Quyết định 2007/QĐ-BGTVT 2021 kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của BGTVT giai đoạn 2021 - 2026

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2007/QĐ-BGTVT

Quyết định 2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2026
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2007/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành:23/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

BGTVT: Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 2021-2026

Ngày 23/11/2021, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định 2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 – 2026.

Theo đó, Bộ đề ra các nhiệm vụ như: Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực nhất là trong lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; …

Bên cạnh đó, kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng. Cụ thể, thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là tố cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị…

Ngoài ra, công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; tăng cường giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng được đẩy mạnh.

Xem chi tiết Quyết định 2007/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_______

Số: 2007/QĐ-BGTVT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 – 2026

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2026”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Ban Nội chính TW (để b/c);

- Văn Phòng Chính phủ (để b/c);

- Thanh tra Chính phủ (để b/c);

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;

- Văn phòng BCS, ĐU Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT (để t/h);

- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Lưu: VT, TTr (P4 NT.05b)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể

 

 

 
 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải)

______________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm và các chủ trương chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải và sự tham gia của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng; loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; phòng, chống tham nhũng gắn với phòng, chống tiêu cực nhằm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự thống nhất, tự giác và quyết tâm cao trong hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch và quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành Giao thông vận tải trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải khả thi, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tài sản tham nhũng kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là Luật Phòng, chống tham nhũng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực nhất là trong lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: Đầu tư xây dựng, đấu thầu, thu chi ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, đất đai, tài nguyên khoáng sản, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật...;

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm loại bỏ các quy định không còn phù hợp, các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết loại bỏ những khâu trung gian, những thủ tục rườm rà, chồng chéo, đặc biệt là những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Ban Cán sự đảng, Bộ GTVT: Quyết định số 347/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2013 của Bộ GTVT phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải”; Chỉ thị số 01/CT-BGTVT ngày 05/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, công vụ liên quan đến hoạt động quản lý, thực hiện dự án, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực; Chỉ thị số 07/CT-BGTVT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án trong công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn nhà nước do Bộ GTVT quyết định đầu tư hoặc phân cấp quyết định đầu tư; Chỉ thị số 05-CT/BCSĐ ngày 26/8/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Bộ GTVT quản lý; Chỉ thị số 07/CT-BGTVT ngày 31/8/2021 của Bộ GTVT về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ ngành giao thông vận tải ...

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đặc biệt trong các lĩnh vực như đầu tư xây dựng, quản lý dự án, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; phải thực sự coi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

- Phân công, xác định rõ trách nhiệm tới từng cá nhân, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong quản lý; đối với các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý dự án gắn công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động quản lý dự án với các mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án.

- Hàng năm, việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phải được đánh giá cả tiêu chí hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tổ chức, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm: Cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

3. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

- Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc triển khai kê khai tài sản thu nhập và xác minh tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (trong đó chú ý thực hiện việc công khai minh bạch trên hệ thống tPublic) nhất là trong một số lĩnh vực như: Các dự án đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, mua sắm, thanh lý, đấu giá tài sản công, công tác đầu tư từ nguồn xã hội hóa, tài chính, các chế độ, định mức, tiêu chuẩn liên quan đến chế độ người lao động, công tác cán bộ, ...

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt; quyền tiếp cận thông tin; bảo vệ bí mật nhà nước; kiểm soát việc thực thi quyền lực trong các hoạt động quản lý nhà nước; trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước...

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng

- Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra. Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các dự án trọng tâm, trọng điểm, các công trình quan trọng cấp quốc gia ngay sau khi triển khai như đường cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành…, các lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Quản lý đầu tư, đấu thầu, tài chính, công tác tổ chức cán bộ, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm, kiểm soát tải trọng phương tiện, nạo vét luồng hàng hải, đường thủy nội địa        Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm gây bức xúc trong xã hội.

- Thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là tố cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng cơ chế hữu hiệu về bảo vệ người tố cáo, bảo vệ người làm chứng trong tố giác và phát hiện tham nhũng, tiêu cực.

- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, đảm bảo thực hiện nghiêm túc những nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc tiếp tục để xảy ra vi phạm.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những người bao che hành vi tham nhũng, tiêu cực, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực.

- Cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Bộ GTVT quản lý kiện toàn tổ chức, thiết lập hệ thống kiểm tra, kiểm soát và xây dựng quy chế quản lý nội bộ liên quan đến công tác quản lý dự án.

- Thường xuyên quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra.

- Tăng cường thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

5. Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả với Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Tăng cường sự phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra các bộ, ngành và các cơ quan bảo vệ pháp luật để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải.

6. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với các hình thức hiệu quả.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Đưa nội dung về phòng, chống tham nhũng trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021- 2026.

- Thanh tra Bộ tăng cường hướng dẫn việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, Website của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài trên báo, tạp chí có chủ đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đạo đức liêm chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Luôn xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu; mạnh dạn phê bình, tự phê bình và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của đơn vị và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để triển khai thực hiện. Đồng thời, xác định rõ các lĩnh vực, các khâu dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị mình để có các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả cao phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Bộ (trong Báo cáo công tác giải quyết tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng) định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng và năm (qua Thanh tra Bộ); trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo rõ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể Bộ giao tại Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất để Bộ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

4. Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu Bộ GTVT chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Bộ tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào giảng dạy theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

5. Trung tâm công nghệ thông tin, Báo Giao thông: Triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

6. Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này./.

 
 
 

Phụ lục
CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

_____________________

 

TT

NỘI DUNG NHIỆM VỤ

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

 

1

Đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về GTVT, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bộ

1.1

Tổng kết việc thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải” ban hành theo Quyết định số 347/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2013 của Bộ GTVT.

Thanh tra Bộ

Các Vụ, Tổng cục, Cục; Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2021-2022

1.2

Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực nhất là trong lĩnh vực để xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: Đầu tư xây dựng, đấu thầu, thu chi ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, đất đai, tài nguyên khoáng sản, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - xã hội

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế

Thường xuyên

1.3

Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về GTVT theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch, quy định chế độ, định mức tiêu chuẩn, đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Tổng cục, Cục; Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

1.4

Xây dựng, ban hành danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ (theo quy định tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP).

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế, Vụ QLDN, Thanh tra Bộ và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Theo quy định

1.5

Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng đất đai, tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Vụ TCCB, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Vụ QLDN, Cục QLXD&CLCTGT

Thường xuyên

2

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2.1

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

VP Ban Cán sự, Thanh tra Bộ, Vụ TCCB, Vụ Pháp chế

Thường xuyên

2.2

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Bộ GTVT về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

VP Ban cán sự, Thanh tra Bộ, Vụ TCCB, Vụ Pháp chế

Thường xuyên

2.3

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

2.4

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đảng ủy Bộ, VP Ban Cán sự, Thanh tra Bộ

Đảng ủy Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

3

Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ

3.1

Hoàn thiện các quy định, quy chế của Bộ về thực hiện các quy định về công tác cán bộ, nhất là về thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, cũng như chuẩn mực, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

 

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

3.2

Thực hiện quy định về Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT

 

Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ

Theo quy định

3.3

Thực hiện quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT nhằm phòng ngừa tham nhũng (Quyết định số 1742/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2021)

 

Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ

Theo quy định

3.4

Thực hiện quy định về kiểm điểm, đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2026

 

Vụ Tổ chức cán bộ

Hàng năm

4

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, góp phần tích cực phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực

4.1

Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra hàng năm của Bộ Giao thông vận tải.

 

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hàng năm

4.2

Thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP

 

Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ

Theo quy định

4.3

Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-BGTVT ngày 05/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, công vụ liên quan đến hoạt động quản lý, thực hiện dự án, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực.

 

Các Vụ, Tổng cục, Cục; Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

4.4

Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BGTVT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án trong công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn nhà nước do Bộ GTVT quyết định đầu tư hoặc phân cấp quyết định đầu tư.

Cục QLXD&CLCTGT

Các Vụ, Tổng cục, Cục; Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

4.5

Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/BCSĐ ngày 26/8/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ GTVT về nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Bộ GTVT quản lý.

Văn phòng Ban cán sự, Cục QLXD&CLCTGT

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

4.6

Tăng cường thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

4.7

Tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra Bộ, Tổng cục ĐBVN, các Cục

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

4.8

Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BGTVT ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ ngành giao thông vận tải

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

VP Ban cán sự, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Trung tâm công nghệ thông tin

Thường xuyên

4.9

Thanh tra Bộ thường xuyên cử cán bộ làm việc, nắm tình hình tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; kịp thời báo cáo tham mưu đề xuất Bộ trưởng biện pháp phòng ngừa vi phạm, tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

4.10

Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các dự án trọng tâm, trọng điểm, các công trình quan trọng cấp quốc gia như đường cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành..., các lĩnh vực như: Quản lý đầu tư, đấu thầu, tài chính, công tác tổ chức cán bộ, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm, kiểm soát tải trọng phương tiện, nạo vét luồng hàng hải, đường thủy nội địa ...

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thanh tra Bộ

Thường xuyên

5

Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực

5.1

Phối hợp với Đảng ủy Bộ chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Thanh tra Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

5.2

Tăng cường sự phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra các bộ, ngành và các cơ quan bảo vệ pháp luật để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong Bộ GTVT.

Thanh tra Bộ, VP Ban Cán sự

Các Vụ, Tổng cục, Cục; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

6

Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với các hình thức hiệu quả

6.1

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn thanh niên Bộ.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

6.2

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, Website của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Văn phòng Bộ

Trung tâm công nghệ thông tin

Thường xuyên

6.3

Tăng cường xây dựng, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài trên báo, tạp chí có chủ đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đạo đức liêm chính

Báo Giao thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

6.4

Tăng cường tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn về tập huấn nghiệp vụ về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

Thanh tra Bộ

Trường cán bộ quản lý GTVT; Vụ TCCB;

Các cơ quan, đơn vị

có liên quan

Thường xuyên

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi