Quyết định 2032/QĐ-BCT 2019 Đề án tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

---------------

Số: 2032/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phát
triển thị trưòng trong nước nhân dịp Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam” (31/7/2009-31/7/2019)

--------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ Kế hoạch số 653/KH-MTTQ-BCĐTWCVĐ ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” về tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước nhân dịp Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (31/7/2009-31/7/2019).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Công Thương các địa phương;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, Vụ TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Thắng Hải

 

 

ĐỀ ÁN

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong
nước nhân dịp Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngưòi Việt Nam

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (31/7/2009-31/7/2019)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2032/QĐ-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Bộ Chính trị phát động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (31/7/2009-31/7/2019) và chào mừng Hội nghị tổng kết 10 năm toàn quốc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động (theo Kế hoạch số 653/KH-MTTQ-BCĐTWCVĐ ngày 19/10/2018 về tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động);

Bộ Công Thương ban hành Đề án tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước nhân dịp Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (31/7/2009-31/7/2019) với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường trong nước để hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động và chào mừng Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên ung hàng Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam thông qua tập trung nguồn lực đẩy mạnh nhóm các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” theo Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020.

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước, trong đó có sự kiện khuyến mại quy mô lớn với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối trong các lĩnh vực, có thương hiệu, uy tín trên thị trường với nhiều hình thức mua sắm, thu hút và tạo điều kiện để người dân cả nước, các du khách trong nước và quốc tế mua sắm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp với nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn; đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của mọi đối tượng khách hàng.

- Khuyến khích và kích cầu tiêu dùng nội địa thông qua các hoạt động mua sắm truyền thống, thương mại điện tử và các hình thức khác, tạo ra khác biệt so với các chương trình khuyến mại đơn lẻ do các doanh nghiệp, các địa phương tự tổ chức, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bình ổn giá cả, ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ năm 2019.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian và quy mô

Thời gian thực hiện: từ 08/7/2019-30/7/2019.

Đề án triển khai trên phạm vi cả nước, trọng tâm tại địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hàng hóa, dịch vụ tham gia Đề án phải là hàng Việt Nam, hàng hóa thương hiệu Việt, hàng hóa, dịch vụ trong nước theo Tài liệu tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” xây dựng và công bố vào tháng 12 năm 2012, cụ thể:

“Hàng Việt Nam là sản phẩm hàng hoá được sản xuất, lắp ráp và các dịch vụ được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam; không phải hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài.

Hàng hoá thương hiệu Việt là hàng hoá do các doanh nghiệp, nhà sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam sở hữu và đăng ký nhãn hiệu hàng hoá xuất xứ từ Việt Nam.

Hàng hóa, dịch vụ trong nước chịu sự điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật hiện hành như: Luật Chất lượng; Luật Đo lường; Luật An toàn thực phẩm; Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn;...”

(ưu tiên hàng hóa, dịch vụ đạt giải thưởng nhà nước theo Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp; Chương trình Thương hiệu quốc gia; Doanh nhân, doanh nghiệp xuất sắc toàn quốc; Doanh nghiệp phát triển bền vững, giải Thương hiệu Vàng; giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…)

Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Đề án phải đáp ứng các tiêu chí về sản xuất, phân phối sản phẩm thương hiệu Việt, cung ứng dịch vụ thương hiệu Việt có chất lượng tốt, chiếm thị phần lớn, tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác.

2. Đối tượng tham gia

Các doanh nghiệp/thương nhân, đơn vị sản xuất kinh doanh, phân phối thuộc mọi thành phần kinh tế, bao gồm: Trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp, siêu thị điện máy, chợ, cửa hàng tự chọn, cửa hàng chuyên doanh; các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh tiêu dùng; các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn; giao thông vận tải; hệ thống các ngân hàng; doanh nghiệp viễn thông; doanh nghiệp công nghệ thông tin; doanh nghiệp xây dựng; doanh nghiệp thương mại điện tử...

3. Nội dung hoạt động

- Tổ chức chương trình khuyến mại tập trung theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, với sự tham gia của các doanh nghiệp bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng Việt Nam trên toàn quốc.

- Tổ chức Hội chợ hàng Việt Nam; tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt Nam về nông thôn, chợ truyền thống.

- Tổ chức các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá trước, trong và sau thời gian thực hiện Đề án (lễ phát động; các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, treo băng rôn, đạp xe diễu hành, tổng kết sự kiện,...); đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá tuyến điểm du lịch gắn với quảng bá các sản phẩm, hàng hóa của từng vùng, miền.

4. Kinh phí

Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thị trường trong nước

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các hoạt động: Lễ phát động, truyền thông để thực hiện Đề án.

- Phối hợp với các Sở Công Thương và đơn vị liên quan chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra các hoạt động của Đề án đảm bảo mục tiêu, yêu cầu phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Đề án, đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ về việc thực hiện cho các năm tiếp theo.

2. Cục Xúc tiến thương mại

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, cơ quan, đơn vị liên quan để hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại của Đề án tuân thủ theo quy định.

- Phối hợp với các Sở Công Thương và đơn vị liên quan chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ nội dung các hoạt động của Đề án để đảm bảo mục đích, yêu cầu của Đề án đã được phê duyệt.

3. Tổng cục Quản lý thị trường

Chỉ đạo các Cục Quản lý thị trường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp/thương nhân và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động của Đề án.

4. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chủ độg xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương, phối hợp với Vụ Thị trường trong nước để triển khai các hoạt động hưởng ứng nhân dịp Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức, tham gia các hoạt động của Đề án tại địa phương, trong đó có chương trình khuyến mại tập trung.

- Phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại xây dựng nội dung, Chương trình xúc tiến thương mại tại địa phương bảo đảm mục đích, yêu cầu, tiến độ của Đề án.

- Chủ trì, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước nhân dịp Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: đăng ký tham gia khuyến mại, chương trình, tỷ lệ khuyến mại, giảm giá của các doanh nghiệp và các hoạt động có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tại địa phương kiểm tra, chống buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và giám sát các hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật trong thời gian thực hiện Đề án đảm bảo triển khai Đề án thực chất, hiệu quả.

5. Các doanh nghiệp/thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện

Đề án: Chủ động tổ chức, phối hợp, tham gia các hoạt động của Đề án bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật liên quan và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng./.

 

 

                                                                    

thuộc tính Quyết định 2032/QĐ-BCT

Quyết định 2032/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước nhân dịp Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (31/7/2009-31/7/2019)
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2032/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành:05/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Yêu cầu của hàng hóa tham gia Đề án tổng kết "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Ngày 05/7/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2032/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước nhân dịp Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (31/7/2009-31/7/2019).

Theo đó, hàng hóa, dịch vụ tham gia Đề án nói trên phải là hàng Việt Nam, hàng hóa thương hiệu Việt, hàng hóa dịch vụ trong nước theo Tài liệu tuyên truyền Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cụ thể là: sản phầm, hàng hóa được sản xuất, lắp ráp và các dịch vụ được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam; hàng hóa do doanh nghiệp, nhà sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam sở hữu và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa xuất xứ tại Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam muốn tham gia Đề án phải đáp ứng các tiêu chí về sản xuất, phân phối sản phẩm thương hiệu việt, cung ứng dịch vụ thương hiệu Việt, có chất lượng tốt, chiếm thị phần lớn, tuân thủ các quy định của pháp luật...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này dẫn chiếu tới Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn 2006, Luật Chất lượng, sản phẩm hàng 2007, Luật An toàn thực phẩm 2010

Xem chi tiết Quyết định2032/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi