Quyết định 350/QĐ-BTTTT 2022 Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 350/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐƯA HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP LÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM 2022

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ
trưởng Nguyễn Mạnh Hùng;
- Các Thứ trưởng;
- Vụ CNTT (để t/h);
- Các Cục: BC, PTTH&TTĐT, TTCS, TTĐN (để t/h);
- Trung tâm Thông tin, Báo VietNamNet (để t/h);
- VNPost, Viettel Post (để t/h);
- Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/h);
- Sở VH, TT, TT&DL tỉnh Bạc Liêu (để t/h);
- Lưu: VT, BC, DTB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ ĐƯA HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP LÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM 2022
(ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn (sau đây gọi là Kế hoạch).

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Mục tiêu:

- 100% sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đưa lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) postmart.vn và voso.vn.

- 100% hộ SXNN lên sàn TMĐT được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên các sàn TMĐT.

- Thiết lập 10 triệu tài khoản hoạt động1 trên sàn TMĐT.

- Thúc đẩy gia tăng số lượng giao dịch và giá trị giao dịch trên các sàn TMĐT (postmart.vn và voso.vn).

- Hỗ trợ hộ SXNN đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn TMĐT; quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

- Thông qua các sàn TMĐT và nền tảng số cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân, ... Lựa chọn đưa lên sàn TMĐT các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào, các công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp thương hiệu uy tín, chất lượng tốt, giá cả phù hợp để giới thiệu, cung cấp cho các hộ SXNN.

- Thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tại các địa phương trên cả nước.

2. Định hướng, yêu cầu:

- Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ ban ngành liên quan, trong đó đặc biệt là Bộ công thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh cùng các sàn TMĐT hướng dẫn, hỗ trợ các hộ SXNN, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, tiểu thương trong khu vực quản lý về các kiến thức cơ bản trong công tác sản xuất và định hướng bán hàng.

- Hoàn thiện mô hình thương mại điện tử nông thôn - kết nối hộ SXNN với người mua hàng, đơn vị vận chuyển thông qua các sàn TMĐT, tổ chức và triển khai đẩy mạnh kênh tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân;

- Tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản chiến lược trong nước, mở rộng thị trường tiêu thụ - triển khai TMĐT xuyên biên giới.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin về Kế hoạch trên mọi phương tiện thông tin: báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, các nền tảng số, mạng xã hội.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Mô hình, quy trình triển khai:

2. Nội dung, nhiệm vụ triển khai:

Căn cứ theo mục tiêu đề ra, Kế hoạch được cụ thể hóa thành 04 nhóm nhiệm vụ quan trọng cần phải triển khai, cụ thể:

a) Nhiệm vụ 01: Số hóa dữ liệu hộ SXNN (Phụ lục 01)

- Tổ chức thu thập và xây dựng danh sách hộ SXNN trên địa bàn toàn quốc, đồng thời xác định sản phẩm và thông tin đăng bán trên nền tảng sàn TMĐT;

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các hộ SXNN khởi tạo tài khoản, đăng bán sản phẩm trên sàn TMĐT, kèm theo các kỹ năng cần thiết phục vụ bán hàng và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số;

- Tập trung triển khai truyền thông diện rộng gia tăng nhận diện chương trình/ kế hoạch, đưa thông tin chương trình đến gần hơn với người nông dân, hộ SXNN.

b) Nhiệm vụ 02: Tổ chức giao dịch trên sàn TMĐT (Phụ lục 02)

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT và hộ SXNN liên tục nâng cấp, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương;

- Thực hiện marketing, quảng cáo bán lẻ sản phẩm nông nghiệp qua sàn TMĐT nội địa và quốc tế thông qua các chương trình xúc tiến thương mại;

- Tổ chức bán hàng và kết nối với các đơn vị thu mua, tiêu thụ và xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản.

c) Nhiệm vụ 03: Xây dựng thói quen hoạt động trên nền tảng sàn TMĐT (Phụ lục 03)

- Tạo dựng nguồn cung cấp các thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp, và các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày cho người nông dân, doanh nghiệp SXNN;

- Xây dựng nền tảng và tích hợp các tiện ích công, dịch vụ xã hội, gia tăng tính tiện ích và kích thích các hộ SXNN tham gia truy cập và sử dụng nền tảng;

- Tổ chức truyền thông, tạo dựng lòng tin cho người dùng khi giao dịch trên nền tảng sàn TMĐT.

d) Nhiệm vụ 4: Tổ chức đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn TMĐT cho hộ SXNN (Phụ lục 04)

- Xây dựng kế hoạch chi tiết đào tạo kỹ năng số cho hộ SXNN tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương và các cơ quan, chức năng tại địa phương tổ chức Hội nghị, hội thảo tập huấn cho hộ SXNN theo các hình thức khác nhau (trực tiếp, trực tuyến).

đ) Nhiệm vụ 5: Truyền thông về hoạt động của Kế hoạch (Phụ lục 05)

- Xây dựng nội dung phối hợp truyền thông với Đài Truyền hình Việt Nam về các hoạt động của Chương trình.

- Tổ chức, hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền thông về hoạt động của Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

- Đăng tải, cập nhật thông tin về hoạt động của Kế hoạch tại Trung ương và địa phương trên cổng Thông tin điện tử 1034.

e) Nhiệm vụ 6: Cung cấp thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho hộ SXNN (Phụ lục 06)

- Lựa chọn đưa lên các sàn TMĐT các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào, các công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp thương hiệu uy tín, chất lượng tốt, giá cả phù hợp để giới thiệu, cung cấp cho các hộ SXNN.

- Cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân bón, ...

- Cung cấp thông tin các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của các địa phương lên sàn TMĐT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện Kế hoạch đạt mục tiêu đề ra.

- Hướng dẫn, kết nối các Sở Thông tin và Truyền thông cùng các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, xã phối hợp chặt chẽ với các sàn TMĐT để triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Đôn đốc, kiểm tra và cảnh báo tiến độ thực hiện Kế hoạch.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin về Kế hoạch trên các phương tiện đại chúng.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương trong quá trình triển khai Kế hoạch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tại Trung ương, địa phương và các sàn TMĐT tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hộ SXNN của địa phương đã được ban hành.

- Tổ chức phổ biến, tập huấn, đào tạo kỹ năng số cho hộ SXNN; Hỗ trợ kết nối hộ SXNN với sàn TMĐT để hướng dẫn tham gia giao dịch trên sàn TMĐT.

- Tổ chức thực hiện công tác truyền thông về Kế hoạch của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 1369/QĐ-BTTTT ngày 6/9/2021.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chính sách hỗ trợ, bố trí nguồn lực để triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ cho các hộ SXNN tham gia giao dịch TMĐT.

- Phối hợp, hỗ trợ các sàn TMĐT (postmart.vn và voso.vn) trong việc thu thập thông tin, dữ liệu về hộ SXNN để đưa lên sàn TMĐT, phấn đấu đạt mục tiêu Kế hoạch đã đề ra.

3. Sàn TMĐT tham gia thực hiện Kế hoạch:

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết năm 2022 thực hiện Quyết định 1034/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, báo cáo tiến độ triển khai về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, theo dõi.

- Ưu tiên nguồn lực để đảm bảo việc hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch này.

- Đảm bảo về nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ đáp ứng năng lực vận hành của sàn TMĐT phục vụ các hộ SXNN tham gia giao dịch trên sàn TMĐT.

- Đào tạo, hướng dẫn các hộ SXNN về kỹ năng số và cách thức để sử dụng các thiết bị di động thông minh trong quá trình giao dịch trên sàn TMĐT.

- Đảm bảo cung ứng các nguyên liệu, vật tư đầu vào có thương hiệu và có chính sách ưu đãi cho hộ SXNN phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp với cơ quan, đơn chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công Thương; Bộ NN&PTNT và cơ quan, đơn vị của tỉnh, thành cả nước để thực hiện Kế hoạch.

 

 

PHỤ LỤC 01

TRIỂN KHAI SỐ HÓA DỮ LIỆU THÔNG TIN HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN NỀN TẢNG SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 

I. MỤC ĐÍCH, ĐỊNH HƯỚNG, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu:

- Thu thập, xây dựng danh sách, chuẩn hóa thông tin hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Số hóa 100% dữ liệu thông tin hộ SXNN phục vụ giao dịch, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (TMĐT).

- Tổ chức truyền thông thúc đẩy hộ SXNN lên sàn TMĐT.

2. Các chỉ tiêu theo dõi, đánh kết quả thực hiện:

2.1. Chỉ tiêu đánh giá chính:

- Số lượng thông tin hộ SXNN đã thu thập được và được số hóa trên sàn TMĐT;

- Tỷ lệ chuyển đổi từ hộ SXNN thành nhà cung cấp hoặc người mua hàng trên nền tảng sàn TMĐT.

2.2. Chỉ tiêu phụ:

- Số lượng hộ SXNN được đào tạo tập huấn kỹ năng bán hàng trên sàn TMĐT;

- Số lượng sản phẩm nông nghiệp được quảng bá, đăng bán trên sàn TMĐT.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Nội dung, nhiệm vụ triển khai:

Căn cứ theo mục tiêu đề ra, Kế hoạch số hóa được cụ thể hóa thành 03 nhóm nhiệm vụ tối quan trọng cần phải triển khai gồm:

a. Nhiệm vụ 01: Xây dựng danh sách hộ SXNN, thông tin sản phẩm đăng bán trên sàn.

- Các Sở TTTT chủ trì tham mưu, trình Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 (Quyết định 1034) tại địa phương.

- Phối hợp với Sở NN&PTNT, các đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương để xây dựng danh sách hộ SXNN và các sản phẩm nông nghiệp tại địa phương mình.

- Phân loại Hộ SXNN, xác định những nhóm đối tượng cụ thể theo quy mô hoạt động và nhóm sản phẩm.

b. Nhiệm vụ 02: Tổ chức hướng dẫn hộ SXNN khởi tạo tài khoản, đưa sản phẩm lên sàn TMĐT.

- Thực hiện kích hoạt tài khoản trên sàn TMĐT và tài khoản thanh toán trực tuyến cho hộ SXNN.

- Xây dựng các tài liệu hướng dẫn hộ SXNN đăng ký, tạo tài khoản và đăng bán các sản phẩm trên sàn TMĐT bằng các hình thức khác nhau (sổ tay, infographic, video).

- Hướng dẫn quy trình đóng gói sản phẩm, kỹ năng bán hàng trên sàn TMĐT, tiêu chí để đạt chứng nhận tiêu chuẩn như: OCOP, VietGap, Global-Gap, ....

c. Nhiệm vụ 03: Tổ chức truyền thông thúc đẩy hộ SXNN lên sàn

- Xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử hỗ trợ các địa phương và các hộ SXNN trong quá trình thực hiện Quyết định số 1034, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp của địa phương.

- Cập nhật thường xuyên thông tin về các hoạt động của Kế hoạch 1034 ở Trung ương và địa phương.

- Tổ chức hướng dẫn các Sở TTTT công tác truyền thông thực hiện Kế hoạch 1034 tại địa phương.

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan báo chí... đẩy mạnh công tác truyền thông thực hiện Quyết định số 1034.

 

2. Kế hoạch triển khai:

Căn cứ các nhiệm vụ đã xác lập, các đơn vị chủ động xây dựng phương án và tổ chức triển khai kế hoạch này, cụ thể:

TT

Nhiệm vụ

Mục tiêu

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời hạn hoàn thành

1.

Số hóa dữ liệu thông tin hộ SXNN phục vụ giao dịch, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (TMĐT).

100% hộ SXNN được số hóa thông tin

VNPost, Viettel Post

Tổ 1034

Từ tuần 01- 52/2022

2.

Thực hiện kích hoạt tài khoản trên sàn TMĐT và tài khoản thanh toán trực tuyến cho hộ SXNN

Thiết lập 10 triệu tài khoản hoạt động* trên sàn TMĐT.

* Tài khoản hoạt động trên sàn TMĐT: được xác định là tài khoản mua và bán có một trong các hoạt động sau: đăng sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, trao đổi thông tin, giao dịch mua bán - có thể thành công hoặc không thành công.

VNPost, Viettel Post

Tổ 1034

Từ tuần 01- 52/2022

3.

Tổ chức tập huấn cho hộ SXNN trên địa bàn tỉnh về cách thức tạo tài khoản và đăng nhập trên nền tảng sàn TMĐT

Tổ chức tập huấn cho 100% hộ SXNN trên địa bàn tỉnh (đối với các địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đơn vị chủ động tập huấn online, cung cấp các tài liệu hướng dẫn qua nền tảng số, mạng xã hội)

VNPost, Viettel Post

Sở TTTT, Tổ 1034

Từ tuần 01- 52/2022

4.

Thực hiện điều hành, kiểm soát chất lượng và báo cáo tình hình triển khai truyền thông tại tỉnh về Bộ TTTT hàng tuần.

Thường xuyên theo dõi, kiểm soát các nội dung truyền thông tại tỉnh.

Sở TTTT

Tổ 1034

Từ tuần 01- 52/2022

5.

Vận hành Cổng TTĐT 1034

Cập nhật thường xuyên thông tin về các hoạt động của Kế hoạch 1034 ở Trung ương và địa phương.

Tổ 1034

Báo VietNamNet

Thường xuyên

6.

Tổ chức truyền thông thúc đẩy hộ SXNN lên sàn TMĐT tư

Theo Kế hoạch truyền thông của Tổ 1034 và của địa phương

Từ tuần 01- 52/2022

 
 

PHỤ LỤC 02

HỖ TRỢ HỘ SXNN THAM GIA GIAO DỊCH TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Mục tiêu:

- Tối thiểu 50% số hộ SXNN có tài khoản trên sàn TMĐT được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng kinh doanh trên nền tảng sàn TMĐT, bước đầu góp phần thay đổi những thói quen mua sắm, giao thương của người dân khu vực nông thôn.

- Gia tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông sản của hộ SXNN thông qua kênh TMĐT.

2. Các chỉ tiêu theo dõi, đánh kết quả thực hiện:

2.1. Chỉ tiêu đánh giá chính:

- Tỷ lệ hộ SXNN được đào tạo tập huấn kỹ năng bán hàng qua nền tảng số.

- Tỷ lệ Chuyển đổi từ hộ SXNN thành nhà cung cấp hoặc người mua hàng trên nền tảng sàn TMĐT.

2.2. Chỉ tiêu phụ:

- Số lượng đơn hàng giao dịch nông sản trên sàn TMĐT.

- Doanh số giao dịch hàng nông sản trên sàn TMĐT.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:

1. Nội dung, nhiệm vụ triển khai

Căn cứ theo mục tiêu đề ra, Kế hoạch được cụ thể hóa thành 03 nhóm nhiệm vụ tối quan trọng cần phải triển khai gồm:

a. Nhiệm vụ 01: Liên tục nâng cấp, xây dựng thương hiệu sản phẩm

- Thực hiện chọn lọc sản phẩm chủ lực, tiêu biểu tại địa phương trở thành các sản phẩm mũi nhọn tiên phong trong việc quảng bá và bán hàng qua nền tảng số.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm nông nghiệp thông qua việc tạo dựng dữ liệu về nguồn gốc, nhật ký sản phẩm (nguồn gốc xuất xứ, quy trình chế biến/sản xuất, chứng chỉ sản phẩm, môi trường sản xuất), phục vụ cho việc đăng bán sản phẩm trên nền tảng sàn TMĐT.

- Hướng dẫn hộ SXNN cách thức gia tăng giá trị cộng thêm cho sản phẩm: Chất lượng sản phẩm, bao bì gói bọc bảo quản hàng hóa, dịch vụ đính kèm, giá trị tinh thần - yếu tố lịch sử văn hóa, ...

b. Nhiệm vụ 02: Marketing sản phẩm qua Sàn TMĐT, Sàn TMĐT Quốc tế.

- 02 sàn TMĐT (postmart.vn và voso.vn) nghiên cứu, đề xuất giải pháp và tổ chức các chương trình/ kế hoạch xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

-Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình hỗ trợ đẩy mạnh thương hiệu sàn TMĐT kinh doanh nông sản Việt gắn với Chương trình người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Công Thương thúc đẩy phương thức thương mại điện tử xuyên biên giới.

c. Nhiệm vụ 03: Kết nối với các đơn vị thu mua, xuất nhập khẩu nông sản.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Công Thương, kết nối sàn TMĐT với các hội nhóm, hiệp hội, doanh nghiệp để tìm kiếm nguồn tiêu thụ ổn định cho nông sản Việt.

- Đưa sàn TMĐT trở thành nguồn cung ổn định cho khách hàng bán buôn trong nước và quốc tế.

 

2. Kế hoạch triển khai:

Căn cứ trên các nhóm nhiệm vụ, nhiệm vụ đã xác lập, các đơn vị chủ động xây dựng phương án và tổ chức triển khai kế hoạch này, cụ thể:

TT

Nhiệm vụ

Mục tiêu

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời hạn hoàn thành

I

Giai đoạn 01 (Từ 01/01 đến 30/09/2022)

1

Chọn lựa 03-10 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh, xây dựng trở thành sản phẩm mũi nhọn để tổ chức truyền thông lan tỏa

Đảm bảo 100% các tỉnh/ thành phố đều có các sản phẩm tiêu biểu, đầy đủ các điều kiện như:

- Chuẩn hóa dữ liệu SP: Nguồn gốc xuất xứ, lịch sử/ quy trình/ môi trường nuôi trồng;

- Các câu chuyện xoay quanh sản phẩm (văn hóa, lịch sử, tính năng sản phẩm,)

Các tiêu chí cần có để đảm bảo các chỉ tiêu OCOP, VietGap, Global Gap và cách thức đạt được;

Sở TTTT

Tổ 1034

Tuần 09/2022

2

Hướng dẫn, hỗ trợ hộ SXNN đưa, cập nhật sản phẩm nông sản có truy xuất nguồn gốc lên sàn TMĐT

100% sản phẩm nông nghiệp trên sàn đầy đủ các thông tin nguồn gốc sản phẩm.

VNPost, Viettel Post

 

Tuần 26/2022

3

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nâng cao kỹ năng cho hộ SXNN, nhằm gia tăng các kiến thức bán hàng trên nền tảng số

Đảm bảo số lượng hộ được tập huấn, đào tạo đạt trên 50% số lượng hộ SXNN lên sàn:

- Thiết kế bao bì sản phẩm, xây dựng hình ảnh quảng bá sản phẩm;

- Cách thức bảo quản, đóng gói sản phẩm để đảm bảo an toàn khi vận chuyển

- Cách thức tổ chức bán hàng trực tuyến, livestream bán hàng

VNPost, Viettel Post

Sở TTTT, Tổ 1034

Tuần 39/2022

4

Tổ chức các chương trình Marketing, xúc tiến bán hàng đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trên sàn TMĐT

Triển khai các chương trình kinh doanh, xúc tiến bán hàng trên nền tảng sàn. Tối thiểu 01 chương trình/ quý.

VNPost, Viettel Post

 

Tuần 39/2022

5

Truyền thông đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản thông qua các sàn TMĐT

Thực hiện đa dạng hóa các kênh truyền thông:

- Tin tức qua báo chí, truyền hình 02 tin/ tuần;

- Hội thảo, hội nghị, tọa đàm,

- Các cổng thông tin chính thống của Bộ, Sở ban ngành.

Vụ Bưu chính

Đài VTV, cơ quan báo chí

Từ tuần 01- 52/2022

6

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Công Thương, kết nối sàn TMĐT với các hội nhóm, hiệp hội, doanh nghiệp để tìm kiếm nguồn tiêu thụ ổn định cho nông sản Việt.

Tham gia các chương trình của Bộ Công thương tổ chức về các nội dung về nông sản, kết nối quốc tế như: triển lãm, hội chợ, website hiệp hội...

VNPost, Viettel Post

Cơ quan, đơn vị chức năng Bộ Công thương

Từ tuần 01- 52/2022

II

Giai đoạn 2 (Từ 01/10 đến 31/12/2022)

1

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Công Thương triển khai kinh doanh TMĐT quốc tế chiều về.

Tập trung triển khai phối hợp với các sàn TMĐT nước ngoài, đặc biệt là các nước có nhu cầu lớn về nông sản như các nước châu âu, Nhật Bản, Hàn quốc...

VNPost, Viettel Post

Cơ quan, đơn vị chức năng Bộ Công thương

Từ tuần 01- 52/2022

 

 

 

3. Mô hình giải pháp bán hàng có thể áp dụng tại các sàn TMĐT:

3.1. Bán hàng TMĐT hình thức C2C (Consumer to Consumer - hình thức kinh doanh giữa cá thể với thể)

- Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp sản xuất, hộ SXNN quy mô lớn và trung hoặc các hộ kinh doanh sản phẩm độc quyền;

- Mô tả: Với việc đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa từ các hộ SXNN nông thôn, một trong các mô hình cơ bản mà các sàn TMĐT đang áp dụng là mô hình C2C khi kết nối trực tiếp hộ SXNN với người tiêu dùng hoặc mô hình “C2C linh hoạt” là kết nối thông qua 01 trung gian gom - phân phối hàng hóa để giảm thiểu chi phí vận chuyển.

3.2. Bán hàng qua mô hình kênh bán truyền thống MT & GT (Modern Trade & General Trade) ứng dụng sàn TMĐT trong chặng cuối

- Đối tượng áp dụng: Các hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các doanh nghiệp lớn có kênh cửa hàng đại lý phân phối;

- Mô tả: Hàng hóa được cung cấp tới tay người dùng thông qua hệ thống phân phối truyền thống (nhiều cấp bậc trung gian) như các doanh nghiệp sản xuất/ chợ đầu mối, hệ thống cửa hàng bán lẻ/ chợ dân sinh, ... theo đó, áp dụng nền tảng TMĐT nhằm kết nối các tiểu thương, hệ thống cửa hàng bán lẻ với người tiêu dùng cuối cùng.

Ghi chú: Mô hình này có thể gọi là “Chợ dân sinh số” với mục đích kết nối tiểu thương với người dân có nhu cầu mua hàng.

3.3. Bán hàng TMĐT hình thức Pre-Order kết hợp Tín dụng ngân hàng và dịch vụ bảo hiểm

- Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp sản xuất hoặc xuất khẩu nông sản, hiệp hội, khu công nghiệp,...

- Mô tả: Căn cứ theo nhu cầu của khách hàng (Doanh nghiệp, thương lái, tổ chức thiện nguyện,....) có thể đưa ra yêu cầu “đặt hàng trước” dành cho sản phẩm mà mình mong muốn quá nền tảng Sàn TMĐT nông thôn. Sản TMĐT sẽ đứng ra làm đầu mối để tìm kiếm và kết nối với các hộ SXNN đồng ý hoàn thiện đơn hàng theo yêu cầu. Đồng thời căn cứ theo giá trị của “đơn hàng đặt trước” Ngân hàng và các đơn vị bảo hiểm có thể hỗ trợ vốn vay đầu vào/ hỗ trợ sản xuất cho hộ SXNN và các gói bảo hiểm rủi ro dành cho người đặt hàng.

 

 

PHỤ LỤC 03

XÂY DỰNG THÓI QUEN CHO HỘ SXNN HOẠT ĐỘNG TRÊN SÀN TMĐT

 

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Mục tiêu:

- Hoàn thiện mô hình TMĐT nông thôn - kết nối hộ SXNN với người mua hàng, đơn vị vận chuyển qua sàn TMĐT (Postmart.vn & Voso.vn), đồng thời gia tăng các giá trị cộng thêm cho người dân khi tham gia vào nền tảng sàn TMĐT, giúp cho việc tổng hợp và cập nhật thông tin, kiến thức phục vụ đời sống và sản xuất được thuận tiện và dễ dàng hơn.

- Đẩy mạnh số lượng người truy cập và hoạt động trên sàn TMĐT từ 15-20%, bước đầu hình thành thói quen của người dân khu vực nông thôn và thành thị trong việc trao đổi hàng hóa nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng chất lượng cao qua nền tảng sàn TMĐT.

2. Các chỉ tiêu theo dõi, đánh kết quả thực hiện:

2.1. Chỉ tiêu đánh giá chính:

- Số lượng truy cập trung bình của hộ SXNN trên sàn TMĐT trong 01 tháng.

- Số lượng đơn hàng giao dịch trung bình của 01 hộ SXNN trên sàn TMĐT trong 01 tháng.

2.2. Chỉ tiêu phụ:

- Chỉ số hài lòng của người dùng về nền tảng sàn TMĐT.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Nội dung, nhiệm vụ triển khai:

Căn cứ theo mục tiêu đề ra, Kế hoạch được cụ thể hóa thành 03 nhóm nhiệm vụ tối quan trọng tương ứng với 07 nhiệm vụ cần phải triển khai gồm:

a. Nhiệm vụ 01: Xây dựng nguồn cung thiết bị, nguyên liệu SXNN

- Cung cấp các thiết bị sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào có thương hiệu, đảm bảo chất lượng và phù hợp với nhu cầu của hộ SXNN để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Cung cấp các kiến thức về “kinh tế tuần hoàn” và cách thức triển khai.

b. Nhiệm vụ 02: Tích hợp các tiện ích công phục vụ người dùng trên nền tảng TMĐT

- Đưa nền tảng thành kênh thông tin về thị trường, chính sách nông nghiệp giúp người nông dân dễ dàng tổng hợp và cập nhật thông tin.

- Kết nối và tích hợp các tiện ích công cộng và các ứng dụng công nghệ, phục vụ người dân.

- Xây dựng tổng đài tư vấn và hỗ trợ người dân bán hàng, ưu tiên áp dụng công nghệ để phục vụ 24/7.

c. Nhiệm vụ 03: Truyền thông, tạo dựng lòng tin khi giao dịch trên nền tảng sàn TMĐT

- Tổ chức các chương trình truyền thông gắn với các chủ trương lớn của các Bộ, ban ngành như “Make in Vietnam”, “Người Việt dùng hàng Việt”;

- Tạo dựng lòng tin đối với sản phẩm, thông qua công khai các thông tin chi tiết về sản phẩm.

2. Kế hoạch triển khai:

Căn cứ trên các nhóm nhiệm vụ/nhiệm vụ đã xác lập, các đơn vị chủ động xác định phương án và tổ chức triển khai tại địa bàn quản lý một cách linh hoạt và hiệu quả. Các giai đoạn triển khai các nhiệm vụ cụ thể đơn vị có thể triển khai gồm:

TT

Nhiệm vụ

Mục tiêu

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời hạn hoàn thành

I

Giai đoạn 2 (từ 01/01 đến 30/09/2022)

1

Hỗ trợ hộ SXNN giải đáp thắc mắc và cung cấp các kiến thức kinh doanh trên nền tảng số.

Thành lập và duy trì tổng đài hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin.

Tổ 1034

VNPost, Viettel Post

Tuần 26/2022

2

Phối hợp với 02 sàn TMĐT, tổ chức các chương trình thi đua, khuyến khích người dân trải nghiệm và mua các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày trên nền tảng sàn TMĐT

Có các chương trình khuyến khích người dân tham gia hoạt động trên sàn TMĐT tại tỉnh theo quý hoặc 06 tháng

Sở TTTT

VNPost, Viettel Post

Tuần 39/2022

3

Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - Bộ NN&PTNT, H Nông dân, xây dựng chuyên đề, nội dung hướng dẫn, quy trình nuôi trồng, kinh tế tuần hoàn để đăng tải trên nền tảng TMĐT

Tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị nhằm gia tăng thông tin hữu ích cho người dân về các hoạt động nông nghiệp bền vững thân thiện với môi trường.

Vụ Bưu chính (Tổ 1034)

VNPost, Viettel Post

Tuần 39/2022

II

Giai đoạn 3 (từ 01/10 đến 31/12/2022)

1

Phối hợp với các Bộ, Ban ngành thực hiện kết nối các dịch vụ, tiện ích công cộng trên sàn TMĐT

Gia tăng các tiện ích trên nền tảng sàn TMĐT, tập trung vào các dịch vụ tương tác trực tiếp tới người dân khu vực nông thôn.

Vụ Bưu chính

VNPost, Viettel Post

Từ tuần 40-52/2022

2

Thực hiện cập nhật, đăng tải thông tin sản phẩm, truy suất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp đang đăng bán trên sàn TMĐT

100% các sản phẩm nông nghiệp trên sàn có thông tin nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

VNPost, Viettel Post

 

Từ tuần 40-52/2022

3

Phối hợp với Bộ TTTT, tổ chức truyền thông chuyên đề “Người Việt dùng hàng Việt”, hay “Make in Viet Nam” gắn kết với nội dung tiêu thụ nông sản trên Sàn TMĐT Việt.

Duy trì tần suất tối thiểu 02 tin bài/ tuần. Nâng cao niềm tin của người dân vào các sàn TMĐT uy tín đã được lựa chọn.

Vụ Công nghệ thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT

Từ tuần 40-52/2022

 

 

 

PHỤ LỤC 04

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐ CHO, KỸ NĂNG KINH DOANH TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO CÁC HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

 

I. MỤC ĐÍCH, ĐỊNH HƯỚNG, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu:

- 100% hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn TMĐT.

- Đào tạo các kỹ năng chuyên sâu cho các hộ SXNN đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh trên sàn TMĐT.

2. Các chỉ tiêu theo dõi, đánh kết quả thực hiện:

2.1. Chỉ tiêu đánh giá chính:

- Số lượng Hộ SXNN được đào tạo kỹ năng cơ bản.

- Số lượng Hộ SXNN được đào tạo kỹ năng chuyên sâu.

- Tỷ lệ Chuyển đổi từ hộ SXNN đã được đào tạo thành sản lượng đơn hàng phát sinh sau thời gian đào tạo.

2.2. Chỉ tiêu phụ:

- Số lượng sản phẩm được Hộ SXNN đưa lên kinh doanh trên sàn TMĐT.

- Số lượng tài khoản/gian hàng được mở mới sau thời gian đào tạo.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Nội dung, nhiệm vụ triển khai:

Căn cứ theo mục tiêu đề ra, Kế hoạch được cụ thể hóa thành 04 nhóm nhiệm vụ tối quan trọng cần phải triển khai gồm:

a. Nhiệm vụ 01: Đào tạo kỹ năng cơ bản cho đội ngũ giảng viên là các chủ Hợp tác xã (Đào tạo các nhân tố tiêu biểu để trở thành giảng viên)

* Đối tượng đào tạo: Nhóm Đào tạo thuộc Tổ công tác.

* Học viên: Chủ các Hợp tác xã tiêu biểu

* Nội dung triển khai:

- Sở TTTT làm việc với Sở Công thương, Sở NNPTNT, Liên minh HTX, Hội nông dân... để lựa chọn các chủ Hợp tác xã tiêu biểu để trở thành giảng viên, lập danh sách và xây dựng cơ chế, PKI cho giảng viên.

- Tổ chức các lớp tập huấn online/offline cho giảng viên, cung cấp tài liệu giảng dạy.

- Kết nối, hỗ trợ, tư vấn cho các giảng viên trong quá trình triển khai thực tế.

- Nội dung giảng dạy bao gồm:

+ Nhận thức và vai trò về việc triển khai QĐ1034 tại các tỉnh thành phố.

+ Đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ cơ bản trên sàn TMĐT như tạo tài khoản, đăng tải sản phẩm, quản lý gian hàng...

+ Cách thức thanh toán điện tử.

+ Bài kiểm tra chất lượng giảng viên cuối khóa và cấp chứng chỉ giảng viên đạt chất lượng để triển khai đào tạo chuyển tiếp.

b. Nhiệm vụ 02: Đào tạo chuyển tiếp pha 1 (đào tạo kỹ năng cơ bản)

* Đối tượng đào tạo: Chủ các Hợp tác xã tiêu biểu đã được đào tạo tại Nhiệm vụ 01.

* Học viên: Các Hộ SXNN trong HTX.

* Nội dung triển khai:

- Giảng viên tổ chức các lớp tập huấn cho các Hộ SXNN trong HTX của mình theo mục tiêu KPI, đảm bảo các nội dung đào tạo cơ bản bao gồm:

+ Nhận thức cho các Hộ SXNN về việc triển khai QĐ1034.

+ Các nghiệp vụ cơ bản trên sàn TMĐT Postmart.vn và Voso.vn.

+ Cách thức thanh toán điện tử.

c. Nhiệm vụ 03: Đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho đội ngũ giảng viên là nhân sự chuyên quản tại các Bưu điện tỉnh thành phố & Chi nhánh Viettel Post

* Đối tượng đào tạo: Nhóm Đào tạo thuộc Tổ công tác.

* Học viên: Các nhân sự chuyên quản của các Bưu điện tỉnh thành phố và Chi nhánh Viettel Post.

* Nội dung triển khai:

- Xây dựng danh sách các tỉnh thành phố tiêu biểu để triển khai đào tạo chuyên sâu (30% tổng số tỉnh thành phố đã được đào tạo tại Pha 1)

- Tổ công tác tổ chức triển khai đào tạo online/offline cho nhân sự chuyên quản triển khai 1034 tại các Bưu điện tỉnh thành phố và Chi nhánh Viettel Post về các nội dung chuyên sâu như:

+ Các kỹ năng xây dựng sản phẩm trên sàn TMĐT như: Chụp ảnh sản phẩm, xây dựng nội dung quảng cáo/MKT sản phẩm...

+ Các kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu khi kinh doanh trên sàn TMĐT như: Kỹ năng gói bọc, kỹ năng giao nhận, kỹ năng xây dựng thương hiệu sản phẩm.

- Tổ công tác xây dựng tài liệu đào tạo, cơ chế & KPI và hỗ trợ tư vấn cho các nhân sự đạt đủ yêu cầu triển khai đào tạo chuyển tiếp.

d. Nhiệm vụ 04: Đào tạo chuyển tiếp pha 2 (đào tạo chuyên sâu)

* Đối tượng đào tạo: Các nhân sự chuyên quản của các Bưu điện tỉnh thành phố và Chi nhánh Viettel Post đã được đào tạo tại Nhiệm vụ 03.

* Học viên: Các Hộ SXNN đã được đào tạo tại Nhiệm vụ 02.

* Nội dung triển khai:

Nhân sự đã được đào tạo của các Bưu điện tỉnh thành phố và Chi nhánh Viettel Post đào tạo trực tiếp cho các Hộ SXNN theo danh sách các Hộ SXNN đã được đào tạo chuyển tiếp pha 1.

2. Mục tiêu triển khai:

a. Nhiệm vụ 01: Đào tạo kỹ năng cơ bản cho đội ngũ giảng viên là các chủ Hợp tác xã (Đào tạo các nhân tố tiêu biểu để trở thành giảng viên)

- Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2022 đến hết tháng 5/2022.

- Số lượng: 3 tỉnh, thành phố được đào tạo chung/khóa/tuần (Tối đa 10 giảng viên/tỉnh).

- Mục tiêu: Hoàn thiện đào tạo giảng viên 63 tỉnh thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022.

b. Nhiệm vụ 02: Đào tạo chuyển tiếp pha 1

- Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2022.

- Mục tiêu: 80% số hộ SXNN tại mỗi Hợp tác xã được đào tạo các kỹ năng cơ bản thao tác giao dịch trên sàn TMĐT.

c. Nhiệm vụ 03: Đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho đội ngũ giảng viên là nhân sự chuyên quản tại các Bưu điện tỉnh thành phố & Chi nhánh Viettel Post

- Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2022.

- Số lượng: 7 tỉnh được đào tạo chung/khóa/tháng (Tối đa 5 học viên mỗi đơn vị/tỉnh).

- Mục tiêu: 100% các tỉnh được lựa chọn hoàn thành đào tạo trong 3 tháng.

d. Nhiệm vụ 4: Đào tạo chuyển tiếp pha 2

- Triển khai từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022.

- Đạt mục tiêu 80% số hộ SXNN tại mỗi HTX được đào tạo các kỹ năng chuyên sâu.

 

3. Kế hoạch triển khai:

Căn cứ trên các nhóm nhiệm vụ, nhiệm vụ đã xác lập, các đơn vị chủ động xây dựng phương án và tổ chức triển khai kế hoạch này, cụ thể:

GIAI ĐOẠN

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI

THỜI GIAN TRIỂN KHAI

T1 - T5/2022

Đào tạo đội ngũ giảng viên là các chủ Hợp tác xã (Đào tạo các nhân tố tiêu biểu để trở thành giảng viên)

- Xây dựng nội dung đào tạo và chuẩn bị tài liệu đào tạo cho giảng viên: Nhóm Đào tạo thuộc Tổ công tác.

- Xây dựng cơ chế, KPI cho giảng viên: Tổ công tác.

- Xây dựng văn bản gửi Sở TTTT và phối hợp xây dựng danh sách giảng viên: Tổ công tác.

- Tổ chức tập huấn: Nhóm Đào tạo thuộc Tổ công tác.

- Xây dựng nội dung đào tạo và chuẩn bị tài liệu đào tạo cho giảng viên: Trước 25/12/2021

- Xây dựng cơ chế, KPI cho giảng viên: Trước 20/12/2021

- Xây dựng văn bản gửi Sở TTTT và phối hợp xây dựng danh sách giảng viên: Trước 20/12/2021

- Tổ chức tập huấn: Từ tháng 1 - Tháng 5/2022

T6-T12/2022

Đào tạo chuyển tiếp pha 1

- Hỗ trợ, tư vấn cho các giảng viên trong quá trình triển khai: Nhóm Đào tạo thuộc Tổ công tác

- Đánh giá hiệu quả, theo dõi KPI, triển khai cơ chế: Tổ công tác

- Hỗ trợ, tư vấn cho các giảng viên trong quá trình triển khai: Thường xuyên

- Đánh giá hiệu quả, theo dõi KPI, triển khai cơ chế: Hàng tháng

T6 - T8/2022

Đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ giảng viên là nhân sự chuyên quản tại các Bưu điện tỉnh thành phố & Chi nhánh Viettel Post

- Xây dựng nội dung đào tạo và chuẩn bị tài liệu đào tạo cho giảng viên: Nhóm Đào tạo thuộc Tổ công tác

- Xây dựng cơ chế, KPI cho giảng viên: Tổ công tác

- Xây dựng văn bản gửi Sở TTTT để tổng hợp danh sách các Hộ SXNN đã được đào tạo chuyển tiếp pha 1 và phân bổ danh sách cho các Bưu điện tỉnh thành phố & Chi nhánh Viettel Post: Tổ công tác.

- Tổ chức tập huấn: Nhóm Đào tạo thuộc Tổ công tác

- Xây dựng nội dung đào tạo và chuẩn bị tài liệu đào tạo cho giảng viên: Trước 15/5/2022

- Xây dựng cơ chế, KPI cho giảng viên: Trước 01/05/2022

- Xây dựng văn bản gửi Sở TTTT để tổng hợp danh sách các Hộ SXNN đã được đào tạo chuyển tiếp pha 1 và phân bổ danh sách cho các Bưu điện tỉnh thành phố & Chi nhánh Viettel Post: Trước 01/05/2022.

- Tổ chức tập huấn: Từ tháng 6/2022 - 30/8/2022

T9 - T12/2022

Đào tạo chuyển tiếp pha 2

- Hỗ trợ, tư vấn cho các giảng viên trong quá trình triển khai: Nhóm Đào tạo thuộc Tổ công tác

- Đánh giá hiệu quả, theo dõi KPI, triển khai cơ chế: Tổ công tác

- Hỗ trợ, tư vấn cho các giảng viên trong quá trình triển khai: Thường xuyên

- Đánh giá hiệu quả, theo dõi KPI, triển khai cơ chế: Hàng tháng

 

 

 

PHỤ LỤC 05

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 1034 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2022

 

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN

Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn;

Quyết định số 1369/QĐ-BTTTT ngày 6/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

II. MỤC TIÊU

1. Truyền thông trọng điểm cho sản phẩm nông nghiệp có thể mạnh theo mùa của các địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng số.

2. Truyền thông, quảng bá giới thiệu về các sản phẩm nông nghiệp trên các sàn thương mại điện tử (sàn TMĐT) do doanh nghiệp bưu chính sở hữu (Postmark.vn và Voso.vn).

3. Thông tin về các nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào có thương hiệu, uy tín và đảm bảo chất lượng theo quy định phục vụ sản xuất, kinh doanh của các hộ SXNN.

4. Đẩy mạnh truyền thông thực hiện Chương trình 1034 với thông điệp: “Nâng tầm giá trị nông sản Việt qua nền tảng thương mại số”.

III. ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG

1. Truyền thông đến các hộ SXNN tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để biết đến lợi ích của việc bán hàng, mua hàng trên sàn TMĐT để đăng ký tham gia giao dịch trên sàn TMĐT Postmart.vn và Voso.vn.

2. Truyền thông đến người tiêu dùng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước về Chương trình 1034, về thương hiệu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của sàn TMĐT Postmark.vn và Voso.vn, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại thị trường nội địa.

3. Truyền thông đến người tiêu dùng là kiều bào ở nước ngoài và người dân các nước, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ.

IV. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

1. Truyền thông trọng điểm cho nông sản có thể mạnh theo mùa

a) Yêu cầu chung:

- Hai sàn TMĐT (Postmart.vn và Voso.vn) ban hành kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình 1034 bám sát nội dung, định hướng của Kế hoạch này.

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền thông cho các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh theo mùa tại địa phương qua các kênh thông tin và truyền thông địa phương.

- Đơn vị thực hiện chuẩn bị công tác truyền thông trước 01 tháng cho mỗi đợt truyền thông.

- Tổ công tác 1034 của Bộ TTTT phối hợp với đầu mối của Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện truyền thông về hoạt động của Chương trình 1034 qua các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam. Hai doanh nghiệp bưu chính phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam để triển khai kế hoạch.

b) Loại hình truyền thông:

- Truyền thông trên các phương tiện báo chí (báo in, báo điện tử) ở Trung ương và địa phương.

- Truyền thông qua hệ thống Đài truyền hình ở Trung ương và địa phương.

- Truyền thông qua hệ thống Thông tin cơ sở, Thông tin đối ngoại.

- Truyền thông qua các nền tảng số, mạng xã hội và các sàn TMĐT.

- Truyền thông qua Cổng Thông tin điện tử 1034.

- Truyền thông qua hình thức nhắn tin (SMS) và qua cổng thông tin điện tử, sàn TMĐT của địa phương.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ TTTT sắp xếp, phân bổ sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp 2022 để thực hiện hoạt động truyền thông theo quy định.

2. Sở TTTT các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất, trình UBND tỉnh/TP kế hoạch sắp xếp, phân bổ, sử dụng kinh phí truyền thông từ nguồn kinh phí địa phương.

3. Các doanh nghiệp bưu chính (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty CP Bưu chính Viettel) chủ động bố trí kinh phí thực hiện Chương trình 1034 của Bộ TTTT.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Vụ Bưu chính:

+ Chủ trì, điều phối thực hiện Kế hoạch này.

+ Thẩm định, phê duyệt nội dung truyền thông theo Kế hoạch này.

- Vụ Quản lý doanh nghiệp: Cung cấp thông tin các nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên sàn TMĐT.

- Các Cục: Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Báo chí, Thông tin cơ sở, Thông tin đối ngoại: Thực hiện nội dung theo phân công tại Phụ lục 1 Kế hoạch này.

2. Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Bưu chính) xây dựng kế hoạch truyền thông và tổ chức truyền thông về việc thực hiện Chương trình 1034 tại địa phương trên các kênh truyền thông của tỉnh (báo, đài địa phương, cơ quan báo chí trung ương đóng tại địa phương, ...)

3. Các doanh nghiệp bưu chính (VNPost và Viettel Post)

- Phối hợp với Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch truyền thông ngắn hạn, dài hạn theo các chủ đề gắn với từng địa bàn cụ thể; phân nhóm người tiêu dùng, hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp theo hướng thống nhất cả hai doanh nghiệp cùng chung mục tiêu, chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ phát triển chung trên địa bàn.

- Chủ động phối hợp với Tổ công tác 1034 của Bộ TTTT xây dựng các nội dung truyền thông, tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Hàng tuần, các doanh nghiệp bưu chính báo cáo kết quả tổ chức hoạt động truyền thông và các chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch.

2. Hàng tháng, Vụ Bưu chính tổng hợp báo cáo kết quả theo nhiệm vụ được phân công.

3. Hàng quý, tổ chức sơ kết chung với các Bộ, ngành và địa phương theo hình thức phù hợp.

 

PHỤ LỤC 01

NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 1034 NĂM 2022

 

Thời gian

Sản phẩm nông nghiệp địa phương

Nội dung truyền thông

Địa phương

Loại hình truyền thông

Chủ trì nội dung

Phối hợp truyền thông

Sản phẩm

Từ tuần 01-04/2022

Bưởi Diễn

Nông sản ngày tết trên sàn TMĐT

Hà Nội

1. Cổng TTĐT

2. Báo chí, PTTH

3. TTCS

4. TTĐN

VNPost

Viettel Post

Tổ 1034

VTV

Tin bài

Tọa đàm

SMS

Cam canh

Từ tuần 05-08/2022

Cam sành Hà Giang, chè Shan tuyết

Nông sản vùng cao chào đồng bào cả nước

Hà Giang Cao Bằng Sơn La Thái Nguyên

1. Cổng TTĐT

2. Báo chí, PTTH

3. TTCS

4. TTĐN

Viettel Post

VNPost

T 1034

VTV

Tin bài

Từ tuần 09-13/2022

Xoài, nho, táo

Nông sản chủ lực địa phương

Đồng Tháp Ninh Thuận

1. Cổng TTĐT

2. Báo chí, PTTH

3. TTCS

VNPost

Viettel Post

Tổ 1034

VTV

Tin bài

Tọa đàm

Từ tuần 14-17/2022

Măng cụt, đu đủ, chuối, dứa ...

Nông sản chào hè

Điện Biên Đắk Nông Thanh Hóa

1. Cổng TTĐT

2. Báo chí, PTTH

3. TTCS

Viettel Post

VNPost

Tổ 1034

VTV

Tin bài

Từ tuần 18-21/2022

Dưa hấu, táo...

Nông sản làm dịu cái nóng mùa hè

Cả nước

1. Cổng TTĐT

2. Báo chí, PTTH

3. TTCS

VNPost

Viettel Post

Tổ 1034

VTV

Tin bài

Từ tuần 22-25/2022

Vải thiều Lục Ngạn, Hải Dương

Vải thiều xuất khẩu trên sàn TMĐT

Bắc Giang Hải Dương

1. Cổng TTĐT

2. Báo chí, PTTH

3. TTCS

4. TTĐN

Viettel Post

VNPost

Tổ 1034

VTV

Tin bài

Tọa đàm

SMS

Từ tuần 26-29/2022

Sầu riêng

Sầu riêng - Vua của các loại quả

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Đắk Nông

1. Cổng TTĐT

2 Báo chí, PTTH

3 TTCS

4. TTĐN

VNPost

Viettel Post

Tổ 1034

VTV

Tin bài

Tọa đàm

SMS

Nhãn

Nhãn lồng tiến vua

Hưng Yên

 

 

 

 

Từ tuần 30-33/2022

Na Chi Lăng, Đồng Bành, Quảng Ninh...

Đẹp mùa na ra chất lượng

Lạng Sơn Quảng Ninh

1. Cổng TTĐT

2. Báo chí, PTTH

3. TTCS

4. TTĐN

Viettel Post

VNPost

Tổ 1034

VTV

Tin bài

Từ tuần 34-37/2022

Bưởi Phúc Trạch, Thanh Trà

Bưởi Phúc Trạch - niềm tự hào nông sản miền Trung

Hà Tĩnh

1. Cổng TTĐT

2. Báo chí, PTTH

3. TTCS 4 TTĐN

VNPost

Viettel Post

Tổ 1034

VTV

Tin bài

Từ tuần 38-41/2022

Nho, táo xanh, bánh rế, bánh căn...

Đặc sản địa phương - Gợi thương gửi nhớ

Ninh Thuận

1. Cổng TTĐT

2. Báo chí, PTTH

3. TTCS

4. TTĐN

Viettel Post

VNPost

Tổ 1034

VTV

Tin bài

Từ tuần 42-45/2022

Cam (Cao Phong, Vinh, Hà Giang, mật)

Lễ hội Vitamin C-am

Hà Giang Hòa Bình Nghệ An

1. Cổng TTĐT

2. Báo chí, PTTH

3. TTCS

4. TTĐN

VNPost

Viettel Post

Tổ 1034

VTV

Tin bài

Từ tuần 46-52/2022

Bưởi năm roi, da xanh, mít...

Ngọt thơm - Làm đẹp - Lên sàn TMĐT

Hà Nội

Phú Thọ

Sóc Trăng

Vĩnh Long

1. Cổng TTĐT

2. Báo chí, PTTH

3. TTCS

4. TTĐN

Viettel Post

VNPost

Tổ 1034

VTV

Tin bài

Tọa đàm

 

 

 

PHỤ LỤC 02

NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG HỢP TÁC VỚI ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

 

Tháng

Nội dung dự kiến

Đối tượng thực hiện

Tháng 1

Phóng sự “Nông sản Việt lên ngôi dịp Tết”

VNPost chủ trì

Viettel Post phối hợp

VTV phối hợp

Tháng 2

Phóng sự “Quà Tết xanh, hồn Việt, giá trị Việt”

Viettel Post chủ trì

VNPost phối hợp

VTV phối hợp

Tháng 3

Tọa đàm “Xu hướng tiêu dùng an toàn với nông sản sạch”

VNPost chủ trì Viettel Post phối hợp VTV phối hợp

Tháng 4

Phóng sự “Hành trình từ đồng ruộng tới cú click chuột trên sàn TMĐT”

Viettel Post chủ trì VNPost phối hợp VTV phối hợp

Tháng 5

Phóng sự “Vải thiều và hành trình vươn tầm thế giới”

VNPost chủ trì Viettel Post phối hợp VTV phối hợp

Tháng 6

Tọa đàm “Xuất khẩu nông nghiệp - bài toán nâng cao giá trị nông sản”

Viettel Post chủ trì

VNPost phối hợp

VTV phối hợp

Tháng 7

Phóng sự “Mùa quả ngọt nơi xứ sở hoa ban trắng Tây Bắc” (xoài, mận Sơn La)

VNPost chủ trì

Viettel Post phối hợp

VTV phối hợp

Tháng 8

Phóng sự “Lên xứ Lạng mùa na chín”

Viettel Post chủ trì

VNPost phối hợp

VTV phối hợp

Tháng 9

Tọa đàm “Chuyển đổi nông nghiệp số - bài toán mang lại giá trị kinh tế cao”

VNPost chủ trì

Viettel Post phối hợp

VTV phối hợp

Tháng 10

Phóng sự “Nông sản miền trung - Hành trình và phát triển chuỗi cung ứng bền vững”

Viettel Post chủ trì

VNPost phối hợp

VTV phối hợp

Tháng 11

Phóng sự “Xây dựng nông thôn mới với chuyển đổi số nông nghiệp”

VNPost chủ trì

Viettel Post phối hợp

VTV phối hợp

Tháng 12

Tọa đàm “Sàn TMĐT với sự phát triển của nông nghiệp nước nhà sau 1 năm nhìn lại”

Viettel Post chủ trì

VNPost phối hợp

VTV phối hợp

 

 

 

PHỤ LỤC 06

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUNG CẤP THÔNG TIN, NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO PHỤC VỤ SẢN XUẤT, KINH DOANH

 

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Mục tiêu:

- 100% sản phẩm OCOP đưa lên sàn TMĐT được cung cấp đầy đủ thông tin về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

- Cung cấp thông tin của nhà cung cấp sản phẩm, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh của các hộ SXNN.

- Cung cấp thông tin sản sản phẩm nông nghiệp, đặc sản của địa phương cả nước.

2. Các chỉ tiêu theo dõi, đánh kết quả thực hiện:

- Số lượng sản phẩm OCOP đưa lên sàn TMĐT được cung cấp đầy đủ thông tin về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

- Số lượng nhà cung cấp sản phẩm, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh của các hộ SXNN trên sàn TMĐT.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

Căn cứ theo mục tiêu đề ra, Kế hoạch được cụ thể hóa thành 03 nhóm nhiệm vụ tối quan trọng cần phải triển khai gồm:

1. Nhiệm vụ 01: Cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN

* Nội dung: Cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân.

* Chỉ tiêu đánh giá: số hạng mục thông tin (số liệu, thông tin) với tần suất cập nhật phù hợp được cung cấp qua sàn TMĐT/apps di động đến các hộ SXNN.

* Đối tượng thực hiện: Tổ công tác 1034, 02 sàn TMĐT (postmart.vn và voso.vn).

* Thời gian thực hiện: từ tháng 01-12/2022.

* Nhiệm vụ triển khai:

- Phối hợp với cơ quan đầu mối của Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, các tỉnh để các sàn TMĐT thu thập, tổng hợp các thông tin dữ liệu, phân tích dự báo thị trường, giá thành đối với từng loại sản phẩm nông sản của các địa phương.

- Đăng tải, cập nhật các thông tin hữu ích lên sàn TMĐT (postmart.vn và voso.vn) và Cổng TTĐT 1034.

2. Nhiệm vụ 02: Cung cấp các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào trên sàn TMĐT

* Nội dung: Cung cấp các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào có thương hiệu, đảm bảo chất lượng và phù hợp với nhu cầu của hộ SXNN để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

* Chỉ tiêu đánh giá: (i) số hàng hóa, sản phẩm đầu vào, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ SXNN được giới thiệu, cung cấp trên sàn TMĐT; (ii) số hộ SXNN đã đặt mua hàng hóa, sản phẩm đầu vào, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh qua sàn TMĐT.

* Đối tượng thực hiện: 02 sàn TMĐT (postmart.vn và voso.vn) chủ trì, phối hợp với Tổ 1034 và các đơn vị liên quan.

* Thời gian thực hiện: từ tháng 01-12/2022.

* Nhiệm vụ triển khai:

- Đề xuất, lựa chọn các doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu, sản phẩm đầu vào có uy tín, thương hiệu tham gia bán sản phẩm trên sàn TMĐT phục vụ nhu cầu sản xuất của các hộ SXNN.

- Tổ chức truyền thông, quảng bá về các sản phẩm, nguyên liệu đầu vào, thúc đẩy giao dịch của các hộ SXNN trên các sàn TMĐT.

3. Nhiệm vụ 03: Xây dựng chính sách ưu đãi cho hộ SXNN

* Nội dung: Có chính sách ưu đãi cho hộ SXNN khi mua sắm các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh trên sàn TMĐT.

* Chỉ tiêu đánh giá: số loại hàng hóa, sản phẩm đầu vào (phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ SXNN) có chính sách giảm giá, khuyến mại hoặc ưu đãi khác đặc thù hơn cho hộ SXNN khi mua qua sàn TMĐT so với mua ngoài thị trường.

* Đối tượng thực hiện: 02 sàn TMĐT (postmart.vn và voso.vn) chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, nguyên liệu đầu vào.

* Thời gian thực hiện: từ tháng 01-12/2022.

* Nhiệm vụ triển khai:

- Đảm bảo cung ứng các nguyên liệu, vật tư đầu vào có thương hiệu và có chính sách ưu đãi cho hộ SXNN phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Tổ chức quảng bá, đẩy mạnh truyền thông marketing, khuyến mại đặc thù hơn cho hộ SXNN khi mua qua sàn TMĐT so với mua ngoài thị trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TT

Nội dung thực hiện

Mục tiêu

Hạn hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

Cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN

1

Phối hợp với Bộ NN&PTNT kết nối với các đơn vị cung cấp thông tin liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp đ thống nhất phương án chia sẻ dữ liệu thông tin từ các nền tảng lên sàn TMĐT

Bản thỏa thuận hợp tác với các đơn vị truyền thông, báo

Tuần 07/2022

Sàn Postmart, Voso

Tổ 1034

2

Xây dựng và hoàn thiện giải pháp tiếp nhận thông tin của sàn TMĐT từ các đơn vị thoả thuận hợp tác

Tích hợp liên kết với các đơn vị

Tuần 26/2022

Sàn Postmart, Voso

Tổ 1034

3

Xây dựng tính năng cung cấp thông tin cho người dùng trên sàn TMĐT

Tính năng

Tuần 29/2022

Sàn Postmart, Voso

Tổ 1034

II

Cung cấp các sản phẩm, nguyên liệu đầu vào trên sàn TMĐT

1

Chọn lựa nhà cung ứng sản phẩm, nguyên liệu đầu vào tiêu biểu của tỉnh tương ứng với từng quá trình tổ chức sản xuất nông nghiệp: sử dụng hoá chất diệt sâu, diệt cỏ, phân bón, chọn lọc, lai tạo giống, nghiên cứu giống mới, cơ giới hoá...

10 NCC/ tỉnh

Tuần 12/2022

Sàn Postmart, Voso

Tổ 1034

2

Thực hiện chuẩn hóa dữ liệu SP (Nguồn gốc xuất xứ, lịch sử/ quy trình/ môi trường nuôi trồng).

100% Số lượng SP của NCC nguyên liệu tiêu biểu

Tuần 17/2022

Tống Nhật Minh

Tổ 1034

3

Cập nhật thông tin NCC và SP tiêu biểu lên nền tảng sàn TMĐT

100% Số lượng SP tiêu biểu

Tuần 17/2022

Sàn Postmart, Voso

Tổ 1034

4

Phối hợp với Sở TT&TT tỉnh thực hiện truyền thông, tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông điểm, xây dựng “Case-study” để áp dụng tại trên toàn quốc

03 tỉnh /thành phố

Tuần 29/2022

Tổ 1034

Sở TTTT các tỉnh

5

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp &PTNT, tổ chức chương trình gia tăng sự chú ý của cộng đồng với các NCC sản phẩm cung ứng cho SXNN tiêu biểu theo từng địa phương.

Chương trình triển khai

08/2022

Tổ 1034

Đầu mối Bộ NN&PTNT

6

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nâng cao kỹ năng cho các NCC, gia tăng các kiến thức bán hàng trên nền tảng số:

- Thiết kế bao bì sản phẩm, xây dựng hình ảnh quảng bá sản phẩm;

- Cách thức tổ chức bán hàng trực tuyến, livestream bán hàng

100% Số lượng SP tiêu biểu và 100% SP OCOP (từ trên 3 sao)

Tuần 33/2022

Sàn Postmart, Voso

Sở TTTT các tỉnh

III

Xây dựng chính sách ưu đãi cho hộ SXNN

1

Xây dựng chính sách ưu đãi cho hộ SXNN khi mua các sản phẩm, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh trên sàn TMĐT

Hoàn thành danh sách

Tuần 13/2022

Sàn Postmart, Voso

Tổ 1034

2

Thực hiện các chương trình marketing hỗ trợ các NCC nguyên liệu đầu vào thúc đẩy bán hàng theo các chính sách ưu đãi

2 chiến dịch/tháng

Tuần 52/2022

Sàn Postmart, Voso

Tổ 1034

 

 

 

1 Tài khoản hoạt động trên sàn TMĐT được xác định là tài khoản có một trong các hoạt động sau: đăng sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, trao đổi thông tin, giao dịch mua/bán (có thể thành công hoặc không thành công).

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 350/QĐ-BTTTT

Quyết định 350/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:350/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành:24/02/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo , Nông nghiệp-Lâm nghiệp , Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch hỗ trợ các hộ SX nông nghiệp hoạt động trên sàn TMĐT

Ngày 24/02/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định 350/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ chính như: Số hóa dữ liệu hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) bằng cách tổ chức thu thập và xây dựng danh sách các hộ trên địa bàn toàn quốc, đồng thời xác định sản phẩm và thông tin đăng bán trên nền tảng sàn thương mại điện tử (TMĐT); Xây dựng thói quen hoạt động trên nền tảng sàn TMĐT.

Đồng thời, cần tổ chức giao dịch trên sàn TMĐT; đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn TMĐT cho hộ SXNN; cung cấp thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho hộ SXNN; xây dựng thói quen hoạt động trên nền tảng sàn TMĐT; …

Kế hoạch được đề ra nhằm thiết lập mục tiêu đạt 10 triệu tài khoản hoạt động trên sàn TMĐT; 100% sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đưa lên sàn TMĐT postmart.vn và voso.vn;...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định350/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 17/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

Quyết định 17/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo

Nghị định 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Nghị định 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Công nghiệp, Vi phạm hành chính, Thương mại-Quảng cáo, Điện lực, Tài nguyên-Môi trường

Vui lòng đợi