Quyết định 2012/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh nội dung Quyết định 1616/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 và Quyết định 359/QĐ-TTg ngày 10/3/2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 2012/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 và Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
 

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 2123-CV/VPTW ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thay đổi phương án tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam
1. Bãi bỏ các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam được quy định tại các Quyết định: Số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 tại Việt Nam và số 359/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 năm 2021 tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo) và các văn bản khác liên quan của Ban Chỉ đạo.
2. Điều chỉnh tên gọi Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 năm 2021 tại Việt Nam thành “Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 năm 2021 tại Việt Nam” (Ban Chỉ đạo SEA Games 31).
3. Ban Chỉ đạo SEA Games 31 điều chỉnh các văn bản liên quan của Ban Chỉ đạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều chỉnh Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 đã được phê duyệt để phù hợp với nội dung điều chỉnh nêu trên, điều chỉnh các văn bản liên quan khác thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nếu cần thiết.
Điều 2. Kiện toàn Ban Chỉ đạo SEA Games 31
1. Các thành viên Ban Chỉ đạo SEA Games 31 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và chức năng, thẩm quyền quy định tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 và các Quyết định: Số 1487/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2020, số 18/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2021, số 638/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2021, số 764/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Thay đổi một số thành viên Ban Chỉ đạo SEA Games 31 như sau:
a) Ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm thành viên Ban Chỉ đạo SEA Games 31, thay Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn.
b) Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm thành viên Ban Chỉ đạo SEA Games 31, thay Ông Nguyễn Văn Trung.
c) Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm thành viên Ban Chỉ đạo SEA Games 31, thay Ông Hoàng Vĩnh Bảo.
d) Ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm thành viên Ban Chỉ đạo SEA Games 31, thay Ông Lê Anh Tuấn.
đ) Ông Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm thành viên Ban Chỉ đạo, thay ông Lê Hoài Trung.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo SEA Games 31 và các ông, bà có tên tại khoản 2 Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Trung ương Đoàn TNCS HCM;

- Ủy ban Olympic VN;

- Hiệp hội Paralympic VN;

- Các thành viên BCĐ SEA Games 31;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  các Vụ: TCCV, QHĐP, QHQT, PL;

- Lưu: VT, KGVX (2b). PMC

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Vũ Đức Đam

 

thuộc tính Quyết định 2012/QĐ-TTg

Quyết định 2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 1616/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 và Quyết định 359/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2012/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:30/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiện toàn Ban Chỉ đạo SEA Games 31

Ngày 30/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2012/QĐ-TTg về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 1616/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 và Quyết định 359/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thay đổi một số thành viên Ban Chỉ đạo SEA Games 31 như sau: ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Nguyễn Văn Trung; ông Hoàng Vĩnh Bảo được thay thế bởi ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;…

Ngoài ra, tên gọi Ban chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 năm 2021 tại Việt Nam được điều chỉnh thành Ban chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 năm 2021 tại Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2012/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi