Quyết định 3415/QÐ-BVHTTDL thành lập Ban Tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao 2019

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH

--------------------

Số: 3415/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Giúp việc
bình chọn
10 sự kiện văn hóa, thể thao du lịch tiêu biểu năm 2019

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4244/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về việc tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao du lịch tiêu biểu định kỳ hàng năm;

Căn cứ Kế hoạch số 3707/KH-BVHTTDL ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về việc tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao du lịch tiêu biểu năm 2019;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao du lịch tiêu biểu năm 2019 gồm các ông/bà có tên sau:

I. Ban Tổ chức:

1. Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Phó Trưởng ban;

3. Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Thành viên;

4. Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - Thành viên;

5. Ông Hà Văn Lâu - Phó Chánh Thanh tra Bộ - Thành viên;

6. Ông Lê Thanh Liêm - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thành viên;

7. Bà Chu Thị Thu Hằng - Tổng Biên tập Báo Văn hóa - Thành viên;

8. Bà Vũ Ngọc Trinh - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Thành viên;

9. Ông Lê Thanh Tùng - Quyền Tổng Biên tập Báo Thể thao Việt Nam - Thành viên.

10. Ông Ngô Hải Dương - Phó Tổng Biên tập Báo Du lịch - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Đức Xuyên - Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch - Thành viên.

II. Tổ Giúp việc:

1. Bà Đào Thị Tuyết Mai - Trưởng phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ - Tổ trưởng;

2. Bà Hoàng Thị Tuyết Mai - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra Bộ - Thành viên;

3. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó Trưởng phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ - Thành viên;

4. Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Trưởng phòng thi đua - Tuyên truyền, Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao - Thành viên;

5. Bà Trịnh Đặng Thu Hằng - Chuyên viên Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ - Thành viên;

6. Bà Trịnh Hồng Lệ - Chuyên viên Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ - Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thanh Ngân - Chuyên viên Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ - Thành viên;

8. Bà Đoàn Quỳnh Ngọc - Chuyên viên Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ - Thành viên;

9. Bà Nguyễn Thị Phương Nhung - Chuyên viên Vụ Pháp chế - Thành viên;

10. Bà Trần Thị Minh Thoan - Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Trọng Học - Chuyên viên Phòng Tài vụ, Văn phòng Bộ - Thành viên;

12. Bà Ngô Thị Đào - Phó Trưởng ban Chính trị, Kinh tế, Quốc tế - Báo Điện tử Tổ quốc - Thành viên;

13. Bà Nguyễn Thu Trang - Phóng viên Báo Văn hóa - Thành viên;

14. Bà Nguyễn Thị Hiền - Phóng viên Báo thể thao Việt Nam - Thành viên;

15. Bà Nguyễn Hương Thảo - Phóng viên Báo Du lịch - Thành viên;

16. Ông Nguyễn Quang Thọ - Nhân viên Phòng Quản trị, Văn phòng Bộ - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức và Tổ giúp việc:

1. Ban Tổ chức có trách nhiệm xây dựng Quy chế, Kế hoạch và triển khai tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2019 theo đúng quy định.

2. Tổ Giúp việc có nhiệm vụ thực hiện các công việc do Ban Tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2019 phân công.

Điều 3. Ban Tổ chức và Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, VP (TT), HL.35.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực