Quyết định 343/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

________

Số: 343/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BTP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1301/QĐ-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2026”;

Căn cứ Quyết định 48/QĐ-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phê duyệt Đề án “Xây dựng Kho dữ liệu truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp”;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, VP (TT).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023

_______
(Ban hành kèm theo Quyết định số 343/QĐ-BTP ngày 16 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

             1. Mục đích

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về chính sách, pháp luật, các lĩnh vực quản lý nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp, nhất là các nhiệm vụ được xác định trong Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

- Chủ động thông tin báo chí nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành; kịp thời phản hồi thông tin báo chí đăng tải về những vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời, góp phần lan tỏa sâu rộng những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành tới đời sống xã hội.

- Lồng ghép triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2023 tại Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2026” (Quyết định số 1996/QĐ-BTP ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và Đề án “Xây dựng Kho dữ liệu truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp” (Quyết định số 2599/QĐ-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

              2. Yêu cầu

- Bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, quy định pháp luật về phát ngôn, cung cấp thông tin, bảo mật thông tin và nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2023.

- Đảm bảo phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị báo chí thuộc Bộ trong thực hiện các nhiệm vụ truyền thông; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với Văn phòng Bộ trong cung cấp thông tin cho báo chí, xác định cụ thể thời gian, phân công rõ ràng trách nhiệm chủ trì, phối hợp.

- Các hoạt động được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng nhu cầu thông tin của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan báo chí; thường xuyên được đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

             1. Nội dung trọng tâm truyền thông

1.1. Công tác tham mưu và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 11/KH-TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

1..2 Định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, nhất là các dự án luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.

Công tác thẩm định đề nghị xây dựng VBQPPL, thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL; công tác lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; Công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL, nhất là việc theo dõi, đôn đốc việc xử lý văn bản trái pháp luật, xử lý kết quả rà soát văn bản của các bộ, ngành, địa phương; hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công tác hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp.

1.3. Tổ chức truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng VBQPPL do Bộ Tư pháp tham mưu, chủ trì xây dựng; kết quả triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tình hình triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hội thi Hoà giải viên giỏi lần thứ tư; công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tình hình triển khai thực hiện, kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản theo thẩm quyền. Công tác tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, khắc phục các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn.

1.4. Kết quả hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Thi hành án dân sự được Quốc hội giao; việc tổ chức thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

1.5. Việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-BTP ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

1.6. Việc tổ chức triển khai Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và các văn bản mới được ban hành về công tác tổ chức cán bộ để kiện toàn bộ máy, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan tư pháp, pháp chế, thi hành án dân sự các cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tình hình triển khai Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán hộ về pháp luật” và Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1155/QĐ-BTP và Quyết định số 1156/QĐ-BTP ngày 30/9/2022.

1.7. Công tác tham mưu cho Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương trong giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện trong hoạt động đầu tư quốc tế, bảo đảm quyền lợi cho Chính phủ, người dân, doanh nghiệp.

Hoạt động và quản lý hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp. Công tác thông tin đối ngoại, xây dựng hình ảnh và nâng cao uy tín của Bộ, ngành trong cộng đồng quốc tế.

1.8. Công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đăng ký biện pháp bảo đảm; hoạt động quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp nhất là những vấn đề được dư luận quan tâm...

Vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt động trợ giúp pháp lý trong cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và hoạt động của chính quyền cơ sở.

Tình hình triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại cũng như lợi ích nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Công tác chuyển đổi số gắn với đảm bảo an toàn thông tin mạng trong ngành Tư pháp.

1.9. Lịch sử truyền thống; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành Tư pháp qua các giai đoạn phát triển; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện các phong trào thi đua; những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp.

1.10. Những vấn đề khác được dư luận quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành Tư pháp.

(Chi tiết tại Phụ lục thực hiện các nhiệm vụ truyền thông trọng tâm về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023).

             2. Giải pháp thực hiện

2.1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động của đơn vị các quy định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành.

2.2. Xác định, lựa chọn nội dung truyền thông đảm bảo tính chính xác, thời sự, trọng tâm, trọng điểm; đa dạng các loại hình, sản phẩm truyền thông, chú trọng xây dựng sản phẩm truyền thông có tính thường xuyên, tạo được điểm nhấn, hấp dẫn, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của người dân và xã hội về các lĩnh vực hoạt động của Bộ, ngành.

2.3. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Họp báo, điểm tin báo chí; triển khai thực hiện thí điểm ứng dụng phần mềm lọc, tổng hợp thông tin phản ánh trên báo chí và mạng xã hội về hoạt động của Bộ, ngành; nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, đầu tư chỉnh lý nội dung, một số chuyên trang, chuyên mục.

2.4. Chủ động, kịp thời cung cấp, phản hồi thông tin báo chí, nhất là những vấn đề thời sự, được dư luận xã hội quan tâm liên quan đến hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp.

2.5. Phát huy vai trò của Văn phòng Bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự và kết nối mạng lưới thông tin báo chí; phát huy sự chủ động, dẫn dắt của Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trong thực hiện công tác thông tin các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, truyền thông chính sách, góp phần lan toả sâu rộng những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp.

2.6. Tăng cường quản lý hoạt động của các cơ quan, đơn vị báo chí thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ Tư pháp

2.7. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương; duy trì, phát triển mạng lưới phối hợp thực hiện công tác truyền thông ở Trung ương và địa phương để khai thác, huy động mọi nguồn lực cùng tham gia thực hiện; phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả hoạt động của Tổ công tác truyền thông; Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp trong thông tin, truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành.

2.8. Tiếp tục bổ sung, kiện toàn và nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức của đơn vị được giao phụ trách làm đầu mối tham mưu thực hiện công tác truyền thông.

2.9. Chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2026” và Đề án “Xây dựng Kho dữ liệu truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp” trong năm 2023, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và thời hạn được giao tại Đề án.

2.10. Tổ chức Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch truyền thông tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

2.11. Bảo đảm kinh phí cho công tác truyền thông của Bộ, ngành Tư pháp.

             3. Tổ chức thực hiện

3.1. Phân công trách nhiệm

- Văn phòng Bộ là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông đối với những nội dung truyền thông trọng tâm được nêu tại mục II Kế hoạch; định kỳ báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị được giao tại Kế hoạch này trong 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Các đơn vị báo chí thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ kịp thời đưa tin, xây dựng các sản phẩm truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp; tham gia xây dựng thông cáo báo chí và kết nối, lan tỏa thông tin truyền thông trên các cơ quan báo chí khác.

3.2. Kinh phí thực hiện

 - Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch tự đảm bảo kinh phí thực hiện trong nguồn kinh phí đã được phân bổ theo dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng thời, tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội hóa, kinh phí hỗ trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn và bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

 

BỘ TƯ PHÁP

________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 

 

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT CÁC NHIỆM VỤ TRUYỀN THÔNG TRỌNG TÂM VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ, NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 343/QĐ-BTP ngày 16/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

STT

Nội dung thực hiện

Sản phẩm, kết quả đầu ra

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

I

Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật

1.

Tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 11/KH-TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài. Cổng/Trang thông tin điện tử ...

Cả năm

Viện Khoa học pháp lý

Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Báo Pháp luật Việt Nam,                    Cổng

thông tin điện tử của Bộ, Nhà Xuất bản Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí

 

2.

Việc thực hiện Định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, nhất là các dự án luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh; công tác lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài.

Cổng/Trang thông tin điện tử

Cả năm

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Pháp luât quốc tế

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí

 

3.

Công tác thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài.

Cổng/Trang thông tin điện tử

Theo lịch thẩm định các dự thảo, dự án

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Pháp luât quốc tế; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi hi hành pháp luật

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ và các cơ quan báo chí

 

4.

Công tác rà soát pháp luật trong lĩnh vực dân sự - kinh tế với trọng tâm là các vấn đề pháp lý và phản ứng chính sách pháp luật liên quan Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất các điểm nghẽn về thể chế, sửa đổi các quy định của pháp luật không còn phù hợp, gây vướng mắc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; rà soát đề xuất các giải pháp pháp lý, phản ứng chính sách, pháp luật kịp thời, hiệu quả trong các lĩnh vực dân sự - kinh tế; nghiên cứu, đề xuất xây dựng và hoàn thiện bổ sung các văn bản pháp luật về trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan tới trí tuệ nhân tạo theo Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài.

Cổng/Trang thông tin điện tử

Cả năm

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Văn phòng Bộ và các cơ quan báo chí

 

5.

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, nhất là việc theo dõi, đôn đốc việc xử lý văn bản trái pháp luật, xử lý kết quả rà soát văn bản của các bộ, ngành, địa phương; hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.

Các ấn phẩm, tin/bài, sản phẩm truyền thông trên các              báo, đài.

Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm...

Cả năm

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Báo Pháp luật Việt Nam, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Văn phòng Bộ và các cơ quan báo chí

 

6.

Thực hiện truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Công chứng (sửa đổi).

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo,              đài.

Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm.

Theo tiến độ thời gian triển khai các dự án

Luật

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Cục Bổ trợ tư pháp

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Văn phòng Bộ và các cơ quan báo chí

 

7.

Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; kết quả triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; tình hình triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV; công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài.

Cổng/Trang thông tin điện tử, giao lưu hội thảo, toạ đàm.

Quý I -Quý IV

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ; Văn phòng Bộ và các cơ quan báo chí

 

8.

Truyền thông về quyền con người gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028”; số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc; số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các  báo, đài.

Cổng/Trang thông tin điện tử, giao lưu hội thảo, toạ đàm...

Quý I - Quý IV

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Văn phòng Bộ và các cơ quan báo chí

 

9.

Các hoạt động truyền thông về thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” năm 2023 của Bộ Tư pháp.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài. Cổng/Trang thông tin điện tử

Quý I - Quý IV

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Pháp luât quốc tế

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật pháp luật, Văn phòng Bộ, các cơ quan báo chí, truyền thông liên quan

 

II

Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính

 

 

 

 

1.

Kết quả hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Thi hành án dân sự được Quốc hội giao; việc tổ chức thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài. Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm...

Cả năm

Tổng cục Thi hành án dân sự

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Văn phòng Bộ, các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương

 

2.

Thường xuyên theo dõi, kịp thời phản hồi thông tin báo chí về các nội dung liên quan đến công tác Thi hành án dân sự.

Văn bản trả lời, phản hồi thông tin báo chí

Cả năm

Tổng cục Thi hành án dân sự

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam và các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương

 

3.

Tình tình triển khai thực hiện, kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Các chương trình, tin /bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài. Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm.

Cả năm

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Văn phòng Bộ và các cơ quan báo chí

 

III

Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước

1.

Kết quả nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 (ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài. Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm.

Cả năm

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí.

 

2.

Tập trung truyền thông nâng cao nhận thức quyền trẻ em được sống trong môi trường gia đình thông qua hình thức nuôi con nuôi, là một trong những hình thức chăm sóc thay thế dành cho trẻ em, trong đó chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi (thông qua việc tổ chức các Hội nghị liên ngành, các đoàn công tác liên ngành tại địa phương...)

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài. Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm.

Cả năm

Cục Con nuôi

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị có liên quan và các cơ quan báo chí

 

3.

Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện Công ước La Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài. Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm.

Tháng 3 – Tháng 4/2023

Cục Con nuôi

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị có liên quan và các cơ quan báo chí

 

4.

Xây dựng nội dung và xuất bản chuyên san với chủ đề: “Hoàn thiện hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản”.

Số chuyên đề 64 trang

Quý III­

IV/2023

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

 

5.

Xây dựng nội dung và xuất bản Sổ tay nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm và Sổ tay hướng dẫn áp dụng pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Sổ tay nghiệp vụ

Quý I- IV/2023

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Nhà xuất bản Tư pháp

 

6.

Truyền thông các quy định pháp luật về lý lịch tư pháp; ý nghĩa, vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp; trình tự, thủ tục xóa án tích và xóa án tích cho người đang cấp hành án phạt tù...

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài.

Cổng/Trang thông tin điện tử

Cả năm

Trung tâm Lý lịch tư

pháp quốc gia

Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an; Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế; Báo Pháp luật Việt Nam,                    Cổng

thông tin điện tử của Bộ, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, một số Sở Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, ….

 

7.

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài.

Cổng/Trang thông tin điện tử

Cả năm

Cục Bồi thường nhà nước

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các cơ quan báo chí và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

 

IV

Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

 

 

1.

Xây dựng nội dung và xuất bản chuyên san về Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Ấn phẩm chuyên san

 

Cục Bổ trợ tư pháp

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

 

2.

Truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa... của hoạt động trợ giúp pháp lý trong cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; những tấm gương về người thực hiện trợ giúp pháp lý; những vụ việc trợ giúp pháp lý thành công, hiệu quả hoặc các kết quả khác đã đạt được; quyền được trợ giúp pháp lý và cách thức liên hệ đến các tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý; Truyền thông về kết quả đạt được trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý, nhất là các vụ việc trợ giúp pháp lý thành công, hiệu quả; phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và hoạt động của chính quyền cơ sở; trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và các kết quả khác trong công tác trợ giúp pháp lý

Các chương trình, tin /bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài. Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm...

Cả năm

Cục Trợ giúp pháp lý

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Các cơ quan, đơn vị truyền thông, Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 

3.

Các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo văn kiện của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài.

Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm, tập huấn...

Cả năm

Vụ Pháp luật Dân sự

- kinh tế

Các cơ quan báo chí và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

 

V

Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật

 

 

 

1.

Các vấn đề pháp lý đặt ra trong hoạt động đầu tư quốc tế; việc thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc; ký kết, gia nhập và thực thi các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thực hiện vai trò cơ quan quốc gia của Việt Nam trong quan hệ với Ban Thư ký và các thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; hoạt động tổng kết 15 năm thi hành Luật Tương trợ tư pháp.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài.

Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm.

Cả năm

Vụ Pháp luật quốc tế

Văn phòng Bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các cơ quan báo chí

 

2.

Kỷ niệm 10 năm Việt Nam gia nhập Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế (HCC)

Các bài viết, bài nghiên cứu, giới thiệu về HCCH, các văn kiện về HCCH và các hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị

Tháng

12/2023

Vụ Pháp luật quốc tế

Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, các cơ quan báo chí

 

3.

Việt Nam nộp Báo cáo quốc gia định kỳ lần thứ 4 về tình hình thực thi Công ước quốc tế vầ các quyền dân sự và chính trị (ICCPR)

Tin bài trên Cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp, Trang thông tin của Vụ Pháp luật quốc tế, các báo, đài khác

Sau khi nộp Báo cáo quốc gia lần thứ 4

Vụ Pháp luật quốc tế

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam và các cơ quan báo chí liên quan

 

4.

Truyền thông các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Bộ; giới thiệu, chia sẻ với đối tác quốc tế về những thành tựu của Bộ, ngành Tư pháp; thông tin về kết quả và nhu cầu hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp năm 2023 trong thời gian tới; các hội thảo, phiên thảo luận (thuộc khuôn khổ hoạt động của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật) nhằm thu hút sự tham gia, quan tâm của các cơ quan, tổ chức Việt Nam và đối tác quốc tế, nâng cao nhận thức về hoàn thiện và thực thi pháp luật, đồng thời mở ra các khả năng, cơ hội hợp tác mới với đối tác nước ngoài trong từng hoạt động cụ thể.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài. Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm...

Cả năm

Vụ Hợp tác quốc tế

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các cơ quan báo chí

 

VI

Công tác xây dựng Ngành, đào tạo, bồi dưỡng

 

 

 

 

 

1.

Việc tổ chức triển khai Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và các văn bản mới được ban hành về công tác tổ chức cán bộ để kiện toàn bộ máy, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan tư pháp, pháp chế, thi hành án dân sự các cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện các tin, bài, phỏng vấn, tin phóng sự. đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí; Xây dựng Chuyên mục về công tác tổ chức cán bộ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cả năm

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị có liên quan và các cơ quan báo chí.

 

2.

Kết quả nổi bật trong công tác tuyển sinh, đào tạo của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ trong năm 2023.

Xây dựng tin, bài, phỏng vấn, phóng sự, phát livestream giao         lưu trực tuyến…

Cả năm

Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các cơ quan, đơn vị có liên quan, và các cơ quan báo chí

 

3.

Đề án “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán hộ về pháp luật”.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài.

Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm...

Cả năm

Trường Đại học Luật

Hà Nội

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí.

 

4.

Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.

 

Cả năm

Học viện Tư pháp

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí

 

5.

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển Học viện Tư pháp (11/02/1998-11/02/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài.

Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm; hội thi.

Tháng

2/2023

Học viện Tư pháp

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí

 

VII

Công tác khác

 

 

 

 

 

 

1.

 

Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS).

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài.

Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm...

Cả năm

Văn phòng Bộ

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí

 

2.

Công tác thống kê của Bộ, ngành Tư pháp; việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2023.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài. Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm.

Cả năm

Cục Kế hoạch - Tài chính

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí

 

3.

Hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Tư pháp

Các chương trình, tin/bài trên các báo, đài. Cổng/Trang thông tin điện tử

Cả năm

Thanh tra Bộ

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

 

4.

Công bố các sự kiện nổi bật về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2023.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài. Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm.

Tháng

12/2023

Văn phòng Bộ

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, và các cơ quan báo chí khác

 

5.

Kết quả thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động của báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội hiện nay.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài. Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm...

Cả năm

Văn phòng Bộ

Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ pháp luật, Cục công nghệ thông tin, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có Trang thông tin điện tử hoặc vận hành Trang thông tin điện tử trên nền tảng mạng xã hội

 

6.

Lịch sử truyền thống; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành Tư pháp qua các giai đoạn phát triển; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện các phong trào thi đua; những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài. Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm.

Cả năm

Các đơn vị thuộc Bộ

Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ pháp luật, Cổng thông tin điện tử của

Bộ, và các cơ quan báo chí khác

 

7.

Các ấn phẩm xuất bản nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ-TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổ chức tọa đàm, trưng bày, giới thiệu, quảng bá sách và truyền bá văn hóa đọc; các tin, bài phỏng vấn đăng tải trên báo chí.

Cả năm

Nhà Xuất bản Tư pháp

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Viện Khoa học pháp lý, các cơ sở đào tạo luật và các đơn vị có liên quan.

 

 

8.

Các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2023).

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài.

Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm.

Tháng

8/2023

Văn phòng Bộ

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí

 

9.

Truyền thông các sự kiện trọng đại, dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước... theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các chương trình, tin/ bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài.

Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm.

Cả năm

Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Văn phòng Bộ

 

10.

Công tác thi đua khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp; những tấm gương người tốt, việc tốt trong năm 2023.

Thực hiện các tin, bài viết liên quan

Cả năm

Vụ Thi đua khen thưởng

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị liên quan và các cơ quan báo chí.

 

11.

Các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Nhà Xuất bản Tư pháp.

Các ấn phẩm, tin/bài, sản phẩm truyền thông trên các              báo, đài.

Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm.

Tháng 8 -

9/2023

Nhà Xuất bản Tư pháp

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí

 

 

12.

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý (04/08/1983­04/08/2023)

Các ấn phẩm, tin/bài, sản phẩm truyền thông trên các báo, đài. Cổng/Trang thông tin điện tử, hội thảo, toạ đàm...

Cả năm

Viện Khoa học pháp

Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, Báo pháp luật Việt Nam, các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan báo chí liên quan

 

13.

Truyền thông về Trang thông tin điện tử về xây dựng pháp luật

Các chương trình, tin bài, sản phẩm truyền thông đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cả năm

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Cục Công nghệ thông tin, Vaưn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan báo chí liên quan

 

VII

Các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2026”

1.

Thực hiện “Bản tin Tư pháp” để phát, đăng tải định kỳ hàng tháng trên chuyên trang của Báo Pháp luật Việt Nam và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Các Bản tin được sản xuất và đăng tải.

Hàng tháng

Văn phòng Bộ

Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin

 

2.

Xây dựng Chương trình phối hợp với một số cơ quan báo chí lớn, chính thống của Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí có uy tín, có lượng bạn đọc và sức ảnh hưởng lớn.

Chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí được ký kết..

Cả năm

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; các cơ quan báo chí

 

3.

Chỉnh lý, hoàn thiện chuyên mục Điểm tin, Thông cáo báo chí; Xây dựng Chuyên trang về hoạt động của Bộ trưởng trên Cổng thông tin điện tử Bộ.

Chuyên mục, chuyên trang được xây dựng chỉnh lý, hoàn thiện

Quý II/2023

Văn phòng Bộ

Cục Công nghệ thông tin

 

4.

Cập nhật phiên bản Tiếng Anh của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp các tin tức về hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Bộ Tư pháp; thông tin chuyên đề về những thành tựu của Bộ, ngành Tư pháp trong thực hiện các nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách Tư pháp trong năm 2023.

Phiên bản tiếng Anh của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp được cập nhật thông tin thường xuyên

Cả năm

Vụ Hợp tác quốc tế

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

 

IV.

Các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Xây dựng Kho dữ liệu truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp”

1.

Xây dựng Quy chế quản lý, xây dựng, vận hành, khai thác Kho dữ liệu

Quy chế của Bộ Tư pháp được phê duyệt

Tháng

04/2023

Văn phòng Bộ

Các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ.

 

2.

Xây dựng cơ chế nội bộ của các đơn vị báo chí, xuất bản về lưu trữ số và nhập dữ liệu các sản phẩm truyền thông liên quan đến thành tựu, hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp

Quy định hoặc quy chế nội bộ của các đơn vị báo chí, xuất bản thuộc Bộ

Tháng

06/2023

Báo Pháp luật Việt Nam, Nhà xuất bản Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội (Tạp chí Luật học), Học viện Tư pháp (Tạp chí Nghề luật), Cục Công nghệ thông tin (Cổng thông tin điện tử).

Văn phòng Bộ

 

3.

Xây dựng, ban hành danh mục sản phẩm truyền thông do các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ thực hiện để nhập vào Kho dữ liệu

Danh mục sản phẩm truyền thông được nhập vào Kho dữ liệu.

Tháng

10/2023

Văn phòng Bộ

Các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ.

 

4.

Mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ cơ sở hạ tầng vận hành chính thức Kho dữ liệu (nếu cần thiết)

Thiết bị phục vụ cơ sở hạ tầng;

Tháng

10/2023

Cục Công nghệ thông tin

Cục Kế hoạch - Tài chính

 

5.

Mua sắm, thuê trang thiết bị phục vụ số hóa, duyệt dữ liệu đầu vào của Kho dữ liệu

Mua 01 máy tính chuyên dụng; 01 ổ cứng di động dung lượng tối thiểu 8TB; thuê máy scan đặc dụng để scan tài liệu tốc độ cao

Tháng

09/2023

Văn phòng Bộ

Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin

 

6.

Xây dựng phần mềm công cụ hỗ trợ lưu trữ, khai thác dữ liệu đã được thu thập, hiệu chỉnh thống nhất dưới dạng số đa phương tiện

Phần mềm công cụ hỗ trợ lưu trữ thông tin đa phương tiện

Tháng

10/2023

Cục Công nghệ thông tin

Văn phòng Bộ

 

7.

Tập huấn nhập dữ liệu, khai thác, sử dụng Kho dữ liệu

Tổ chức Lớp tập huấn

Tháng

11/2023

Cục Công nghệ thông tin

Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ.

 

 

 

thuộc tính Quyết định 343/QĐ-BTP

Quyết định 343/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:343/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:16/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch , Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023

Ngày 16/3/2023, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 343/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam và các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương thường xuyên theo dõi, kịp thời phản hồi thông tin báo chí về các nội dung liên quan đến công tác Thi hành án dân sự. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cùng với Báo Pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Văn phòng Bộ và các cơ quan báo chí xây dựng các chương trình, tin/bài, tổ chức hội thảo, tọa đàm… về tình hình triển khai thực hiện, kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Ngoài ra, trong tháng 3 – tháng 4/2023, Cục Con nuôi phối hợp với Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị có liên quan và các cơ quan báo chí tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện Công ước La Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Tạp chí Dân chủ và Pháp luật xây dựng nội dung và xuất bản chuyên san với chủ đề “Hoàn thiện hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản” trong Quý III – IV/2023.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định343/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi