Quyết định 2972/QÐ-BVHTTDL 2021 tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch trên truyền hình

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 2972/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3668/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Pháp chế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 cấp cho Vụ Pháp chế qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, PC, TM(05)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình

(Kèm theo Quyết định số 2972/QĐ-BVHTTDL ngày 17/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_____________

 

1. Mục đích, yêu cầu

a) Mục đích

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiểu biết và ý thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;

- Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm;

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện quy định pháp luật, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, lơ là.

b) Yêu cầu

- Việc phổ biến, tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chương trình theo đúng Kế hoạch đề ra;

- Nội dung, hình thức đa dạng, có hệ thống, phù hợp với từng lĩnh vực, từng đối tượng;

- Trong quá trình triển khai, cần linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm.

2. Nội dung

- Nội dung nhiệm vụ: Xây dựng và phát sóng phóng sự tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và phòng , chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình: Triển khai Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch mới ban hành; hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; triển khai Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

+ Xây dựng phóng sự: Sáng tác kịch bản, dàn dựng, ghi hình;

+ Phát sóng tuyên truyền: Trên kênh sóng Truyền hình Nhân dân, chuyên mục: Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thời lượng: 12 phút, Số lần phát sóng: 01 lần);

- Thời gian thực hiện: Tháng 11 - 12/2021;

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Điện ảnh Thể thao Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Truyền hình Nhân dân và các đơn vị có liên quan.

3. Tổ chức thực hiện

a) Vụ Pháp chế

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí, thanh quyết toán theo quy định;

- Phối hợp với Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam xây dựng nội dung, kịch bản phóng sự;

- Thống nhất với Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam về nội dung tuyên truyền, thời gian phát sóng.

b) Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam

- Xây dựng kịch bản, tổ chức ghi hình phóng sự;

- Phối hợp với Vụ Pháp chế xây dựng nội dung phóng sự, dự toán kinh phí và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định;

- Phối hợp, cung cấp nội dung phát sóng cho kênh Truyền hình Nhân dân.

c) Văn phòng Bộ: Phối hợp, hướng dẫn lập dự toán, thẩm định, quyết toán kinh phí và bố trí kinh phí kịp thời để các đơn vị tổ chức thực hiện.

d) Vụ Kế hoạch, Tài chính: Phối hợp triển khai Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn công tác tài chính theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng , chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./.

thuộc tính Quyết định 2972/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2972/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2972/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:17/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông , Văn hóa-Thể thao-Du lịch , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 11/2021 xây dựng phóng sự phòng, chống COVID-19

Ngày 17/11/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2972/QÐ-BVHTTDL về việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình.

Theo đó, trong tháng 11 – 12/2021 Vụ Pháp chế phối hợp với Trung tâm Điện ảnh Thể thao Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Truyền hình Nhân dân và các đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng và phát sóng phóng sự tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình.

Cụ thể, phóng sự sẽ được phát sóng trên Truyền hình Nhân dân, chuyên mục: Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thời lượng: 12 phút, Số lần phát sóng: 01 lần). Ngoài ra, kinh phí thực hiện phóng sự được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 cấp cho Vụ Pháp chế qua Văn phòng Bộ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2972/QÐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi