Quyết định 3942/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 của Bộ VHTTDL

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

________

Số: 3942/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2969/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Kinh phí tổ chức thực hiện từ nguồn Ngân sách sự nghiệp năm 2020 cấp cho Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo Bộ;

- Lưu: VT, VP (HCLT), NTH (30

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Kèm theo Quyết định số 3942/QĐ-BVHTTDL, ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. THÔNG TIN CHUNG

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị, cụ thể như sau:

1.  Hình thức và quy mô

a)  Hình thức: Trực tuyến

b)  Quy mô: Hội nghị toàn quốc

2.  Thời gian và địa điểm

a)  Thời gian: Dự kiến 1/2 ngày 08 tháng 01 năm 2021 (Thứ Sáu).

b)  Địa điểm: tại 03 điểm cầu: TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

3.  Nội dung

-  Tổng kết công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021.

-  Phát động thi đua năm 2021.

4.  Thành phần:

4.1. Điểm cầu TP. Hà Nội: 267 đại biểu (Danh sách 01), trong đó:

a)  Khách mời: 24 đại biểu

-  Lãnh đạo Đảng, Nhà nước: 01 đại biểu.

-  Các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và cơ quan liên quan: 23 đại biểu.

b)  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 177 đại biểu

-  Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 03 đại biểu.

-  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ: 03 đại biểu.

-  Khối quản lý nhà nước (mời cấp trưởng, cấp phó các: Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam): 71 đại biểu.

-  Khối các đơn vị sự nghiệp (mời cấp trưởng): 44 đại biểu.

-  Khối Doanh nghiệp: 14 đại biểu.

-  Các Ủy ban, Hội, Hiệp hội, Liên đoàn và các BQL (Di sản, Di tích...) trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: 42 đại biểu.

c) Giám đốc và Chánh Văn phòng các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành (Giám đốc đi vắng, cử Phó Giám đốc dự thay): 66 đại biểu.

- Các cơ quan Báo chí, Truyền hình Trung ương và địa phương có điểm cầu tổ chức Hội nghị (có phiếu trình riêng).

4.2. Điểm cầu TP. Đà Nẵng: 44 đại biểu (Danh sách 02), trong đó:

a) Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 01 đại biểu.

b)  Các đơn vị liên quan: 04 đại biểu.

c)  Các đơn vị thuộc Bộ: 07 đại biểu.

d)  Giám đốc và Chánh Văn phòng các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành (Giám đốc đi vắng, cử Phó Giám đốc dự thay): 32 đại biểu.

4.3. Điểm cầu TP. Hồ Chí Minh: 78 đại biểu (Danh sách 03), trong đó:

a)  Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 01 đại biểu.

b)  Các đơn vị thuộc Bộ: 23 đại biểu

c)  Giám đốc và Chánh Văn phòng các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành (Giám đốc đi vắng, cử Phó Giám đốc dự thay): 54 đại biểu.

II. ĐỊA ĐIỂM: tại 03 Điểm cầu, cụ thể như sau:

1. Điểm cầu TP. Hà Nội:

Chủ trì Hội nghị: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

Địa điểm: Hội trường C6, trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Điểm cầu TP. Đà Nẵng:

Chủ trì: Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương

Địa điểm: Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Đà Nẵng,

số 01 đường An Nhơn 7, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

3. Điểm cầu TP. Hồ Chí Minh:

Chủ trì: Thứ trưởng Tạ Quang Đông

Địa điểm: Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Hồ Chí Minh, số 170 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Văn phòng Bộ: Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm 2021.

1.1. Xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động; danh sách Đại biểu tham dự Hội nghị; Phối hợp với các đơn vị dự thảo trình và phát hành Giấy mời Hội nghị; xây dựng Market và trang trí Hội nghị trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

1.2. Chuẩn bị nội dung Hội nghị gồm: Báo cáo tổng kết công tác VHTTDL năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bài phát biểu chỉ đạo, đề dẫn và dự thảo Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Hội nghị; Xây dựng Chương trình Hội nghị; Ghi biên bản và kiến nghị của các đơn vị, địa phương tại Hội nghị; dự kiến nội dung, đơn vị tham luận tại Hội nghị; Phối hợp với các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch, Sở VHTTTTDL các tỉnh/thành và các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tham luận tại Hội nghị.

1.3. Tổ chức bản thảo, theo dõi in và phát hành kỷ yếu, tài liệu phục vụ Hội nghị.

1.4. Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, đảm bảo đường truyền trực tuyến phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm 2021 tại điểm cầu TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

1.5. Chuẩn bị kinh phí và phối hợp thanh quyết toán kinh phí Hội nghị theo quy định.

2. Vụ Thi đua, Khen thưởng:

2.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan Tổng kết và bình xét, đánh giá công tác thi đua khen thưởng năm 2020 của Ngành; chuẩn bị kịch bản và chương trình trao các danh hiệu thi đua, khen thưởng tại Hội nghị.

2.2. Xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2021 (bao gồm bài phát biểu phát động thi đua của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị và các vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng).

3. Các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan: Phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị nội dung tổng kết, tham luận và các nhiệm vụ liên quan phục vụ Hội nghị.

Căn cứ Kế hoạch, các đơn vị được phân công chủ động thực hiện công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ./.

thuộc tính Quyết định 3942/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 3942/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3942/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành:18/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 trực tuyến

Ngày 18/12/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 3942/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cụ thể, tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng hình thức trực tuyến dự kiến ½ ngày 08/01/2021 (Thứ Sáu) tại 03 điểm cầu: TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, điểm cầu TP. Hà Nội có 267 đại biểu; Điểm cầu TP. Đà Nẵng có 44 đại biểu; Điểm cầu TP. Hồ Chí Minh có 78 đại biểu. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu TP. Hà Nội (Hội trường C6, trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) là Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện. Đồng thời, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu TP. Đà Nẵng (Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Đà Nẵng, số 01 đường An Nhơn 7, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) là Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương.

Bên cạnh đó, Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh (Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Hồ Chí Minh, số 170 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) là Thứ trưởng Tạ Quang Đông.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3942/QÐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi