Thông tư 126/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 126/2008/TT-BTC

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2008

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;
Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng
2.1. Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2.2. Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật.
3. Giải thích từ ngữ
3.1. “Doanh nghiệp bảo hiểm” là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm hợp pháp tại Việt Nam và được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
3.2. “Chủ xe cơ giới” (tổ chức, cá nhân) là chủ sở hữu xe cơ giới hoặc được chủ sở hữu xe cơ giới giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp, điều khiển xe cơ giới.
3.3. “Xe cơ giới” bao gồm xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo), xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) có tham gia giao thông.
3.4. “Hành khách” là người được chở trên xe theo hợp đồng vận chuyển hành khách thuộc các hình thức quy định trong Bộ luật Dân sự.
3.5. “Bên thứ ba” là người bị thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản do xe cơ giới gây ra, trừ những người sau:
a) Lái xe, phụ xe trên chính chiếc xe đó;
b) Người trên xe và hành khách trên chính chiếc xe đó;
c) Chủ sở hữu xe trừ trường hợp chủ sở hữu đã giao cho tổ chức, cá nhân khác chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó.
3.6. “Ngày” (thời hạn) quy định trong Thông tư này là ngày làm việc.
4. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm
4.1. Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
4.2. Chủ xe cơ giới không được đồng thời tham gia hai hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự trở lên cho cùng một xe cơ giới.
4.3. Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, chủ xe cơ giới có thể thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện.
4.4. Doanh nghiệp bảo hiểm được quyền chủ động bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dưới các hình thức sau:
a) Trực tiếp;
b) Thông qua đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm;
c) Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.                
Trường hợp bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thông qua đại lý bảo hiểm thì đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Doanh nghiệp bảo hiểm không được sử dụng đại lý bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới của doanh nghiệp bảo hiểm khác trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm đó chấp thuận bằng văn bản và doanh nghiệp bảo hiểm phải đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo đúng quy định.
5. Phạm vi bồi thường thiệt hại
5.1. Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
5.2. Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
1.1. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận bảo hiểm) là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự duy nhất giữa chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm. Mỗi xe cơ giới được cấp 1 Giấy chứng nhận bảo hiểm. Chủ xe cơ giới bị mất Giấy chứng nhận bảo hiểm phải có văn bản đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm (nơi đã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm) cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm.
1.2. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm. Việc đóng đủ phí bảo hiểm phải được xác nhận bằng chứng từ kế toán của doanh nghiệp bảo hiểm (biên lai thu tiền, hóa đơn thu tiền của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc các hình thức chứng từ khác theo quy định của pháp luật có liên quan).
1.3. Phát hành, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiểm:
a) Doanh nghiệp bảo hiểm được phép tự in Giấy chứng nhận bảo hiểm theo đúng mẫu do Bộ Tài chính quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phải in riêng, tách biệt với phần Giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện (nếu có). Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm ghép Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới thì thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Giấy chứng nhận bảo hiểm phải được in số theo dãy số tự nhiên, thứ tự từ nhỏ đến lớn.
c) Giấy chứng nhận bảo hiểm phải được sử dụng theo đúng thứ tự Giấy chứng nhận bảo hiểm của từng quyển, không được dùng cách số (trừ trường hợp viết sai cần hủy bỏ hoặc việc bỏ cách số là phù hợp với các quy định cụ thể theo quy trình quản lý ấn chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm bị huỷ bỏ phải được gạch chéo, ghi rõ là huỷ bỏ và phải lưu trữ đầy đủ tại doanh nghiệp bảo hiểm).
d) Doanh nghiệp bảo hiểm phải ghi đầy đủ các thông tin quy định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. Các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm cấp cho chủ xe cơ giới phải trùng khớp với các thông tin trong các liên lưu tại doanh nghiệp bảo hiểm.
đ) Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thực hiện mở sổ sách theo dõi việc phát hành, sử dụng và quyết toán việc sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiểm, đảm bảo thường xuyên quản lý được chi tiết theo từng Giấy chứng nhận bảo hiểm.
e) Doanh nghiệp bảo hiểm phải xây dựng quy trình phát hành, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiểm bảo đảm các quy định nêu trên.
2. Thời hạn và hiệu lực bảo hiểm
2.1. Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận bảo hiểm được ghi cụ thể trên Giấy chứng nhận bảo hiểm nhưng không được trước thời điểm chủ xe cơ giới đóng đủ phí bảo hiểm.
2.2. Thời hạn bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm là 01 năm. Trong các trường hợp sau, thời hạn bảo hiểm có thể dưới 01 năm:
a) Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 01 năm;
b) Niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn 01 năm;
c) Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của pháp luật, bao gồm:
- Ô tô mới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp lưu hành từ kho, cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác;
- Ô tô làm thủ tục xóa sổ để tái xuất về nước;
- Ô tô được phép quá cảnh (trừ xe có Hiệp định ký kết của Nhà nước);
- Ô tô sát xi có buồng lái, ô tô tải không thùng;
- Ô tô sát hạch;
- Xe mang biển số khu kinh tế thương mại theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa Việt Nam;
- Xe mới lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng;
- Xe phục vụ hội nghị, thể thao theo yêu cầu của Chính phủ hoặc Bộ Công an;
- Các loại xe cơ giới khác được phép tạm đăng ký theo quy định của pháp luật.
2.3. Trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới thì mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũ vẫn còn hiệu lực đối với chủ xe cơ giới mới.
3. Phí bảo hiểm
3.1. Phí bảo hiểm là khoản tiền mà chủ xe cơ giới phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Mức phí bảo hiểm của từng loại xe cơ giới được quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.
3.2. Đối với các xe cơ giới được phép mua bảo hiểm có thời hạn dưới 01 năm theo quy định tại điểm 2.2 Phần II của Thông tư này, mức phí bảo hiểm sẽ được tính dựa trên mức phí bảo hiểm quy định tại Phụ lục 5 Thông tư này  và tương ứng với thời hạn được bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. Cách tính cụ thể như sau:

 

 

Phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới

 

 

Phí bảo hiểm phải nộp

=

------------------------------------------------

x

thời hạn được bảo hiểm (ngày)

 

 

365 (ngày)

 

 

Trường hợp thời hạn được bảo hiểm từ 30 ngày trở xuống thì phí bảo hiểm phải nộp được tính bằng phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới/(chia) cho 12 tháng.
4. Mức trách nhiệm bảo hiểm
Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Cụ thể như sau:
4.1. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 50.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
4.2. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 30.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.
4.3. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo) gây ra là 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.
5. Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm
5.1. Hợp đồng bảo hiểm chỉ được hủy bỏ trong những trường hợp sau:
a) Xe cơ giới bị thu hồi đăng ký và biển số theo quy định của pháp luật;
b) Xe cơ giới hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật;
c) Xe cơ giới bị mất được cơ quan công an xác nhận;
d) Xe cơ giới hỏng không sử dụng được hoặc bị phá huỷ do tai nạn giao thông được cơ quan công an xác nhận.
5.2. Chủ xe cơ giới muốn huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm muốn huỷ bỏ và các bằng chứng về việc xe cơ giới thuộc đối tượng được hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại điểm 5.1 Phần II Thông tư này.
Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt từ thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm.
5.3. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho chủ xe cơ giới 70% phần phí bảo hiểm của thời gian hủy bỏ. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực, nhưng chủ xe cơ giới yêu cầu hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đã xảy ra sự kiện bảo hiểm và phát sinh trách nhiệm bồi thường bảo hiểm.
5.4. Trường hợp chủ xe cơ giới không có thông báo về việc huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm, nhưng doanh nghiệp bảo hiểm có những bằng chứng cụ thể về việc xe cơ giới thuộc đối tượng được hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại điểm 5.1 Phần II Thông tư này, thì doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo cho chủ xe cơ giới để thực hiện các thủ tục huỷ bỏ hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo mà chủ xe cơ giới không thực hiện các thủ tục hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên được hủy bỏ.
6. Giám định thiệt hại
6.1. Khi xảy ra tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền phải phối hợp chặt chẽ với chủ xe cơ giới, bên thứ ba hoặc người đại diện hợp pháp của các bên liên quan thực hiện việc giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Kết quả giám định phải lập thành văn bản có chữ ký của các bên liên quan. Doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm về chi phí giám định.
6.2. Trường hợp chủ xe cơ giới không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm xác định, hai bên có thể thoả thuận chọn cơ quan giám định độc lập thực hiện việc giám định. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được việc trưng cầu giám định độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của chủ xe cơ giới chỉ định giám định độc lập. Kết luận bằng văn bản của giám định độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên.
6.3. Trường hợp kết luận của giám định độc lập khác với kết luận giám định của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả chi phí giám định độc lập. Trường hợp kết luận của giám định độc lập trùng với kết luận giám định của doanh nghiệp bảo hiểm, chủ xe cơ giới phải trả chi phí giám định độc lập.
6.4. Trong trường hợp đặc biệt không thể thực hiện được việc giám định, thì doanh nghiệp bảo hiểm được căn cứ vào các biên bản, kết luận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền và các tài liệu liên quan để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại.
7. Loại trừ bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:
7.1. Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.
7.2. Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.
7.3. Lái xe không có Giấy phép lái xe hợp lệ hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe.
7.4. Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.
7.5. Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
7.6. Chiến tranh, khủng bố, động đất.
7.7. Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.
8. Nguyên tắc bồi thường
8.1. Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.
Trường hợp chủ xe cơ giới chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại.
8.2. Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.
8.3. Mức bồi thường bảo hiểm:
a) Mức bồi thường cụ thể cho từng loại thương tật, thiệt hại về người được xác định theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người theo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp có quyết định của toà án thì căn cứ vào quyết định của toà án nhưng không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.
Trường hợp nhiều xe cơ giới gây tai nạn dẫn đến các thiệt hại về người, mức bồi thường được xác định theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới nhưng tổng mức bồi thường không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.
b) Mức bồi thường cụ thể đối với thiệt hại về tài sản/1 vụ tai nạn được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới nhưng không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.
8.4. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường phần vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại mục 4 Phần II và Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.
8.5. Trường hợp chủ xe cơ giới đồng thời tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho cùng một xe cơ giới thì số tiền bồi thường chỉ được tính theo hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực bảo hiểm trước.
9. Hồ sơ bồi thường
Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với chủ xe cơ giới, người bị thiệt hại, cơ quan công an và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để thu thập các tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn giao thông để lập Hồ sơ bồi thường. Hồ sơ bồi thường bao gồm các tài liệu sau:
9.1. Tài liệu liên quan đến xe, lái xe (Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính):
a) Giấy đăng ký xe;
b) Giấy phép lái xe;
c) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác của lái xe;
d) Giấy chứng nhận bảo hiểm.
9.2. Tài liệu chứng minh thiệt hại về người (Bản sao của các cơ sở y tế hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm), tùy theo mức độ thiệt hại về người có thể bao gồm một hoặc một số các tài liệu sau:
a) Giấy chứng thương;
b) Giấy ra viện;
c) Giấy chứng nhận phẫu thuật;
d) Hồ sơ bệnh án;
đ) Giấy chứng tử (trong trường hợp nạn nhân tử vong).
9.3. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản:
a) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra do chủ xe thực hiện tại các cơ sở do doanh nghiệp bảo hiểm chỉ định hoặc được sự đồng ý của doanh nghiệp bảo hiểm.
b) Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ xe đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.
9.4. Bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn:
a) Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn;
b) Sơ đồ hiện trường, bản ảnh (nếu có);
c) Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn;
d) Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông;
đ) Các tài liệu khác có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có).
10. Thời hạn yêu cầu, thanh toán và khiếu nại bồi thường
10.1. Thời hạn yêu cầu bồi thường của chủ xe cơ giới là 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
10.2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), chủ xe cơ giới phải gửi thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo các tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới ban hành kèm theo Thông tư này cho doanh nghiệp bảo hiểm.
10.3. Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới và không quá 30 ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.
10.4. Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho chủ xe cơ giới biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm.
10.5. Thời hiệu khởi kiện về việc bồi thường bảo hiểm là 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán bồi thường hoặc từ chối bồi thường. Quá thời hạn trên quyền khởi kiện không còn giá trị.
11. Quyền của chủ xe cơ giới
11.1. Được lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
11.2. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin liên quan đến việc giao kết, thực hiện và huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm.
11.3. Trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm, có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giảm mức phí bảo hiểm phù hợp cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.
11.4. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời theo hợp đồng bảo hiểm.
11.5. Chủ xe cơ giới là đơn vị sản xuất kinh doanh, phí bảo hiểm được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh; chủ xe cơ giới là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, phí bảo hiểm được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.
11.6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
12. Nghĩa vụ của chủ xe cơ giới
12.1. Phải tham gia và đóng đầy đủ phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan. Khi mua bảo hiểm, chủ xe cơ giới phải cung cấp đầy đủ và trung thực những nội dung đã được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
12.2. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp bảo hiểm xem xét tình trạng xe trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
12.3. Trường hợp có sự thay đổi về mục đích sử dụng xe dẫn đến tăng hoặc giảm các rủi ro được bảo hiểm, chủ xe cơ giới phải kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm để áp dụng mức phí bảo hiểm phù hợp cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.
12.4. Chủ xe cơ giới phải luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực khi tham gia giao thông, xuất trình giấy tờ này khi có yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.
12.5. Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.
12.6. Khi tai nạn giao thông xảy ra, chủ xe cơ giới phải có trách nhiệm:
a) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất;
b) Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm; trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
c) Cung cấp các tài liệu trong Hồ sơ bồi thường quy định tại điểm 9.1, 9.2 và 9.3 (Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện sửa chữa, khắc phục thiệt hại thì chủ xe cơ giới không phải cung cấp tài liệu quy định tại điểm 9.3.a) Phần II Thông tư này và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh các tài liệu đó.
12.7. Chủ xe cơ giới phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm  trong trường hợp xe cơ giới thuộc đối tượng được hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại điểm 5.1 Phần II Thông tư này.
12.8. Thông báo và trả tiền bồi thường cho người bị tai nạn số tiền họ được doanh nghiệp bảo hiểm trả đối với từng trường hợp thiệt hại về người theo đúng mức tiền quy định tại Phụ lục 6.
12.9. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
13. Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm
13.1. Thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm, có quyền yêu cầu chủ xe cơ giới nộp thêm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.
13.2. Yêu cầu chủ xe cơ giới cung cấp đầy đủ và trung thực những nội dung đã được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm; xem xét tình trạng xe cơ giới trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
13.3. Đề nghị cơ quan Công an cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 103/2008/NĐ-CP.
13.4. Từ chối giải quyết bồi thường đối với những trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm.
13.5. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phù hợp với thực tế triển khai loại hình bảo hiểm này.
13.6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
14. Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm
14.1. Phải bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo đúng Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo của chủ xe cơ giới về sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số tiền chênh lệch cho chủ xe cơ giới.
14.2. Phải tổ chức tuyên truyền rộng rãi về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và giải thích rõ Quy tắc, điều khoản và biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho chủ xe cơ giới.
14.3. Phải sử dụng mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm theo quy định tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư này để cấp cho chủ xe cơ giới.
14.4. Không được chi hỗ trợ đại lý bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dưới mọi hình thức ngoài mức hoa hồng bảo hiểm đại lý được hưởng theo quy định của Bộ Tài chính.
14.5. Không được khuyến mại dưới mọi hình thức đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
14.6. Thanh toán cho cơ quan Công an chi phí sao chụp những hồ sơ, biên bản tai nạn đã được cung cấp và có trách nhiệm giữ gìn bí mật trong quá trình điều tra.
14.7. Thu thập các tài liệu trong Hồ sơ bồi thường quy định tại điểm 9.3.a (trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện sửa chữa, khắc phục thiệt hại) và điểm 9.4 Phần II Thông tư này.
14.8. Thông báo cho người bị tai nạn, chủ xe cơ giới biết số tiền bồi thường thiệt hại về người và thanh toán số tiền bồi thường theo đúng mức quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.
14.9. Chi trả bồi thường nhanh chóng và chính xác theo quy định của Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
14.10 Trong vòng 15 ngày trước khi hết thời hạn bảo hiểm phải thông báo cho chủ xe cơ giới về việc hết thời hạn của hợp đồng bảo hiểm.
14.11. Trích tối thiểu 2% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hàng năm đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Mức đóng góp hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính.
14.12. Phải hạch toán tách biệt doanh thu phí bảo hiểm, hoa hồng, bồi thường và các khoản chi phí khác liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
14.13. Xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo việc thống kê và cập nhật tình hình triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đảm bảo kết nối vào cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Hệ thống cơ sở dữ liệu tối thiểu phải cung cấp được các thông tin sau:
a) Thông tin chủ xe cơ giới:
-   Tên chủ xe;
-   Số Giấy chứng minh nhân dân của chủ xe hoặc số hộ chiếu (đối với chủ xe là cá nhân);
-   Địa chỉ liên lạc.
b) Thông tin về xe cơ giới:
-   Biển số đăng ký;
-   Nhãn hiệu;
-   Loại xe;
-   Dung tích;
-   Màu sơn;
-   Năm sản xuất;
-   Số máy;
-   Số khung;
-   Trọng tải (trường hợp xe ô tô);
-   Số chỗ ngồi (trường hợp xe ô tô);
-   Mục đích sử dụng xe (kinh doanh hoặc không kinh doanh) (trường hợp xe ô tô);
-   Số giấy chứng nhận bảo hiểm;
-   Thời điểm có hiệu lực bảo hiểm;
-   Thời điểm hết hiệu lực bảo hiểm;
-   Phí bảo hiểm;
-   Ngày nộp phí;
-   Ngày cấp đơn;
-   Nơi cấp đơn;
-   Người cấp đơn.
c) Thông tin ghi nhận về số lần gây tai nạn, số lần bị xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ của lái xe cơ giới.
-   Số lần gây tai nạn (chi tiết thời gian, địa điểm, mức độ vi phạm theo xác định lỗi của cơ quan công an);
-   Số lần đã nhận tiền bồi thường, số tiền bồi thường theo từng vụ tai nạn (chi tiết theo từng vụ tai nạn);
-   Số lần bị xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ của lái xe (nếu có).
14.14. Báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu, cụ thể:
a) Báo cáo định kỳ thực hiện theo quy định tại Phụ lục 7 và Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Ngoài các báo cáo quy định tại Phụ lục 7 và Phụ lục 8, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm báo cáo về tình hình triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới khi có yêu cầu của Bộ Tài chính.
Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm phải xây dựng cơ sở dữ liệu đáp ứng các quy định tại điểm 14.13 Phần II Thông tư này.
14.15. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
14.16. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
15. Giải quyết tranh chấp
Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm, nếu không giải quyết được bằng thương lượng giữa các bên liên quan sẽ được đưa ra Tòa án tại Việt Nam giải quyết.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Quyết định số 23/2007/QĐ-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết ./.

Nơi nhận:

- Văn phòng TW và các ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc Hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cơ quan TW và các đoàn thể;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

- Công báo, Website Chính phủ;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Website Bộ Tài chính;

- Hiệp hội bảo hiểm, DNBH;

- Lưu VT, Vụ Bảo hiểm.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

(Đã ký)

 

Trần Xuân Hà

 

 

Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô- xe máy được in trên nền màu vàng chanh

(1) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng và đậm (Màu đỏ cờ)

(2) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 9.5, kiểu chữ nghiêng (Màu xanh tím)

(3) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 9, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

(4) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

(5) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 13.5, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

(6) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 11.5, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

(7) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 7.5, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

(8) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 7.5, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

(9) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 8.8, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

(10) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 7.36, kiểu chữ đứng và đậm (Màu đỏ cờ)

(11) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 7.36, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

(12) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 7, kiểu chữ nghiêng (Màu xanh tím)

(13) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 7.5, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô được in trên nền màu vàng chanh

(1) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in thường, cỡ chữ 7.5, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

(2) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 10.5, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

(3) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 12.5, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

(4) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng và đậm (Màu đỏ cờ)

(5) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 10.8, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

(6) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 10, kiểu chữ nghiêng (Màu xanh tím)

(7) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 10, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

(8) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 10, kiểu chữ đứng và đậm (Màu đỏ cờ)

(9) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 12, kiểu chữ nghiêng (Màu xanh tím)

(10) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 8.5, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

(11) Phông chữ  Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 15, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

(12) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

 

Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô- xe máy được in trên nền màu vàng chanh

(1) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng và đậm (Màu đỏ cờ)

(2) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 9.5, kiểu chữ nghiêng (Màu xanh tím)

(3) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 9, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

(4) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

(5) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 13.5, kiểu chữ đứng và đậm (Màu đen)

(6) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 11.5, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

(7) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng và đậm (Màu đen)

(8) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 13.5, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

(9) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 11.5, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

(10) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

(11) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 7.5, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

(12) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 7.5, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

(13) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 8.8, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

(14) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 7.5, kiểu chữ đứng và đậm (Màu đỏ cờ)

(15) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 8.5, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

(16) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 7, kiểu chữ nghiêng (Màu xanh tím)

(17) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 7.5, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

 

Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô  được in trên nền màu vàng chanh

(1) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in thường, cỡ chữ 7.5, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

(2) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 10.5, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

(3) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 12.5, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

(4) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng và đậm (Màu đỏ cờ)

(5) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 10.8, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

(6) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 10, kiểu chữ nghiêng (Màu xanh tím)

(7) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 10, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)

(8) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 10, kiểu chữ đứng và đậm (Màu đỏ cờ)

(9) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 12, kiểu chữ nghiêng (Màu xanh tím)

(10) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 8.5, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

(11) Phông chữ VnTimeH, loại chữ in hoa, cỡ chữ 15, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

(12) Phông chữ VnTime, loại chữ thường, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

PHỤ LỤC 4

TÊN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO TAI NẠN VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 126 /2008/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính)

 

1. Ngày giờ thông báo tai nạn

2. Nội dung thông báo

(Lưu ý quan trọng: Người kê khai phải kê khai đầy đủ và trung thực các nội dung dưới đây. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể từ chối một phần số tiền bồi thường nếu nhận được nội dung kê khai thiếu trung thực).

Tên chủ xe: ...................................................................Điện thoại:......................…...............

Địa chỉ liên hệ:.....................................................................................................…................

Họ tên lái xe: ................................ ....................Giấy phép lái xe số: ..................Hạng:.........

Địa chỉ liên hệ: ........................................................ Điện thoại: ...........….............................

Biển số xe gây tai nạn:.......................… Trọng tải/số chỗ ngồi (tấn/chỗ): .............................

Giấy chứng nhận bảo hiểm số:.......................Có hiệu lực từ....../......./........đến…../....../........

Tên doanh nghiệp bảo hiểm:….........................................................Nơi cấp:...................…..

Ngày, giờ, nơi xảy ra tai nạn:.........….....................................…............................................

Cơ quan công an giải quyết tai nạn: ........................................................................................

Diễn biến và nguyên nhân tai nạn:...........................................................................................

.........................................................................…….................................................................

Tình hình thiệt hại về người:... ..........................…..................................................................

..................................................................................................................................................

Tình hình thiệt hại về tài sản (nếu là xe ô tô phải ghi rõ biển số xe; họ và tên, địa chỉ, điện thoại của chủ xe, số giấy chứng nhận bảo hiểm, nơi tham gia bảo hiểm):...............................

..................................................................................................................................................

Người làm chứng (ghi rõ họ và tên, địa chỉ người chứng kiến tai nạn):..................................

..................................................................................................................................................

Yêu cầu bồi thường và đề xuất khác của chủ xe cơ giới:…………………………………….

..................................................................................................................................................

Cam đoan: Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thực và theo sự hiểu biết của tôi. Nếu có gì sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

 

Ngày .... tháng ....năm...

Người khai (Ký, ghi rõ họ và tên)

Ngày...   tháng... năm......

Chủ xe (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)

     

PHỤ LỤC 5

BIỂU PHÍ

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 126 /2008/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2008  của Bộ Tài chính)

Số tt

Loại xe

Phí bảo hiểm năm (đồng)

Phí bảo hiểm năm (đồng)

 

I

Mô tô 2 bánh:

 

 

 

1

Từ 50 cc trở xuống

50.000

55.000

 

2

Trên 50 cc

55.000

60.000

 

 

 

 

 

 

II

Xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự

210.000

265.000

 

 

 

 

 

 

III

Xe ô tô không kinh doanh vận tải

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Loại xe dưới 6 chỗ ngồi

300.000

345.000

 

2

Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi

600.000

690.000

 

3

Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi

960.000

1.104.000

 

4

Loại xe trên 24 chỗ ngồi

1.380.000

1.587.000

 

5

Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup)

705.000

811.000

 

 

 

 

 

 

IV

Xe ô tô kinh doanh vận tải

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký

525.000

630.000

 

2

6 chỗ ngồi theo đăng ký

645.000

774.000

 

3

7 chỗ ngồi theo đăng ký

750.000

900.000

 

4

8 chỗ ngồi theo đăng ký

870.000

1.044.000

 

5

9 chỗ ngồi theo đăng ký

975.000

1.170.000

 

6

10 chỗ ngồi theo đăng ký

1.095.000

1.260.000

 

7

11 chỗ ngồi theo đăng ký

1.200.000

1.380.000

 

8

12 chỗ ngồi theo đăng ký

1.320.000

1.518.000

 

9

13 chỗ ngồi theo đăng ký

1.425.000

1.639.000

 

10

14 chỗ ngồi theo đăng ký

1.545.000

1.777.000

 

11

15 chỗ ngồi theo đăng ký

1.665.000

1.915.000

 

12

16 chỗ ngồi theo đăng ký

1.770.000

2.036.000

 

13

17 chỗ ngồi theo đăng ký

1.890.000

2.174.000

 

14

18 chỗ ngồi theo đăng ký

1.995.000

2.295.000

 

15

19 chỗ ngồi theo đăng ký

2.115.000

2.433.000

 

16

20 chỗ ngồi theo đăng ký

2.220.000

2.553.000

 

17

21 chỗ ngồi theo đăng ký

2.340.000

2.691.000

 

18

22 chỗ ngồi theo đăng ký

2.445.000

2.812.000

 

19

23 chỗ ngồi theo đăng ký

2.565.000

2.950.000

 

20

24 chỗ ngồi theo đăng ký

2.685.000

3.088.000

 

21

25 chỗ ngồi theo đăng ký

2.790.000

3.209.000

 

22

Trên 25 chỗ ngồi

2.790.000 + 30.000 x

(số chỗ ngồi - 25 chỗ)

3.209.000 + 30.000 x

(số chỗ ngồi - 25 chỗ)

 

V

Xe ô tô chở hàng (xe tải)

 

 

 

1

Dưới 3 tấn

570.000

656.000

 

2

Từ 3 đến 8 tấn

1.110.000

1.277.000

 

3

Từ 8 đến 15 tấn

1.530.000

1.760.000

 

4

Trên 15 tấn

1.950.000

2.243.000

 

 

II. BIỂU PHÍ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC

 

1

Xe Taxi:

 

 

 

Tính bằng 150% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV

 

 

 

 

 

2

Xe ô tô chuyên dùng:

 

 

 

Tính bằng phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại  mục V

 

 

 

 

 

3

Đầu kéo rơ móc:

 

 

Tính bằng xe trọng tải trên 15 tấn

 

 

 

 

 

 

4

Xe máy chuyên dùng:

 

 

 

Tính bằng phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục V

 

 

 

 

 

5

Xe buýt

 

 

 

Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi quy định tại mục III

 

 

(Phí bảo hiểm trên đây chưa bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng)

 

           

PHỤ LỤC 6

BẢNG QUY ĐỊNH TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 126 /2008/TT-BTC ngày 22  tháng12 năm 2008  của Bộ Tài chính)

STT

Mức độ thiệt hại

 

 

I. CÁC TRƯỜNG HỢP SAU ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG 50 TRIỆU ĐỒNG

 

01

Chết

 

02

Mù hoặc mất hoàn toàn hai mắt

 

03

Rối loạn tâm thần hoàn toàn không thể chữa được

 

04

Hỏng hoàn toàn chức năng nhai và nói, hô hấp

 

05

Mất hoặc liệt hoàn toàn hai tay (từ vai hoặc khuỷu xuống) hoặc hai chân (từ háng hoặc đầu gối xuống)

 

06

Mất cả hai bàn tay hoặc hai bàn chân, hoặc mất một cánh tay và 1 bàn chân, hoặc một cánh tay và một cẳng chân, hoặc một bàn tay và một cẳng chân.

 

07

Mất hoàn toàn khả năng lao động và làm việc (toàn bộ bị tê liệt, bị thương dẫn đến tình trạng nằm liệt giường hoặc dẫn đến tàn tật toàn bộ vĩnh viễn)

 

08

Cắt toàn bộ một bên phổi và một phần phổi bên kia

 

 

II- CÁC TRƯỜNG HỢP THƯƠNG TẬT BỘ PHẬNtriệu

Số tiền bồi thường          (triệu đồng)

 

Từ ….

đến ….

 

 

A. CHI TRÊN

 

 

 

09

Mất một cánh tay từ vai xuống (tháo khớp vai)

40

43

 

10

Cắt cụt cánh tay từ dưới vai xuống

38

40

 

11

Cắt cụt một cánh tay từ khuỷu xuống (tháo khớp khuỷu)

36

38

 

12

Mất trọn một bàn tay hoặc cả năm ngón tay

33

35

 

13

Mất đồng thời cả 4 ngón tay (trừ ngón cái) trên một bàn tay

24

25

 

14

Mất đồng thời ngón cái và ngón trỏ

21

23

 

15

Mất 3 ngón tay : Ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn

17

18

 

16

Mất  1 ngón cái và 2 ngón khác

19

20

 

17

Mất 1 ngón cái và 1 ngón khác

17

18

 

18

Mất 1 ngón trỏ và 2 ngón khác

19

20

 

19

Mất 1 ngón trỏ và 1 ngón giữa

17

18

 

20

Mất trọn một ngón cái và đốt bàn

14

15

 

 

Mất một ngón cái

12

13

 

 

Mất cả đốt ngoài

7

8

 

 

Mất 1/ 2 đốt ngoài

4

5

 

21

Mất một ngón trỏ và một đốt bàn

12

13

 

 

Mất một ngón trỏ

10

11

 

 

Mất 2 đốt  2 và 3

5

6

 

 

Mất đốt 3

4

5

 

22

Mất trọn một ngón giữa hoặc ngón đeo nhẫn (cả một đốt bàn)

10

11

 

 

Mất một ngón giữa hoặc một ngón nhẫn

8

9

 

 

Mất  2 đốt 2 và 3

5

6

 

 

Mất đốt 3

3

4

 

23

Mất hoàn toàn một ngón út và đốt bàn

9

10

 

 

Mất cả ngón út

7

8

 

 

Mất 2 đốt 2 và 3

4

5

 

 

Mất đốt 3

3

4

 

24

Cứng khớp bả vai

17

18

 

25

Cứng khớp khuỷu tay

17

18

 

26

Cứng khớp cổ tay

17

18

 

27

Gãy tay can lệch hoặc mất xương làm chi ngắn  trên 3 cm và chức năng quay sấp ngửa hạn chế hoặc tạo thành khớp giả

17

18

 

28

Gãy xương cánh tay ở cổ giải phẫu, can xấu, hạn chế cử động khớp vai

21

23

 

29

Gãy xương cánh tay

 

 

 

 

 - Can tốt, cử động bình thường

12

13

 

 

 - Can xấu, teo cơ

14

15

 

30

Gãy 2 xương cẳng tay

12

13

 

31

Gãy 1 xương quay hoặc trụ

9

10

 

32

Khớp giả 2 xương

17

18

 

33

Khớp giả 1 xương

9

10

 

34

Gãy đầu dưới xương quay

8

9

 

35

Gãy mỏm trâm quay hoặc trụ

7

8

 

36

Gãy xương cổ tay

8

9

 

37

Gãy xương đốt bàn (tuỳ mức độ từ 1 đến nhiều đốt)

7

8

 

38

Gãy xương đòn:

 

 

 

 

 - Can tốt

5

6

 

 

 - Can gỗ, cứng vai

12

13

 

 

 - Có chèn ép thần kinh mũ

17

18

 

39

Gãy xương bả vai:

 

 

 

 

 - Gãy vỡ, khuyết phần thân xương

7

8

 

 

 - Gãy vỡ ngành ngang

10

11

 

 

 - Gãy vỡ phần khớp vai

19

20

 

40

Gãy xương ngón tay (tuỳ mức độ từ 1 đến nhiều ngón)

5

6

 

 

B. CHI DƯỚI

 

 

 

41

Mất 1 chân từ háng xuống (tháo khớp háng 1 đùi)

40

43

 

42

Cát cụt 1 đùi : - 1/3 trên

38

40

 

 

                       - 1/3 giữa hoặc dưới

36

38

 

43

Cắt cụt 1 chân từ gối xuỗng (tháo khớp gối)

33

35

 

44

Tháo khớp cổ chân hoặc mất 1 bàn chân

31

33

 

45

Mất xương sên

19

20

 

46

Mất xương gót

21

23

 

47

Mất đoạn xương chày, mác gây khớp giả cẳng chân

21

23

 

48

Mất đoạn xương mác

14

15

 

49

Mất mắt cá chân: - Mắt cá ngoài

7

8

 

 

                            - Mắt cá trong

9

10

 

50

Mất cả 5 ngón chân

26

28

 

51

Mất 4 ngón cả ngón cái

23

24

 

52

Mất 4 ngón trừ ngón cái

21

23

 

53

Mất 3 ngón, 3-4-5

14

15

 

54

Mất 3 ngón, 1-2-3

17

18

 

55

Mất 1 ngón cái và ngón 2

12

13

 

56

Mất 1 ngón cái

9

10

 

57

Mất 1 ngón ngoài ngón cái

7

8

 

58

Mất 1 đốt ngón cái

5

6

 

59

Cứng khớp háng

26

28

 

60

Cứng khớp gối

19

20

 

61

Mất phần lớn xương bánh chè  và giới hạn nhiều khả năng duỗi cẳng chân trên đùi

26

28

 

62

Gãy chân can lệch hoặc mất xương làm ngắn chi

 

 

 

 

 - ít nhất 5 cm

21

23

 

 

 - từ 3 – 5 cm

19

20

 

63

Liệt hoàn toàn dây thần kinh hông khoeo ngoài

21

23

 

64

Liệt hoàn toàn dây thần kinh hông khoeo trong

17

18

 

65

Gãy xương đùi 1/3 giữa hoặc dưới (Trường hợp phải mổ được thanh toán mức tối đa)

 

 

 

 

 - Can tốt

14

15

 

 

 - Can xấu, trục lệch, chân dạng hoặc khép, teo cơ

19

20

 

66

Gãy 1/3 trên hay cổ xương đùi (Trường hợp mổ được thanh toán tối đa)

 

 

 

 

 - Can tốt, trục thẳng

17

18

 

 

 - Can xấu, chân vẹo, đi đau, teo cơ

21

23

 

67

Khớp giả cổ xương đùi

26

28

 

68

Gãy 2 xương cẳng chân (chày + mác)

14

15

 

69

Gãy xương chày

10

11

 

70

Gãy đoạn mâm chày

12

13

 

71

Gãy xương mác

9

10

 

72

Đứt gân bánh chè

12

13

 

73

Vỡ xương bánh chè (trường hợp phải mổ thanh toán tối đa)

9

10

 

74

Vỡ xương bánh chè bị cứng khớp gối hoặc teo cả tứ đẩu (tuỳ theo mức độ)

14

15

 

75

Đứt gân Achille (đã nối lại)

9

10

 

76

Gãy xương đốt bàn (tuỳ theo mức độ từ 1 đến nhiều đốt)

5

6

 

77

Vỡ xương gót

12

13

 

78

Gãy xương thuyền

10

11

 

79

Gãy xương ngón chân (tuỳ mức độ từ 1 đến nhiều đốt)

5

6

 

80

Gãy ngành ngang xương mu

15

16

 

81

Gãy ụ ngồi

14

15

 

82

Gãy xương cánh chậu 1 bên

14

15

 

83

Gãy xương chậu 2 bên, méo xương chậu (tuỳ mức độ ảnh hưởng đến sinh đẻ)

29

30

 

84

Gãy xương cùng: - Không rối loạn cơ tròn

7

8

 

 

                           - Có rối loạn cơ tròn.

17

18

 

 

C. CỘT SỐNG

 

 

 

85

Cắt bỏ cung sau : - Của 1 đốt sống

19

20

 

 

                             - Của 2 – 3 đốt sống trở lên

29

30

 

86

Gãy xẹp thân 1 đốt sống (không liệt tuỷ)

19

20

 

87

Gãy xẹp thân  2 đốt sống trở lên (không liệt tuỷ)

29

30

 

88

Gãy vỡ mỏm gai hoặc mỏm bên :

 

 

 

 

 - Của 1 đốt sống

8

9

 

 

 - Của 2 – 3 đốt sống

21

23

 

 

 

 

 

 

 

D. SỌ NÃO

 

 

 

89

Khuyết xương sọ (chưa có biểu hiện thần kinh, tâm thần)

 

 

 

 

 -  Đường kính dưới 6 cm

19

20

 

 

 -  Đường kính từ 6 – 10 cm

29

30

 

 

 -  Đường kính trên 10 cm

33

35

 

90

Rối loạn ngôn ngữ do ảnh hưởng của vết thương đại não

 

 

 

 

 - Nói ngọng, Nói lắp khó khăn ảnh hưởng đến giao tiếp

19

20

 

 

 - Không nói được (câm) do tổn hại vùng Broca

33

35

 

 

 - Mất khả năng giao dịch bằng chữ viết (mắt nhận biết về ngôn ngữ do tổn hại vùng Wernicke)

33

35

 

91

Lột da đầu toàn bộ (1 phần theo tỉ lệ)

26

28

 

92

Vết thương sọ não hở:

 

 

 

 

 - Xương bị nứt rạn

24

25

 

 

 - Lún xương sọ

19

20

 

 

 - Nhiều mảnh xương đi sâu vào não

29

30

 

93

Chấn thương sọ não kín

 

 

 

 

 - Vỡ vòm sọ (đường rạn nứt thường, lõm hoặc lún xương)

14

15

 

 

 - Vỡ xương lan xuống nền sọ không có liệt dây thần kinh ở nền sọ

19

20

 

 

 - Vỡ xương lan xuống nền sọ, liệt dây thần kinh ở nền sọ

24

25

 

94

Chấn thương não

 

 

 

 

 - Chấn động não

7

8

 

 

 - Phù não

24

25

 

 

 - Giập não, dẹp não

29

30

 

 

 - Chảy máu khoang dưới nhện

24

25

 

 

 - Máu tụ trong sọ (ngoài màng cứng, trong màng cứng, trong não)

19

20

 

 

 

 

 

 

 

E. LỒNG NGỰC

 

 

 

95

Cắt bỏ 1-2 xương sườn

9

10

 

96

Cắt bỏ từ 3 xương sườn trở lên

17

18

 

97

Cắt bỏ đoạn mỗi xương sườn

5

6

 

98

Gãy 1 – 2 xương sườn

5

6

 

99

Gãy 3 xương sườn trở lên

12

13

 

100

Gãy xương ức đơn thuần (chức năng phân tim và hô hấp bình thường)

9

10

 

101

Mẻ hoặc rạn xương ức

7

8

 

102

Cắt toàn bộ một bên phổi

38

40

 

103

Cắt nhiều thuỳ phổi ở 2 bên , DTS giảm trên 50%

36

38

 

104

Cắt nhiều thuỳ phổi ở 1 bên

29

30

 

105

Cắt 1 thuỳ phổi

21

23

 

106

Tràn dịch, khí, máu màng phổi (chỉ chọc hút đơn  thuần)

5

6

 

107

Tràn khí, máu màng phổi (phải dẫn lưu mổ cầm máu)

14

15

 

108

Tổn thương các van tim, vách tim do chấn thương (chưa suy tim)

29

30

 

109

Khâu màng ngoài tim:

 

 

 

 

 - Phẫu thuật kết quả hạn chế

33

35

 

 

 - Phẫu thuật kết quả tốt

21

23

 

 

 

 

 

 

 

G. BỤNG

 

 

 

110

Cắt toàn bộ dạ dày

40

43

 

111

Cắt đoạn dạ dày

29

30

 

112

Cắt gần hết ruột non (còn lại dưới 1 m)

40

43

 

113

Cắt đoạn ruột non

24

25

 

114

Cắt toàn bộ đại tràng

40

43

 

115

Cắt đoạn đại tràng

29

30

 

116

Cắt bỏ gan phải đơn thuần

38

40

 

117

Cắt bỏ gan trái đơn thuần

33

35

 

118

Cắt phân thuỳ gan, tuỳ vị trí, số lượng và kết quả phẫu thuật

29

30

 

119

Cắt bỏ túi mật

26

28

 

120

Cắt bỏ lá lách

24

25

 

121

Cắt bỏ đuôi tụy, lách

33

35

 

122

Khâu lỗ thủng dạ dày

17

18

 

123

Khâu lỗ thủng ruột non (tuỳ theo mức độ 1 lỗ hay nhiều lỗ thủng)

21

23

 

124

Khâu lỗ thủng đại tràng

19

20

 

125

Đụng rập gan, khâu gan

21

23

 

126

Khâu vỏ lá lách

17

18

 

127

Khâu tụy

17

18

 

 

 

 

 

 

 

H. CƠ QUAN TIẾT NIỆU, SINH DỤC

 

 

 

128

Cắt bỏ 1 thận, thận còn lại bình thường

29

30

 

129

Cắt bỏ 1 thận, thận còn lại bị tổn thương hoặc bệnh lý

38

40

 

130

Cắt 1 phần thận trái hoặc phải

19

20

 

131

Chấn thương thận (tuỳ theo mức độ và 1 hoặc 2 bên)

 

 

 

 

 - Nhẹ (không phải xử lý đặc hiệu, theo dõi dưới 5 ngày)

4

4

 

 

 - Trung bình (phải dùng thuốc đặc trị, theo dõi trên 5 ngày)

7

8

 

 

 - Nặng (có đụng rập, phải can thiệp ngoại khoa)

26

28

 

132

Cắt 1 phần bàng quang

17

18

 

133

Mổ thông bàng quang vĩnh viễn

38

40

 

134

Khâu lỗ thủng bàng quang

17

18

 

135

Mất dương vật và 2 tinh hoàn ở người

 

 

 

 

 - Dưới 55 tuổi chưa có con

38

40

 

 

 - Dưới 55 tuổi có con rồi

31

33

 

 

 - Trên 55 tuổi

19

20

 

136

Cắt bỏ dạ con và buồng trứng 1 bên ở người

 

 

 

 

 - Dưới 45 tuổi chưa có con

33

35

 

 

 - Dưới 45 tuổi có con rồi

19

20

 

 

 - Trên 45 tuổi

14

15

 

137

Cắt vú ở nữ dưới 45 tuổi: 1 bên

14

15

 

 

                                        2 bên

26

28

 

 

                    trên 45 tuổi: 1 bên

9

10

 

 

                                        2 bên

19

20

 

 

 

 

 

 

 

I. MẮT

 

 

 

138

Mất hoặc mù hoàn toàn 1 mắt

 

 

 

 

 - Không lắp được mắt giả

31

33

 

 

 - Lắp được mắt giả

29

30

 

139

Một mắt thị lực còn đến 1/10

21

23

 

140

Một mắt thị lực còn từ 2/10 đến 4/10

9

10

 

141

Một mắt thị lực còn từ 5/10 đến 7/10

7

8

 

142

Mất hoặc mù hoàn toàn 1 mắt  nhưng trước khi xảy ra tai nạn đã mất hoặc mù một mắt

43

45

 

 

 

 

 

 

 

K. TAI – MŨI - HỌNG

 

 

 

143

Điếc 2 tai :

 

 

 

 

 - Hoàn toàn không phục hồi được

40

43

 

 

 - Nặng (Nói to hoặc thét vào tai còn nghe )

33

35

 

 

 - Vừa (Nói to 1-2 m còn nghe )

21

23

 

 

 - Nhẹ (Nói to 2 – 4 m còn nghe)

12

13

 

144

Điếc 1 tai: Hoàn toàn không phục hồi được

19

20

 

 

                Vừa

9

10

 

 

                Nhẹ

7

8

 

145

Mất vành tai 2 bên

19

20

 

146

Mất vành tai 1 bên

12

13

 

147

Sẹo rúm vành tai, chít hẹp ống tai

12

13

 

148

Mất mũi, biến dạng mũi

19

20

 

149

Vết thương họng sẹo hẹp ảnh hưởng đến nuốt

19

20

 

 

 

 

 

 

 

L. RĂNG – HÀM –MẶT

 

 

 

150

Mất 1 phần xương hàm trên và 1 phần xương hàm dưới từ cành cao trở xuống:

 

 

 

 

 - Khác bên

43

45

 

 

 - Cùng bên

38

40

 

151

Mất toàn bộ xương hàm trên hoặc dưới

38

40

 

152

Mất 1 phần xương hàm trên hoặc 1 phần xương hàm dưới (từ 1/3 đến 1/2 bị mất) từ cành cao trở xuống

21

23

 

153

Gãy xương hàm trên và hàm dưới can xấu gây sai khớp cắn nhai, ăn khó

17

18

 

154

Gãy xương gò má, cung tiếp xương hàm trên hoặc xương hàm dưới gây rối loạn nhẹ khớp cắn và chức năng nhai.

12

13

 

155

Khớp hàm giả do không liền xương hay khuyết xương

12

13

 

156

Mất răng: Trên 8 cái không lắp được răng giả

19

20

 

 

Từ 5 – 7 răng

12

13

 

 

Từ 3 – 4 răng

6

7

 

 

Từ 1 – 2 răng

2

3

 

157

Mất 3/4 lưỡi còn gốc lưỡi (từ đường gai V trở ra)

40

43

 

158

Mất 2/3 lưỡi từ đầu lưỡi

29

30

 

159

Mất 1/3 lưỡi ảnh hưởng đến phát âm

12

13

 

160

Mất 1 phần nhỏ lưỡi (dưới 1/3) ảnh hưởng đến phát  âm

7

8

 

 

 

 

 

 

 

M. VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM , BỎNG

 

 

 

161

Vết thương phần mềm (VTPM) bao gồm rách da, rách niêm mạc, bong gân, sai khớp .. không ảnh hưởng tới cơ năng (tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ, nhiều, ít)

4

6

 

162

VTPM gây đau, rát, tê, co kéo (tuỳ mức độ rộng hẹp, nhiều ít), ảnh hưởng đến gân, cơ, mạch máu lớn, thần kinh

12

13

 

163

VTPM ở ngực, bụng ảnh hưởng đến hô hấp

21

23

 

164

VTPM để lại sẹo sơ cứng làm biến dạng mặt gây trở ngại đến ăn, nhai và cử động cổ

29

30

 

165

VTPM khuyết hổng lớn ở chung quanh hốc miệng, vết thương môi và má ảnh hưởng nhiều đến ăn uống.

29

30

 

166

Mất 1 phần hàm ếch làm thông giữa mũi và miệng

14

15

 

167

Bỏng nông (độ I, độ II)

 

 

 

 

 - Diện tích dưới 5%

3

4

 

 

 - Diện tích từ 5 –15%

7

8

 

 

 - Diện tích trên 15%

12

13

 

168

Bỏng sâu (độ III, độ IV, độ V)

 

 

 

 

 - Diện tích dưới 5%

17

18

 

 

 - Diện tích từ 5-15%

29

30

 

 

 - Diện tích trên 15%

38

40

 

Những trường hợp đặc biệt:

 

1

Trường hợp bị dính các khớp ngón tay (trừ ngón cái và ngón trỏ) và các khớp ngón chân (trừ ngón cái) thì số tiền bồi thường chỉ bằng 50% số tiền bồi thường quy định trong trường hợp cụt ngón đó.

2

Trường hợp mất hẳn chức năng của từng bộ phận hoặc hỏng vĩnh viễn chi được coi như mất bộ phận đó hoặc mất chi.

3

Trường hợp trước khi xảy ra tai nạn, người bị tai nạn chỉ còn một mắt và nay mất nốt mắt lành còn lại thì được coi như mất hoàn toàn hai mắt.

4

Trường hợp người bị tai nạn bị nhiều hơn một loại thương tật thì số tiền bồi thường sẽ là tổng số tiền bồi thường cho từng loại thương tật. Tổng số tiền bồi thường sẽ không vượt quá mức trách nhiệm bắt buộc.

5

Những trường hợp thương tật không được liệt kê trong Bảng quy định trả tiền bảo hiểm thiệt hại về người sẽ được bồi thường theo tỷ lệ trên cơ sở so sánh tính nghiêm trọng của nó với những trường hợp khác có trong Bảng hoặc được căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

           

PHỤ LỤC 7:

BÁO CÁO BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

(Ban hành kèm  theo Thông tư số  126 /2008/TT-BTC ngày 22  tháng 12  năm 2008 của Bộ Tài chính)

 

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ..................................................................................................................................................

- Báo cáo quý:...... /........ Từ ..............  đến .............    

Đơn vị: Triệu đồng

Loại xe

Số lượng xe (Chiếc)

Phí bảo hiểm

Số vụ tai nạn

Số người chết

Số tiền bồi thường

Về người

Về tài sản

 

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

I

Xe mô tô 2 bánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Xe ô tô không kinh doanh vận tải

(Chi tiết từng loại xe theo biểu phí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Xe ô tô kinh doanh vận tải

(Chi tiết từng loại xe theo biểu phí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Xe ô tô trở hàng

(Chi tiết từng loại xe theo biểu phí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

 

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

( Ký và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 8:

BÁO CÁO  KẾT QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

(Ban hành kèm  theo Thông tư số  126/2008/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính)

 

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ......................................................................................................................................

- Báo cáo năm:............Từ ............ ..... đến.................

 

  1. Tổng doanh thu phí
  2. Tổng số tiền bồi thường
  3. Tổng dự phòng
  4. Tổng chi hoa hồng
  5. Tổng chi quản lý
  6. Chi bán hàng
  7. Chi khác (Chi tiết theo khoản mục chi)
  8. Tổng chi hoạt động KDBH bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới
  9. Lợi nhuận hoạt động KDBH bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

 

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực

 

....., ngày ...... tháng ....... năm......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

( Ký và đóng dấu)

Thuộc tính văn bản
Thông tư 126/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 126/2008/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký:
Ngày ban hành: 22/12/2008 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Giao thông , Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
- Freedom - Happiness
----------

No. 126/2008/TT-BTC

Hanoi, December 22, 2008

 

CIRCULAR

ON RULES, TERMS, TABLE OF PREMIUM RATES AND LEVELS OF LIABILITY OF COMPULSORY INSURANCE FOR CIVIL LIABILITY OF MOTOR VEHICLE OWNERS

Pursuant to the Governments Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Governments Decree No. 103/2008/ND-CP of September 16, 2008, on compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners;

The Ministry of Finance prescribes rules, terms, table of premium rates and levels of liability of compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Scope of regulation:

This Circular prescribes rules, terms, table of premium rates and levels of liability of compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners. Motor vehicle owners and insurers permitted for compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners and concerned organizations and individuals shall comply with this Circular and other relevant laws.

2. Subjects of application

2.1. Owners of motor vehicles running on roads in the territory of the Socialist Republic of Vietnam.

2.2. Insurers licensed for compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners under law.

3. Interpretation of terms

3.1. Insurer means an enterprise lawfully established and engaged in insurance business in Vietnam and licensed to provide compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners.

3.2. Motor vehicle owner (organization or individual) means the owner of a motor vehicle or a person authorized by the motor vehicle owner to legally possess, use or drive that motor vehicle.

3.3. Motor vehicle means an automobile, tractor, construction vehicle or machine, agricultural or forestry vehicle or machine or a special vehicle used for security or defense purpose (including trailers and semi-trailers pulled by automobiles or tractors), two-wheeled motorcycle, three-wheeled motorcycle, moped or a similar motor vehicle (including those for the disabled) which runs on roads.

3.4. Passenger means a person transported on a motor vehicle under a passenger transportation contract in any of the forms specified in the Civil Code.

3.5. Third party means a person suffering from loss of life, or bodily injury or property damage caused by a motor vehicle, other than the following persons:

a/ Driver or assistant driver of the vehicle;

b/ Persons and passengers on board;

c/ Owner of the vehicle, unless he/she/it has authorized another organization or individual to possess or use the vehicle.

3.6. Day (counted in a time limit) referred to in this Circular means a working day.

4. Principles for insurance participation

4.1. Owners of motor vehicles running on roads in the territory of the Socialist Republic of Vietnam shall participate in compulsory insurance for their civil liability under this Circular and other relevant laws.

4.2. A motor vehicle owner may not concurrently enter into two or more policies of compulsory insurance for civil liability for the same motor vehicle.

4.3. Apart from policies of compulsory insurance for civil liability, motor vehicle owners may also reach agreement with insurers on a voluntary insurance policy.

4.4. Insurers may, at their will, sell compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners by the following modes:

a/ Direct sale to motor vehicle owners;

b/ Through insurance agents or brokers;

c/ Other modes in accordance with law.

When compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners is sold through an insurance agent, this agent must satisfy the criteria specified in the Law on Insurance Business, its guiding documents and relevant laws.

An insurer may not use another insurers agents for sale of insurance for civil liability of motor vehicle owners, unless the latter so consents in writing and the former must train and issue insurance agent certificates to those agents according to regulations.

5. Scope of indemnification

5.1. Loss of life, bodily injury or property damage caused by motor vehicles to third parties.

2. Loss of life or bodily injury of passengers under passenger transportation contracts caused by motor vehicles.

II. SPECIFIC PROVISIONS

1. Policies of insurance for civil liability of motor vehicle owners

1.1. The certificate of compulsory insurance for civil liability of a motor vehicle owner (below referred to as insurance certificate) is the evidence of entry into a sole policy of compulsory insurance for civil liability between a motor vehicle owner and an insurer. Each motor vehicle is issued one insurance certificate. A motor vehicle owner who loses his/her insurance certificate shall request in writing the insurer (which has issued such certificate) to re-issue this certificate.

1.2. An insurer may issue an insurance certificate to a motor vehicle owner only when he/she has fully paid premiums. The full payment of premiums must be proven by accounting vouchers issued by the insurer (receipts, invoices or other vouchers under relevant laws).

1.3. Issuance, management and use of insurance certificates:

a/ An insurer may print its own insurance certificates according to the Finance Ministrys forms in Appendices 1 and 2 to this Circular (not printed herein). Insurance certificates of compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners shall be printed separately from certificates of voluntary insurance (if any). When an insurer combines certificates of compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners with those of voluntary insurance for motor vehicles, it shall comply with Appendix 3 to this Circular (not printed herein).

b/ Insurance certificates shall be printed with a number in the order of natural numbers.

c/ Insurance certificates shall be used according to their consecutive numbers given in each book (unless a certificate is voided due to mistaken writing or when the non-use of a certain number conforms with insurers specific rules on management of printed forms. Voided insurance certificates must be crossed out, written with the word void and fully kept by insurers).

d/ Insurers shall fully fill in insurance certificates as required. Information written on insurance certificates issued to motor vehicle owners must be identical with those on the copies filed at insurers.

e/ Insurers shall open record books to monitor the issuance, use and settlement of the use of, insurance certificates, ensuring constant control of every insurance certificate.

f/ Insurers shall develop a process to issue, manage and use insurance certificates to ensure compliance with the above regulations.

2. Insurance duration and validity

2.1. The starting time of validity of an insurance certificate is specified in the insurance certificate, but must not be prior to the time a motor vehicle owner fully pays premiums.

2.2. The validity of an insurance certificate is one year. In the following cases, the insurance duration may be less than one year:

a/ Foreign motor vehicles are temporarily imported for re-export and run on roads in the territory of the Socialist Republic of Vietnam for less than one year;

b/ The use life of motor vehicles is less than one year.

c/ Motor vehicles are temporarily registered under law, including:

- New automobiles, imported or locally assembled or manufactured, running from warehouses, ports, factories or sale agents to places of registration or other sale agents or warehouses;

- Automobiles under deregistration procedures for re-export;

- Automobiles permitted for transit (other than those under the States agreements);

- Chassis with separate cabs and open trucks;

- Automobiles under examination;

- Vehicles with number plates of trade-economic zones under the Governments regulations and operating in inland Vietnam;

- New vehicles assembled in Vietnam on trial run on public roads;

- Vehicles to be used for conferences or sports events at the request of the Government or the Ministry of Public Security;

- Other motor vehicles permitted for temporary registration under law.

2.3. Within the validity duration of an insurance certificate, if a motor vehicle changes hands, all insurance benefits related to the civil liability of the old motor vehicle owner remain valid for the new one.

3. Premiums

3.1. Premium means the amount a motor vehicle owner shall pay to an insurer for compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners. The premium rates for each type of motor vehicle are provided in Appendix 5 to this Circular.

3.2. For motor vehicles permitted for an insurance term of less than one year under Point 2.2, Party II of this Circular, premium rates shall be calculated based on the rates provided in Appendix 5 to this Circular and corresponding to the insurance duration specified in the insurance certificate, specifically:

Payable premiums

=

Annual premium by type of motor vehicle

x

Insurance duration (in days)

365 (days)

When the insurance duration is 30 days or less, payable premiums shall be calculated by dividing annual premiums by type of motor vehicle by 12 months.

4. Insurance liability levels

Insurance liability level means the maximum sum of money an insurer may be obliged to pay for the loss of life, or bodily injury or property damage caused by a motor vehicle to a third party and passengers in an insured accident, specifically:

4.1. The insurance liability level for human damage caused by a motor vehicle is VND 50,000,000/persort/accident.

4.2. The insurance liability level for property damage caused by a two-wheeled or three-wheeled motorcycle, moped or a similar motor vehicle (including motor vehicles used for the disabled) is VND 30,000,000/accident.

4.3. The insurance liability level for property damage caused by an automobile, tractor, construction, agricultural or forestry machine or vehicle or a special vehicle used for security and defense purposes (including trailers and semi-trailers pulled by automobiles or tractors) is VND 50,000,000/accident.

5. Cancellation of insurance policies

5.1. An insurance policy may be cancelled only in the following cases:

a/ The registration and number plate of the motor vehicle are withdrawn under law;

b/ The motor vehicles use life expires under law;

c/ The motor vehicle is lost as certified by a police office;

d/ The motor vehicle breaks down and is no longer usable or damaged in a traffic accident as certified by a police office.

5.2. When wishing to cancel an insurance policy, a motor vehicle owner shall notify in writing an insurer thereof and furnish the latter with the insurance certificate to be cancelled and evidence proving that the motor vehicle is eligible for insurance policy cancellation under Point 5.1, Part II of this Circular.

An insurance policy terminates as soon as an insurer receives a cancellation notice.

5.3. Within five days from the date of receiving a notice, an insurer shall refund the motor vehicle owner 70% of the premiums paid for the cancelled duration. An insurer is not obliged to refund premiums when an insurance policy remains valid and an insured event has occurred to a motor vehicle owner requesting cancellation of such insurance policy and the insurance indemnity liability has arisen.

5.4. When a motor vehicle owner does not notify an insurer of the insurance policy cancellation, but the insurer has specific evidence of the motor vehicles eligibility for insurance policy cancellation under Point 5.1, Part II of this Circular, the insurer shall notify such to the motor vehicle owner for carrying out insurance policy cancellation procedures. If the motor vehicle owner fails to carry out these procedures within 15 days from the date of receiving the notice, the insurance policy is automatically cancelled.

6. Assessment of damage

6.1. When an accident occurs, an insurer or a person authorized by an insurer shall closely collaborate with the motor vehicle owner, the third party or lawful representatives of involved parties in conducting assessment to identify the cause and level of loss. Assessment result reports shall be made and signed by involved parties. The insurer shall bear all assessment costs.

6.2. When a motor vehicle owner disagrees with the cause and level of damage identified by an insurer, the two parties may reach agreement on assessment conducted by an independent assessor. When the parties fail to reach such agreement, either of them may request a court of the locality where the loss occurs or where the motor vehicle owner resides to designate an independent assessor. The independent assessors written award is binding on the parties.

6.3. When an independent assessors award is different from that of the insurer, the insurer shall bear expenses for the independent assessment. When the independent assessors award matches that of the insurer, the motor vehicle owner shall bear expenses for the independent assessment.

6.4. When it is impossible to conduct an assessment in a special case, the insurer may base itself on records and written conclusions of competent functional agencies and relevant documents to identify the cause and extent of damage.

7. Insurance exemption

An insurer is not obliged to indemnify in the following cases:

7.1. Motor vehicle owners, drivers or victims intentionally commit acts of causing damage.

7.2. Drivers causing accidents intentionally flee, shirking the civil liability of motor vehicle owners or drivers.

7.3. Drivers have no valid driving licenses or inappropriate driving licenses for motor vehicles for which driving licenses are required.

7.4. The damage entails such circumstantial consequences as decrease in commercial value, loss associated with the use and exploitation of the damaged property.

7.5. The damage is property stolen or robbed in accidents.

7.6. Wars, terrorism, earthquakes.

7.7. The damage is caused to such special property as gold, silver, gems, money, papers of monetary value, antiques, precious and rare paintings and pictures, corpses and remains.

8. Principles of indemnification

8.1. When an accident occurs, an insurer shall, within the scope of its insurance liability, indemnify a motor vehicle owner for the sum the latter has compensated or is supposed to compensate for damage to a victim.

When the motor vehicle owner dies or suffers from permanent bodily injuries, the insurer shall directly indemnify the victim.

8.2. When necessary, an insurer shall promptly advance necessary and reasonable expenses within the scope of its insurance liability to remedy accident consequences.

8.3. Levels of insurance indemnities:

a/ Levels of insurance indemnities for loss of life and each type of injury are determined according to the table of indemnities for human damage in Appendix 6 to this Circular (not printed herein). When a court ruling is available, indemnities shall be based on such ruling, but will not exceed the insurance liability level.

When a number of motor vehicles cause an accident leading to human damage, the levels of indemnities shall be determined based on the degree of fault of each motor vehicle owner, but the aggregate amount will not exceed the insurance liability level.

b/ The level of indemnity for property damage for an accident shall be determined according to the actual damage and the degree of fault of the motor vehicle owner, but will not exceed the insurance liability level.

8.4. An insurer is not obliged to indemnify for the damage beyond the insurance liability levels set in Section 4, Part II of, and Appendix 6 (not printed herein) to, this Circular.

8.5. When a motor vehicle owner concurrently enters into several policies of compulsory insurance for civil liability for the same motor vehicle, the receivable indemnity shall be calculated under the insurance policy that takes effect first.

Click Download to see full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!