Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013 hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 12/2021/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021


 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá như sau:
1. Bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP như sau:
“Điều 7a. Nghĩa vụ ký Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá của thẩm định viên về giá hành nghề
1. Thẩm định viên về giá hành nghề trừ thẩm định viên về giá hành nghề là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải ký ít nhất 10 bộ Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá trong năm được thông báo hành nghề.
2. Đến hết ngày 15 tháng 12 của năm hành nghề, thẩm định viên về giá đã hành nghề từ 06 tháng trong năm trở lên không ký đủ 10 bộ Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá trong năm thì không được đăng ký hành nghề trong năm liền kề tiếp theo.”
2. Bổ sung Điều 8a vào sau Điều 8 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP như sau:
“Điều 8a. Yêu cầu đối với người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá
1. Là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 hoặc điểm c khoản 2 hoặc điểm c khoản 3 hoặc điểm c khoản 4 hoặc điểm c khoản 5 Điều 39 Luật giá.
2. Có ít nhất 03 năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá.
3. Không là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng) tính tới thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.”
3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 10 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP như sau:
“7. Doanh nghiệp thẩm định giá đang trong thời gian bị đình chỉ hoặc tạm ngừng hoạt động thẩm định giá. Trong thời gian doanh nghiệp thẩm định giá không bảo đảm một trong các điều kiện tương ứng loại hình doanh nghiệp quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 39 của Luật Giá nhưng chưa bị đình chỉ hoạt động thẩm định giá thì không được ký kết hợp đồng dịch vụ thẩm định giá.”
4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP như sau:
“1. Giá dịch vụ thẩm định giá thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp thẩm định giá với khách hàng thẩm định giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này trên nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường và được ghi trong hợp đồng thẩm định giá; trường hợp việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.”
5. Bổ sung Điều 12a vào sau Điều 12 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP như sau:
“Điều 12a. Giải quyết tranh chấp về kết quả thẩm định giá giữa doanh nghiệp thẩm định giá và khách hàng thẩm định giá
Khi phát sinh tranh chấp về kết quả thẩm định giá giữa doanh nghiệp thẩm định giá và khách hàng thẩm định giá, việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo các hình thức sau:
1. Thương lượng, hòa giải trên cơ sở những cam kết đã ghi trong hợp đồng thẩm định giá.
2. Giải quyết bằng trọng tài thương mại.
3. Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.”
6. Bổ sung Điều 12b vào sau Điều 12 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP như sau:
“Điều 12b. Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về giá
1. Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về giá và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu do doanh nghiệp thẩm định giá xây dựng với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.
2. Doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm kết nối cơ sở dữ liệu do doanh nghiệp thẩm định giá xây dựng với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.”
7. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, đ và e Khoản 1, điểm a và c Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP như sau:
“1.
a) Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Mẫu do Bộ Tài chính quy định;
đ) Danh sách xác nhận của doanh nghiệp về vốn góp của các thành viên trong trường hợp không có thông tin về danh sách thành viên góp vốn, danh sách cổ đông tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
e) Biên lai nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;”
“2.
a) Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Mẫu do Bộ Tài chính quy định;
c) Biên lai nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;”
8. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP như sau:
“Điều 15. Thời hạn cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
1. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 01 (một) bộ hồ sơ do doanh nghiệp lập theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 14 Nghị định này, Bộ Tài chính cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho doanh nghiệp thẩm định giá.
2. Trường hợp từ chối cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.”
9. Sửa đổi, bổ sung Điểm đ, bổ sung điểm g Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP như sau:
“đ) Doanh nghiệp bị giải thể, phá sản, tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về phá sản; tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; thay đổi cổ đông hoặc thành viên góp vốn là thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp;
g) Có thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp: bị cấm hành nghề thẩm định giá theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị kết án một trong các tội về kinh tế, chức vụ liên quan đến tài chính, giá, thẩm định giá; bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; bị kết án về tội kinh tế từ nghiêm trọng trở lên; có hành vi vi phạm pháp luật về tài chính bị xử phạt vi phạm hành chính.”
10. Bổ sung khoản 3 Điều 27 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP như sau:
“3. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định giá tài sản hoặc cơ quan chủ trì thành lập Hội đồng thẩm định giá có trách nhiệm gửi 01 bản sao Báo cáo kết quả thẩm định giá hoặc Kết luận thẩm định giá tài sản qua đường công văn, fax hoặc hệ thống báo cáo điện tử về Bộ Tài chính để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cung cấp thông tin và quản lý nhà nước về thẩm định giá trừ trường hợp tài sản thuộc danh mục tài sản bí mật nhà nước.”
Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các doanh nghiệp thẩm định giá đã nộp đủ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ.
2. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, các doanh nghiệp thẩm định giá đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ phải bảo đảm điều kiện của người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc quy định tại Điều 1 Nghị định này.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

thuộc tính Nghị định 12/2021/NĐ-CP

Nghị định 12/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12/2021/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:24/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Ký dưới 10 Bộ chứng thư, thẩm định viên về giá không được hành nghề năm sau

Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Theo quy định mới, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá yêu cầu phải có ít nhất 03 năm là thẩm định viên về giá hành nghề trước khi đảm nhiệm các vị trí nêu trên. Đồng thời không là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng) tính tới thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Nghị định cũng bổ sung quy định mới về nghĩa vụ báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá của thẩm định viên về hành nghề. Theo đó, thẩm định viên về giá hành nghề trừ thẩm định viên về giá hành nghề là người đại diện theo pháp luật của DN phải ký ít nhất 10 bộ Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá trong năm được thông báo hành nghề.

Theo quy định, đến hết ngày 15/12 của năm hành nghề, thẩm định viên về giá đã hành nghề từ 06 tháng trong năm trở lên không ký đủ 10 bộ Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá trong năm thì không được đăng ký hành nghề trong năm tiếp theo.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP.

Xem chi tiết Nghị định 12/2021/NĐ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE GOVERNMENT

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 12/2021/ND-CP

 

Hanoi, February 24, 2021

 

DECREE

Amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 89/2013/ND-CP of August 6, 2013, detailing a number of articles of the Law on Price regarding valuation[1]

 

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government; and the November 22, 2019 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and Law on Organization of Local Administration;

Pursuant to the June 20, 2012 Law on Price;

Pursuant to the November 26, 2014 Law on Investment;

At the proposal of the Minister of Finance,

The Government promulgates the Decree amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 89/2013/ND-CP of August 6, 2013, detailing a number of articles of the Law on Price regarding valuation.

 

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Government’s Decree No. 89/2013/ND-CP of August 6, 2013, detailing a number of articles of the Law on Price regarding valuation.

1. To add Article 7a below Article 7 of Decree No. 89/2013/ND-CP as follows:

“Article 7a. Obligations of practicing valuers to sign valuation result reports and valuation certificates

1. A practicing valuer who is not the at-law representative of an enterprise shall sign at least 10 sets of valuation brief report and valuation result report in the year of notified practice.

2. By the end of December 15 of the year of practice, a valuer who has practiced for at least 6 months in such year and fails to sign 10 sets of valuation brief report and valuation result report may not register his/her practice in the next year.”

2. To add Article 8a below Article 8 of Decree No. 89/2013/ND-CP as follows:

 “Article 8a. Requirements for the at-law representative, director or director general of a valuation enterprise

1. Being a valuer and having registered his/her practice in the enterprise under Point c, Clause 1, or Point c, Clause 2, or Point c, Clause 3, or Point c, Clause 4, or Point c Clause 5, Article 39 of the Law on Price.

2. Having worked as a practicing valuer for at least 3 years (36 months) before becoming the at-law representative, director or general director of the valuation enterprise.

3. Within 1 year (12 months) prior to submitting a dossier for grant or re-grant of the certificate of eligibility for provision of valuation services, not being the at-law representative, director or general director of a valuation enterprise that has its certificate of eligibility for provision of valuation services revoked.”

3. To amend and supplement Clause 7, Article 10 of Decree No. 89/2013/ND-CP as follows:

“7. Valuation enterprises currently subject to termination or suspension of valuation activities. A valuation enterprise that fails to satisfy one of the conditions for a relevant enterprise specified in Clause 1, 2, 3, 4 or 5, Article 39 of the Law on Price but does not have its valuation activities terminated may not enter into valuation services contracts.”

4. To amend and supplement Clause 1, Article 11 of Decree No. 89/2013/ND-CP as follows:

“1. The valuation service charge is agreed upon between the valuation enterprise and the client under Clauses 2 and 3 of this Article on the principle of covering reasonable actual production or business costs and ensuring profits conformable to average market prices, and stated in the valuation contract. In case the selection of valuation consultancy contractors falls within the scope of the Law on Bidding, the bidding law shall apply.”

5. To add Article 12a below Article 12 of Decree No. 89/2013/ND-CP as follows:

“Article 12a. Resolution of disputes between valuation enterprises and clients over valuation results

When a dispute between a valuation enterprise and a client arises over valuation results, it shall be resolved in one of the following forms:

1. Negotiation and mediation on the basis of commitments stated in the valuation contract.

2. Resolution by commercial arbitration.

3. Initiation of a lawsuit at court in accordance law.”

6. To add Article 12b below Article 12 of Decree No. 89/2013/ND-CP as follows:

“Article 12b. Connection of the national database on price

1. The Ministry of Finance shall build, manage and operate the national database on price and create favorable conditions for valuation enterprises to connect their databases with the national database on price.

2. Valuation enterprises shall connect their databases with the national database on price.”

7. To amend and supplement Points a, dd and e, Clause 1, and Points a and c, Clause 2, Article 14 of Decree No. 89/2013/ND-CP as follows:

“1.

a/ An application for grant or re-grant of a certificate of eligibility for provision of valuation services, made according to the form provided by the Ministry of Finance;

dd/ List of contributions by members as certified by the enterprise, in case there is no information about capital-contributing members and list of shareholders in the enterprise registration certificate;

e/ Receipt for the valuation charge paid for grant of a certificate of eligibility for provision of valuation services;”

“2.

a/ An application for grant or re-grant of a certificate of eligibility for provision of valuation services, made according to the form provided by the Ministry of Finance;

c/ Receipt for the valuation charge paid for grant of a certificate of eligibility for provision of valuation services;”

8. To amend and supplement Article 15 of Decree No. 89/2013/ND-CP as follows:

“Article 15. Time limit for grant and re-grant of certificates of eligibility for provision of valuation services

1. Within 15 (fifteen) working days after receiving  1 (one) complete dossier made by the enterprise under Clauses 1 and 2, Article 14 of this Decree, the Ministry of Finance shall grant or re-grant a certificate of eligibility for provision of valuation services to the valuation enterprise.

2. In case of refusal to grant or re-grant of a certificate of eligibility for provision of valuation services, within 5 (five) working days after receiving the dossier, the Ministry of Finance shall issue a written reply clearly stating the reason for refusal to the enterprise registering provision of valuation services.”

9. To amend and supplement Point dd of, and add Point g to, Clause 1, Article 17 of Decree No. 89/2013/ND-CP as follows:

 “dd/ Dissolution, bankruptcy or business suspension in accordance with the law on enterprises and law on bankruptcy; termination of provision of valuation services; changes in shareholders or capital-contributing members who are valuers practicing in the enterprise;

g/ A valuer practicing in the enterprise banned from practicing price valuation under a legally effective court judgment or ruling; examined for penal liability; sentenced for one of offenses of infringing upon economy or position-related offenses relating to finance, price or valuation; subject to the administrative measure of commune-, ward- or township-based education, or confinement to compulsory rehabilitation centers or compulsory education institutions; sentenced for one of offenses of infringing upon economy at the serious or higher level; or administratively sanctioned for a violation of the law on finance.”

10. To add Clause 3 to Article 27 of Decree No. 89/2013/ND-CP as follows:

“3. An agency competent to value asset or agency assuming the prime responsibility for forming a valuation council shall send a copy of the valuation result report or asset valuation conclusion via the official dispatch channel, by facsimile or via an electronic reporting system to the Ministry of Finance for developing a database to serve provision of information and state management of valuation, except for assets on the list of assets involved in state secrets.”

Article 2. Transitional provisions

1. Valuation enterprises that submit dossiers for grant of certificates of eligibility for provision of valuation services before the effective date of this Decree may be granted certificates of eligibility for provision of valuation services under the Government’s Decree No. 89/2013/ND-CP of August 6, 2013.

2. By the end of December 31, 2021, valuation enterprises granted certificates of eligibility for provision of valuation services under the Government’s Decree. No 89/2013/ND-CP of August 6, 2013, shall satisfy the  conditions for at-law representatives, directors and directors general specified in Article 1 of this Decree.

Article 3. Implementation provisions

1. This Decree takes effect on May 1, 2021.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and chairpersons of provincial-level People’s Committees shall implement this Decree.-

On behalf of the Government
Prime Minister
NGUYEN XUAN PHUC


[1] Công Báo Nos 431-432 (7/3/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decree 12/2021/ND-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decree 12/2021/ND-CP PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi