Quyết định 359/QĐ-TTg 2020 thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức SEA Games 31

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-----------------

Số: 359/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần th 11 năm 2021 tại Việt Nam

nhayCác nội dung, nhiệm vụ liên quan đến chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam được quy định tại các Quyết định 359/QĐ-TTg bị bãi bỏ bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 2012/QĐ-TTg.nhay

--------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo.
3. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.
4. Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5. Ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
6. Ông Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quôc phòng.
7. Ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an.
8. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính.
9. Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
10. Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế.
11. Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
12. Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
13. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
14. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
15 . Ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
16. Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.
17. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.
18. Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
19. Ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.
20. Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11; đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2. Quyết định cụ thể quy mô, thời giản, địa điểm tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 (ngoài thành phố Hà Nội là địa điểm tổ chức chính)
3. Quyết định thành lập Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 ở trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban.
4. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan, Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 triển khai tổ chức các đại hội theo đúng quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á và quy định pháp luật của Việt Nam.
5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động của Ban Chỉ đạo và quá trình chuẩn bị tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11.
Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo
1. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.
3. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; chủ trì hoàn thiện, phê duyệt Đồ án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo; chủ trì xây dựng, báo cáo Ban Chỉ đạo kế hoạch tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo phân công.
5. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11.
Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí từ kinh phí chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Ủy ban Olympic Việt Nam;

- Hiệp hội Paralympic Việt Nam;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TCCV, PL, QHĐP, QHQT;

-Lưu: VT, KGVX (2b)

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

thuộc tính Quyết định 359/QĐ-TTg

Quyết định 359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:359/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:10/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập BCĐ quốc gia SEA Games 31

Ngày 10/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 359/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Game 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng giao quyền ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực…

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong việc chuẩn bị và tổ chức SEA Game 31, ASEAN Para Game 11 được tổ chức tại Việt Nam. Ban Chỉ đạo có quyền quyết định cụ thể quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội.

Ban Chỉ đạo sẽ quyết định thành lập Ban Tổ chức SEA Game 31, ASEAN Para Game 11 ở trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng ban và chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương… triển khai tổ chức đại hội theo đúng quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á.

Ban Chỉ đạo sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức SEA Game 31, ASEAN Para Game 11.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 359/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi