Quyết định 4291/QÐ-BVHTTDL kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2021 của BVHTTDL

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4291/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 4291/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4291/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:29/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Dự kiến khảo sát việc thực hiện TTHC ở địa phương vào tháng 3/2021

Ngày 29/12/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 4291/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế tại các địa phương việc thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính vào tháng 03/2021 và hoàn thành vào tháng 12/2021. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, nghiên cứu và phân loại các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ để phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ xử lý cũng được thực hiện trong khoảng thời gian này.

Ngoài ra, Bộ cũng thường xuyên xây dựng viết bài, dịch tài liệu và thực hiện tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, phối hợp cung cấp thông tin, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị quy định hành chính cho báo chí và Trung tâm công nghệ thông tin…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 4291/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

_____________

Số: 4291/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

 

                                                                                   

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được trích từ ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, các cơ quan và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ;

- Lưu: VT, VP(KSTTHC), Đ.40.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

_____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

(Kèm theo Quyết định số 4291/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_____________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính.

b) Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Nâng cao chất lượng các quy định thủ tục hành chính theo nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, có chi phí tuân thủ thấp nhất.

2. Yêu cầu:

a) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

b) Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định.

c) Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với việc thi đua khen thưởng, xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích hoặc có hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát thủ tục hành chính.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ có thủ tục hành chính, trong phạm vi lĩnh vực được phân công, có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan tại Kế hoạch này.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có thủ tục hành chính lập dự toán kinh phí hoạt động của đơn vị mình.

Văn phòng Bộ lập dự toán kinh phí hoạt động do Văn phòng Bộ chủ trì theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Bộ.

3. Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Stt

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Cơ quan thực hiện

Dự kiến sản phẩm

I. CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, QUÁN TRIỆT NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

Tháng 01/2021

Tháng 4/2021

Văn phòng Bộ

Quyết định, công văn chỉ đạo, điều hành.

2

Họp về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc về kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

- Chủ trì: Văn phòng Bộ

- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

 

3

Quán triệt, phổ biến văn bản quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

- Chủ trì: Văn phòng Bộ

- Phối hợp: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính.

Họp, tọa đàm, phổ biến.

II. KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Đảm bảo sự tham gia của Văn phòng Bộ trong việc kiểm soát thủ tục hành chính đối với quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

- Chủ trì: Các đơn vị xây dựng VBQPPL có thủ tục hành chính

- Phối hợp: Văn phòng Bộ.

Danh sách Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Hội đồng thẩm định có sự tham gia của Văn phòng Bộ.

2

Lấy ý kiến đối với các dự thảo VBQPPL có quy định về thủ tục hành chính.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

- Chủ trì: Các đơn vị chủ trì xây dựng VBQPPL có quy định thủ tục hành chính

- Phối hợp: Văn phòng Bộ.

Văn bản tham gia ý kiến của Văn phòng Bộ, văn bản tham gia ý kiến của chuyên gia, đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính.

3

Đánh giá tác động đối với thủ tục hành chính quy định trong dự thảo VBQPPL.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các đơn vị chủ trì xây dựng VBQPPL có thủ tục hành chính.

Biểu mẫu đánh giá tác động thủ tục hành chính.

Hướng dẫn đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo VBQPPL.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Vụ Pháp chế.

Liên hệ chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong việc đánh giá tác động thủ tục hành chính và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

4

Tổ chức tham vấn ý kiến đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính và các thủ tục hành chính phục vụ việc rà soát thủ tục hành chính.

Tháng 01/2021

Tháng

12/2021

- Chủ trì: Văn phòng Bộ

- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính.

Hoàn thành việc tham vấn các tổ chức, cá nhân về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

III. NGHIỆP VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Công bố thủ tục hành chính:

- Các đơn vị chủ trì xây dựng VBQPPL có thủ tục hành chính được ban hành xây dựng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính;

- Văn phòng Bộ kiểm soát chất lượng công bố thủ tục hành chính trước khi trình Bộ trưởng ký Quyết định công bố.

Tháng 01/2021

Tháng

12/2021

- Chủ trì: Các đơn vị soạn thảo VBQPPL có thủ tục hành chính

- Phối hợp: Văn phòng Bộ

Quyết định công bố thủ tục hành chính.

2

Tham vấn hoặc tọa đàm, tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Tháng 3/2021

Tháng

12/2021

- Chủ trì: Văn phòng Bộ

- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Tham vấn hoặc tọa đàm, tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

3

Nhập Cơ sở dữ liệu quốc gia các văn bản, thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung.

Tháng 01/2021

Tháng

12/2021

Văn phòng Bộ

Các văn bản, thủ tục hành chính được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

4

Rà soát TTHC đã được công bố để chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ năm 2021.

Tháng

01/2021

Tháng

12/2021

- Chủ trì: Văn phòng Bộ

- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ được rà soát, công bố sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật..

5

Công khai thủ tục hành chính:

- Công khai tại trụ sở: Các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính, niêm yết công khai các thủ tục hành chính còn hiệu lực thi hành tại trụ sở.

- Văn bản đề nghị công khai: Văn phòng Bộ xây dựng văn bản đề nghị công khai thủ tục hành chính.

Tháng

01/2021

Tháng

12/2021

- Chủ trì: Văn phòng Bộ

- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính.

- Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ sở các cơ quan, đơn vị.

- Công văn đề nghị công khai hồ sơ thủ tục hành chính

6

Tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

Tháng

03/2021

Tháng

12/2021

- Chủ trì: Văn phòng Bộ

- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính.

- Ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2020;

- Quyết định Phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 hoặc báo cáo kết quả rà soát.

7

Tổ chức khảo sát, kiểm tra thực tế tại các địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021.

Tháng

03/2021

Tháng

12/2021

- Chủ trì: Văn phòng Bộ

- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính.

Tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại các địa phương được đánh giá, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật.

8

Tiếp nhận, nghiên cứu và phân loại các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ để phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ xử lý.

Tháng

03/2021

Tháng

12/2021

- Chủ trì: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có thủ tục hành chính

- Phối hợp: Văn phòng Bộ

Các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ được xử lý kịp thời.

9

Thực hiện sơ kết, tổng kết và các nhiệm vụ khác về kiểm soát thủ tục hành chính.

Tháng

04/2021

Tháng

12/2021

- Chủ trì: Văn phòng Bộ

- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Các nhiệm vụ cụ thể theo yêu cầu của công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

10

Tổng hợp số liệu, xây dựng báo kiểm soát thủ tục hành chính; báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và các báo cáo chuyên đề định kỳ và đột xuất.

Tháng

03/2021

Tháng

12/2021

- Chủ trì: Văn phòng Bộ

- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm và đột xuất;

- Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

- Các báo cáo chuyên đề (đánh giá tác động; công bố, công khai, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và thủ tục hành chính).

IV. TRUYỀN THÔNG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

Xây dựng, viết bài, dịch tài liệu và thực hiện tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Thường xuyên

- Chủ trì: Văn phòng Bộ

- Phối hợp: Vụ Pháp chế, Trung tâm Công nghệ thông tin, các báo và tạp chí của Bộ.

Tin, bài, tài liệu dịch về kiểm soát thủ tục hành chính đăng tải trên chuyên mục, tạp chí, báo.

2

Phối hợp cung cấp thông tin, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị quy định hành chính cho báo chí và Trung tâm công nghệ thông tin.

Thường xuyên

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Thông tin về kiểm soát thủ tục hành chính được đăng tải trên website, chuyên mục cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ.

V. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Lập dự toán kinh phí hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

Tháng 04/2021

Văn phòng Bộ

Phê duyệt dự toán kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi