Quyết định 3426/QÐ-BVHTTDL 2019 kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

------------------

Số: 3426/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”,

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021

------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật;

Căn cứ Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật;

Căn cứ Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Điều 2. Kinh phí tổ chức hoạt động xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương;

- Lưu: VT, TĐKT, NTN .150.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Khánh Hải

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

 

KẾ HOẠCH

Xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”
về văn học, nghệ thuật năm
2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 10 năm 2019)

--------------------

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xét chọn được những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật có giá trị đặc biệt xuất sắc hoặc xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật để trình Chủ tịch nước phong tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021;

- Kịp thời động viên và tôn vinh các tập thể, cá nhân sáng tạo nhiều tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật có giá trị cao về nghệ thuật và nội dung tư tưởng, có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp văn học, nghệ thuật của đất nước; quảng bá hình ảnh tốt đẹp về đất nước, dân tộc, con người Việt Nam với các nước trên thế giới.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo công tác tổ chức xét tặng tại các cấp Hội đồng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP và Nghị định số 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

- Đảm bảo Hội đồng các cấp làm việc đúng tiến độ thời gian dự kiến theo Kế hoạch này;

- Đảm bảo Lễ công bố quyết định và trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 được tổ chức kịp thời, trang trọng, đúng quy định của pháp luật.

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Hội đồng cấp cơ sở

1.1. Hội đồng cấp cơ sở tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Hội đồng cấp cơ sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ để xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.

- Hồ sơ gửi về Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hết ngày 15/8/2020.

- Thời gian triển khai công tác xét tặng tại Hội đồng cấp cơ sở: Từ ngày 16/8/2020 đến ngày 15/10/2020.

- Thời gian Hội đồng cấp cơ sở gửi Hồ sơ đến Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước: Ngày 16/10/2020 (tính theo dấu bưu điện).

1.2. Hội đồng cấp cơ sở tại các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương

- Hội đồng cấp cơ sở do Chủ tịch Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thành lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ để xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.

- Hồ sơ gửi về Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương: Hết ngày 15/8/2020.

- Thời gian triển khai công tác xét tặng tại Hội đồng cấp cơ sở: Ngày 16/8/2020 đến ngày 15/10/2020.

- Thời gian Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ đến Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước: Ngày 16/10/2020 (tính theo dấu bưu điện).

2. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước

- Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch thành lập theo từng lĩnh vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn học, Văn nghệ dân gian theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ để xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật do các Hội đồng cấp cơ sở đề nghị.

- Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

- Thời gian triển khai công tác xét tặng tại các Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước: Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 01/02/2021.

- Thời gian Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước: Chậm nhất là ngày 15/02/2021.

3. Hội đồng cấp Nhà nước

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 để xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật do 05 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đề nghị.

- Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Nhà nước. Hội đồng cấp Nhà nước sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

- Thời gian triển khai công tác xét tặng tại Hội đồng cấp Nhà nước: Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 15/3/2021.

4. Thông báo kết quả của Hội đồng cấp Nhà nước

- Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

- Thời gian thực hiện: 20 ngày ngay sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp.

5. Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021

- Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP và Nghị định số 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ gửi Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

- Thời gian thực hiện: từ 15/3/2021 đến ngày 05/4/2021.

6. Tổ chức Lễ trao tặng

Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch tổ chức Lễ công bố quyết định và trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp cơ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021;

- Phổ biến Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 trên địa bàn tỉnh, thành phố;

- Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Hội đồng cấp cơ sở; Tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp cơ sở theo quy trình, thủ tục, hồ sơ quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP và Nghị định số 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

- Kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng tại Hội đồng cấp cơ sở;

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tại Hội đồng cấp cơ sở;

- Hoàn thiện hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước theo quy định.

2. Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương

- Phổ biến Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành đến các tổ chức, cá nhân liên quan;

- Thành lập Hội đồng cấp cơ sở; Tổ chức các phiên họp của Hội đồng theo quy trình, thủ tục, hồ sơ quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP và Nghị định số 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tại Hội đồng cấp cơ sở;

- Hoàn thiện hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước theo quy định.

3. Vụ Thi đua, Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

3.1. Là cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021;

3.2. Chủ trì, phối hợp với Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch triển khai thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021;

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Tham mưu thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trong các lĩnh vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn học, Văn nghệ dân gian, trong đó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;

- Tham mưu trình Bộ trưởng danh sách dự kiến thành viên Hội đồng cấp Nhà nước;

- Tham mưu trình Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước thành lập Tổ Thư ký; Quy định về nguyên tắc làm việc của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước và Kế hoạch làm việc của Tổ Thư ký;

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước, hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trình Hội đồng cấp Nhà nước; Tổng hợp hồ sơ, chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ các phiên họp của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tại Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước.

- Tham mưu trình Bộ trưởng về Kế hoạch tổ chức Lễ công bố quyết định và trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước.

3.3. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ về định mức kinh phí tổ chức xét tặng; xây dựng dự trù và quyết toán kinh phí tổ chức xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước, Hội đồng cấp Nhà nước; Lễ công bố quyết định và trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.

4. Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

Phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng triển khai thực hiện các nội dung công việc sau:

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trong lĩnh vực Điện ảnh, trong đó Cục trưởng Cục Điện ảnh là Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Cử cán bộ tham gia Tổ Thư ký Hội đồng cấp Nhà nước;

- Đề xuất, giới thiệu những cá nhân có uy tín nghề nghiệp và chuyên môn để tham gia Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Tổ Thư ký và tổ chức các phiên họp Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước đúng tiến độ thời gian quy định;

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến chuyên môn trong công tác xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.

5. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

Phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng triển khai thực hiện các nội dung công việc sau:

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trong các lĩnh vực: Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Kiến trúc, trong đó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm là Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Cử cán bộ tham gia Tổ Thư ký Hội đồng cấp Nhà nước;

- Đề xuất, giới thiệu những cá nhân có uy tín nghề nghiệp và chuyên môn để tham gia Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Tổ Thư ký và tổ chức các phiên họp Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước đúng tiến độ thời gian quy định;

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến chuyên môn trong công tác xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Phối hợp xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.

6. Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

Phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng triển khai thực hiện các nội dung công việc sau:

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trong các lĩnh vực: Âm nhạc, Sân khấu, Múa, Văn học trong đó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn là Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Cử cán bộ tham gia Tổ Thư ký Hội đồng cấp Nhà nước;

- Đề xuất, giới thiệu những cá nhân có uy tín nghề nghiệp và chuyên môn để tham gia Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Tổ Thư ký và tổ chức các phiên họp Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước đúng tiến độ thời gian quy định;

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến chuyên môn trong công tác xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Phối hợp xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.

7. Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

- Là đầu mối làm việc với Bộ Tài chính để xây dựng văn bản quy định cụ thể về định mức kinh phí tổ chức xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

- Cử 01 chuyên viên tham gia Tổ Thư ký để hỗ trợ, giúp thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác tài chính, phục vụ công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.

8. Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

- Đảm bảo kinh phí tổ chức xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021;

- Đảm bảo kinh phí tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021;

- Cử 01 cán bộ tham gia Tổ Thư ký để hỗ trợ, giúp thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác tài chính, phục vụ công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021;

- Đảm bảo công tác hậu cần phục vụ các phiên họp của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức xét tặng thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính về tổ chức xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.

1. Hội đồng cấp cơ sở tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi trả, thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Hội đồng cấp cơ sở tại các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương: Do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch chi trả, thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ và theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước: Do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch chi trả, thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ và theo quy định của Bộ Tài chính.

Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ đã đề ra./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Khánh Hải

thuộc tính Quyết định 3426/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 3426/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3426/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Khánh Hải
Ngày ban hành:08/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng HCM”, “Giải thưởng Nhà nước” năm 2021

Nhằm xét chọn được những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật có giá trị đặc biệt xuất sắc hoặc xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 3426/QÐ-BVHTTDL ngày 08/10/2019.

Theo kế hoạch, hồ sơ xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tại cấp cơ sở được gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Hội đồng cấp cơ sở gửi Hồ sơ đến Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước.

Thời gian triển khai công tác xét tặng tại Hội đồng cấp Nhà nước: Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 15/3/2021 và thông báo kết quả trong thời gian 20 ngày ngay sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP và Nghị định số 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ gửi Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương từ 15/3/2021 đến ngày 05/4/2021.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố quyết định và trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định3426/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi