Thông tư 256/2016/TT-BTC lệ phí cấp Căn cước công dân

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

Số: 256/2016/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân, như sau:

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.
2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu lệ phí cấp Căn cước công dân và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.
Điều 2. Người nộp lệ phí
Công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân phải nộp lệ phí cấp Căn cước công dân theo quy định tại Thông tư này.
Điều 3. Tổ chức thu lệ phí
Tổ chức thu lệ phí cấp Căn cước công dân bao gồm:
1. Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an);
2. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
3. Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính tương đương.
Điều 4. Mức thu lệ phí
1. Mức thu lệ phí cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:
2. Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo nộp lệ phí cấp Căn cước công dân bằng 50% mức thu quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 5. Miễn lệ phí
Các trường hợp sau đây được miễn lệ phí:
Điều 6. Kê khai, nộp lệ phí
Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.
Điều 7. Quản lý lệ phí
Tổ chức thu nộp 100% tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.
Điều 8. Kinh phí thực hiện sản xuất, cấp và quản lý thẻ Căn cước công dân
1. Kinh phí thực hiện sản xuất, quản lý và cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước.
2. Cơ quan thực hiện sản xuất, quản lý và cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có trách nhiệm lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
3. Kinh phí thực hiện việc sản xuất, quản lý và cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân gồm:
a) Kinh phí mua vật liệu nhựa sản xuất thẻ Căn cước công dân cơ bản;
b) Kinh phí mua phoi bảo an sản xuất thẻ Căn cước công dân cơ bản;
c) Kinh phí gia công sản xuất thẻ Căn cước cơ bản;
d) Kinh phí chuyển phát trả thẻ Căn cước công dân;
đ) Kinh phí dịch vụ bảo trì, thay thế vật tư, linh kiện tiêu hao hệ thống máy in cá thể hóa;
e) Kinh phí bảo trì hệ thống tại trung ương;
g) Kinh phí bảo trì, sửa chữa hệ thống tại các địa phương;
h) Kinh phí in ấn biểu mẫu và các vật tư tiêu hao của hệ thống cấp thẻ Căn cước công dân tại trung ương và công an các địa phương;
n) Kinh phí vật liệu tiêu thụ in cá thể hóa thẻ Căn cước công dân;
o) Kinh phí văn phòng phẩm, dụng cụ vật tư văn phòng;
p) Kinh phí làm tăng giờ của người không hưởng lương;
q) Kinh phí tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 170/2015/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.
2. Các hồ sơ cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và các thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân được thực hiện sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thu phí theo mức quy định tại Thông tư số 170/2015/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu lệ phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

Thuộc tính văn bản
Thông tư 256/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 256/2016/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 11/11/2016 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE

Circular No. 256/2016/TT-BTC dated  November 11, 2016 of the Ministry of Finance providing for fees for processing of applications for citizen identity card, and the collection, transfer and management thereof
Pursuant to the Law on fees and charges dated November 25, 2015;
Pursuant to the Law on state budget dated June 25, 2015;
Pursuant to the Government's Decree No. 120/2016/ND-CP dated August 23, 2016 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on fees and charges;
Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Finance;
At the request of the Director of the Tax Policy Department,
Minister of Finance promulgates this Circular to provide for the fees for processing of applications for Citizen Identity Card, and the collection, transfer and management thereof.
Article 1. Scope of adjustment and subject of application
1. This Circular deals with the fees for processing of applications for Citizen Identity Card, and the collection, transfer and management thereof.
2. This Circular applies to payers and collectors of the fees for processing of applications for Citizen Identity Card, and other organizations and individuals involved in the collection, transfer and management thereof.
Article 2. Payers
Any Vietnamese citizens from the age of 16 or older must pay fees for processing of applications for Citizen Identity Card in conformity with regulations herein when they go through procedures for issuance, change or re-issuance of Citizen Identity Card.
Article 3. Collectors
Collectors of fees for processing of applications for Citizen Identity Card include:
1. The Police Department of residence registration and management and national database on population of the Police General Department (affiliated to Ministry of Public Security);
2. Public Security Departments of central-affiliated cities or provinces;
3. Public Security Offices of urban/ suburban districts, towns and cities affiliated to the Public Security Departments of central-affiliated cities/ provinces and equivalent administrative units.
Article 4. Fee
1. The fees for processing of applications for issuance, change and re-issuance of Citizen Identity Card are provided for as follows:
a) Fees for processing of applications for issuance of Citizen Identity Card paid by citizens from the age of 16 or olders; fees for processing of applications for change of Citizen Identity Card paid by citizens at the age of 25, 40 or 60; fees for processing of applications for change from 9-digit ID card or 12-digit ID card to Citizen Identity Card: VND 30,000/ a Citizen Identity Card.
b) Fees for processing of applications for change of Citizen Identity Card due to damage; change of the first, middle or last name; change of identity characteristics; sex reassignment, redetermination of native land; errors on the Citizen Identity Card; at the citizen’s request : VND 50,000/ a Citizen Identity Card.
c) Fees for processing of applications for re-issuance of Citizen Identity Card in cases of loss of Citizen Identity Card or resumption of Vietnamese citizenship as regulated by the Law on Vietnamese citizenship: VND 70,000/ a Citizen Identity Card.
2. The fees for processing of applications for Citizen Identity Card prescribed in Clause 1 of this Articles paid by citizens living at mountainous communes/towns, border communes, or island districts shall be reduced by 50%.
Article 5. Fee exemption
The following entities are eligible for exemption from the fees for processing of applications for Citizen Identity Card:
1. Citizens under the age of 16 applying for issuance, change and re-issuance of Citizen Identity Card.
2. Applicants for change of Citizen Identity Card upon the change of administrative division by the Government.
3. Spouse, parents and children under the age of 18 of revolutionary martyrs; wounded soldiers, persons enjoying benefits the same as wounded soldiers; children under the age of 18 of wounded soldiers and persons enjoying benefits the same as wounded soldiers; sick soldiers; citizens lifing at highland communes/towns as prescribed by Committee for Ethnic Affairs; citizens of poor households as regulated by laws.
Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!