Quyết định 1559/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch LuatVietnam
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
Số: 1559/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2011;
Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng;
Căn cứ Quyết định số 3563/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2012 và Quyết định số 3495/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng đối với sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí không ống gió và máy thu hình;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Tổ chức dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí gia dụng có biến tần và máy thu hình.
Điều 2. Danh mục tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng của các sản phẩm được quy định tại phụ lục của Quyết định này.
Điều 3. Tổng cục Năng lượng tổ chức việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, đánh giá và cấp chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TCNL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang
  
 
 
PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CHO MÀN HÌNH MÁY TÍNH, MÁY IN, MÁY PHOTOCOPY, MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ GIA DỤNG CÓ BIẾN TẦN VÀ MÁY THU HÌNH SỬ DỤNG TRONG DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1559/QĐ-BCT ngày 14 tháng 3 năm 2013)
 

TT.
Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng
Loại nhãn năng lượng
1
TCVN 9508 : 2012 Màn hình máy tính hiệu suất năng lượng
Xác nhận
2
TCVN 9509 : 2012 Máy in - Hiệu suất năng lượng
Xác nhận
3
TCVN 9510 : 2012 Máy Photocopy - Hiệu suất năng lượng
Xác nhận
4
TCVN 9536 : 2012 Máy thu hình - Hiệu suất năng lượng
So sánh
5
TCVN 7830 : 2012 Máy điều hòa không khí không ống gió - Hiệu suất năng lượng (*)
So sánh
Ghi chú:
(*) Hiệu suất năng lượng cho máy điều hòa biến tần sử dụng hệ số hiệu suất năng lượng theo CSPF. Thời hạn áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014
 
 

thuộc tính Quyết định 1559/QĐ-BCT

Quyết định 1559/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1559/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Dương Quang
Ngày ban hành:14/03/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1559/QĐ-BCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

Decision No.  1559/QD-BCT dated March 14, 2013 of the Ministry of Industry and Trade on announcement on the energy labeling for computer monitors, printers, photocopiers, air conditioners with frequency converter and television receivers
Pursuant to the Law on economical and efficient energy use dated June 28, 2011;
Pursuant to the Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012 of the Government on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;
Pursuant to the Decision No. 51/2011/QD-TTg dated September 12, 2012 of the Prime Minister providing the list of devices and equipment subject to energy labeling and application of the minimum energy efficiency, and the implementation roadmap; the Decision No. 03/2013/QD-TTg dated January 14, 2013 of the Prime Minister on amending and supplementing a number of articles of the Decision No. 51/2011/QD-TTg dated September 12, 2012 of the Prime Minister;
Pursuant to the Circular No. 07/2012/TT-BCT dated April 04, 2012 of the Ministry of Industry and Trade defining the energy labeling for means and equipment using energy;
Pursuant to the Decision No. 3563/QD-BKHCN dated December 27, 2012 and the Decision No. 3495/QD-BKHCN dated December 21, 2012 of the Ministry of Science and Technology on announcing the national standard on energy efficiency for computer monitors, printers, photocopiers, air conditioners without ducting and television receivers;
At the proposal of General Director of General Department of Energy,
DECIDES:
Article 1. To organize the energy labeling for computer monitors, printers, photocopiers, household air conditioners with frequency converter and television receivers.
Article 2. List of standards of energy efficiency of products is specified in Annex of this Decision.
Article 3. The General Department of Energy shall guide, receive dossier, assess and grant certificates as prescribed in the Circular No. 07/2012/TT-BCT dated April 04, 2012 of the Ministry of Industry and Trade defining the energy labeling for means and equipment using energy.
Article 4. The Chief of Ministerial office, directors of Functional Departments, General Director of General Department of Energy, relevant organizations and individuals shall implement this Decision.
For the Minister of Industry and Trade
Deputy Minister
Le Duong Quang

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decision 1559/QD-BCT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi