Quyết định 1821/QĐ-BTP 2018 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1821/QĐ-BTP

Quyết định 1821/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1821/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:17/07/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sẽ xây dựng Luật Ban hành quyết định hành chính

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 đã được Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1821/QĐ-BTP ngày 17/07/2018.

Một trong những nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra là xây dựng Luật Ban hành quyết định hành chính. Bộ cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm công tác kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về kê khai tài sản thu nhập trong giai đoạn 2018-2020.

Đồng thời, phải phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra các Bộ, ngành và các cơ quan bảo vệ pháp luật làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành Tư pháp.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1821/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

Số: 1821/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 CỦA BỘ TƯ PHÁP

----------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Thanh tra Chính phủ (để tổng hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Đảng ủy Bộ (để phối hợp);
- Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ (để t/hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TTR.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1821/QĐ-BTP ngày 17/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020 nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo chuyn biến rõ rệt trong thời gian tới, ngăn chặn, tng bước đẩy lùi tham nhũng; loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong PCTN, tạo sự thống nhất, tự giác và quyết tâm cao trong hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch và quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm quán triệt toàn diện, đầy đủ quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong PCTN và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PCTN, trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chng tham nhũng. Góp phần phát huy sức mạnh tng hp của toàn ngành Tư pháp trong công tác PCTN.

- Các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này phải khả thi, đồng bộ, hiệu quả, tránh hình thức.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả; quán triệt nội dung các văn bản về PCTN trong các cuộc họp, sinh hoạt Chi bộ. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018. Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc có liên quan đến tham nhũng.

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh trong công tác đấu tranh PCTN. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại về PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo quy định của pháp luật.

- Việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị phải được đánh giá cả tiêu chí hiệu quả công tác PCTN.

2. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ

- Rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định pháp luật; khắc phục những hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng, ngừa tham nhũng.

- Nghiên cu, thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà tặng và có chế tài nghiêm khắc đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

- Tiếp tục thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ. Thực hiện việc niêm yết công khai quy tắc ứng xử để nhân dân giám sát, kiểm tra, nhất là các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

3. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

- Thực hiện nghiêm công tác kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về kê khai tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, quản lý ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

- Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định; công khai, minh bạch trong việc lập, phân bổ dự toán ngân sách, thẩm tra phê duyệt quyết toán ngân sách, quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản.

- Tiếp tục thực hiện việc trả lương qua tài khoản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ.

4. Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đảm bảo công khai minh bạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN

- Hoàn thiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch trong xây dựng chính sách, pháp luật ngành và kiểm tra việc thực hiện ở các địa phương.

- Chủ động thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao; hoàn thiện các quy chế, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong công tác PCTN để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

- Phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra các Bộ, ngành và các cơ quan bảo vệ pháp luật để làm tốt công tác PCTN, lãng phí trong ngành Tư pháp.

- Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về PCTN, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác PCTN và Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ TH

Các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 của Bộ Tư pháp và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện, yêu cầu về thời hạn hoàn thành được nêu tại Phụ lục kèm theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, người đng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong PCTN. Luôn xác định PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu; mạnh dạn tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch và xác định rõ các lĩnh vực, các khâu dễ xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình để có các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả phòng ngừa tham nhũng cao.

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Bộ định kỳ theo quý, 6 tháng, 9 tháng và năm (thông qua báo cáo công tác PCTN gửi về Thanh tra Bộ).

4. Tổng cục Thi hành án dân sự có văn bản quán triệt đến các cơ quan thi hành án dân sự địa phương và chỉ đạo thực hiện trong hệ thống thi hành án dân sự.

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của pháp luật.

6. Giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

 

PHỤ LỤC:

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTN ĐẾN NĂM 2020 CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1821/QĐ-BTP ngày 17/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

TT

NỘI DUNG NHIỆM VỤ

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THC HIỆN

THỜI GIAN THC HIỆN

CH TRÌ

PHI HỢP

 

I

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN

1

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN

Các cấp ủy Đảng thuộc Đảng Bộ

Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ, các đơn vị liên quan

Hàng năm

2

Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư TW Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN. Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng Bộ

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

3

Thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

4

Xây dựng Luật ban hành quyết định hành chính

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Các đơn vị liên quan

Theo CTXD Luật, PL QH

5

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

6

Tăng cường phổ biến, giáo dục về PCTN thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng

Vụ Tổ chức cán bộ, Các Trường trực thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

II

Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ

1

Rà soát, bổ sung, khắc phục những bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ; quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

2

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức cán bộ

Thanh tra Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan

Hàng năm

3

Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành Tư pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng

Vụ Tổ chức cán bộ, Tng cục THADS

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

4

Thực hiện quy định về bnhiệm, miễn nhiệm, phân cấp quản lý cán bộ; tuyển dụng, điều động, đào tạo, nâng lương, chuyển ngạch và thi đua, khen thưởng.

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

5

Tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu của Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

III

Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

1

Thực hiện nghiêm về công tác kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về kê khai tài sản thu nhập

Vụ Tổ chức cán bộ, Tng cục THADS, Thanh tra Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

2018-2020

2

Đôn đốc, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

3

Công khai, minh bạch trong việc lập, phân bổ dự toán ngân sách, thẩm tra phê duyệt quyết toán ngân sách, quản lý sử dụng kinh phí, tài sản

Cục Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị có con dấu, tài khoản riêng

2018-2020

4

Công khai, minh bạch trong công tác tiếp công dân và công tác thanh tra, giải quyết KNTC

Thanh tra Bộ

Các đơn vị liên quan

2018-2020

5

Tăng cường công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

2018-2020

6

Tăng cường công khai các thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ.

2018-2020

7

Xây dựng Đề án “Xử lý và thu hồi tài sản tăng thêm không giải trình được nguồn gốc”

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Các đơn vị liên quan

2019

8

Thực hiện trả lương qua tài khoản

Các đơn vị có con dấu, tài khoản riêng

 

Hàng năm

IV

Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN

1

Nghiên cứu, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Các đơn vị liên quan

Theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ

2

Thực hiện Quyết định số 1319/QĐ-BTP ngày 08/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Cục Bổ trợ tư pháp

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan

Hàng năm

V

Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN

1

Rà soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng các giải pháp công khai, minh bạch, quy định chế độ, định mức tiêu chuẩn, đơn giản hóa thủ tục hành chính đphòng ngừa tham nhũng

Các đơn vị xây dựng pháp luật thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

2

Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, đm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức

Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

VI

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng

1

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý ngành, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí: Công tác tổ chức cán bộ, quản lý ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

Thanh tra Bộ, Tổng cục THADS, các Cục thuộc Bộ.

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

2

Thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, PCTN theo thẩm quyền

Thanh tra Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

3

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật, chính sách chế độ tài chính - kế toán các đơn vị thuộc Bộ

Cục Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ.

2018-2020

4

Kiểm tra, giám sát công tác quản lý đầu tư xây dựng, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng nguồn vn do Bộ quản lý

Cục Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ

2018-2020

5

Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Lãnh đạo và công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị thuộc Bộ.

Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan

Trường Cán bộ Thanh tra

2018-2020

6

Xây dựng Luật lý lịch tư pháp (sửa đổi)

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Các đơn vị liên quan

Theo CTXD Luật, PL QH

7

Xây dựng Luật Giám định tư pháp (sửa đổi, bổ sung)

Cục Bổ trợ tư pháp

Các đơn vị liên quan

2019-2020

8

Xây dựng Đề án “Nghiên cứu vấn đề xử lý hình sự về hành vi làm giàu bất hợp pháp”

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Các đơn vị liên quan

2019-2020

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi