Quyết định 1841/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
Số: 1841/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 200/QĐ-TTG NGÀY 14/02/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 với các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
a) Các Vụ thuộc Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục thuộc Bộ, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao tại phụ lục của quyết định này chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; báo cáo theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
b) Giao Vụ Vận tải là cơ quan làm đầu mối; Chủ trì phối hợp Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ kiểm tra, theo dõi và đôn đốc quá trình thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch, đề xuất với Lãnh đạo Bộ giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ (để p/h);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để p/h);
- Các Thứ trưởng;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để p/h);
- Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (để p/h);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, V.Tải (Phong10b).
BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa
 


PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 200/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm Quyết định số 1841/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 
TT
Nhiệm vụ
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
Thời gian thực hiện
I
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS
1
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách liên quan đến logistics, vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên giới: Kiến nghị sửa đổi, ban hành mới các chính sách, pháp luật điều chỉnh dịch vụ logistics, vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên giới
Vụ Vận tải, Các Cục, Tổng cục ĐBVN
Vụ Pháp chế, Trung tâm CNTT
2018
2
Rà soát, sửa đổi chính sách thuế, phí, giá dịch vụ liên quan đến logistics: Áp dụng giá dịch vụ sử dụng đường bộ và phí tại cảng theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động logistics
Vụ Vận tải, Vụ Tài chính
Các Cục, Tổng cục ĐBVN
2017
3
Đẩy mạnh các hoạt động thuận lợi hóa thương mại: giảm và đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, chuẩn hóa hồ sơ, triển khai các cam kết tại Hiệp định về Thuận lợi hóa thương mại của WTO
Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế
Vụ Vận tải, Trung tâm CNTT, các Cục, Tổng cục ĐBVN
2017 - 2025
4
Đẩy mạnh áp dụng Cơ chế Một cửa Quốc gia: Áp dụng Cơ chế Một cửa Quốc gia cho tất cả các thủ tục liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh
Trung tâm CNTT
Vụ Pháp chế, Vụ Vận tải, Vụ Hợp tác quốc tế, Các Cục, Tổng cục ĐBVN
2020
II
HOÀN THIỆN KẾT CẤU HẠ TẦNG LOGISTICS
5
Rà soát các quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo tính đồng bộ của hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải với mục tiêu phát triển ngành dịch vụ logistics: Đảm bảo các quy hoạch, kế hoạch về giao thông, vận tải phù hợp với các chiến lược, quy hoạch về sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, gắn kết quy hoạch về trung tâm logistics, cảng cạn, kho ngoại quan trọng một tổng thể thống nhất
Vụ Kế hoạch đầu tư, Các Cục, Tổng cục ĐBVN
Các Sở GTVT
Hàng năm
6
Tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài để mở rộng kết nối hạ tầng logistics: Mở rộng kết nối hạ tầng logistics với các nước trong khu vực ASEAN, Đông Bắc Á và các khu vực khác trên thế giới nhằm phát huy tác dụng của vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên giới và quá cảnh
Vụ Hợp tác quốc tế
Vụ Kế hoạch đầu tư, các Cục, Tổng cục ĐBVN
2017 -2025
7
Phát triển các trung tâm logistics hàng không, trong đó chú trọng trung tâm logistics nối dài ngoài sân bay, phục vụ các mặt hàng đặc biệt: Hình thành các trung tâm logistics hàng không, trong đó có khu vực phục vụ các mặt hàng đặc biệt (hàng nguy hiểm, hàng giá trị cao, hàng công nghệ cao, hàng cần chế độ bảo quản đặc biệt..)
Cục Hàng không Việt Nam
Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Vận tải
2020
8
Xây dựng một vài cảng biển hiện đại với mô hình quản lý đầu tư, xây dựng, khai thác tiên tiến cùng với khu vực hậu cần sau cảng đủ rộng để phát triển các khu công nghiệp, thương mại, trung tâm logistics cung cấp hàng hóa trực tiếp cho cảng, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí vận tải.
Vụ Kế hoạch -Đầu tư
Cục Hàng hải Việt Nam, Vụ Vận tải, Kết cấu hạ tầng giao thông
2017 - 2025
III
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ GIẢM CHI PHÍ VẬN TẢI
9
Đẩy mạnh phát triển loại hình vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên giới, nhất là đối với hàng hóa quá cảnh: Tăng khối lượng hàng hóa vận chuyển theo hình thức vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên giới, quá cảnh. Xây dựng một số hành lang trọng điểm kết nối các trung tâm sản xuất, tiêu thụ lớn với cảng biển, xác định các loại hàng hóa chủ yếu, nghiên cứu các phương thức vận tải tối ưu và tập trung nguồn lực đầu tư hoặc nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông phù hợp với phương thức vận tải.
Vụ Vận tải, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ PPP, Kế hoạch - Đầu tư
Các Cục, Tổng cục ĐBVN
2017 - 2025
10
Đẩy mạnh tái cơ cấu vận tải nhằm phát triển thị trường vận tải có cơ cấu hợp lý: Khắc phục tình trạng bất hợp lý về cơ cấu vận tải, tăng thị phần của các phương thức vận tải khối lượng lớn, tăng cường kết nối các phương thức vận tải, giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải
Vụ Vận tải, Các Cục, Tổng cục ĐBVN
Các cơ quan, đơn vị
2017 - 2025
11
Nâng cao năng lực vận chuyển hàng hải: Tăng lưu lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển. Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng biển theo hướng tập trung phát triển lợi thế kinh tế vùng. Nâng cao chất lượng dịch vụ của đội tàu Việt Nam
Cục Hàng hải Việt Nam
Vụ Vận tải, Vụ Kế hoạch đầu tư
2017 - 2025
12
Mở rộng vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa: Tăng lưu lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy nội địa. Xây dựng các cảng thủy nội địa có trang thiết bị hiện đại, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Đồng bằng Sông Hồng
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Vụ Vận tải
2017 - 2025
13
Hiện đại hóa hệ thống đường sắt và nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt: Tăng lưu lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt. Giảm thời gian, tăng độ tin cậy và chất lượng dịch vụ. Kết nối tốt đường sắt với các hệ thống đường bộ, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa
Cục Đường sắt Việt Nam
Vụ Vận tải, Vụ Kế hoạch đầu tư và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
2017 - 2025
14
Tăng cường năng lực vận chuyển và xử lý hàng hóa bằng đường hàng không: Tăng lưu lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không. Xây dựng các nhà ga hàng hóa hiện đại, công suất xử lý hàng hóa lớn, mức độ tự động hóa cao
Cục Hàng không Việt Nam
Vụ Vận tải
2017 - 2025
15
Hợp lý hóa vận chuyển đường bộ: Duy trì lưu lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ có tính cân đối với các phương thức vận chuyển khác. Nâng cao độ tin cậy, tránh ùn tắc, giảm chi phí khi vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ
Tổng cục ĐBVN
Vụ Vận tải
2017 - 2025
16
Phát triển sàn giao dịch logistics: Tối ưu hóa vận tải hai chiều hàng hóa, container
Vụ Vận tải
Các Cục, Tổng cục ĐBVN
2018
IV
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS
17
Hỗ trợ nâng cao hiệu quả khai thác, tiếp thị và mở rộng nguồn hàng cho cụm cảng Cái Mép - Thị Vải: Nâng cao lưu lượng hàng hóa tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đưa cụm cảng trở thành đầu mối thu gom và trung chuyển hàng hóa trong khu vực
Cục Hàng hải Việt Nam
Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Vận tải
2022
18
Thu hút nguồn hàng từ các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Nam Trung Quốc vận chuyển qua Việt Nam đi các nước và ngược lại: Nâng cao lưu lượng hàng hóa từ các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Nam Trung Quốc vận chuyển qua Việt Nam đi các nước và ngược lại
Vụ Hợp tác quốc tế
Vụ Vận tải, các Cục, Tổng cục
2017 -2025
19
Kết nối các tổ chức đào tạo, doanh nghiệp logistics Việt Nam với các tổ chức đào tạo nước ngoài: Hợp tác với các tổ chức đào tạo nước ngoài tiến hành các khóa đào tạo dựa trên thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện nhân lực về logistics
Vụ Vận tải, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ HTQT
Các Cục, Tổng cục
2017 - 2025
V
ĐÀO TẠO, NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC
20
Đẩy mạnh đào tạo về logistics ở cấp đại học: Các trường đại học nghiên cứu xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo về logistics, thành lập khoa logistics. Công nhận chuyên ngành đào tạo logistics
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Vận tải, Các Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng
2023
21
Đẩy mạnh đào tạo nghề về logistics: Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam xây dựng bộ tiêu chuẩn nghề và khung trình độ quốc gia đào tạo nghề về logistics tương thích với trình độ chung của ASEAN và quốc tế. Các cơ sở đào tạo nghề triển khai đào tạo nghề liên quan đến logistics
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Vận tải, các Cục, Tổng cục
2017 -2025
VI
CÁC NHIỆM VỤ KHÁC
22
Phối hợp cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nộ vụ, Bộ Công Thương trong công tác kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về logistics: Nghiên cứu khả năng thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về logistics, thành lập bộ phận tham mưu về logistics ở một số Bộ ngành để giúp Chính phủ điều phối các hoạt động về logistics.
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Vận tải, Các Cục, Tổng cục
2018
23
Phát huy vai trò của Diễn đàn Logistics Việt Nam và thiết lập cơ chế phối hợp, đối thoại thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp dịch vụ logistics: Mở rộng phạm vi, thu hút sự tham gia của cả các doanh nghiệp dịch vụ logistics và nhà đầu tư quốc tế tại Diễn đàn Logistics Việt Nam. Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế phối hợp, đối thoại thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics để tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vụ việc cụ thể
Vụ Vận tải, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ HTQT
Các Cục, Tổng cục
2017 2025
24
Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê và thu thập dữ liệu thống kê về logistics: Hình thành được hệ thống chỉ tiêu thống kê và tiến hành thu thập dữ liệu thống kê về logistics.
Viện Chiến lược và Phát triển GTVT
Vụ Vận tải, Vụ Kế hoạch đầu tư, các Cục, Tổng cục
2019
25
Kiểm tra, theo dõi và đôn đốc quá trình thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch, đề xuất với Lãnh đạo Bộ giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc
Vụ Vận tải
Văn phòng Bộ
Thường xuyên
Thuộc tính văn bản
Quyết định 1841/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1841/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành: 26/06/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!