Thông tư liên tịch 75/2006/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí mua báo Quân đội nhân dân đối với cơ quan thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy sự cơ quan, tổ chức và đơn vị dân quân tự vệ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THễNG TƯ LIấN TỊCH

CỦA BỘ QUỐC PHềNG - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 75/2006/TTLT-BQP-BTC

NGÀY 25 THÁNG 04 NĂM 2006

HƯỚNG DẪN KINH PHÍ MUA BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CƠ QUAN THỰC HIỆN CễNG TÁC QUỐC PHềNG Ở CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ; BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ Xà, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ ĐƠN VỊ DÂN QUÂN TỰ VỆ

 

Căn cứ Luật Ngõn sỏch Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội;

Căn cứ Phỏp lệnh Dõn quõn tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chớnh phủ quy định chi tiết việc thi hành Phỏp lệnh Dõn quõn tự vệ;

Căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chớnh phủ về cụng tỏc quốc phũng ở cỏc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chớnh phủ và cỏc địa phương;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chớnh phủ tại cụng văn số 7191/VPCP-KTTH ngày 12/12/2005 về kinh phớ thực hiện việc mua bỏo Quõn đội nhõn dõn cấp cho Ban Chỉ huy quõn sự xó, phường; cỏc đơn vị tự vệ trong cỏc cơ quan, xớ nghiệp, cỏc trường đại học, cao đẳng, trung học chuyờn nghiệp và dạy nghề toàn quốc;

Bộ Quốc phũng, Bộ Tài chớnh hướng dẫn thực hiện về kinh phớ mua bỏo Quõn đội nhõn dõn (QĐND) như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG:

1. Cơ quan thực hiện cụng tỏc quốc phũng theo Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chớnh phủ: Vụ Quốc phũng - An ninh Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ Nội chớnh Văn phũng Chớnh phủ; Vụ Giỏo dục quốc phũng Bộ Giỏo dục và Đào tạo; Vụ I (Ngõn sỏch Đảng, quốc phũng, an ninh, đặc biệt) Bộ Tài chớnh.

2. Ban Chỉ huy quõn sự cỏc Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức Trung ương (theo Quyết định số 133/2005/QĐ-BQP ngày 12/9/2005 của Bộ Quốc phũng về việc thành lập Ban chỉ huy quõn sự cỏc bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương).

3. Ban Chỉ huy quõn sự cơ quan, tổ chức, đơn vị dõn quõn tự vệ trực thuộc cấp tỉnh, cấp thành phố trực thuộc trung ương, cấp thành phố thuộc tỉnh; trực thuộc cấp huyện, quận được thành lập theo Điều 14 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chớnh phủ quy định chi tiết việc thi hành Phỏp lệnh Dõn quõn tự vệ.

4. Ban Chỉ huy quõn sự xó, phường, thị trấn.

5. Cỏc phõn đội (tiểu đội, trung đội) dõn quõn thường trực của cỏc xó biờn giới, xó đảo; xó trọng điểm quốc phũng, an ninh theo Điều 9 Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chớnh phủ quy định chi tiết việc thi hành Phỏp lệnh Dõn quõn tự vệ.

6. Cỏc đơn vị dõn quõn tự vệ từ cấp đại đội trở lờn khi tập trung huấn luyện; phục vụ chiến đấu; chiến đấu; cứu hộ; cứu nạn; khắc phục hậu quả lũ lụt, bóo, hoả hoạn, động đất, dịch bệnh.

 

II. SỐ LƯỢNG:

1. Đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 6 Mục I Thụng tư này được mua:

- Bỏo Quõn đội nhõn dõn hàng ngày: 04 tờ/ngày

- Bỏo Quõn đội nhõn dõn cuối tuần: 04 tờ/tuần

- Nguyệt san Sự kiện và Nhõn chứng: 04 tờ/thỏng

2. Cỏc đối tượng cũn lại được mua:

- Bỏo Quõn đội nhõn dõn hàng ngày: 01 tờ/ngày

- Bỏo Quõn đội nhõn dõn cuối tuần: 01 tờ/tuần

- Nguyệt san Sự kiện và Nhõn chứng: 01 tờ/thỏng

 

III. NGUỒN KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC MUA BÁO.

1. Nguồn kinh phớ.

a. Kinh phớ mua bỏo QĐND thuộc nhiệm vụ chi quốc phũng, an ninh được bố trớ trong dự toỏn chi ngõn sỏch của cỏc đơn vị theo phõn cấp nhiệm vụ chi ngõn sỏch nhà nước hiện hành: thuộc dự toỏn ngõn sỏch trung ương đối với khối cơ quan trung ương; thuộc dự toỏn ngõn sỏch địa phương đối với cỏc đơn vị của địa phương.

b. Kinh phớ mua Bỏo QĐND của cỏc doanh nghiệp được tớnh vào chi phớ quản lý doanh nghiệp.

2. Hàng năm, căn cứ vào khả năng ngõn sỏch và căn cứ vào đối tượng và số lượng bỏo QĐND được mua quy định tại Mục I và Mục II của Thụng tư này, Thủ trưởng đơn vị thụ hưởng ngõn sỏch quyết định việc mua bỏo của đơn vị mỡnh và lập dự toỏn, quản lý, sử dụng ngõn sỏch theo quy định của Luật Ngõn sỏch Nhà nước và cỏc văn bản hướng dẫn hiện hành.

3. Cơ quan, tổ chức được mua bỏo QĐND trực tiếp đặt mua tại bưu điện gần nhất.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thụng tư này cú hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Cụng bỏo.

2. Bộ trưởng cỏc bộ, cơ quan ngang bộ; Thủ trưởng cỏc cơ quan thuộc Chớnh phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhõn dõn cỏc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và người đứng đầu cỏc cơ quan, tổ chức cú trỏch nhiệm thực hiện Thụng tư này.

Quỏ trỡnh thực hiện, nếu cú vướng mắc, phản ỏnh về Liờn Bộ để xem xột, giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Tỏ

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHềNG

THỨ TRƯỞNG

Nguy ễn Văn Rinh

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực