Chỉ thị 20/CT-TTg 2018 tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 20/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CẢI CÁCH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các bộ, cơ quan liên quan đã triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đạt được một số kết quả ban đầu, cụ thể như: Bộ Công Thương trình Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh; Bộ Y tế trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 về quản lý an toàn thực phẩm thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP, đã giảm khoảng 95% lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm....

Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, cơ quan ngang bộ chưa thực sự chú trọng đến công tác này. Hầu hết các bộ mới đang thống kê, rà soát, đxuất phương án hoặc đang dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án ct giảm, đơn giản hóa; một số bộ đề xuất phương án ct giảm, đơn giản hóa chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, một số phương án còn hình thức, chưa triệt để, chưa toàn diện. Do đó, việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh chưa tạo chuyển biến mạnh mẽ, chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đcải cách thực chất hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Từng đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần quán triệt việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện kinh doanh là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng nguồn lực xã hội, do đó cần tập trung chỉ đạo thực hiện công tác này một cách quyết liệt, thực chất, xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

2. Trước ngày 15 tháng 8 năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền các văn bản để thực thi phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh bằng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo quy trình, thủ tục rút gọn.

Văn bản thực thi phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành phải đáp ứng yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm thủ tục kim tra chuyên ngành; danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành phi gắn mã HS; một sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khu chỉ do một bộ, cơ quan ngang bộ hoặc một đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm quản; phương thức quản lý chuyển từ chủ yếu tiền kim sang ch yếu hậu kim gn với nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân; không áp dụng hình thức kiểm tra đối với từng lô hàng, trừ kim dch.

Văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh phải đáp ứng yêu cầu ct giảm, đơn gin hóa ít nhất 50% điều kiện kinh doanh; phương án ct giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh phải thực chất, không gộp nhiều điều kiện thành 01 điều kiện theo kiểu cơ học hoặc chỉ thay đổi tên gọi.

Đối với dự thảo các văn bản thực thi phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và ct gim, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thì thi gian các bộ cho ý kiến phối hợp và Bộ Tư pháp cho ý kiến thẩm định chậm nht là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản.

Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Chính phchủ trì làm việc với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan liên quan đbáo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các vấn đề còn ý kiến khác nhau, nht là đối với các sản phẩm, hàng hóa chịu sự quản lý, kiểm tra của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh tiến độ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật còn thiếu đphục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành. BKhoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng) hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ngang bộ và kịp thời thẩm định tiêu chun, quy chuẩn kỹ thuật làm cơ sở cho các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành, đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ kiểm soát chặt chẽ việc ban hành danh mục hàng hóa, sản phẩm, thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đầu tư và các quy định liên quan. Nghiêm cấm các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái quy định của pháp luật.

5. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành phải bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, không tạo rào cản gia nhập thị trường, không làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đề cao trách nhiệm trong quá trình thẩm định, thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành; kịp thời phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền để ngăn chặn việc ban hành những quy định không hợp pháp, không cần thiết, không hợp lý hoặc làm tăng chi phí cho doanh nghiệp.

6. Các bộ, cơ quan ngang bộ công bố kết quả cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa, sản phẩm, thủ tục kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh cùng lợi ích kinh tế mang lại ngay sau khi các văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được cấp có thẩm quyền ban hành,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, tập hợp điều kiện đầu tư kinh doanh để công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

7. Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến về kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

8. Đnh kỳ hàng quý, các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về số lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và số lượng điều kiện kinh doanh, Trong đó, cần nêu rõ sự tăng, giảm và nguyên nhân của việc tăng, giảm số lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh trong kỳ báo cáo.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và đánh giá về hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đu các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Chỉ thị; trường hợp phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo; đề xuất việc tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu; VT, KSTT (2).NTTL

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

thuộc tính Chỉ thị 20/CT-TTg

Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:20/CT-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:13/07/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thủ tướng: Nghiêm cấm tự đặt thêm điều kiện kinh doanh

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Thủ tướng nhấn mạnh, để cải cách thực chất hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh, các bộ, cơ quan, địa phương cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Trước 15/8, các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành ban hành và trình cấp có thẩm quyền các văn bản để thực thi phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh bằng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo quy trình, thủ tục rút gọn.

- Một sản phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu chỉ do một bộ, cơ quan ngang bộ hoặc đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm quản lý; không áp dụng hình thức kiểm tra đối với từng lô hàng, trừ kiểm dịch.

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh phải thực chất, không gộp nhiều điều kiện thành 01 điều kiện theo kiểu cơ học hoặc chỉ thay đổi tên gọi.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh tiến độ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật còn thiếu để phục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành.

- Nghiêm cấm các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái quy định.

- Định kỳ hàng quý, các bộ, cơ quan ngang bộ phải báo cáo Thủ tướng về số lượng, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và số điều kiện kinh doanh. Trong đó phải nêu rõ sự tăng, giảm và nguyên nhân của việc tăng, giảm số lượng, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và số điều kiện kinh doanh. 

Xem chi tiết Chỉ thị 20/CT-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE PRIME MINISTER

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 20/CT-TTg

Hanoi, July 13, 2018

DIRECTIVE

On intensifying the reform of specialized inspection and reduction and simplification of business conditions [1]

Over the past time, the Government and Prime Minister have drastically directed ministries and ministerial-level agencies to carry out the reform of specialized inspection and reduction and simplification of business conditions in order to improve the business environment and increase the national competitiveness. Related ministries and agencies have implemented the direction of the Government and Prime Minister and achieved the following initial good results: The Ministry of Industry and Trade submitted to the Government for promulgation Decree No. 08/2018/ND-CP of January 15, 2018, amending a number of decrees concerning business and investment conditions under the state management by the Ministry of Industry and Trade, and has slashed 675 business conditions; the Ministry of Health submitted to the Government for promulgation Decree No. 15/2018/ND-CP of February 2, 2018, on food safety management to replace Decree No. 38/2012/ND-CP and has reduced  by 95 percent import shipments subject to food safety inspection, among others.

Yet, some ministries and ministerial-level agencies have not paid due attention to such work. Most of the ministries have only been making statistics, reviewing and proposing plans or drafting legal documents to implement the reduction and simplification plans; some other ministries have proposed their reduction and simplification plans that do not satisfy the requirements of the Government or remain impractical and incomprehensive. As a result, the reform of specialized inspection and reduction and simplification of business conditions have led to no drastic change and not yet facilitated operation of enterprises.

In order to practically reform the specialized inspection and reduction and simplification of business conditions, the Prime Minister instructs:

1. Every minister or head of ministerial-level agency shall consider the reform of specialized inspection and reduction and simplification of business conditions as one of the important solutions to promote growth and liberalize all social resources, and focus on directing the implementation of this work in a drastic and practical manner and strictly handling heads of agencies and units that fail to properly perform their assigned tasks.

2. Before August 15, 2018, ministries and ministerial-level agencies shall complete the promulgation of documents according to their competence or submit them to competent authorities implementation of the plans on reform of specialized inspection and reduction and simplification of business conditions by the method whereby one document revises several documents according to summary procedures.

The documents on implementation of the plans on reform of specialized inspection must satisfy the requirements on reduction and simplification of at least half of the lists of goods and products subject to, and procedures for, specialized inspection; the list of goods and products subject to specialized inspection shall be tagged with HS codes; every exported or imported product or goods item shall be managed by only one ministry or ministerial-level agency or its attached unit; the management method shall be shifted from pre-inspection to post-inspection based on the principles of risk management and assessment of law observance; inspection will not be applied to every goods lot, except for those subject to quarantine.

The documents on implementation of the plans on reduction and simplification of business conditions must satisfy the requirements on reduction and simplification of at least half of business conditions; the plans on reduction and simplification of business conditions must be practical and refrain from consolidating several conditions into one condition or merely changing names/titles.

For draft documents on implementation of the plans on reform of specialized inspection and reduction and simplification of business conditions, the time limit for ministries to give their opinions and the Ministry of Justice to give appraisal opinions must not exceed 7 working days after receiving such draft documents.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Directive 20/CT-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi