Quyết định 4249/QĐ-BNN-TTr 2019 tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4249/QĐ-BNN-TTr

Quyết định 4249/QĐ-BNN-TTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4249/QĐ-BNN-TTrNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Công Tuấn
Ngày ban hành:06/11/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ NNPTNT: 100% công chức được PBGDPL về phòng, chống tham nhũng hàng năm

Ngày 06/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định 4249/QĐ-BNN-TTr về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021".

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 với mục tiêu: Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PBGDPL PCTN); 2019 có 75%, đến hết năm 2021 có 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền PBGDPL PCTN…

Để thực hiện được mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến thực hiện các công việc sau: Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật; Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN; Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 4249/QĐ-BNN-TTr tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

----------------

Số: 4249/QĐ-BNN-TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

                                                                  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 ” của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Nội chính TW (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c).

- Thanh tra Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- VP BCS, ĐU Bộ, ĐU khối phía Nam;

- CĐ Cơ quan Bộ, Đoàn TNCS HCM Bộ;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Lưu: VT, TTra.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hà Công Tuấn

 

 

                                                                                                         

 
 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

 

KẾ HOẠCH      

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng,
chống
tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4249/QĐ-BNN-TTr ngày 06/11/2019

 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

-----------------------------

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm Thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác - tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hướng mạnh về cơ sở; chú trọng đối tượng đặc thù; đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong thực hiện.

- Bảo đảm tính khả thi; kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng. Góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành Nông nghiệp và PTNT trong công tác phòng, chống tham nhũng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm:

a) Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng.

b) Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

c) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng.

d) Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

đ) Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

e) Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam.

g) Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

h) Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

i) Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

k) Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

l) Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

2. Mục tiêu, tiến độ thực hiện

a) Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính.

b) Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

c) Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức.

d) Đến hết năm 2019 85%, đến hết năm 2021 100% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

đ) Đến hết năm 2019 75%, đến hết năm 2021 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

g) Hình thành trên phạm vi ngành nông nghiệp và PTNT văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các Trường thuộc Bộ. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này.

2. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng.

4. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

5. Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

6. Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

7. Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trong quan, đơn vị.

8. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: Cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính.

9. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, ... của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

10. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - 09 tháng 12 hằng năm.

IV. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện, yêu cầu về thời hạn hoàn thành được giao tại Phụ lục kèm theo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Đề án này; chủ động hoàn thành việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án cả giai đoạn 2019-2021, Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019 và năm 2020 được ban hành và gửi về Bộ (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 12 tháng 11 năm 2019 để tổng hợp; Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021 ban hành trong tháng 12 năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả, lồng ghép thực hiện kế hoạch này với thực hiện các nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị.

b) Chủ động cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Đề án trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

c) Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, thanh tra, sơ kết, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Thanh tra Bộ) để tổng hợp; thời hạn gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 11 của năm thực hiện để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ. Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động đề xuất để Bộ xem xét, điều chỉnh kế hoạch.

2. Giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Hàng năm, căn cứ vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất biện pháp và kế hoạch cụ thể thực hiện.

3. Trung tâm Tin học và Thống kê đăng tải Kế hoạch này lên trang thông tin điện tử của Bộ./.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

Phụ lục:

NHIỆM VỤ CỤ THỂ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4249/QĐ-BNN-TTr ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

 

TT

NỘI DUNG NHIỆM VỤ

QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI HẠN THỰC HIỆN

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

1

Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Vụ TCCB

Trường Cán bộ QLNN PTNT 1 2

2019-2021 (thực hiện thường xuyên)

2

Hướng dẫn các các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác tổ chức cán bộ, trong đó lồng ghép nội dung công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2019-2021 (thực hiện thường xuyên)

3

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại Học viện Nông nghiệp VN và các Trường thuộc Bộ theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Vụ TCCB

Học viện Nông nghiệp VN; các Trường thuộc Bộ

2019-2020 (thực hiện thường xuyên)

4

- Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật trong toàn Bộ.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng pháp luật; phòng, chống tham nhũng trong xây dựng chính sách, pháp luật.

- Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam - 09 tháng 11 hằng năm.

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

2019-2021 (thực hiện thường xuyên)

5

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, trang Website của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên báo, tạp chí; cổng thông tin điện tử của Bộ và các trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Văn phòng Bộ

Trung tâm Tin học và Thống kê và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

2019-2021 (thực hiện thường xuyên)

6

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, phòng ban trực thuộc có liên quan tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về báo chí cách mạng với phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; phát huy vai trò của truyền thông hiện đại trong phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

- Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài trên báo, tạp chí có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí nông nghiệp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2019-2021 (thực hiện thường xuyên)

7

Đề nghị Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn thanh niên CSHCM Bộ:

- Chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ban thanh tra nhân dân.

Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn thanh niên CSHCM Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

2019-2021 (thực hiện thường xuyên)

8

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Chủ trì, tham mưu cho Bộ tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Thanh tra Bộ

Vụ Pháp chế, Vụ TCCB và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

2019-2021 (thực hiện thường xuyên)

9

Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ TCCB tham mưu cho Bộ lựa chọn 01 đơn vị thuộc Bộ để xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng (theo yêu cầu tại điểm a, mục 7, phần V của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và điểm b, mục 2 Công văn số 1487/TTCP-PC ngày 29/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg).

Thanh tra Bộ

Vụ Pháp chế, Vụ TCCB

Quý 4/2019

10

Tổng hợp, đề xuất biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thanh tra Bộ

Vụ Pháp chế, Vụ TCCB và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

2021

11

Đăng tải Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” của Bộ trên cổng thông tin điện tử.

Trung tâm Tin học và Thống kê

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

Ngay khi có Quyết định ban hành

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi