Thông tư 127/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ thuế nhập khẩu đối với một số phục tùng, chi tiết dự phòng nhập khẩu cùng bộ linh kiện SKD,CKD,IKD để phục vụ sản xuất

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 127/1998/TT/BTC NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 1998
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI SỐ
PHỤ TÙNG, CHI TIẾT DỰ PHÒNG NHẬP KHẨU CÙNG BỘ LINH KIỆN
SKD, CKD, IKD ĐỂ PHỤC VỤ SẢN XUẤT

 

Căn cứ Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Điều 3 Quyết định số 280/TTg ngày 28/9/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Sau khi thống nhất với các Bộ, ngành; Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ áp dụng thuế nhập khẩu đối với các phụ tùng, chi tiết dự phòng nhập khẩu cùng với bộ linh kiện SKD, CKD, IKD để phục vụ sản xuất, lắp ráp như sau:

1. Đối với số chi tiết, phụ tùng nhập khẩu với mục đích dự phòng hư hỏng trong quá trình sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh từ bộ linh kiện SKD, CKD, IKD nhập khẩu (nếu số phụ tùng, chi tiết đó hiện có mức thuế suất cao hơn thuế suất của bộ linh kiện nhập khẩu) được tính thuế theo thuế suất của bộ linh kiện đó tại thời điểm nhập khẩu.

2. Để được áp dụng chính sách thuế quy định tại điểm 1 của Thông tư này, các doanh nghiệp khi làm thủ tục Hải quan phải xuất trình hồ sơ sau:

- Công văn đề nghị tính thuế nhập khẩu cho số chi tiết, phụ tùng dự phòng theo bộ linh kiện SKD, CKD, IKD của đơn vị.

- Bản định mức tiêu hao cho từng số chi tiết, phụ tùng nhập khẩu dự phòng (nhập khẩu thêm) ngoài bộ linh kiện SKD, CKD, IKD được Bộ Công nghiệp kiểm tra và xác nhận.

- Công văn của Bộ Thương mại cho phép nhập khẩu số chi tiết, phụ tùng dự phòng để phục vụ cho sản xuất, lắp ráp từ bộ linh kiện SKD, CKD, IKD của các đơn vị.

- Bản giải trình về kế hoạch sản xuất, lắp ráp trong năm;

Căn cứ vào hồ sơ trên, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra số lượng chi tiết, phụ tùng dự phòng nhập khẩu theo bộ linh kiện SKD, CKD, IKD để thực hiện tính thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm 1 Thông tư này.

* Quy trình lập kế hoạch:

Hàng năm, căn cứ vào bản đăng ký kế hoạch sản xuất, lắp ráp trong năm của đơn vị, định mức tiêu hao cho từng số chi tiết, phụ từng nhập khẩu dự phòng (nhập khẩu thêm) được Bộ Công nghiệp xác nhận, số lượng phụ tùng dự phòng nhập khẩu năm trước chuyển qua, Cơ quan Hải quan duyệt kế hoạch nhập khẩu số chi tiết, phụ tùng cho doanh nghiệp.

Số chi tiết, phụ tùng nhập khẩu nếu trong năm không sử dụng đến thì phải trừ vào định mức nhập khẩu dự phòng của năm sau. Doanh nghiệp không được nhượng bán. Trường hợp nhượng bán sẽ bị truy thu thuế nhập khẩu theo thuế suất thuế nhập khẩu của từng chi tiết, phụ tùng và bị xử phạt theo chế độ hiện hành.

* Chế độ quyết toán:

Các doanh nghiệp phải tổng hợp báo cáo quyết toán về tình hình sử dụng số chi tiết, phụ tùng dự phòng nhập khẩu hàng năm với cơ quan Hải quan, cụ thể: số lượng nhập khẩu, số đã sử dụng vào việc sản xuất lắp ráp, số nhượng bán hoặc không sử dụng vào việc sản xuất lắp ráp sản phẩm.

Cơ quan Hải quan duyệt quyết toán trên cơ sở báo cáo của Doanh nghiệp. Trường hợp thấy cần thiết cơ quan Hải quan chủ trì phối hợp với Cục thuế địa phương tiến hành kiểm tra và quyết toán cho doanh nghiệp. Mọi trường hợp không chấp hành đúng quy định, khi kiểm tra phát hiện đều bị xử lý truy thu thuế nhập khẩu theo thuế suất của từng phụ tùng, chi tiết quy định tại Biểu thuế nhập khẩu và bị phạt về hành vi trốn lậu thuế theo quy định hiện hành.

Chậm nhất đến hết ngày 1 tháng 4 năm sau, nếu doanh nghiệp chưa báo cáo quyết toán (mà không có lý do giải trình) thì cơ quan Hải quan không cho đơn vị được áp dụng thuế suất theo bộ linh kiện SKD, CKD, IKD quy định tại Thông tư này.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để được xem xét giải quyết và hướng dẫn bổ sung cho phù hợp.

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 127/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ thuế nhập khẩu đối với một số phục tùng, chi tiết dự phòng nhập khẩu cùng bộ linh kiện SKD,CKD,IKD để phục vụ sản xuất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 127/1998/TT/BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 17/09/1998 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 127/1998/TT-BTC

Hanoi, September 17, 1998

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE REGIME OF IMPORT TAX APPLICABLE TO RESERVE SPARE PARTS AND DETAILS IMPORTED TOGETHER WITH SKD, CKD OR IKD COMPONENT SETS IN SERVICE OF PRODUCTION

Pursuant to Decree No.54-CP of August 28, 1993 of the Government detailing the implementation of the Law on Export Tax and Import Tax and the Law on the Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Export Tax and Import Tax;

Pursuant to Article 3 of Decision No.280-TTg of September 28, 1994 of the Prime Minister promulgating the Export Tariff and Import Tariff;

After consulting the ministries and branches, the Ministry of Finance hereby guides the application of import tax regime to details and spare parts imported together with SKD, CKD or IKD component sets in service of production and/or assembly as follows:

1. The details and spare parts imported as reserve for replacement of damaged parts in the course of production and/or assembly of finished products from imported SKD, CKD or IKD component sets (if such spare parts and details are currently subject to tax rates higher than those applicable to imported component sets) shall be taxed at the rates applicable to such component sets at the time they are imported.

2. To be entitled to the tax policy stipulated in Point 1 of this Circular, enterprises shall, upon filling the customs procedures, have to produce the following dossiers:

- An official dispatch requesting that import tax on reserve details and spare parts shall be calculated at the tax rates applicable to their SKD, CKD or IKD component sets;

- The table of damage and waste norms of details and spare parts imported as reserves (additionally imported) besides SKD, CKD or IKD component sets already inspected and verified by the Ministry of Industry;

- The Ministry of Trade's official dispatch permitting the import of reserve details and spare parts in service of production and/or assembly of finished products from their SKD, CKD or IKD component sets;

- The written explanation on the manufacture and/or assembly plans of the year.

Basing themselves on the above-said dossiers, the provincial/municipal customs departments shall check the quantity of reserve details and/or spare parts imported together with SKD, CKD or IKD component sets to calculate import tax according to provisions in Point 1 of this Circular.

* The process of drawing up plans:

Each year, basing itself on the registration of enterprises' annual manufacture and/or assembly plans, the damage and waste norms of imported reserve details and spare parts verified by the Ministry of Industry and the quantity of imported reserve details and spare parts transferred from the preceding year, the customs authority shall approve the enterprises' plans for import of details and spare parts.

The unused details and spare parts of a year shall be deducted into the following year's import quota of reserve details and spare parts. Enterprises are not allowed to sell their unused reserve details and spare parts. In cases where enterprises sell their unused details and spare parts, they shall have to retroactively pay import tax thereon at the tax rates prescribed for such details and spare parts, and shall also be sanctioned under the current regulations.

* Regime of final settlement:

Enterprises shall have to make the annual final settlement report on the use of imported reserve details and spare parts to the customs authority, concretely: the imported quantity, the quantity already used for manufacture and/or assembly, the quantity sold or not used for the production and/or assembly of finished products.

The customs authority shall approve the final settlement on the basis of the enterprises' reports thereon. In cases where it deems necessary, the customs authority shall assume the prime responsibility and coordinate with the local tax departments in inspecting and making final settlement for the enterprises. All those who fail to abide by the regulations, if detected upon inspection, shall have to retroactively pay import tax at the tax rate prescribed for each spare part or detail specified in the Import Tariff and pay fines for tax evasion under the current regulations.

At the end of April 1st of the following year, if an enterprise still fails to make the final settlement report (without any plausible reasons), the customs authority shall not allow such enterprise to enjoy the tax rates applicable to SKD, CKD or IKD component sets as stipulated in this Circular.

4. This Circular takes effect after its signing. The previous stipulations which are contrary to this Circular are now annulled. Any problems arising in the course of implementation shall be promptly reported by agencies and units to the Ministry of Finance for consideration, solution and appropriate additional guidance.

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
Pham Van Trong

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!