Quyết định 0909/TM-XNK của Bộ Thương mại Quyết định về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0909/TM-XNK NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 1997 VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CẤP TỈNH XÉT DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CHO CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Thương mại; Căn cứ Nghị định số 33/CP ngày 19-4-1994 của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24-4-1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao (gọi chung và tắt là khu công nghiệp);

Căn cứ đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ tại Công văn số 1927/CV.HC.97 ngày 13-10-1997,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Uỷ quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cần Thơ xét duyệt kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý hoạt động thương mại của các Doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ.

 

Điều 2: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cần Thơ được thay mặt Bộ Thương mại giải quyết công việc theo nội dung và phạm vi quy định sau:

1. Chủ trì và phối hợp với Sở Thương mại tỉnh Cần Thơ và các cơ quan có liên quan hướng dẫn các Doanh nghiệp khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu và các hoạt động thương mại theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Thương mại.

2. Về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá với nước ngoài:

2.1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cần Thơ xét duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động trong khu công nghiệp bảo đảm thực hiện đúng Luật đầu tư nước ngoài và các văn bản hướng dẫn có liên quan; phù hợp với nội dung giấy phép đầu tư, giấy phép kinh doanh, luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật.

2.2. Các Doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động trong khu công nghiệp muốn xuất nhập khẩu hàng hoá phải có giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu do Bộ Thương mại cấp. Trường hợp nhập máy móc, thiết bị thì thực hiện theo Quyết định 91/TTg ngày 13-11-1992 của Thủ tướng Chính phủ.

2.3. Việc xuất nhập khẩu của Doanh nghiệp chế xuất được thực hiện theo quy định tại các Điều 38 và 39 của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 36/CP ngày 24-4-1997.

2.4. Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các khu công nghiệp nếu xuất nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý bằng hạn ngạch hoặc những mặt hàng thuộc danh mục hàng có liên quan đến các cân đối của nền kinh tế quốc dân thì phải thực hiện theo Quyết định hàng năm của Thủ tướng Chính phủ về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn có liên quan; cụ thể hiện nay là:

- Các mặt hàng thuộc danh mục hàng quản lý bằng hạn ngạch hoặc những mặt hàng thuộc danh mục hàng có liên quan đến các cân đối của nền kinh tế quốc dân thì phải có giấy phép của Bộ Thương mại.

- Các mặt hàng thuộc danh mục hàng quản lý theo chuyên ngành thì phải có giấy xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành.

3. Về quan hệ mua bán hàng hoá giữa các Doanh nghiệp khu công nghiệp và Doanh nghiệp chế xuất với thị trường nội địa:

3.1. Các Doanh nghiệp trong thị trường nội địa bán hàng (kể cả nguyên liệu, vật tư, phụ tùng) cho các Doanh nghiệp chế xuất được coi là xuất khẩu của Việt Nam, và mua hàng của các Doanh nghiệp chế xuất được coi là nhập khẩu của Việt Nam và phải tuân thủ cơ chế quản lý xuất nhập khẩu hiện hành;

Các Doanh nghiệp chế xuất được mua lương thực, thực phẩm, văn phòng phẩm từ thị trường nội địa vào khu chế xuất hoặc Doanh nghiệp chế xuất để dùng cho Doanh nghiệp; được tiêu thụ phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại của khu chế xuất hoặc Doanh nghiệp chế xuất vào thị trường nội địa theo thủ tục quy định của Hải quan.

3.2. Việc mua bán hàng hoá giữa các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp và các Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong khu công nghiệp với các Doanh nghiệp trong thị trường nội địa được tiến hành theo các quy định như đối với các Doanh nghiệp hoạt động trên thị trường nội địa. Các Doanh nghiệp phải đăng ký kế hoạch với Ban Quản lý khu công nghiệp theo điểm 2 Điều 11 của "Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao" ban hành theo Nghị định số 36/CP ngày 24-4-1997 của Chính phủ.

3.3. Việc mua bán giữa các Doanh nghiệp chế xuất với Doanh nghiệp khu công nghiệp trong cùng khu công nghiệp được coi là hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam và phải được phép của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cần Thơ và phải chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành.

4. Về gia công hàng xuất khẩu:

4.1. Việc gia công hàng hoá giữa các Doanh nghiệp khu công nghiệp với nước ngoài được thực hiện theo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Thương mại và các văn bản có liên quan về gia công với thương nhân nước ngoài. Ban Quản lý khu công nghiệp xem xét cho phép thực hiện các hợp đồng gia công của các Doanh nghiệp theo quy định.

4.2. Các Doanh nghiệp khu công nghiệp nhận gia công hàng hoá xuất khẩu của các Doanh nghiệp chế xuất được coi là gia công với thương nhân nước ngoài và phải thực hiện theo các quy định nêu trên.

5. Cấp giấy phép về hàng hoá tạm xuất khẩu - tái nhập hoặc tạm nhập khẩu - tái xuất khẩu (kể cả máy, thiết bị) của các Doanh nghiệp khu công nghiệp trong quan hệ với nước ngoài.

Việc kinh doanh theo hình thức tạm nhập để tái xuất thực hiện theo Quyết định số 1064/TM-PC ngày 18-8-1994 của Bộ trưởng Bộ Thương mại và do Bộ Thương mại cho phép.

6. Cấp giấy phép tạm nhập - tái xuất đối với hàng hoá của Doanh nghiệp chế xuất gửi tham gia hội chợ triển lãm ở trong nước và cấp giấy phép tạm xuất - tái nhập đối với hàng hoá của Doanh nghiệp khu công nghiệp gửi tham gia hội chợ triển lãm ở nước ngoài theo quy định của Nhà nước về hội chợ triển lãm thương mại.

7. Cấp giấy chứng chỉ xuất xứ hàng hoá FORM D với các nước ASEAN theo hướng dẫn của Bộ Thương mại.

 

Điều 3: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cần Thơ có trách nhiệm định kỳ (hàng quý và hàng năm vào ngày cuối quý, cuối năm) báo cáo tình hình tổng hợp xuất khẩu, nhập khẩu của các Doanh nghiệp khu công nghiệp về Bộ Thương mại theo quy định hiện hành của Bộ Thương mại.

 

Điều 4: Trường hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cần Thơ vi phạm các quy định của Quyết định uỷ quyền này thì Bộ Thương mại sẽ xử lý tuỳ theo mức độ vi phạm, kể cả việc thu hồi Quyết định ủy quyền.

 

Điều 5: Bộ Thương mại định kỳ tổ chức kiểm tra Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cần Thơ trong việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được uỷ quyền theo đúng quy định của pháp luật.

 

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cần Thơ, Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Cần Thơ, Vụ trưởng các vụ chức năng có liên quan của Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 0909/TM-XNK của Bộ Thương mại Quyết định về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 0909/TM-XNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 28/10/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!