Thông tư 140/2016/TT-BTC phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 140/2016/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016
 
 
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LÀM VIỆC TRONG KỲ NGHỈ CHO CÔNG DÂN NIU DI-LÂN VÀ CÔNG DÂN Ô-XTƠ-RÂY-LI-A
 
 
Căn cứ Luật Phí và lệ phí s 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phílệ phí;
Căn cứ Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân về Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ ngày 29 tháng 12 năm 2011; Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ ngày 18 tháng 3 năm 2015;
Căn cứ Nghị định s 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a như sau:
 
Điều 1. Đối tượng nộp lệ phí và cơ quan thu lệ phí
1. Đối tượng nộp lệ phí
Công dân Niu Di-lân làm việc trong kỳ nghỉ theo Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân về Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ; Công dân Ô-xtơ-rây-li-a làm việc trong kỳ nghỉ theo Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ phải nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ theo hướng dẫn tại Thông tư này.
2. Cơ quan thu lệ phí
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) khi cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a theo hướng dẫn tại Thông tư này.
Điều 2. Mức thu lệ phí
1. Mức thu lệ phí cấp phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a như sau:
a) Cấp mới: 600.000 đồng/lần/người;
b) Cấp lại: 500.000 đồng/lần/người;
2. Lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).
Điều 3. Tổ chức thu, nộp và quản lý
1. Tổ chức thu lệ phí nộp 100% (một trăm phần trăm) tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành.
2. Ngân sách Trung ương bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để đảm bảo chi phí cho việc cấp và thu lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a. Vào thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán chi phí cho việc cấp và thu lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a, tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gửi Bộ Tài chính theo quy định.
3. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định pháp luật quản lý thuế.
Điều 4: Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 97/2012/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di - lân.
2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.
 

 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, CST (CST 5).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai
Thuộc tính văn bản
Thông tư 140/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 140/2016/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 19/09/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE

Circular No. 140/2016/TT-BTC dated September 19, 2016 of the Ministry of Finance on collection and payment of fees for issuance of working holiday permits with respect to New Zealand and Australia working holiday makers
Pursuant to the Law on fees and charges No. 97/2015/QH13 dated November 25, 2015;
Pursuant to the Law on State budget No. 83/2015/QH13 dated June 25, 2015;
Pursuant to the Government's Decree No. 120/2016/ND-CP dated August 23, 2016 on guidelines for the Law on fees and charges;
Pursuant to Agreement entered into between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of New Zealand on Working Holiday Scheme dated December 29, 2011; Agreement entered into between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of Australia on Working Holiday Scheme dated March 18, 2015;
Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Finance;
At the request of the Director of the Tax Policy Department,
The Minister of Finance promulgates a Circular on collection and payment of fees for issuance of working holiday permits with respect to New Zealand and Australia working holiday makers as follows:
Article 1. Payers and collecting authority
1. Payers
New Zealand working holiday makers with respect to the Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of New Zealand on the Working Holiday Scheme and Australia working holiday makers with respect to the Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of Australia on the Working Holiday Scheme must pay fees for issuance of working holiday permits in accordance with this Circular.
2. Collecting authority
The Department of Employment affiliated to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall, upon issuance of working holiday permits to New Zealand and Australia working holiday makers, collect and pay fees for issuance of working holiday permits to the working holiday makers as prescribed in this Circular.
Article 2. Fees
1. The amount of fees for issuance of working holiday permits to New Zealand and Australia working holiday makers:
a) Initial issuance: VND 600,000/issue/person;
b) Reissuance: VND 500,000/issue/person;
2. The fees for issuance of working holiday permits to New Zealand and Australia working holiday makers shall be collected in Vietnamese dong (VND).
Article 3. Collection, payment and management
1. The collecting authority shall pay 100% of total amount of collected fees to the government budget according to the applicable government budget entries.
2. The central budget shall provide funding that is allocated in the recurrent expenditures estimate of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for expenditures on issuance, and collection of fees for working holiday permits to New Zealand and Australia working holiday makers. At the time in which the annual state budget estimates are made, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall make the estimates for expenditures on issuance, and collection of fees for working holiday permits to New Zealand and Australia working holiday makers, then combine it with the expenditure estimates of State budget of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs to be sent to the Ministry of Finance as prescribed.
3. The collecting authority shall make monthly statements and payment of fees and make annual statements as prescribed in law on tax administration.
Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!