Quyết định 545/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 545/QĐ-BYT

Quyết định 545/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:545/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:08/03/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2024

Ngày 08/3/2024, Bộ Y tế ban hành Quyết định 545/QĐ-BYT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

1. 08 nhiệm vụ cụ thể phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 như sau:

- Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

- Chỉ đạo chấn chỉnh, đấu tranh với "bệnh sợ trách nhiệm" (làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm) trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;

- Chỉ đạo tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

- Tập trung chỉ đạo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Dược, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Khiếu Nại, Luật Tố Cáo,...;

- Sơ kết 05 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị;

- Chỉ đạo tăng cường giám sát, kiểm soát có hiệu quả việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn;...

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình để triển khai thực hiện; định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (Thanh tra Bộ) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 545/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

______

Số: 545/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ

phòng, chng tham nhũng, tiêu cực năm 2024

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018 và các văn bản hướng dn;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chng tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 168-NQ/CP ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chiến lược Quc gia phòng, chng tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

Căn cứ Kế hoạch số 1499/KH-BYT ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế về Trin khai Chiến lược Quc gia phòng, chng tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này: “Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chng tham nhũng, tiêu cực năm 2024”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng của đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

- Ban Nội Chính trung ương (để báo cáo);

- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);

- Ban cán sự đảng Bộ Y tế;

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế;

- Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế;

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (để t/hiện);

- Cng Thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, TTrB, P4

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 
 

BỘ Y TẾ

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

K HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

(Kèm theo Quyết định số 545/QĐ-BYT ngày 08 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nêu trong Bài phát biểu của đồng chí Tng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, định hướng hoạt động cho giai đoạn tới; Báo cáo số 06-BC/TW ngày 23 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 890/TTg-V.I ngày 03 tháng 10 năm 2022 về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới;

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 113-NQ-BCSĐ ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Y tế về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, phòng ngừa, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự thống nhất, tự giác và quyết tâm cao trong hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính.

- Kế hoạch này là căn cứ để các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Yêu cầu

- Quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách.

- Các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải khả thi, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tài sản tham nhũng kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật.

- Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực, can thiệp, cản trở.

II. NỘI DUNG

1. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và là giải pháp quan trọng trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng.

2. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyn hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng phải đồng bộ, thường xuyên, kiên quyết, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó xác định phòng ngừa là chính. Chú trọng đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng; ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.

5. Kết hợp các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tập trung vào những lĩnh vực dễ xy ra tham nhũng để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả; xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

a. Cụ thể hoá nhiệm vụ và các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong chương trình, kế hoạch công tác, quy chế làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, thực hiện công khai các quy trình, thủ tục, chế độ và trách nhiệm của cán bộ công chức trong quản lý và thực thi công vụ.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ TH.

Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan tổ chức, đơn vị tại phụ lục kèm theo

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Bộ Y tế năm 2024. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình để triển khai thực hiện; định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (Thanh tra Bộ) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc kim tra việc thực hiện kế hoạch này; Xây dựng trình Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai kế hoạch kim tra, giám sát tổng hợp báo cáo Bộ về kết quả thực hiện; tổng hợp, dự thảo báo cáo định kỳ của Bộ Y tế theo quy định.

3. Văn phòng Bộ đăng tải kế hoạch này lên trang thông tin điện tử của Bộ.

 

 

PHỤ LỤC 1

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN THƯỜNG XUYÊN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 545/QĐ-BYT ngày 08 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
______________

 

STT

NỘI DUNG NHIỆM VỤ

CƠ QUAN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIN

CHỦ TRÌ

PHI HỢP

 

1

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

1.1

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, trin khai thực hiện nghiêm túc, đy đủ các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

VP Ban Cán sự đảng;
Thanh tra Bộ;
Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế.

Quý I - IV

1.2

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Y tế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là Nghị quyết số 113-NQ/BCSĐ ngày 28/3/2022 tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quyết định số 4078/QĐ-BYT ngày 06/9/2019 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

VP Ban Cán sự đảng;
Thanh tra Bộ;
Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế.

Quý I - IV

1.3

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý I - IV

1.4

Tuyên truyền, phổ biến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tập huấn hướng dẫn kê khai, công khai tài sản thu nhập

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thanh tra Bộ

Quý I - IV

1.5

Trong quý I/2024 các cơ quan, đơn vị ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thanh tra Bộ

Quý I - IV

2

Đy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Y tế, góp phần thực hiện hiệu quả công chống tham nhũng, tiêu cực tại Bộ.

2.1

Xây dựng các văn bản pháp luật về y tế theo Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch, quy định chế độ, định mức tiêu chuẩn, đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiểm tra việc tổ chức triển khai, thực hiện.

Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

2.2

Xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/03/2022 quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành Y tế nhằm phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Xây dựng, ban hành danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ (theo quy định tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP).

Vụ Tổ chức cán bộ

VP Ban Cán sự đảng;
Thanh tra Bộ
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Pháp chế

Theo Kế hoạch Bộ giao

2.3

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đảng ủy Bộ;
VP Ban Cán sự đảng;
Thanh tra Bộ

Đảng ủy Bộ; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

2.4

Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định, đảm bảo thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng đất đai, tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế kim soát giá, phí các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước lĩnh vực y tế

Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch Tài chính; Vụ Pháp chế

Quý I-IV

3

Xây dựng, quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ

3.1

Hoàn thiện các quy định, quy chế của Bộ về thực hiện các quy định về công tác cán bộ, nhất là về thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, cũng như chuẩn mực, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I-IV

3.2

Thực hiện quy định về Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế.

Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ;
Thanh tra Bộ

Quý I-IV

3.3

Thực hiện quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành y tế nhằm phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ;
Thanh tra Bộ

Thường xuyên

3.4

Thực hiện quy định về kiểm điểm, đánh giá và xếp loại cán bộ công chức, viên chức năm 2024.

Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Quý IV/2024 và Quý I/2025

4

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, góp phần tích cực phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực.

4.1

Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra theo Quyết định số 4452/QĐ-BYT ngày 08/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024.

Thanh tra Độ; Cục ATTP; Cục Dân số KHHGĐ

Các cơ quan, đơn vị được phân công

Quý I-IV

4.2

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Thanh tra Bộ

Đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế

Quý I-IV

4.3

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ tài chính - kế toán các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và một số tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ quản lý

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thanh tra Bộ; Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I-IV

4.4

Kiểm tra, giám sát công tác quản lý đầu tư xây dựng, đánh giá đầu tư tại một số dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước do Bộ quản lý

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thanh tra Bộ; Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I-IV

4.5

Tăng cường thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I-IV

4.6

Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra tại các đơn vị được kiểm tra, thanh tra.

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý l-IV

5

Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực

5.1

Phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thanh tra Bộ;

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

5.2

Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ban Nội chính Trung ương; Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Kim Trung ương; Thanh các bộ, ngành và các cơ quan bảo vệ pháp luật để làm tốt công tác tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong Bộ Y tế.

Thanh tra Bộ; VP Ban cán sự đảng

Các Vụ, Cục; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

6

Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chng tham nhũng, tiêu cực với các hình thức hiệu quả

6.1

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Đảng ủy Bộ, công đoàn Bộ Đoàn Thanh niên Bộ Y tế

Các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Quý I-IV

6.2

Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, Website của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý I-IV

6.3

Xây dựng, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài trên báo, tạp chỉ có chủ đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đạo đức liêm chính

Báo sức khỏe và Đời Sống

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I-IV

6.4

Đăng tải Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2024 của Bộ trên cổng thông tin điện tử của Bộ

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Ngay khi có Quyết định ban hành

 
 

PHỤ LỤC 2

NHIỆM VỤ CỤ THỂ THEO VĂN BẢN SỐ 42-CTR/BCĐTW VỀ PHÒNG CHNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 545 /QĐ-BYT ngày 08 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

___________

 

STT

NỘI DUNG NHIỆM VỤ

CƠ QUAN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIN

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

 

1

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, cơ quan, đơn vị trong đấu tranh PCTNTC.

Cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

VP Ban Cán sự đảng;
Thanh tra Bộ;
Vụ Tổ chức cán bộ;
Vụ Pháp chế.

Quý I - IV

2

Chỉ đạo chấn chỉnh, đấu tranh với "bệnh sợ trách nhiệm" (làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm) trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

VP Ban Cán sự đảng;
Thanh tra Bộ;
Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế.

Quý I-IV

3

Chỉ đạo tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, PCTNTC. Khẩn trương thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng thành pháp luật của Nhà nước, nhất là: về kiểm soát quyền lực, PCTNTC và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; về bảo vệ người tố cáo, phản ánh, báo cáo về tham nhũng, tiêu cực; về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Thanh tra Bộ

VP Ban Cán sự đảng;
Thanh tra Bộ;
Vụ Tổ chức cán bộ;
Vụ Pháp chế

Quý I-IV

4

Tập trung chỉ đạo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Dược, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Khiếu Nại, Luật Tố Cáo, Luật Tiếp công dân, Luật PCTNTC và các Thông tư, Nghị định liên quan; khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật đã được chỉ ra qua kết quả chỉ đạo rà soát của Đảng đoàn Quốc hội và các nội dung cụ thể mà các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã kiến nghị, đề xuất.

Thanh tra Bộ

VP Ban Cán sự đảng;
Thanh tra Bộ;
Vụ Tổ chức cán bộ;

Quý I-IV

5

Sơ kết 05 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thanh tra Bộ

VP Ban Cán sự đảng;
Thanh tra Bộ;
Vụ Tổ chức cán bộ;
Vụ Pháp chế

Quý III/2024

6

Chỉ đạo tăng cường giám sát, kiểm soát có hiệu quả việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn. Nhất là, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác cán bộ; trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong công tác xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Vụ Tổ chức Cán bộ

VP Ban Cán sự đảng;
Thanh tra Bộ;
Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế.

 

7

Chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Thanh tra Bộ

Các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ

Quý I-IV

8

Khn trương hoàn thành kiểm tra, thanh tra các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; kết luận, xử lý dứt đim các sai phạm liên quan đến công ty Việt Á, công ty AIC, liên quan đến cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thanh tra Bộ

Các đơn vị thuộc, trực thuộc B có liên quan

Quý I- IV

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi