá nhân nghệ sỹ là 03 năm một lần; Thời gian tổ chức Liên hoan toàn quốc dành cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam gồm các loại hình nghệ thuật: Tuồng - Dân ca kịch, Chèo, Cải lương, Kịch nói, Ca - Múa - Nhạc là 03 năm một lần.

Ngoài ra, tháng 12 hằng năm tổ chức tuyên dương gương mặt tiêu biểu các nghệ sỹ đạt Huy chương Vàng, giải Nhất các Cuộc thi, Liên hoan trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Sau mỗi Liên hoan, các đơn vị đi biểu diễn phục vụ để quảng bá chương trình, tác phẩm và thành công của Liên hoan tới đông đảo công chúng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định4418/QÐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi