Quyết định 3470/QÐ-BVHTTDL 2019 kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

------------------

Số: 3470/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”
trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021

-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;

Căn cứ Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021.

Điều 2. Kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương;

- Lưu: VT, TĐKT, NTN.150

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Khánh Hải

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

 

KẾ HOẠCH

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 10 năm 2019)

------------------

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước, ở các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo hoạt động tổ chức xét tặng tại các cấp Hội đồng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP và Nghị định số 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

- Đảm bảo Hội đồng các cấp làm việc đúng tiến độ thời gian dự kiến theo Kế hoạch này;

- Đảm bảo Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức kịp thời, trang trọng, theo đúng quy định của pháp luật.

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Hội đồng cấp tỉnh

- Hội đồng cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập để xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba.

- Thời gian Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba: Hết ngày 15/8/2020.

- Thời gian triển khai công tác xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh: Từ 16/8/2020 đến 15/10/2020.

- Thời gian Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ: Ngày 16/10/2020 (tính theo dấu bưu điện).

2. Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ

- Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch thành lập để xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba do các Hội đồng cấp tỉnh trình.

- Vụ Thi đua, Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ. Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

- Thời gian triển khai công tác xét tặng tại Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ: Từ 16/10/2020 đến 01/02/2021.

- Thời gian Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước: Ngày 02/02/2021.

3. Hội đồng cấp Nhà nước

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021.

- Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Nhà nước. Hội đồng cấp Nhà nước sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

- Thời gian triển khai công tác xét tặng tại Hội đồng cấp Nhà nước: Từ 15/02/2021 đến 15/3/2021.

4. Thông báo kết quả của Hội đồng cấp Nhà nước

- Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp Nhà nước trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

- Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc ngay sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp.

5. Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba

- Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP và Nghị định số 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Từ 15/3/2021 đến 30/3/2021.

6. Tổ chức Lễ trao tặng

Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Là cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba.

- Phổ biến Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, thành phố;

- Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Hội đồng cấp tỉnh; Tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp tỉnh theo quy trình, thủ tục, hồ sơ quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP và Nghị định số 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

- Kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh;

- Trả lời đơn, thư liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tại Hội đồng cấp tỉnh;

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ theo quy định.

2. Vụ Thi đua, Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

2.1. Là cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba.

2.2. Chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa triển khai thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba;

- Hướng dẫn triển khai công tác tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba;

Cử cán bộ tham gia Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Tham mưu thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ, trong đó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; Tham mưu trình Bộ trưởng danh sách dự kiến thành viên Hội đồng cấp Nhà nước;

- Tham mưu trình Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước thành lập Tổ Thư ký; Quy định về nguyên tắc làm việc của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ do Hội đồng cấp tỉnh trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Tổng hợp hồ sơ, chuẩn bị tài liệu và các nội dung liên quan phục vụ các phiên họp của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Trả lời các kiến nghị, đơn thư liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ xây dựng dự trù và quyết toán kinh phí hoạt động xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba.

3. Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

Phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng triển khai thực hiện các nội dung công việc sau:

- Xây dựng Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba;

- Hướng dẫn triển khai công tác tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba;

- Đề xuất, giới thiệu những cá nhân có uy tín cao về nghề nghiệp và chuyên môn để tham gia Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ, trong đó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa là Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Cử cán bộ tham gia Tổ Thư ký Hội đồng cấp Nhà nước;

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ do Hội đồng cấp tỉnh trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Phục vụ các phiên họp của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Trả lời các kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước.

4. Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

- Là đầu mối xây dựng văn bản quy định cụ thể về định mức kinh phí tổ chức hoạt động xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

- Cử 01 cán bộ tham gia Tổ Thư ký để hỗ trợ, giúp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác tài chính của hoạt động xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba.

5. Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

- Đảm bảo kinh phí tổ chức các hoạt động xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba.

- Cử 01 cán bộ tham gia Tổ Thư ký để hỗ trợ, giúp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác tài chính, phục vụ việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba.

- Đảm bảo công tác hậu cần phục vụ các phiên họp của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước (phòng họp, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng...).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức các hoạt động xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

1. Hội đồng cấp tỉnh: Do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi trả, thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 62/2014/ NĐ-CP của Chính phủ.

2. Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước: Do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi trả, thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ và theo quy định của Bộ Tài chính.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ Kế hoạch đã đề ra./.

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Khánh Hải

thuộc tính Quyết định 3470/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 3470/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3470/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Khánh Hải
Ngày ban hành:09/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2021, xét tặng danh hiệu Nghệ nhân dân dân và ưu tú lần thứ Ba

Đây là thông tin xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân dân dân" và "Nghệ nhân ưu tú" được ban hành tại Quyết định 3470/QĐ-BVHTTLD ngày 09/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021 để tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước, ở các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian

Thời gian triển khai công tác xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh từ ngày 16/8/2020 đến 15/10/2020. Từ 16/10/2020, Hội đồng cấp tỉnh sẽ gửi hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ. Từ thời điểm này đến 01/02/2021, Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ sẽ tiến hành triển khai công tác xét tặng, sau đó sẽ gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước.

Thời gian triển khai công tác xét tặng tại Hội đồng cấp Nhà nước từ 15/02/2021 đến 15/3/2021. Kết quả được thông báo trong 15 ngày làm việc ngay sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định3470/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi